Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2582(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0297/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0297/2008

Συζήτηση :

PV 16/06/2008 - 22
CRE 16/06/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2008 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0305

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 67k
Πέμπτη 19 Ιουνίου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Tεσσαρακοστή επέτειος της Τελωνειακής Ένωσης
P6_TA(2008)0305B6-0297/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τεσσαρακοστή επέτειο της Τελωνειακής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόσφατη έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)(1) ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις(2) ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 624/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος δράσης για τα τελωνεία στην Κοινότητα (Τελωνεία 2013)(3) ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Στρατηγική για την εξέλιξη της τελωνειακής ένωσης" (COM(2008)0169),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής μέσω αποτελεσματικών κανόνων και διαδικασιών για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές(4) ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της εξεταστικής επιτροπής του για το κοινοτικό σύστημα διαμετακόμισης (Ιανουάριος 1996 - Μάρτιος 1997),

   έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα(5) , η οποία υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 1997,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και την άσκηση, μεταβατικά, των ίδιων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με τα μέλη του εν λόγω οργανισμού (COM(2007)0252),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2008 σχετικά με τη στρατηγική για την εξέλιξη της Τελωνειακής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τις κοινοτικές τελωνειακές δραστηριότητες για τις απομιμήσεις προϊόντων και την πειρατεία, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι η Τελωνειακή Ένωση έχει, από το 1968, παίξει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση και την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, δημιουργώντας ευημερία με τη διευκόλυνση του θεμιτού και ανταγωνιστικού εμπορίου με την Ένωση και στο εσωτερικό της και προστατεύοντας ταυτόχρονα τους πολίτες της,

B.   εκτιμώντας ότι η ύπαρξη Τελωνειακής Ένωσης σημαίνει απουσία τελωνειακών δασμών στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών, κοινούς τελωνειακούς δασμούς στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, κοινούς κανόνες προέλευσης για τα προϊόντα τρίτων χωρών και κοινό ορισμό της δασμολογικής αξίας,

Γ.   εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη της κοινοτικής νομοθεσίας επιδίωκε να εξασφαλίσει ότι θα εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ,

Δ.   εκτιμώντας ότι οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ έχουν διπλό ρόλο: να επιβάλλουν εισαγωγικούς δασμούς και φόρους και να λειτουργούν ως θεματοφύλακες της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ,

E.   εκτιμώντας ότι η πρώτη εξεταστική επιτροπή του εστίασε την προσοχή της σε τελωνειακά ζητήματα και κατέληξε στο σημείο 17.3.1 της προαναφερθείσας έκθεσης στο συμπέρασμα ότι: "προκειμένου να έχουν οι οικονομικοί παράγοντες και το ευρύ κοινό την αναγκαία εμπιστοσύνη ότι το εμπορικό περιβάλλον της ενιαίας αγοράς προστατεύεται επαρκώς, ... η δημιουργία ενιαίου πλαισίου της ΕΕ για τις τελωνειακές υπηρεσίες πρέπει απαραιτήτως να αποτελέσει μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ",

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση του διεθνούς εμπορίου και στην ανάπτυξη νέων παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων, αλλά έχει επίσης προκαλέσει νέες απειλές όπως η παγκόσμια τρομοκρατία, η αλλαγή του κλίματος και το παράνομο εμπόριο,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η μείωση του κόστους συμμόρφωσης και διοικητικής διεκπεραίωσης έχει γίνει καίριο ζήτημα όσον αφορά μια αποδοτική και αποτελεσματική διοίκηση στο εσωτερικό της ΕΕ,

Εξέλιξη της Τελωνειακής Ένωσης

1.   θεωρεί ότι 40 χρόνια Τελωνειακής Ένωσης αποτελούν σημαντικό επίτευγμα και έχουν παράσχει οφέλη στις επιχειρήσεις και στους πολίτες της ΕΕ·

2.   πιστεύει ότι οι τελωνειακές αρχές, που είναι πρωτίστως αρμόδιες για την εποπτεία του διεθνούς εμπορίου της ΕΕ, συμβάλλουν κατ' αυτό τον τρόπο στη διασφάλιση ενός ανοικτού και θεμιτού εμπορίου, στην υλοποίηση της εξωτερικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς, της κοινής εμπορικής πολιτικής και άλλων κοινών πολιτικών της ΕΕ, και στην ασφάλεια της όλης εφοδιαστικής αλυσίδας·

