Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0198(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0228/2008

Pateikti tekstai :

A6-0228/2008

Debatai :

PV 17/06/2008 - 11
CRE 17/06/2008 - 11

Balsavimas :

PV 18/06/2008 - 6.2
CRE 18/06/2008 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0295

Priimti tekstai
WORD 145k
Trečiadienis, 2008 m. birželio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygos ***I
P6_TA(2008)0295A6-0228/2008
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2008 m. birželio 18 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0531),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0320/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Ekonominės ir pinigų politikos komiteto ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6-0228/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. birželio 18 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų
P6_TC1-COD(2007)0198

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą║,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2) ,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(3) ,

kadangi:

(1)  Nuo 1999 m. pradėjus palaipsniui kurti elektros energijos vidaus rinką buvo siekiama visiems Bendrijos vartotojams – piliečiams ar verslininkams – suteikti tikrą pasirinktį, sukurti naujas verslo galimybes, skatinti tarpvalstybinę prekybą, kad padidėtų veiksmingumas, susiformuotų konkurencingos kainos, įsigalėtų aukštesnio lygio paslaugų standartai ir kad būtų prisidedama užtikrinant tiekimo saugumą bei tausojančią plėtrą.

(2)  2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, ║(4) ir 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų(5) gerokai paskatino elektros energijos vidaus rinkos kūrimą.

(3)  Tačiau šiuo metu jokiai Bendrijos bendrovei neįmanoma užtikrinti teisės elektros energiją bet kurioje valstybėje narėje parduoti vienodomis sąlygomis, be diskriminacijos arba užtikrinti galimybės išvengti nepalankių aplinkybių. Visų pirma kol kas valstybėse narėse nėra užtikrinama nediskriminacinė prieiga prie energetikos tinklų ir jose nėra sukurta teisės aktais vykdoma vienodai veiksmingo lygio priežiūra ir išlieka izoliuotos rinkos .

(4)  2007 m. sausio 10 d. Komisijos komunikate ║'Europos energetikos politika'║ pabrėžiama elektros energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimo ir vienodų galimybių visoms ES elektros energetikos įmonėms užtikrinimo svarba. Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai dėl elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkos perspektyvų║ ir tos pačios dienos Komisijos komunikate "Europos gamtinių dujų ir elektros energijos sektorių tyrimas ║ pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 17 straipsnį'║ buvo įrodyta, kad šiuo metu galiojančios taisyklės ir taikomos priemonės nei sudaro reikiamą sistemą, nei sudaro sąlygas fizinių jungčių , kurios leistų sukurti tinkamai veikiančią, veiksmingą ir atvirą vidaus rinką, sukūrimui .

(5)  Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003, atsižvelgiant į tuos komunikatus, reikia padaryti tinkamą elektros energijos vidaus rinkos reguliavimo sistemai patobulinti.

(6)  Pirmiausia reikia skatinti fizinių jungčių sudarymą ir glaudesnį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą bei jų veiklos koordinavimą, kad būtų užtikrintas laipsniškas techninių ir komercijos taisyklių suderinamumas tam, jog būtų suteikiama ir įgyvendinama tikroji ir skaidri prieiga prie tarpvalstybinio perdavimo tinklų ir būtų užtikrintas suderintas bei veiksmingas perspektyvinis Bendrijos perdavimo sistemos planavimas ir pagrįsta techninė tos sistemos plėtra deramai atsižvelgiant į aplinką, ir kad būtų skatinamas energijos naudojimo veiksmingumas, moksliniai tyrimai bei naujovių diegimas , visų pirma siekiant užtikrinti, kad plačiau būtų naudojama atsinaujinančių šaltinių energija ir diegiamos technologijos, kurias naudojant išmetamas mažas anglies dioksido kiekis. Perdavimo sistemos operatoriai savo tinklus turėtų eksploatuoti laikydamiesi tų suderintų tinklo taisyklių .

(7)  Siekiant užtikrinti tinkamiausią elektros energijos perdavimo tinklo valdymą ir kad būtų įmanoma prekiauti elektros energija bei ją tiekti mažmeniniams kitų valstybių narių klientams Bendrijoje, turėtų būti sukurtas Europos perdavimo sistemos operatorių tinklas. Tinklas veiklą turėtų vykdyti laikydamasis Bendrijos konkurencijos taisyklių, kurios ir toliau taikomos Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo priimamiems sprendimams. Tinklo užduotys turėtų būti aiškiai apibrėžtos, o veiklą jis turėtų vykdyti taip, kad būtų užtikrinamas veiksmingumas, atstovavimas ir skaidrumas. Dėl to, kad didesnę pažangą galima užtikrinti taikant veikimo regiono lygiu metodą, perdavimo sistemos operatoriai bendrojoje bendradarbiavimo sistemoje turėtų sukurti regionines struktūras, tačiau tuo pačiu užtikrindami, jog regiono lygiu pasiektus rezultatus būtų įmanoma suderinti su taisyklėmis ir investavimo planais Bendrijos lygiu. Valstybės narės turėtų skatinti bendradarbiavimą regiono lygiu ir stebėti tinklo efektyvumą šiuo lygiu. Bendradarbiavimas regiono lygiu turėtų būti suderintas su konkurencingos ir veiksmingos elektros energijos vidaus rinkos kūrimo pažanga.

