Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2576(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0285/2008

Keskustelut :

PV 05/06/2008 - 2
CRE 05/06/2008 - 2

Äänestykset :

PV 05/06/2008 - 6.17
CRE 05/06/2008 - 6.17

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0257

Hyväksytyt tekstit
WORD 52k
Torstai 5. kesäkuuta 2008 - Bryssel Lopullinen painos
Barcelonan prosessi: Välimeren unioni
P6_TA(2008)0257B6-0281, 0285, 0288, 0291 ja 0295/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. kesäkuuta 2008 Barcelonan prosessin Välimeren unionista

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon 27. ja 28. marraskuuta 1995 pidetyssä ulkoministereiden Euro–Välimeri-kokouksessa annetun Barcelonan julistuksen, jossa Euro–Välimeri-kumppanuus on määritelty,

–   ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille ja neuvostolle antaman tiedonannon "Barcelonan prosessi: Välimeren unioni" (KOM(2008)0319),

–   ottaa huomioon, että Brysselissä 13. ja 14. maaliskuuta 2008 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi periaatteen Barcelonan prosessin Välimeren unionin perustamisesta,

–   ottaa huomioon Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen (EMPA) puhemiehistön antaman loppujulkilausuman sekä suositukset, jotka EMPA antoi neljännessä täysistunnossaan 27. ja 28. maaliskuuta 2008 Ateenassa,

–   ottaa huomioon Napolissa 2. ja 3. joulukuuta 2003 ja Lissabonissa 5. ja 6. marraskuuta 2007 pidettyjen ulkoministereiden Euro–Välimeri-kokousten päätelmät,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta (KOM(2006)0726),

–   ottaa huomioon 27. ja 28. marraskuuta 2005 Barcelonassa Euro–Välimeri-kumppanuuden 10-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetyn huippukokouksen päätelmät,

–   ottaa huomioon annetun komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille aiheesta Välimeren alueen kumppanimaiden kanssa toteutettavien, ihmisoikeuksiin ja demokratiakehitykseen liittyvien EU:n toimien lujittaminen – Strategiset suuntaviivat (KOM(2003)0294),

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan unionin Välimeren-politiikasta ja etenkin 15. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman(1) ,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon Välimeren alueen ja Lähi-idän strategisen merkityksen Euroopan unionille, ja katsoo, että solidaarisuuteen, vuoropuheluun, yhteistyöhön ja kokemusten vaihtoon perustuva Välimeren-politiikka on välttämätöntä, jotta voidaan vastata yhteisiin haasteisiin ja saavuttaa tavoitteet, joilla pyritään luomaan rauhaan, vakauteen ja yhteiseen vaurauteen perustuvan alue,

B.   katsoo, että 13. heinäkuuta 2008 Pariisissa pidettävässä Barcelonan prosessin Välimeren unionin perustamishuippukokouksessa olisi annettava selkeät suuntaviivat EU:n ja sen Välimeren alueen kumppanimaiden monenvälisten suhteiden laajentamiselle, mukaan luettuna työskentelytapojen vahvistaminen ja vastuun suurempi jakaminen,

C.   katsoo, että Barcelonan prosessin saavutusten ja heikkouksien analyysi olisi otettava asianmukaisesti huomioon, jotta voitaisiin arvioida uudelleen Euro–Välimeri-suhteita tehokkaalla tavalla ja antaa Barcelonan prosessiin uusia virikkeitä; katsoo tässä yhteydessä, että on tärkeää käsitellä yhteistyön kehittämisessä ja Euro–Välimeri-kumppanuuden syventämisessä esiintyneitä vaikeuksia, kuten Lähi-idän konfliktin pitkittyminen, vakavat poliittiset jännitteet alueella, esimerkiksi Länsi-Saharassa, riittämätön edistyminen demokratian ja ihmisoikeuksien alalla sekä yleisön tietämättömyys Barcelonan prosessista,

D.   ottaa huomioon, että yleinen arvio Barcelonan prosessista on, että huolimatta sen riittämättömistä saavutuksista alkuperäisiin tavoitteisiin nähden, sillä on potentiaalia, jota pitäisi kehittää entistä parempaan suuntaan,