3.   αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τις τελωνειακές αρχές αποσκοπούν στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και στην προστασία της ΕΕ από αθέμιτες και παράνομες εμπορικές πρακτικές·

4.   αναγνωρίζει επίσης ότι τα μέτρα αυτά επιδιώκουν να κατοχυρώσουν την ασφάλεια και την προστασία της ΕΕ και των κατοίκων της με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και να διατηρήσουν εύλογη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη διενέργειας τελωνειακών ελέγχων και την ανάγκη διευκόλυνσης του νόμιμου εμπορίου ώστε να βελτιωθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

5.   συγχαίρει εν προκειμένω τους τελωνειακούς υπαλλήλους για την αποτελεσματικότητά τους στην καταπολέμηση της απομίμησης προϊόντων, που είχε αποτέλεσμα να κατασχεθούν 79 εκατομμύρια προϊόντα απομίμησης και πειρατείας σε 43.000 περιπτώσεις που καταγράφηκαν το 2007. Λαμβανομένης υπόψη της εκθετικής αύξησης των κατασχέσεων προϊόντων απομίμησης, υποστηρίζει τη λήψη πρακτικών τελωνειακών μέτρων για την καταπολέμηση της παράνομης απομίμησης και της πειρατείας, όπως είναι η αύξηση του αριθμού των ειδικευμένων στο έργο αυτό τελωνειακών στο πλαίσιο της Επιτροπής και των κρατών μελών, καθώς και η εξέταση των οφελών από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου της παράνομης απομίμησης προϊόντων·

6.   χαιρετίζει ως εκ τούτου την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής, όπου επιδιώκεται να διατυπωθεί ξεκάθαρος προσανατολισμός για τα τελωνεία για την περίοδο 2013 έως 2019·

7.   υπογραμμίζει ότι οι τελωνειακές αρχές της ΕΕ πρέπει συνεχώς να προβλέπουν τις μελλοντικές προκλήσεις, και χρειάζεται να αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν "υπερσύγχρονες" δεξιότητες, τεχνολογίες και μεθόδους για να διευκολύνουν και να ελέγχουν το εμπόριο με τον αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο·

8.   τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ευθυγραμμιστούν οι υποψήφιες χώρες με τα πρότυπα της ΕΕ στον τελωνειακό τομέα και αναγνωρίζει την τεχνική συνδρομή που παρέχουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στις υποψήφιες χώρες·

Στενότερη συνεργασία

9.   χαιρετίζει τα βασικά συμπεράσματα των διάφορων σεμιναρίων που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Τελωνεία 2013, δηλαδή τη βελτίωση του δικτύου συνεργασίας μεταξύ τελωνείων και αρχών επιτήρησης της αγοράς, τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου και την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα συνεργασίας και ελέγχων·

10.   θεωρεί ότι η συνεργασία είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των τελωνειακών υπηρεσιών της ΕΕ απέναντι στις πολυάριθμες απειλές τις οποίες χρειάζεται να καταπολεμούν·

11.   καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διοικητική συνεργασία ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές και ανάμεσα στις τελωνειακές και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, όπως οι κτηνιατρικές αρχές και τα όργανα που είναι αρμόδια για την ασφάλεια των προϊόντων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η διοίκηση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποτελεί κοινή ευθύνη και να κατοχυρωθεί η ασφάλεια και προστασία των πολιτών της ΕΕ·

12.   καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία με τους εμπορικούς εταίρους μέσω των υπαρχόντων αλλά και νέων προγραμμάτων τελωνειακής συνεργασίας, ώστε να διευκολυνθούν οι συναλλαγές των αξιόπιστων εμπόρων και να εδραιωθεί η ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας·

13.   τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων των οικονομικών συμμετεχόντων στην επιτροπή τελωνειακού κώδικα·

14.   επιδοκιμάζει την υπογραφή των διάφορων συμφωνιών που συνήψε η ΕΕ με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της απ' όλο τον κόσμο·

