Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2596(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0305/2008

Keskustelut :

PV 18/06/2008 - 12
CRE 18/06/2008 - 12

Äänestykset :

PV 19/06/2008 - 5.4

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0308

Hyväksytyt tekstit
WORD 43k
Torstai 19. kesäkuuta 2008 - Strasbourg Lopullinen painos
Dieselöljyn hinnannousun synnyttämä kalatalousalan kriisi
P6_TA(2008)0308B6-0305, 0310, 0311 ja 0312/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. kesäkuuta 2008 polttoaineen hinnannousun aiheuttamasta kalastusalan kriisistä

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006(1) ,

–   ottaa huomioon kalastusalan taloudellisen tilanteen parantamisesta annetun komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille (KOM(2006)0103),

–   ottaa huomioon komission Brysselissä 10. ja 11. toukokuuta 2006 järjestämän konferenssin kalastusalan uusista teknologioista,

–   ottaa huomioon 28. syyskuuta antamansa päätöslauselman kalastusalan taloudellisen tilanteen parantamisesta(2) ja 12. joulukuuta 2007 antamansa päätöslauselman kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä(3) ,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että yhteisön kalastusalan nykyinen kriisi johtuu polttoaineen hinnan jatkuvasta noususta, joka on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana ollut yli 300 prosenttia ja tammikuusta 2008 laskettuna yli 40 prosenttia,

B.   ottaa huomioon, että kalastustuotteiden hinnat ovat vastaavia kuin 20 vuotta sitten ja että tietyt lajit ovat vähentyneet huomattavasti ja jopa 25 prosenttia vuoden alusta laskettuna laittoman kalastuksen saaliiden massiivisen tuonnin takia,

C.   ottaa huomioon, että kalastusalalla, toisin kuin muilla taloudenaloilla, polttoaineen hinta ei voi vaikuttaa tuotteiden ensimyyntiin, koska nykytilanteessa kalastajat eivät voi asettaa hintoja,

D.   ottaa huomioon, että polttoaineen hinnannousulla on suoria ja epäsuoria seurauksia miehistöjen ansioihin, koska palkat ja saaliiden ensimyynnistä saadut tulot ovat yhteydessä toisiinsa,

E.   ottaa huomioon, että EU:n kalastajien tulot ovat pudonneet tänä vuonna, vaikka kalastajien kustannukset ovat nousseet,

F.   ottaa huomioon, että rakenneuudistussuunnitelmista ja perättäisistä yritysten uudelleenjärjestelyistä huolimatta kriisin jatkuva paheneminen on tehnyt useista yrityksistä kannattamattomia ja muut yritykset joutuvat toimimaan riskialttiissa tilanteissa, mikä on johtanut mielenosoituksiin monissa jäsenvaltioissa,

G.   katsoo, että sekä yhteisön että kansallisella tasolla on investoitava merkittävästi uusiin teknologioihin kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä menetelmiin, joilla alusten riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vähennetään,

H.   ottaa huomioon, että eräät jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön järjestelyjä kalastusalustensa polttoaineenkulutuksen vähentämiseksi, ja toteaa, että tällaisia aloitteita on tuettava,

I.   ottaa huomioon, että EU on sitoutunut vähentämään huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä ilmasto- ja energiapaketin mukaisesti, ja katsoo, että kalastusala voi vaikuttaa tähän,

J.   ottaa huomioon, että kalastusalan nykyisiin ongelmiin voidaan löytää ratkaisu ainoastaan, jos ryhdytään sekä kansallisella että yhteisön tasolla koviin toimiin lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä,

1.   ilmaisee solidaarisuutensa EU:n kalastajille ja kehottaa komissiota ja neuvostoa suunnittelemaan keinoja kalastusalan tämänhetkisen kriisin ratkaisemiseksi;

2.   kehottaa jäsenvaltioita nopeuttamaan menettelyjä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastusalalla 24. heinäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 875/2007(4) mukaisten tukien maksamisen mahdollistamiseksi;

3.   toistaa tässä yhteydessä kehotuksensa, jonka mukaan komission olisi tarkistettava kyseistä asetusta tuen nostamiseksi enintään 100 000 euroon alusta kohden (eikä yritystä kohden), jotta tuen taso nostetaan lähemmäksi muiden taloudenalojen tukia;

4.   kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota siihen, että kalastus- ja vesiviljelyalan valtiontukien tarkastelemista varten tehtyjen uusien yhteisön suuntaviivojen(5) mukaan sallitaan verovähennykset ja sosiaalikulujen vähentäminen yhteisön aluksille, jotka kalastavat yhteisön vesialueen ulkopuolella, ja pyytää soveltamaan kyseisiä kannustimia niihin aluksiin, jotka sitä pyytävät;

5.   palauttaa mieliin, että öljyn hinnannousun lisäksi yksi EU:n kalastuslaivaston useimmin esittämistä tuotteiden hintojen laskua koskevista huolenaiheista on laittomasti pyydystettyjen, edullisten kalatuotteiden massiivinen tuonti, ja vaatii siksi

   a) neuvostoa toimimaan vastuullisesti hyväksymällä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (IUU-kalastus) torjuntaa koskevan uuden direktiivin, jotta tällaisesta kalastuksesta peräisin olevan tuonnin valvontaa voidaan tehostaa ja parantaa;
   b) lisäämään ja tehostamaan kolmansista maista tuotavien kalastustuotteiden valvontaa, jotta voidaan taata, että samoja standardeja sovelletaan sekä tuontituotteisiin että yhteisön tuotteisiin;
   c) parantamaan ja lisäämään tietoja kalastustuotteiden alkuperästä, takaamaan ja varmistamaan kaikissa tapauksissa ennen kaikkea tietomerkinnän pakollisen käytön ja puuttumaan asianmukaisella tavalla petoksiin tuotteiden merkinnöissä;

6.   toistaa kehotuksensa komissiolle antaa mahdollisimman pian ehdotuksensa kalastuksen ja vesiviljelyalan tuotteiden yhteisen markkinajärjestelyn tarkistamiseksi siten, että siinä otetaan huomioon Euroopan parlamentin tekemät ehdotukset, jotta kalastajille annetaan enemmän vastuuta hintojen asettamisessa, jolloin taataan alan tulotaso, varmistetaan markkinoiden vakaus, parannetaan kalataloustuotteiden markkinointia ja kasvatetaan tuotetun lisäarvon määrää;

7.   pyytää kalastuslaivaston rakenneuudistussuunnitelmien panemista täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa ja tarvittavien varojen antamista laivaston vapaaehtoista uudelleenjärjestelyä varten; tätä varten

   a) pyytää komissiota vahvistamaan ensisijaiset kriteerit niille kalastuslaivaston osille, jotka ovat kärsineet tästä kriisistä eniten;
   b) pitää keskeisen tärkeänä, että Euroopan kalatalousrahaston kansallisia toimintaohjelmia tarkistetaan, jotta voidaan mahdollistaa kohdistetumpi varojen käyttö;
   c) pyytää tukemaan kerran tapahtuvaa pyydyksen vaihtamista, joka johtaa vähemmän polttoainetta kuluttavan kalastusmenetelmän käyttöönottoon;
   d) rohkaisee hankkimaan kalustoa, joka parantaa polttoainetehokkuutta;

8.   pyytää komissiota tekemään ehdotuksen seitsemänvuotisesta korvausjärjestelmästä hiilioksidipäästöjen vähentämisessä kalastusalalla hiilidioksidin nykyhinnan, 25 euroa tonnilta, perusteella;

9.   pyytää komissiota tukemaan erityisen kalatalouteen keskittyvän tutkimus- ja kehitysrahaston perustamista osana nykyistä tutkimuksen ja kehityksen seitsemättä puiteohjelmaa sellaisten hankkeiden rahoittamisen helpottamiseksi, joilla tutkitaan kalastusalan vaihtoehtoisia energialähteitä ja parannetaan sen energiatehokkuutta;

10.   katsoo, että kalastusvälineiden muuttamisella ja monipuolistamisella voidaan vähentää kalastusalan energiariippuvuutta;

11.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kuulemaan laajalti kalastusalaa ja muita sidosryhmiä ja pyytämään sieltä ideoita, miten tämä tavoite parhaiten voitaisiin saavuttaa, vaikka tilanteet ja siten myös ratkaisut eivät välttämättä ole samoja kaikessa kalastuksessa tai kaikilla alueilla;

12.   kehottaa komissiota laatimaan erityisiä ehdotuksia tilanteen helpottamiseksi kalastuksesta eniten riippuvaisilla alueilla;

13.   kehottaa perustamaan kolmenvälisen vuoropuhelun yhteisön tasolla kaikkien sidosryhmien (julkishallinto, ammattijärjestöt ja kalastajat) välillä käsittelemään alan rakenneongelmia, jotka eivät johdu ainoastaan öljyn hinnannoususta, ja asettamaan etusijalle kalastajien työolot;

14.   pyytää, että seuraavassa, kesäkuussa pidettävässä kalastusasioista vastaavan neuvoston kokouksessa tätä asiaa käsitellään ensisijaisena ja ryhdytään tarvittaviin toimiin kriisin ratkaisemiseksi;

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä eurooppalaisten kalastusalan järjestöjen edustajille.

(1) EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.
(2) EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 417.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0606.
(4) EUVL L 193, 25.7.2007, s. 6.
(5) EUVL C 84, 3.4.2008, s. 10.

Päivitetty viimeksi: 20. tammikuuta 2009Oikeudellinen huomautus