(8)  Siekdama užtikrinti didesnį viso elektros energijos perdavimo tinklo Europos Sąjungoje skaidrumą, Komisija turėtų parengti, paskelbti ir nuolat atnaujinti tinklo žemėlapį. Į šį žemėlapį turėtų būti įtraukti visi galimi elektros energijos perdavimo tinklai ir galimos regioninės jungtys.

(9)  Atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, kurią pastaraisiais metais vykdė nacionalinės reguliavimo institucijos ir Komisija, galima daryti išvadą, kad dabar taikomi skaidrumo reikalavimai ir galiojančios prieigos prie infrastruktūros taisyklės kol kas nėra tiek veiksmingos, kad būtų galima užtikrinti tikrą, tinkamai veikiančią, veiksmingą ir atvirą vidaus rinką .

(10)  Reikia užtikrinti vienodas galimybes gauti informaciją apie fizinę sistemos būseną ir jos veiksmingumą , kad visi rinkos dalyviai galėtų įvertinti bendrąją paklausos ir pasiūlos padėtį bei nustatyti, kodėl kinta didmeninė kaina. Tam reikia išsamesnės informacijos apie elektros energijos gamybą, pasiūlą ir paklausą, tinklo pajėgumą perduoti elektros energiją, elektros energijos srautus ir techninę tinklo priežiūrą, pusiausvyros ir rezervinius pajėgumus .

(11)  Kad rinka būtų pasitikima labiau, jos dalyviai turėtų būti tikri, kad už piktnaudžiavimo rinkoje veiksmus gali būti taikomos veiksmingos sankcijos . Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti reikiami įgaliojimai veiksmingai išnagrinėti pareiškimus dėl piktnaudžiavimo rinkoje. Dėl to kompetentingos institucijos turi turėti galimybę naudotis duomenimis, kad iš jų būtų galima išrinkti informaciją apie elektros energijos tiekimo įmonių priimamus operatyvinius sprendimus. Elektros energijos rinkoje elektros energijos gamybos bendrovės ║ priima daug svarbių sprendimų ir jos ║ informaciją apie sprendimų priėmimą nustatytos trukmės laikotarpį turėtų laikyti taip, kad ja galėtų laisvai naudotis kompetentingos institucijos. Be to, kompetentingos institucijos turėtų reguliariai prižiūrėti, ar perdavimo sistemos operatoriai laikosi taisyklių. Nedaug elektros energijos pagaminančioms bendrovėms, kurios iš tikrųjų kažin ar gali sutrikdyti rinkos veikimą, tas įpareigojimas neturėtų būti nustatomas.

(12)  Konkurencija dėl namų ūkio vartotojų turi vykti taip, kad tiekėjams nebūtų užkertamas kelias patekti į naujas mažmenines rinkas. Todėl visiems rinkos dalyviams reikia pranešti apie taisykles ir įsipareigojimus, susijusius su tiekimo grandine ; taip pat tos taisyklės ir įsipareigojimai turi būti suderinti, kad būtų užtikrintas Bendrijos rinkos integravimas. Kompetentingos institucijos turėtų reguliariai prižiūrėti, ar rinkos dalyviai laikosi taisyklių.

(13)  Reikėtų aktyviai skatinti investuoti į stambius naujus infrastruktūros objektus tuo pat metu užtikrinant, kad tinkamai veiktų elektros energijos vidaus rinka. Siekiant sustiprinti teigiamą jungiamųjų elektros linijų, kurioms buvo padaryta išimtis, poveikį konkurencijai ir tiekimo saugumui planavimo etape turėtų būti nustatytas rinkos dalyvių susidomėjimas ir įgyvendintos perkrovos valdymo taisyklės. Jeigu nuolatinės srovės elektros jungiamosios linijos nutiestos daugiau nei vienos valstybės narės teritorija, Energetikos ║reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. .../2008 [įsteigiančiu Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą] (6) turėtų išnagrinėti prašymą padaryti išimtį, siekiant, kad būtų geriau atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį ir kad būtų lengviau atlikti administracinį nagrinėjimą. Be to, atsižvelgiant į išskirtinę tokių pagrindinių infrastruktūros projektų ║ įgyvendinimo riziką, tiekimo ir gamybos įmonėms turėtų būti galima leisti laikinai nukrypti nuo visiško veiklos rūšių atskyrimo taisyklių įgyvendinant minėtus projektus.

(14)  Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 nustatyta, kad tam tikros priemonės turi būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(7) .

(15)  Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Tarybos sprendimu 2006/512/EB(8) , kuriuo įvesta reguliavimo procedūra su tikrinimu bendro pobūdžio priemonėms, skirtoms iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio dokumento, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia , išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba įrašant naujas neesmines nuostatas.

(16)  Pagal ║ Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos(9) pareiškimą dėl Sprendimo 2006/512/EB, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu turi būti taikoma jau įsigaliojusioms priemonėms, priimtoms laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tos priemonės turi būti pritaikytos laikantis taikomų procedūrų.

(17)  Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai Reglamentui (EB) Nr. 1228/2003 įgyvendinti, siekiant parengti ar patvirtinti minimalų suderinimo lygį užtikrinančias gaires, kad būtų pasiektas šio reglamento tikslas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir jomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 nuostatas jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis , tos priemonės turi būti priimtos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(18)  Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1228/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)  1 straipsnis papildomas šia dalimi:

"

Šiuo reglamentu taip pat siekiama palengvinti tinkamai veikiančios ir skaidrios ▌didmeninės rinkos, kurioje būtų užtikrintas aukštas tiekimo saugumo lygis, formavimąsi. Šiuo tikslu jame nustatomos tų taisyklių derinimo priemonės.

"

2)  Į 2 straipsnio 2 dalį įrašomas šis punktas :

"

h)   "agentūra" – tai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. .../2008 [įsteigiančiu Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą]* įsteigta Energetikos ║reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra.

__________________

* OL L ...

"

3)  Įterpiami šie ║ straipsniai:

"

2a straipsnis

Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklas

Visi perdavimo sistemos operatoriai Bendrijos lygiu bendradarbiauja ║ Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinkle , siekdami užtikrinti tinkamiausią Europos elektros perdavimo tinklo valdymą, pagrįstą techninę to tinklo plėtrą ir skatinti užbaigti kurti elektros energijos vidaus rinką .

2b straipsnis

Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklo įsteigimas

1.  Ne vėliau nei [...] elektros energijos perdavimo sistemos operatoriai, siekdami įsteigti Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklą, Komisijai ir Agentūrai įteikia įstatų projektą, būsimų narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektą ▌ .

2.  Per šešias savaites nuo gavimo dienos agentūra pateikia Komisijai nuomonę apie darbo tvarkos taisyklių, įstatų ir narių sąrašo projektus.

3.  Komisija nuomonę apie darbo tvarkos taisyklių, įstatų ir narių sąrašo projektus pateikia per tris mėnesius nuo agentūros nuomonės pateikimo dienos.

4.  Per tris mėnesius nuo Komisijos nuomonės gavimo dienos perdavimo sistemos operatoriai įsteigia Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklą, priima statutą, darbo tvarkos taisykles ir jas paskelbia.

2c straipsnis

Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklo užduotys

1.  Siekdamas 2a straipsnyje nurodytų tikslų, Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas 2d straipsnyje numatyta tvarka, taikydamas Reglamento (EB) Nr. .../2008 [įsteigiančiu Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą], 6 straipsnio 3 dalį, suderina ir Agentūrai tvirtinti pateikia :

   a) 3 dalyje nurodytoms sritims taikomų tinklo taisyklių projektus , parengtus bendradarbiaujant su rinkos dalyviais ir tinklo naudotojais ;
   b) bendras tinklą eksploatuojat taikomas priemones ir mokslinių tyrimų planus;
   c) 10 metų investavimo planą (kas dvejus metus), įskaitant elektros energijos gamybos pajėgumų pakankamumo prognozę;
   d) priemones tikralaikiam tinklo eksploatacijos koordinavimui įprastomis ir avarinėmis sąlygomis užtikrinti;
   e) Bendrijos perdavimo sistemos operatorių techninio bendradarbiavimo su trečiųjų šalių perdavimo sistemų operatoriais koordinavimo gaires;
   f) Agentūros nustatytais prioritetais grindžiamą metinę veiklos programą;
   g) metinę ataskaitą; ir
   h) kasmetinę elektros energijos gamybos pajėgumų pakankamumo vasaros ir žiemos mėnesiais prognozę.

2.   ║ 1 dalies f punkte nurodytoje metinėje veiklos programoje pateikiamas tinklo taisyklių sąrašas, jų aprašymas, bendrasis tais metais parengtinas tinklo eksploatavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos planas ir nurodomas jo įgyvendinimo tvarkaraštis.

3.  Išsamios tinklo taisyklės , atsižvelgiant į metinėje veiklos programoje apibrėžtas pirmenybines sritis, turi apimti tokių sričių taisykles :

   a) saugumo ir patikimumo taisykles , įskaitant sąveikos taisykles ir veiksmų avariniais atvejais tvarką;
   b) tinklų sujungimo ir prieigos taisyklės;
   c) tarpvalstybinio pajėgumų skyrimo ir perkrovos valdymo taisykles ;
   d) tinklo skaidrumo taisykles ;
   e) balansavimo ir atsiskaitymo taisyklės, įskaitant rezervinės galios taisykles;

f)  ▌tarpinio perdavimo sistemos operatoriaus kompensavimo mechanizmo taisykles;

   g) energijos vartojimo efektyvumas (turimas omenyje elektros energijos perdavimo tinklas).

4.  Agentūra prižiūri, kaip Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas įgyvendina tinklo taisykles .

5.  Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas kas dvejus metus skelbia Agentūros patvirtintą, Bendrijoje taikomą 10 metų investavimo į ║tinklą planą. Tame investavimo plane turi būti pateiktas atliktas integruotojo tinklo modeliavimas, parengtas veiksmų prognozuojamais atvejais aprašas, elektros energijos gamybos pajėgumų pakankamumo ataskaita ir įvertintas ║tinklo atsparumas triktims. Investavimo planas visų pirma turi būti parengtas remiantis nacionaliniais investavimo planais, atsižvelgiant į regioninius ir Bendrijos tinklo planavimo aspektus, įskaitant Transeuropinių energetikos tinklų gaires pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1364/2006/EB*. Investavimo plane turi būti nurodytas investicijų trūkumas, pirmiausia įvertintas tarpvalstybinio ║perdavimo pajėgumų atžvilgiu, investicijos į sujungimą ir kitą efektyviai prekybai, konkurencijai ir tiekimo saugumui užtikrinti reikalingą infrastruktūrą . Prie investavimo plano turi būti pridedama tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų plėtojimo kliūčių, kurias sudaro įvairios patvirtinimo procedūros arba skirtinga patvirtinimo praktika, apžvalga.

6.  Perdavimo sistemos operatoriai įgyvendina paskelbtą investavimo planą.

Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas savo iniciatyva gali pasiūlyti Agentūrai bet kurios srities, išskyrus minimos 3 dalyje, tinklo taisyklių projektus, siekiant įgyvendinti 2a straipsnyje minimą tikslą. Agentūra tvirtina tinklo taisykles laikydamasi 2f straipsnyje nustatytos tvarkos ir užtikrindama, kad šios taisyklės neprieštarautų gairėms, patvirtintoms vadovaujantis 2e straipsniu .

2d straipsnis

1.  Agentūros vykdoma priežiūra

1.  Agentūra prižiūri, kaip atliekamos 2c straipsnio 1 dalyje nurodytos Europos elektros perdavimo sistemos operatorių tinklo užduotys.

2.  Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas renka bet kokią susijusią informaciją apie tinklo taisyklių įgyvendinimą ir pateikia ją Agentūrai vertinti.

Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas pateikia Agentūrai tvirtinti tinklo taisykles ir 2c straipsnio 1 dalyje minimus dokumentus.

Agentūra prižiūri, kaip įgyvendinamos tinklo taisyklės, 10 metų investavimo planas ir metinė veiklos programa, ir tokio stebėjimo rezultatus pateikia metinėje ataskaitoje. Jeigu perdavimo sistemos operatoriai nesilaiko tinklo taisyklių, 10 metų investavimo plano arba metinės veiklos programos, Agentūra apie tai praneša Komisijai.

2e straipsnis

1.  Gairių rengimas

1.  Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, parengia metinį prioritetų sąrašą, kuriame įvardija svarbiausius elektros energijos vidaus rinkos kūrimo klausimus.

2.  Atsižvelgdama į šį prioritetinį sąrašą, Komisija įgalioja Agentūrą ne vėliau kaip per šešis mėnesius parengti pagrindinių aiškių ir objektyvių taisyklių derinimo principų nustatymo gairių projektą, kaip numatyta 2c straipsnyje.

3.  Rengdama šias gaires Agentūra viešai ir skaidriai vykdo oficialias konsultacijas su Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu ir kitais veikėjais.

4.  Agentūra gairių projektą patvirtina atsižvelgdama į tokias konsultacijas. Ji nurodo konsultuojantis gautas pastabas ir paaiškina, kaip į jas buvo atsižvelgta. Agentūra nurodo priežastis, dėl kurių į pastabas nebuvo atsižvelgta.

Komisija savo iniciatyva arba Agentūros prašymu gali inicijuoti tą pačią procedūrą gairėms atnaujinti.

2f straipsnis

1.  Tinklo taisyklių rengimas

1.  Per šešis mėnesius Agentūrai patvirtinus gaires ir vadovaujantis 2ea straipsniu Komisija suteikia Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklui įgaliojimus parengti tinklo taisyklių projektą visapusiškai laikantis gairėse nustatytų principų.

2.  Rengiant šias tinklo taisykles Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas atsižvelgia į rinkos dalyvių ir tinklo naudotojų pateiktus techninius vertinimus ir informuoja juos apie atliktą pažangą.

3.  Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas pateikia tinklo taisyklių projektus Agentūrai.

4.  Agentūra viešai ir skaidriai vykdo oficialias konsultacijas dėl tinklo taisyklių projektų.

5.  Agentūra tinklo taisyklių projektą patvirtina atsižvelgdama į tokias konsultacijas. Ji nurodo konsultuojantis gautas pastabas ir paaiškina, kaip į jas buvo atsižvelgta. Agentūra nurodo priežastis, dėl kurių į pastabas nebuvo atsižvelgta.

6.  Agentūros iniciatyva arba Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo prašymu, vadovaujantis ta pačia tvarka, galiojančias taisykles galima pakeisti.

Komisija, remdamasi Agentūros rekomendacijomis, gali pateikti tinklo taisykles 13 straipsnio 1 dalyje minimam komitetui galutinai patvirtinti vadovaujantis 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra su tikrinimu .

2g straipsnis

1.  Konsultacijos

1.  Atlikdama užduotis Agentūra viešai ir skaidriai ▌vykdo oficialias konsultacijas su visais suinteresuotaisiais rinkos dalyviais; turi būti konsultuojamasi su elektros energijos gamybos ir jos tiekimo įmonėmis, klientais , sistemos naudotojais, paskirstymo sistemos operatoriais, įskaitant atitinkamas (sektoriaus) asociacijas, technines įstaigas ir suinteresuotųjų šalių forumus.

2.  Visi dokumentai ir posėdžių protokolai, parengti dėl ║1 dalyje nurodytų klausimų, turi būti skelbiami.

3.  ▌Prieš priimdama gaires ir taisykles, Agentūra nurodo konsultuojantis gautas pastabas ir paaiškina, kaip į jas buvo atsižvelgta. Agentūra nurodo priežastis, dėl kurių į pastabas nebuvo atsižvelgta.

Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas bendradarbiauja su rinkos dalyviais ir tinklo naudotojais vadovaudamasis 2f straipsnio 2 dalies nuostatomis.

2h straipsnis

Sąnaudos

2a–2j straipsniuose nurodytos veiklos, kurią vykdo Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas, sąnaudas padengia perdavimo sistemos operatoriai ir jos įtraukiamos apskaičiuojant tarifus. Reguliavimo institucijos šias sąnaudas patvirtina tik tada, jeigu jos pagrįstos ir proporcingos.

2i straipsnis

Regioninis perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimas

1.  Siekdami prisidėti prie 2c straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos, perdavimo sistemos operatoriai užtikrina, kad Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinkle būtų bendradarbiaujama regionų lygiu. Pirmiausia jie kas dvejus metus paskelbia regioninį investavimo planą ir juo remdamiesi gali priimti sprendimus dėl investavimo.

Regioninio investavimo plano nuostatos parengiamos taip, kad nebūtų pažeidžiamas 2c straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas 10 metų investavimo planas.

2.  Perdavimo sistemos operatoriai skatina operatyvines priemones, siekdami užtikrinti tinkamiausią tinklo valdymą ir, kai tai ekonomiška, skatina plėtoti energijos mainus , koordinuotą tarpvalstybinio perdavimo pajėgumų skyrimą bei suderinamumą su tarpvalstybiniais balansavimo mechanizmais .

2j straipsnis

Bendrijos ir trečiųjų šalių perdavimo sistemos operatorių techninis bendradarbiavimas

1.  Bendrijos ir trečiųjų šalių perdavimo sistemos operatorių techninis bendradarbiavimą prižiūri nacionalinės reguliavimo institucijos.

2.  Jei tokio techninio bendradarbiavimo metu paaiškėja, kad jis neatitinka Agentūros patvirtintų taisyklių ir tinklo taisyklių, nacionalinė reguliavimo institucija kreipiasi į Agentūrą ir prašo išaiškinimo.

___________________

* OL L 262, 2006 9 22, p. 1.

"

4)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

   a) Pavadinimas pakeičiamas ir išdėstomas taip: "Informacijos teikimas";
   b) Pridedamos šios ║ dalys:"
4.  Perdavimo sistemos operatoriai skelbia atitinkamus duomenis apie elektros energijos prognozuojamą ir tikrąją paklausą, elektros energijos gamybos pajėgumų ir apkrovai įtakos turinčių įrenginių prieinamumą ir tikrąjį jų naudojimą, apie elektros tinklo ir jungiamųjų elektros linijų prieinamumą ir jų naudojimą bei apie rezervinių elektros energijos gamybos pajėgumų įsigijimą pasiūlos ir paklausos balansui užtikrinti ir rezervinę galią.
5.  Atitinkami rinkos dalyviai perdavimo sistemos operatoriams teikia reikiamus duomenis.
6.  Elektros energijos gamybos bendrovės, kurioms nuosavybės teise priklauso elektros energijos gamybos įrenginiai arba kurios juos eksploatuoja, iš kurių viena valdo ne mažesnę nei 250 MW instaliuotą galią, penkerius metus turi laikyti ir pateikti Komisijai , nacionalinei reguliavimo institucijai, nacionalinei konkurencijos institucijai ir Agentūrai kiekvieno įrenginio valandinius duomenis, kurių reikia tikrinant visus operatyvinius dispečerių sprendimus ir veiksmus, atliekamus teikiant pasiūlymus energijos biržose , aukcionuose dėl tinklų sujungimo, rezervinių pajėgumų rinkoje ir rinkoje be tarpininkų ║. Informacija apie kiekvieną elektros energijos gamybos įrenginį ir kiekvienos valandos informacija, kurią reikia laikyti (čia pateikiamas neišsamus sąrašas) – tai duomenys apie prieinamus elektros energijos gamybos pajėgumus ir numatytus rezervinius pajėgumus , įskaitant kiekvienam ║įrenginiui šiuos numatytus rezervinius pajėgumus pateikiant pasiūlymą ir pradėjus gamybą."

5)   6 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)  1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

"

Nacionalinės reguliavimo institucijos prižiūri perkrovos valdymą nacionalinėse elektros energijos sistemose ir jungiamosiose elektros linijose.

Perdavimo sistemos operatoriai perkrovos valdymo, įskaitant pajėgumų paskirstymą, procedūras pateikia tvirtinti nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Prieš patvirtindamos šias procedūras, nacionalinės reguliavimo institucijos gali prašyti jas iš dalies pakeisti.":

"
   b) ║6 dalis pakeičiama taip:"
6.  "6. Bet kokios pajamos iš ║sujungimo pajėgumų paskyrimo turi būti naudojamos šiais tikslais ▌:
   a) užtikrinti, kad paskirtais pajėgumais iš tikrųjų būtų įmanoma pasinaudoti; ir
   b) investicijoms į tinklą, kad būtų išlaikyti ir išplėsti ║ sujungimo pajėgumai.

Jeigu pajamų neįmanoma naudoti ║ a ir b punktuose nurodytiems tikslams, jas reikia pervesti į atskirą sąskaitą ir laikyti toje sąskaitoje tol, kol tas pajamas bus įmanoma išleisti a ir b punktuose nustatytiems tikslams. Tokiu atveju, patvirtinus Agentūrai, nacionalinės reguliavimo institucijos gali atsižvelgti į turimą sumą tvirtindamos tinklo tarifų apskaičiavimo metodiką, vertindamos, ar tarifus reikėtų keisti ir (arba) spręsdamos, ar parengti signalus skirtingose vietose ir (arba) paklausos valdymo priemones, pvz., apkrovos perkėlimą arba prekių mainus."

6)  7 straipsnis pakeičiamas taip:

"

7 straipsnis

Naujos jungiamosios elektros linijos

1.  Naujoms nuolatinės srovės jungiamosioms elektros linijoms tarp valstybių narių, jeigu pateikiamas prašymas, tam tikrą laikotarpį leidžiama netaikyti šio reglamento 6 straipsnio 6 dalies ir Direktyvos 2003/54/EB 8, 10, 20 straipsnių, 22c straipsnio 4, 5 ir 6 dalių, jeigu laikomasi šių sąlygų:

   a) investicija turi paskatinti konkurenciją tiekiant elektros energiją;
   b) investavimo rizikos lygis toks, kad apskritai nebus investuojama, jeigu nebus padaryta išimtis;
   c) jungiamoji elektros linija nuosavybės teise turi priklausyti fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris bent juridiniu atžvilgiu nepriklausomas nuo sistemų operatorių, kurių sistemose ta jungiamoji elektros linija bus nutiesta;
   d) tos jungiamosios elektros linijos naudotojai mokės naudojimosi mokestį;
   e) iš dalies atvėrus rinką, kaip apibrėžta Direktyvos 96/92/EB 19 straipsnyje, jokia jungiamosios elektros linijos kapitalo ar veiklos sąnaudų dalis nebuvo atgauta iš jokios mokesčių, kuriuos už su jungiamąja elektros linija sujungtos perdavimo ar paskirstymo sistemos mokėjo už naudojimąsi ta linija, dalies; ir
   f) padarius išimtį nebuvo pažeistos konkurencijos nuostatos ar elektros energijos vidaus rinkos arba reguliuojamos sistemos, su kuria jungiamoji elektros linija sujungta, efektyvaus veikimo reikalavimai.

2.  1 dalis išimtiniais atvejais taip pat taikoma kintamosios srovės elektros jungiamosioms linijoms, jeigu atitinkamos investicijos sąnaudos ir rizika ypač didelė, palyginti su sąnaudomis ir rizika, kuri paprastai iškyla kintamosios srovės elektros jungiamąja linija sujungiant dvi gretimas nacionalines perdavimo sistemas.

3.   ║ 1 dalies nuostatos taip pat taikomos tuo atveju, jeigu gerokai padidinamas eksploatuojamų jungiamųjų elektros linijų pajėgumas.

4.  Agentūra kiekvienu atveju gali spręsti, ar daryti ║ 1, 2 ir 3 dalyse nurodytas išimtis. Išimtį galima taikyti visam naujos jungiamosios elektros linijos pajėgumui ar gerokai padidintam eksploatuojamos jungiamosios elektros linijos pajėgumui arba daliai naujos ar eksploatuojamos linijos pajėgumo.

Sprendžiant, ar daryti išimtį, kiekvienu atveju svarstoma, ar reikia nustatyti išimties galiojimo trukmės ir nediskriminacinės prieigos prie jungiamosios elektros linijos sąlygas. Sprendžiant dėl tų sąlygų pirmiausia atsižvelgiama į papildomą pajėgumą, kuris turi būti sukurtas arba eksploatuojamo pajėgumo modifikavimą, projekto įgyvendinimo trukmę ir nacionalines aplinkybes.

Prieš darydama išimtį agentūra sprendžia dėl pajėgumų skyrimo ir jų valdymo taisyklių bei tvarkos. Agentūra reikalauja, kad į perkrovos valdymo taisykles būtų įrašytas įpareigojimas nenaudojamus pajėgumus pasiūlyti rinkoje ir reikalauja, jog įrenginio naudotojams būtų suteikta teisė pajėgumus, dėl kurių jie turi sudarę sutartis, parduoti antrinėje rinkoje. Vertindama ║ 1 dalies a, b ir f punktuose nurodytus kriterijus agentūra atsižvelgia į tų pajėgumų skyrimo procedūros rezultatus.

Sprendimas padaryti išimtį, įskaitant bet kurias antroje pastraipoje nurodytas sąlygas, tinkamai pagrindžiamas ir skelbiamas. Agentūra konsultuojasi su atitinkamomis reguliavimo institucijomis.

5.  Agentūra nedelsdama nusiunčia visų prašymų padaryti išimtį, kurie buvo jai įteikti, kopiją Komisijai. Agentūra apie sprendimą nedelsdama praneša Komisijai ir pateikia visą reikiamą informaciją apie sprendimą. Šią informaciją Komisijai galima pateikti kaip jungtinius duomenis, į kuriuos atsižvelgdama Komisija galėtų priimtų tinkamai pagrįstą sprendimą. Visų pirma ta informacija – tai:

   a) išsamios priežastys, dėl kurių agentūra narė padarė išimtį, įskaitant finansinę informaciją, pagrindžiančią reikalingumą padaryti išimtį;
   b) atliktą poveikio, kuris būtų padarytas konkurencijai ir efektyviam elektros energijos vidaus rinkos veikimui, jeigu būtų padaryta išimtis, analizę;
   c) sąlygos, į kurias atsižvelgiant buvo nustatyta išimties galiojimo trukmė ir atitinkamos jungiamosios elektros linijos bendro pajėgumo dalis, dėl kurios buvo padaryta išimtis;
   d) konsultacijų su atitinkamomis nacionalinės reguliavimo institucijomis rezultatai.

6.  Per du mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos Komisija gali nuspręsti paprašyti, kad agentūra iš dalies pakeistų arba atšauktų sprendimą padaryti išimtį. Jeigu Komisija prašė papildomos informacijos, ji sprendimą gali priimti per du mėnesius nuo tos dienos, kai gaunama visa papildoma informacija. Dviejų mėnesių laikotarpį ║galima pratęsti, jeigu tam pritaria Komisija ir agentūra. Pranešimas laikomas atšauktu, jeigu prašoma informacija nepateikiama per prašyme nurodytą laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai Komisijai ir agentūrai sutikus dar nepasibaigęs minėtasis laikotarpis pratęsiamas arba kai agentūra tinkamai pagrįstu pareiškimu informuoja Komisiją, kad jos nuomone pranešimas yra išsamus.

Agentūra per keturias savaites įgyvendina Komisijos sprendimą iš dalies pakeisti ar atšaukti sprendimą dėl išimties ir apie tai atitinkamai praneša Komisijai.

Komisija užtikrina neskelbtinos komercinės informacijos slaptumą.

Komisijos pritarimas sprendimui padaryti išimtį nustoja galioti praėjus dvejiems metams nuo jo priėmimo, jeigu iki to laiko nepradedama jungiamosios elektros linijos statyba, ir po penkerių metų nuo jo priėmimo , jeigu iki to laiko ta jungiamoji elektros linija nepradedama eksploatuoti, nebent Komisija nuspręstų, kad bet koks vėlavimas yra dėl didelių administracinių kliūčių arba dėl kitų priežasčių, susijusių su sprendimu, tačiau kurių prašymo teikėjas negali kontroliuoti.

7.  Komisija gali iš dalies pakeisti galiojančias 1 dalyje nurodytų sąlygų taikymo gaires ir nustatyti 4 ir 5 dalių nuostatų taikymo tvarką. Tokios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas , jį papildant, tvirtinamos pagal 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

8.  Nukrypti leidžiančios nuostatos, suteiktos pagal šį straipsnį ir taikomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. ... [iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų] * įsigaliojimo datos, taikomos ir toliau.

______________

* OL L ...

"

7)   Įterpiamas šie straipsniai :

"

7a straipsnis

Administracinių kliūčių didinti pajėgumus pašalinimas

Valstybės narės persvarsto savo procedūras, siekdamos nustatyti ir pašalinti visas administracines kliūtis didinti sujungimo pajėgumus. Valstybės narės nustato tinklo segmentus, kuriuos reikia sustiprinti, kad siekiant plačiai integruoti rinką būtų padidinti bendri tarpvalstybinio tinklų sujungimo pajėgumai.

"

║7b straipsnis

Mažmeninės rinkos

Siekdamos palengvinti tinkamai veikiančios, veiksmingos ir skaidrios ▌rinkos formavimąsi regionų ir Bendrijos lygmeniu , valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatorių, paskirstymo sistemos operatorių, elektros energijos tiekimo įmonių, klientų ir, jeigu reikia, kitų rinkos dalyvių vaidmenys bei pareigos būtų išsamiai apibrėžtos atsižvelgiant į sutartinius susitarimus, įsipareigojimus klientams, pasikeitimo duomenimis ir atsiskaitymo taisykles, duomenų nuosavybę ir įsipareigojimą nuskaityti ir pateikti skaitiklių rodmenis.

Šios taisyklės turi būti skelbiamos ▌ir tas taisykles turi reguliariai persvarstyti nacionalinės reguliavimo institucijos.

8)   8 straipsnis pakeičiamas taip:

"

8 straipsnis

Gairės, susijusios su tarpinio perdavimo sistemos operatoriaus kompensavimo mechanizmu

1.  Jeigu reikia, Komisija gali patvirtinti gaires, susijusias su tarpinio perdavimo sistemos operatoriaus kompensavimo mechanizmu, kuriose pagal 3 ir 4 straipsniuose nustatytus principus apibrėžiama:

   a) išsami informacija apie tvarką, pagal kurią nustatoma, kurie perdavimo sistemos operatoriai privalo mokėti kompensaciją už tarpvalstybinius elektros energijos srautus, įskaitant tai , kaip mokestis ║paskirstomas nacionalinių perdavimo sistemų, iš kurių perduodami tarpvalstybiniai srautai, ir tų sistemų, į kurias tie srautai perduodami, operatoriams, vadovaujantis 3 straipsnio 2 dalimi ;
   b) išsami informacija apie taikytiną mokėjimo tvarką, įskaitant laikotarpio, už kurį kompensacija mokėtina║, pirmojo etapo trukmės nustatymą, vadovaujantis 3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa ;
   c) išsami metodologija, pagal kurią nustatoma, už kuriuos tarpvalstybinius elektros energijos srautus pagal 3 straipsnį turi būti mokama kompensacija (atsižvelgiant į srautų kiekį ir tipą) ir tų srautų, perduotų iš pavienių valstybių narių perdavimo sistemų ar perduotų į tas sistemas, dydžio nustatymas, vadovaujantis 3 straipsnio 5 dalimi ;
   d) išsami sąnaudų ir naudos, kuri buvo gauta perduodant tarpvalstybinius elektros energijos srautus, nustatymo metodologija, vadovaujantis 3 straipsnio 6 dalimi ;;
   e) išsami informacija, atsižvelgiant į tarpinio perdavimo sistemos operatoriaus kompensavimo mechanizmą , apie tai, kaip tvarkomi ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių perduoti arba ne į tas valstybes perduoti elektros energijos srautai; ir
   f) nacionalinių sistemų, kurios sujungtos nuolatinės srovės elektros linijomis, dalyvavimas, vadovaujantis 3 straipsniu .

2.  Gairėse dėl tarpinio perdavimo sistemos operatoriaus kompensavimo mechanizmo taip pat galima nustatyti reikiamas taisykles, kurias įgyvendinant būtų įmanoma laipsniškai suderinti principus, kuriais remiantis apskaičiuojami mokesčiai, kuriuos pagal nacionalinės tarifų sistemos nuostatas moka gamintojai ir vartotojai (apkrova), įskaitant tai, kad nustatant nacionalinius mokesčius atsižvelgiama į tarpinio perdavimo sistemos operatoriaus kompensavimo mechanizmą, ir įskaitant skirtingose vietovėse tinkamų bei patikimų signalų teikimą pagal 4 straipsnyje nustatytus principus║.

Gairėse dėl tarpinio perdavimo sistemos operatoriaus kompensavimo mechanizmo numatoma nuostata dėl skirtingose vietovėse tinkamų bei patikimų suderintų signalų teikimo Bendrijos lygiu.

Joks derinimas šiuo atžvilgiu neturi kliudyti valstybėms narės taikyti priemones , užtikrinančias , kad vartotojų (apkrova) mokamus tinklo prieigos mokesčius būtų įmanoma palyginti visoje jų teritorijoje.

3.  Jeigu reikia, Komisija gali papildomai pasiūlyti minimalų suderinimo lygį, kad būtų įmanoma pasiekti šio reglamento tikslą .

4.  Prieinamų nacionalinių elektros energijos sistemų sujungimo perdavimo pajėgumų valdymo ir paskyrimo gairės pateiktos priede.

"

9)   12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

"

1.  Nepažeisdamos 2 dalies, valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos būtų kompetentingos veiksmingai užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, suteikdamos joms ar kitoms institucijoms teisinę kompetenciją leisti potvarkius dėl laikymosi ir taikyti veiksmingas, atgrasančias ir proporcingas sankcijas. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 1 d. praneša Komisijai apie tokias nuostatas ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius jų  pakeitimus.

"

10)  13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

"

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į to sprendimo 8 straipsnį.

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ║

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 211, 2008 8 19, p. 23.
(2) OL C 172, 2008 7 5, p. 55.
(3) 2008 m. birželio 18 d. Europos Parlamento pozicija .
(4) OL L 176, 2003 7 15, p. 37 .
(5) OL L 176, 2003 7 15, p. 1.
(6) OL L...
(7) OL L 184, 1999 7 17, p. 23. ║
(8) OL L 200, 2006 7 22, p. 11.
(9) OL C  255, 2006 10 21, p. 1.

Atnaujinta: 2008 m. gruodžio 23 d.Teisinis pranešimas