1.   pitää ilahduttavana komission edellä mainittua tiedonantoa "Barcelonan prosessi: Välimeren unioni" ja yhtyy tämän uuden aloitteen tavoitteeseen antaa EU:n ja Välimeren alueen kumppanimaiden monenvälisille suhteille uusi poliittinen ja käytännön sysäys nostamalla suhteiden poliittista tasoa, lisäämällä yhteisvastuuta ja vastuun jakoa sekä kehittämällä alueellisia hankkeita, joilla vastataan alueen asukkaiden tarpeisiin;

2.   katsoo, että Barcelonan prosessille olisi annettava uusi sysäys, jolla nostetaan sen profiilia ja tuodaan esiin sen käytännön etuja kansalaisille ja erityisesti Välimeren eteläisen rannan kansalaisille;

3.   on samaa mieltä siitä, että Barcelonan prosessia on elvytettävä ja että sen on edelleen oltava keskeisessä asemassa EU:n yhteistyössä Välimeren alueen maiden kanssa, sillä se on ainoa foorumi, jossa kaikki unionin Välimeren alueen kumppanit vaihtavat näkemyksiä ja osallistuvat rakentavaan vuoropuheluun; pitää Barcelonan julistusta, sen tavoitteita ja yhteistyöaloja suhteiden tärkeimpänä saavutuksena; toivoo, että uusi aloite perustuu Euro–Välimeri-kumppanuuden saavutuksiin ja antaa prosessille lisäarvoa;

4.   tästä syystä kehottaa maita, jotka eivät osallistu Barcelonan prosessiin, hyväksymään Barcelonan säännöstön ja näin etenemään kohti samoja tavoitteita;

5.   kannattaa vakaasti ehdotusta Barcelonan prosessin Välimeren unionin kehittämisestä osana demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen perustuvan Euro–Välimeri-alueen vakiinnuttamista, minkä olisi johdettava vahvaan kumppanuuteen;

6.   kehottaa neuvostoa ja komissiota arvioimaan uutta instituutiota ja tärkeän uuden aloitteen oikeudellisia vaikutuksia etenkin Lissabonin sopimuksen määräysten osalta;

7.   vakuuttaa olevansa valmis tekemään yhteistyötä toimielinjärjestelmän perustamiseksi Barcelonan prosessin Välimeren unionille; huomauttaa, että se EU:n budjettivallan käyttäjänä osallistuu sen varmistamiseen, että uusi järjestelmä ja sen hankkeet onnistuvat;

8.   pitää hyvänä komission ehdotusta, että Barcelonan prosessin Välimeren unionissa otetaan käyttöön yhteispuheenjohtajuus, jota sovelletaan valtion- ja hallitusten päämiesten sekä ulkoministerien kokouksissa, ja uskoo, että yhteispuheenjohtajuus lisää yhteisvastuuta Euro–Välimeri-yhteistyöstä; pitää tervetulleena komission ehdotusta, jonka mukaan toimivaltaisten toimielinten olisi huolehdittava yhteispuheenjohtajuuden järjestämisestä; korostaa, että Välimeren alueen kumppanimaiden on nimettävä alueensa puheenjohtajamaa yksimielisesti ja että puheenjohtajamaan on kutsuttava huippukokouksiin ja ministerikokouksiin kaikki Barcelonan prosessin Välimeren unioniin osallistuvat valtiot;

9.   hyväksyy komission ehdotuksen perustaa Brysseliin pysyvä sekakomitea, joka muodostuisi kaikkien Barcelonan prosessin Välimeren unioniin osallistuvien maiden nimitetyistä edustajista ja jolla voisi olla huomattava merkitys toimielinten hallintotapojen parantamisessa;

10.   katsoo, että ehdotettu uusi sihteeristö olisi otettava osaksi komission yksiköitä; sihteeristö voitaisiin muodostaa sen palvelukseen tilapäisesti siirretyistä, prosessiin osallistuvien maiden virkamiehistä ja sen olisi tuotettava lisäarvoa nykyrakenteisiin verrattuna sekä lisättävä hallinnollista kapasiteettia koko prosessin tukemiseksi;

11.   katsoo, että ehdotetun uuden sihteeristön olisi lisättävä Barcelonan prosessin Välimeren unionihankkeen näkyvyyttä ja keskityttävä päättäväisesti alueellisiin hankkeisiin sekä kyettävä ottamaan vastuulleen useita tehtäväkokonaisuuksia hankkeiden hyvän hallinnon varmistamiseksi;

12.   kehottaa neuvostoa ja komissiota kuitenkin vaatimaan sihteeristön isäntävaltiolta sitoutumista Barcelonan prosessin demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeviin arvoihin;

13.   suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen EU:n ja Välimeren alueen kumppanimaiden suhteiden vahvistamisesta poliittisella tasolla järjestämällä joka toinen vuosi Barcelonan prosessin Välimeren unionin puitteissa huippukokous, jossa annettaisiin poliittisia julkilausumia ja päätettäisiin alueellisella tasolla kehitettävistä keskeisistä ohjelmista ja hankkeista;

14.   on sitä mieltä, että EMPA:n olisi osallistuttava täysimääräisesti kyseisten huippukokousten valmisteluun ja itse kokouksiin;

15.   panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen, joka koskee EMPA:n roolia, jonka olisi oltava erottamaton osa Barcelonan prosessin Välimeren unionin toimielinjärjestelmää sen parlamentaarisena ulottuvuutena; korostaa, että demokraattista legitiimiyttä on kehitettävä ja EMPA:n asemaa on vahvistettava, koska se on ainoa parlamentaarinen edustajakokous, joka yhdistää EU:n 27 jäsenvaltiota ja kaikki Lähi-idän rauhanprosessin osapuolet; katsoo, että EMPA:lla neuvoa-antavana elimenä olisi oltava oikeus tehdä ehdotuksia ja arvioita; tukee sellaisten maiden parlamentaaristen edustajien osallistumista EMPA:an, jotka eivät osallistu Barcelonan prosessiin;

16.   toistaa, että demokraattinen kehitys on saavutettava tukemalla poliittisia uudistuksia, ja korostaa, että Euroopan demokratisointipolitiikan uskottavuus ja ihmisoikeuksien edistäminen riippuu kansalaisyhteiskunnan ja demokraattisten poliittisten järjestöjen vahvasta ja näkyvästä tukemisesta Välimeren etelärannikon alueella; vaatii kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten edustajien vahvaa osallistumista Barcelonan prosessin Välimeren unioniin;

17.   huomauttaa, että yksi Euro–Välimeri-politiikan päätavoitteista on tukea oikeusvaltion periaatetta, demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja politiikan moniarvoisuutta, ja katsoo tässä suhteessa, että Euro–Välimeri-kumppanuus ei ole vielä johtanut odotettuihin tuloksiin ihmisoikeuksien alalla; tästä syystä kehottaa neuvostoa ja komissiota selvästi sisällyttämään ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisen kyseisen uuden aloitteen tavoitteisiin ja edelleen parantamaan olemassa olevien mekanismien kuten assosiaatiosopimusten sisältämän ihmisoikeuslausekkeen täytäntöönpanoa ja luomaan mekanismin, jonka avulla kyseinen lauseke sisällytetään uuden sukupolven sopimuksiin, sekä vahvistamaan Euroopan naapuruuspolitiikan kahdenkeskisiä toimintasuunnitelmia ja perustamaan ihmisoikeuksia käsitteleviä alivaliokuntia;

18.   painottaa, että EU–Välimeri-yhteistyö on ulotettava koskemaan myös sen soveltamista muihin Välimeren rannikkovaltioihin, ja tähdentää, että muiden maiden identiteetti osana Välimeren aluetta on tunnustettava täysin;

19.   palauttaa mieliin esimerkit komission ehdottamista aloitteista, kuten merten moottoritiet, Pohjois-Afrikan Maghreb-maiden moottoritien yhteenliittämisen, Välimeren puhdistamisen, pelastuspalvelut ja Välimeren aurinkoenergiasuunnitelman; ilmaisee kiinnostuksensa mahdollisuuksista perustaa suuritehoisia aurinkovoimalaitoksia Pohjois-Afrikan autiomaahan ja suosittaa, että Välimeren unionin ensimmäisissä kokouksissa tälle asialle annetaan keskusteluissa etusija; tukee myös muita hankkeita, kuten suolan poistamista vedestä, jotta juomaveden saatavuus parantuisi, sillä tämä on keskeinen huolenaihe monissa Välimeren maissa;

20.   painottaa tarvetta mahdollistaa kaikkien kiinnostuneiden EU:n jäsenvaltioiden ja Välimeren alueen kumppanimaiden osallistuminen Barcelonan prosessin Välimeren unionin hankkeisiin, etenkin jos ne kuuluvat erityisten hankkeiden tai alojen sidosryhmiin;

21.   kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille ja EMPA:lle säännöllisesti alueellisten hankkeiden edistymisestä ja ottamaan huomioon ehdotukset ja arvioinnit, jotka on tehty parlamentaarisella tasolla ja joiden tarkoituksena on kohottaa prosessin profiilia, lisätä käyttömahdollisuuksia ja tuoda lisäarvoa alueen asukkaille;

22.   korostaa, että EU:n ja Välimeren kumppanuudessa ei voida keskittyä pelkästään taloudellisiin ja kaupallisiin asioihin; toteaa, että kaikki Barcelonan pilarit liittyvät läheisesti toisiinsa; muistuttaa, että rauhan, vakauden ja vaurauden edistämiseen tarkoitettu ensimmäinen pilari samoin kuin rauhaa ja vakautta koskeva peruskirjahanke eivät ole juurikaan edistyneet; painottaa, että vapaakauppa-alueen luomista koskeva tavoite ja kaupan vapauttaminen eivät ole tavoitteita sinänsä, vaan että niiden yhteydessä on tehostettava alueellista yhteistyötä sekä sosiaalista ja ympäristönäkökohtia koskevaa yhdentymistä;

23.   korostaa, että talouspolitiikkaa arvioitaessa on huomioitava kasvun edistämisen ohella myös se, kuinka paljon työpaikkoja samalla syntyy ja miten talouspolitiikka vaikuttaa köyhyyden vähentämiseen; korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan EU:n laajempaa tukea Välimeren kumppanimaita koskevien ohjelmien tukemiseen, jotta helpotetaan suotuisten olosuhteiden luomista lisäinvestoinneille ja kannustetaan nuoria perustamaan pienyrityksiä, mukaan luettuna mikroluottojen saannin helpottaminen; katsoo näiltä osin, että Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusvälineestä (FEMIP) myönnettyä tukea olisi lisättävä, tiedotuskampanjat mukaan lukien;

24.   viittaa ehdotukseensa Euro–Välimeri-alueen investointi- ja kehityspankin perustamisesta, joka pystyy houkuttelemaan suoria ulkomaisia investointeja, joita EU–Välimeri-alueella ei ole; korostaa, että Persianlahden valtiot voisivat alueen merkittävimpinä investoijina myötävaikuttaa tämän tavoitteen toteutumiseen;

25.   toistaa olevan tärkeää vahvistaa naisten asemaa Välimeren alueella politiikalla, joka antaa naisille merkittävän roolin yhteiskunnassa, ja edistämällä sukupuolten tasa-arvoa; korostaa, että perinteiden ja tapojen kunnioittamisen ei tarvitse merkitä heidän perusoikeuksiensa sivuuttamista;

26.   korostaa, että on esitettävä mielenkiintoisia kulttuuriyhteistyöohjelmia EU:n Välimeri-alueen kumppaneille hyödyntämällä tehokkaammin ERASMUS MUNDUS -ohjelmaa ja Euromed Audiovisual II -ohjelmaa (2006–2008), joita olisi tehostettava ja laajennettava, sekä yleisellä tasolla Euroopan naapuruuspolitiikan välinettä(2) ;

27.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Barcelonan prosessiin osallistuvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 206.
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1638/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 9. joulukuuta 2008Oikeudellinen huomautus