15.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων) και με τρίτες χώρες στον τελωνειακό τομέα· επισημαίνει ότι στόχος είναι εν προκειμένω η επίτευξη αποτελεσματικότερου τελωνειακού ελέγχου και η προώθηση των προτύπων της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα το εμπόριο θα μπορεί να αποφέρει οφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους εμπορικούς εταίρους της· επισημαίνει επιπροσθέτως ότι αυτό θα επιτρέψει ιδίως να διαμορφωθούν κοινές δραστηριότητες και πιλοτικά σχέδια, ώστε να ενισχυθεί η επιτόπια συνεργασία των τελωνειακών υπαλλήλων της ΕΕ και τρίτων χωρών·

Ζητήματα ασφαλείας

16.   καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν περαιτέρω τον ρόλο των τελωνείων στην καταπολέμηση των ιδιαίτερων κινδύνων που συνδέονται με τα ψευδεπίγραφα προϊόντα, και κυρίως τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και παιχνίδια·

17.   καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την αντίθεσή της προς την πρόσφατη νομοθεσία των ΗΠΑ για εξονυχιστικό έλεγχο του 100% των θαλασσίως μεταφερομένων εμπορευματοκιβωτίων στα ξένα λιμάνια· επισημαίνει ότι δεν έχει αποδειχθεί πως αυτή η μονομερής απόφαση των ΗΠΑ είναι αναγκαία και αποτελεσματική από άποψη οικονομική και ασφαλείας·

18.   θεωρεί ότι η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα(6) ("τροποποίηση ασφαλείας") ήδη καλύπτει τις απαιτήσεις των αρχών των ΗΠΑ όσον αφορά τον έλεγχο ασφαλείας στην Ευρώπη·

Βελτίωση της απόδοσης, της αποτελεσματικότητας και των παροχών προς όφελος της εσωτερικής αγοράς

19.   χαιρετίζει τις δύο πρωτοβουλίες που τα κοινοτικά τελωνεία σχεδιάζουν να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς δεκαετίας για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της ΕΕ, και συγκεκριμένα την πρόταση για τα ηλεκτρονικά τελωνεία, που έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τη δημιουργία δικτύου των ευρωπαϊκών τελωνειακών εργαστηρίων με στόχο την ομοιόμορφη ερμηνεία των νέων τεχνικών προτύπων της ΕΕ, και υποστηρίζει κάθε άλλη πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή·

20.   αναγνωρίζει ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός θα επιτρέψει να ενταθεί ο αγώνας κατά των επικίνδυνων προϊόντων και να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών·

21.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν νέες μεθόδους εργασίας και νέα τεχνολογία με συγχρονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο και να εξασφαλίσουν τη συντονισμένη και από κοινού εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την ομοιόμορφη εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας στα κράτη μέλη και να ενημερώνει επ" αυτού το Κοινοβούλιο·

22.   καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στα τελωνεία επαρκείς πόρους και επενδύσεις (σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό) για να είναι αυτά σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους, να εφαρμόσουν τα νέα συστήματα "χωρίς χαρτί" και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους·

23.   καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν υψηλό βαθμό συνεργασίας ανάμεσα στις τελωνειακές αρχές και την επιχειρηματική κοινότητα ώστε να ενισχυθεί η συμμόρφωση και να μειωθεί η γραφειοκρατία, ιδίως με την υιοθέτηση προσέγγισης που να βασίζεται περισσότερο στη διαχείριση κινδύνου και την ανάπτυξη υπηρεσιών ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας και μονοαπευθυντικής διαδικασίας ("Single Window/One Stop Shop")·

24.   καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που συναντούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ιδίως διευκολύνοντας τη διαδικασία προσαρμογής των πληροφορικών συστημάτων τους σε εκείνα που χρησιμοποιούν οι τελωνειακές διοικήσεις, με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος, και απλουστεύοντας τις διαδικασίες για τη χορήγηση του καθεστώτος του "εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα'·

o
o   o

25.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 145, 4.6.2008, σ. 1.
(2) ΕΕ L 23, 26.1.2008, σ. 21.
(3) ΕΕ L 154, 14.6.2007, σ. 25.
(4) P6_TA(2008)0247.
(5) ΕΕ L 222, 12.8.1997, σ. 17.
(6) ΕΕ L 117, 4.5.2005, σ. 13.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιανουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου