Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0301/2008

Debatter :

PV 18/06/2008 - 13
CRE 18/06/2008 - 13

Omröstningar :

PV 19/06/2008 - 5.5

Antagna texter :

P6_TA(2008)0309

Antagna texter
WORD 53k
Torsdagen den 19 juni 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förberedelse av toppmötet EU/Ryssland (26-27 juni 2008)
P6_TA(2008)0309B6-0235, 0298, 0299, 0300 och 0301/2008

Europaparlamentets resolution av den 19 juni 2008 om toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk den 26–27 juni 2008

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater som den ena parten och Ryska federationen som den andra parten(1) , vilket trädde i kraft 1997 och upphörde att gälla 2007,

–   med beaktande av besluten från rådet (allmänna frågor) den 26 maj 2008, där förhandlingsdirektiven för ett avtal om en övergripande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland godkändes,

–   med beaktande av EU:s och Rysslands mål, som formulerades i ett gemensamt uttalande efter toppmötet i Sankt Petersburg den 31 maj 2003, att upprätta ett gemensamt ekonomiskt område, ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett område för samarbete inom området för yttre säkerhet samt ett område för forskning och utbildning, inklusive kulturella aspekter,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Ryssland, särskilt resolutionen av den 14 november 2007 om toppmötet mellan EU och Ryssland(2) i Mafra, Portugal, den 26 oktober 2007,

–   med beaktande av samråden mellan EU och Ryssland om mänskliga rättigheter, särskilt den sjunde omgången den 17 april 2008, vid vilken man behandlade medie-, yttrande- och mötesfrihet, särskilt i ljuset av de parlaments- och presidentval som nyligen hållits, det civila samhällets funktion, rättigheter som innehas av personer som tillhör minoriteter och kampen mot rasism och främlingsfientlighet samt barns rättigheter,

–   med beaktande av kommissionens framstegsrapport 2007 om genomförandet av EU:s och Rysslands samarbetsområden, som offentliggjordes i mars 2008,

–   med beaktande av resultaten från det 8:e sammanträdet för EU:s och Rysslands ständiga partnerskapsråd om frihet, säkerhet och rättvisa, vilket hölls i Sankt Petersburg den 24-25 april 2008,

–   med beaktande av uttalandet från ordföranden för Europaparlamentets delegation till EU:s och Rysslands partnerskaps- och samarbetsråd efter EU–Ryssland-arbetsgruppens besök i Moskva den 17–18 mars 2008,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förbindelserna mellan EU och Ryssland har vuxit sig allt starkare under det senaste årtiondet och lett till en djup och omfattande ekonomisk integration och ett ömsesidigt beroende som kommer att öka ännu mer under den närmaste framtiden.

B.  EU och Ryssland, som är medlem av FN:s säkerhetsråd, har ett gemensamt ansvar för global stabilitet och säkerhet. Ökat samarbete och goda grannförbindelser mellan EU och Ryssland är särskilt viktiga för stabiliteten, säkerheten och välfärden i Europa.

C.  Det är av yttersta vikt att EU och Ryska federationen ingår ett strategiskt partnerskapsavtal för att samarbetet mellan de båda parterna ska utvecklas och intensifieras ytterligare.

D.  Förhandlingarna om ett sådant nytt strategiskt partnerskapsavtal bör inledas så snart som möjligt med utgångspunkt i de framsteg som redan gjorts på vägen mot att genomföra de fyra gemensamma områdena, dvs. ett gemensamt ekonomiskt område, ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, ett område för yttre säkerhet och ett område för forskning, utbildning och kultur. Det skyndsamma genomförandet av dessa fyra gemensamma områden bör stå i centrum för förhandlingarna om det nya strategiska partnerskapsavtalet.

E.  Efter avsevärda framsteg i samband med det ryska importstoppet för kött och andra jordbruksprodukter från Polen och garantier när det gäller stängningen av Druzhba-rörledningen, som Litauen uppfattat som en politisk vedergällningsaktion, har medlemsstaterna slutligen nått en överenskommelse om att slutgiltig godkänna ett nytt förhandlingsmandat för ett nytt avtal som ersätter det nuvarande partnerskaps- och samarbetsavtalet, som löpte ut i slutet av förra året.

F.  Den 7 maj 2008 svors Dmitrij Medvedev formellt in som Ryska federationens president. Den nye presidenten utsåg f.d. president Vladimir Putin till premiärminister, som bekräftades av en överväldigande majoritet i Duman.

G.  Förändringarna i Rysslands ledning till följd av förra årets val till duman och presidentvalet tidigare i år skulle kunna ge en ny impuls till förbindelserna mellan EU och Ryssland och till förbättringar i Rysslands förbindelser med vissa av landets närmaste grannar samt ny kraft åt utvecklingen av demokratin och rättsstatsprincipen i Ryssland.

H.  I det anförande som Dmitrij Medvedev, Rysslands nye president, höll i samband med att han tillträdde bekräftade han sitt åtagande att inrätta ett mognare och mer verkningsfullt rättssystem som en avgörande förutsättning för Rysslands ekonomiska och sociala utveckling, för att stärka landets ställning internationellt och öppna det mer mot omvärlden och för att främja en dialog som likvärdig part med andra folk. Som ett första steg har president Medvedev genom ett dekret inrättat ett antikorruptionsråd, som han själv kommer att vara ordförande för.

I.  En anslutning av Ryska federationen till Världshandelsorganisationen (WTO) skulle starkt bidra till ytterligare förbättring av de ekonomiska förbindelserna mellan Ryssland och EU, under förutsättning att det finns ett bindande åtagande om att WTO:s åtaganden och skyldigheter följs och tillämpas fullt ut.

J.  Trygg energiförsörjning är en av de största utmaningarna för Europa och ett av de viktigaste områdena för samarbete med Ryssland. Det krävs gemensamma ansträngningar för att energiöverföringssystemen, både de redan befintliga och de som ska vidareutvecklas, ska kunna användas effektivt och fullt ut. EU:s kraftiga beroende av fossila bränslen undergräver utvecklingen av en balanserad och samstämd europeisk strategi gentemot Ryssland som baseras på värderingar.

K.  Ryssland har nyligen inkluderat några av EU:s största energibolag i ett strategiskt partnerskap i flera större energiprojekt eller tillåtit företag inom EU att köpa vissa strategiska andelar i ryska bolag. Det är av avgörande betydelse att den rättliga förutsebarheten och äganderätten upprätthålls för att man ska kunna vidmakthålla den nuvarande nivån på utländska investeringar i Ryssland.

L.  Tvister om villkor för leverans och överföring av energi bör lösas med icke-diskriminerande och öppna förhandlingar och får aldrig användas som politiska påtryckningsmedel mot EU:s medlemsstater och mot länder i det gemensamma grannskapet.

M.  Ett framtida avtal mellan EU och Ryska federationen bör därför innehålla principerna i energistadgefördraget.

N.  EU och Ryska federationen kan och bör tillsammans spela en aktiv roll för att upprätta fred och stabilitet i Europa, särskilt i det gemensamma grannskapet och i andra delar av världen.

O.  Framför allt bör EU och Ryska federationen arbeta tillsammans för att finna en slutlig lösning på frågan om Kosovos internationella status och för att finna en fredlig lösning på de fortsatt farliga konflikterna i de georgiska regionerna Abchazien, Sydossetien, Nagorno-Karabach och Transnistrien.

P.  Sedan de ryska myndigheterna beslutade att upprätta rättsliga förbindelser med utbrytarrepublikerna Abchazien och Sydossetien har situationen i dessa georgiska regioner förvärrats ytterligare, vilket leder till ett ifrågasättande av de ryska styrkornas roll som neutrala fredsbevarare. Det undergräver också Georgiens territoriella integritet.

Q.  Ryssland deltar inte längre i fördraget om begränsning av konventionella vapen i Europa (CFE), och landet meddelade att man kommer att stoppa Natoländernas inspektioner och kontroller av ryska militära anläggningar och att man inte längre kommer att begränsa sin arsenal av konventionella vapen.

R.  Efter sitt sammanträde med EU:s ministertrojka tisdagen den 29 april 2008 i Luxemburg bekräftade den ryske utrikesministern, Sergej Lavrov, Rysslands deltagande i EU:s militära operationer i Tchad och i Centralafrikanska republiken (Eufor Tchad/RCA, vilka inleddes den 28 januari 2008)(3) .

S.  Fortfarande råder allvarliga farhågor för utvecklingen i Ryska federationen med avseende på respekten för och skyddet av mänskliga rättigheter och respekten för gemensamt överenskomna demokratiska principer, regler och förfaranden. Ryska federationen är fullvärdig medlem av Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och har därmed förbundit sig att hävda principerna om demokrati och respekten för grundläggande mänskliga rättigheter.

T.  Det är viktigt att EU talar med en röst, visar solidaritet och enighet i sina förbindelser med Ryska federationen och grundar dessa förbindelser på ömsesidiga intressen och gemensamma värderingar.

1.  Europaparlamentet betonar att det stundande toppmötet kommer att bli det första toppmöte mellan EU och Ryssland i vilket Rysslands nyvalda president Dmitrij Medvedev deltar. Parlamentet hoppas att detta möte kommer att medföra en förbättring i förbindelserna mellan EU och Ryssland.

2.  Europaparlamentet bekräftar åter sin övertygelse att Ryssland fortfarande är en viktig partner när det gäller strategiskt samarbete. EU har inte bara ekonomiska och handelsrelaterade intressen gemensamt med Ryssland, utan även målet att samarbeta på den internationella arenan och i det gemensamma grannskapsområdet.

3.  Europaparlamentet betonar att det måste råda enighet mellan EU:s medlemsstater i deras förbindelser med Ryssland, och uppmanar medlemsstaterna att prioritera de långsiktiga fördelarna med en gemensam ståndpunkt i förhandlingarna med Ryska federationen framför de kortsiktiga fördelar som bilaterala överenskommelser i enskilda frågor eventuellt kan ge.

4.  Europaparlamentet stöder idén om att utveckla förbindelser med Ryssland på ett mer aktivt sätt i framtiden, med fortsatt betoning på de områden som omfattas av de fyra gemensamma områdena och på behovet av ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal. Man bör även rikta in sig på praktiskt samarbete, gemensamma projekt och genomförande av de åtaganden och överenskommelser som gjorts hittills.

5.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att det till slut blivit möjligt att övervinna hindren för en överenskommelse om mandatet för förhandlingar med Ryska federationen om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet, kommissionen och medlemsstaterna att tillsammans med Ryska federationens regering utnyttja det tjugoförsta toppmötet mellan EU och Ryssland i Chanty-Mansijsk som en ny startpunkt för ännu intensivare förbindelser mellan EU och Ryssland genom att inleda förhandlingarna om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal och på så sätt skapa grunden för ytterligare konkreta resultat inom en snar framtid.

7.  Europaparlamentet välkomnar att Medvedev i sitt installationstal fäste vikt vid medborgerliga rättigheter samt att han på nytt offentligt hyllade rättsstatsprincipen och framhöll vikten av mänskliga rättigheter. Parlamentet förväntar sig att dessa ord följs av handling och att Ryssland kommer att genomföra de reformer som krävs för att man ska kunna bereda väg för ett fullvärdigt demokratiskt system.

8.  Europaparlamentet är djupt oroat över de fortsatta rapporterna från ryska och internationella människorättsorganisationer om tortyr och omänsklig och förnedrande behandling i fängelser, hos polisen och i hemliga fängelseanläggningar i Tjetjenien. Parlamentet ger dessutom uttryck för sin djupa oro över de allt fler attacker som förekommer i Ryssland mot etniska minoriteter, folkminoriteter och religiösa minoriteter.

9.  Europaparlamentet upprepar sitt krav att människorättsdialogen mellan EU och Ryssland måste intensifieras så att den blir mer effektiv och resultatinriktad, med deltagande av andra ryska ministrar än utrikesministern och med Europaparlamentets fulla medverkan på alla nivåer. Parlamentet anser att de informationsmöten som kommissionen anordnar med civilsamhällets aktörer innan de officiella samråden inleds är ett viktigt redskap som vederbörligen bör få ökad betydelse och tas med i beräkningen av de ryska myndigheterna i syfte att omvandla dem till ett fullvärdigt rättsligt seminarium som inbegriper människor från universitetsvärlden, företrädare för det civila samhället och myndighetsrepresentanter från båda sidor.

10.  Europaparlamentet understryker att ett starkt och oberoende civilt samhälle är en grundläggande och oersättlig del av verklig och välutvecklad demokrati. Parlamentet är i detta sammanhang mycket oroat över den försämrade situationen för människorättsaktivister och de svårigheter som möts av icke-statliga organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter samt miljöskydd och andra miljöfrågor vad gäller registrering och genomförande av verksamheten. Parlamentet anser att de nyligen ändrade lagarna om extremism är djupt oroväckande. De skulle kunna inverka på det fria informationsflödet och leda till att de ryska myndigheterna ytterligare begränsar politiska motståndares och oberoende journalisters rätt att uttrycka sig fritt.

11.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att visa att den förbinder sig till gemensamma värderingar genom att ratificera tilläggsprotokoll nr 14 till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och därigenom möjliggöra en viktig reformering av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som är överhopad av tiotusentals fall. Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna att respektera Europadomstolen domar.

12.  Europaparlamentet välkomnar att toppmötet mellan EU och Ryssland kommer att äga rum i det administrativa centrumet för det självständiga distriktet Chanty-Mansijsk. Parlamentet uppmanar EU:s ordförandeskap att utnyttja den möjlighet som toppmötet utgör, eftersom det följs av den femte världskongressen för de finsk-ugriska folken, genom att diskutera de problem som de finsk-ugriska minoriteterna i Ryssland står inför när det gäller politisk representation liksom skydd och utveckling av deras kulturella och språkliga identiteter.

13.  Europaparlamentet understryker vidare på nytt vikten av att skapa ett gemensamt ekonomiskt område och fortsätta att utveckla de mål man enats om i färdplanen för det gemensamma ekonomiska området, särskilt målet att skapa en öppen och integrerad marknad mellan EU och Ryssland.

14.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som uppnåtts sedan det senaste toppmötet mellan EU och Ryssland i Mafra när det gäller Rysslands anslutning till WTO, som kommer att skapa lika villkor för näringslivet på båda sidor och i stor utsträckning hjälpa Ryssland att bygga upp en modern och diversifierad högteknologisk ekonomi. Ryssland uppmanas att vidta de åtgärder som krävs för att återstående hinder för anslutningsprocessen ska kunna undanröjas, särskilt på området exportskatter och exporttullar, och se till att landet fullt ut kan efterleva och genomföra de åtaganden och skyldigheter som följer med WTO-medlemskapet, varefter EU bör inleda diskussioner om ingåendet av ett frihandelsavtal med Ryska federationen.

15.  Europaparlamentet begär därutöver att en överenskommelse uppnås om storleken på avgifterna för export av råvirke från Ryssland till EU. Parlamentet beklagar att Ryssland inte uppfyllde sitt åtagande att avveckla avgifterna för överflygningar över Sibirien, och uppmanar Ryssland att underteckna det avtal som uppnåddes om denna fråga vid toppmötet i Samara.

16.  Europaparlamentet understryker vikten av att förbättra förutsättningarna för europeiska investeringar i Ryssland, något som endast kan uppnås genom att främja och underlätta icke-diskriminerande och insynsvänliga affärsvillkor, mindre byråkrati och ömsesidiga investeringar. Det är bekymmersamt att myndigheternas tillämpning av regelverket är så oförutsägbart.

17.  Europaparlamentet välkomnar den intensifierade dialogen mellan EU och Ryssland om energifrågor och miljöskydd. Parlamentet understryker vikten av energiimport för ekonomierna inom EU. Importen av energi medför en potentiell möjlighet till ytterligare handel och ekonomiskt samarbete mellan EU och Ryssland. Parlamentet betonar att principerna om ömsesidigt beroende och öppenhet bör utgöra grunden för samarbetet, tillsammans med lika tillgång till marknader, infrastruktur och investeringar. Parlamentet välkomnar Rysslands anslutning till Kyotoprotokollet och betonar behovet av Rysslands fulla stöd för bindande klimatförändringsmål i ett uppföljningsavtal till Kyotoprotokollet. Rådet och kommissionen uppmanas att se till att principerna i energistadgefördraget, dess transiteringsprotokoll och G8-slutsatserna ingår i ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Ryssland, inbegripet stärkt samarbete om energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp och förnybar energi, även bioenergi. Parlamentet påpekar att dessa principer bör tillämpas vid större energiinfrastrukturprojekt. Parlamentet uppmanar EU att tala med en röst i samtalen med Ryssland om dessa känsliga energifrågor. Parterna i energidialogen mellan EU och Ryssland uppmanas att undersöka möjligheten att i framtiden betala i euro för energileveranserna i syfte att i större utsträckning bli oberoende av tredjeländers valutor.

18.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över säkerheten i kärnkraftssektorn i Ryska federationen, landets planer på att exportera kärnteknik och kärnmaterial till andra länder samt de risker som detta medför vad avser kärnsäkerhet och hot om spridning.

19.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att stödja utvecklingen av landets industri på området för förnybar energi på ett miljövänligt och hållbart sätt. Parlamentet uppmanar Ryska federationen att garantera att högsta möjliga miljönormer iakttas i samband med alla pågående eller planerade olje- och gasprojekt på landets territorium.

20.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som EU och Ryssland har gjort när det gäller genomförandet av sitt gemensamma område med frihet, säkerhet och rättvisa, som hittills framför allt har inriktats på genomförande av avtalen om viseringslättnader och återtagande, vilka visat sig vara ett stort steg mot viseringsfritt resande på lång sikt. Parlamentet uppmanar till stärkt samarbete om olaglig invandring, förbättrade kontroller av identitetshandlingar och bättre informationsutbyte om terrorism och organiserad brottslighet. Parlamentet understryker att rådet och kommissionen måste se till att Ryssland agerar i enlighet med alla de villkor som fastställts i sådana avtal som förhandlats fram om avskaffande av visumtvång vid resande mellan de två parterna för att förebygga brott mot säkerheten i Europa.

21.  Europaparlamentet påpekar att Ryssland, som förra året ändrade sina visumbestämmelser och upphörde att utfärda ettåriga affärsvisum som berättigar till flera inresor och som många arbetstagare från EU tidigare använt, kan stå inför ett uttåg av många arbetsledare och arbetstagare från EU om landet inte ändrar de nya bestämmelserna och minskar den omfattande byråkrati som krävs när det gäller att få visum och arbetstillstånd.

22.  Europaparlamentet välkomnar det förstärkta samarbetet i rymden mellan EU och Ryssland inom ramen för den rymddialog som inrättades i mars 2006 mellan kommissionen, Europeiska rymdorganisationen och Roscosmos (den ryska federala rymdorganisationen), vilken omfattar rymdtillämpningar (satellitnavigering, jordobservationer och satellitkommunikation), tillträde till rymden (uppskjutningsramper och framtida rymdtransportsystem), rymdforskning och utveckling av rymdteknik. Parlamentet konstaterar att det har fastställts att rymden är en prioriterad sektor inom det gemensamma ekonomiska området.

23.  Europaparlamentet uppmanar Ryska federationen att delta i arbetet med att bygga upp en europeisk forskningsinfrastruktur som stöds av EG:s ramprogram. Parlamentet anser att ett sådant incitament skulle möjliggöra ett effektivt utnyttjande och ytterligare utveckling av omfattande ryska personalresurser och ekonomiska resurser inom forskning, utveckling och innovation, och på så sätt gynna både EU och Ryssland.

24.  Europaparlamentet vädjar till Rysslands och Förenta staternas regeringar att i större utsträckning diskutera försvars- och säkerhetsfrågor direkt eller indirekt med EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar med kraft regeringarna i båda staterna att fullt ut göra EU och dess medlemsstater delaktiga i diskussionerna och att avstå från åtgärder och beslut som kan ses som ett hot mot fred och stabilitet i Europa.

25.  Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att tillsammans med EU och de andra medlemmarna i kontaktgruppen för Kosovo bidra positivt till att finna en hållbar politisk lösning på Kosovos framtid och för ännu större stabilitet på västra Balkan.

26.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att inte motsätta sig EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo (Eulex Kosovo)(4) och att fullt ut stödja OSSE och bekräfta dess mandat, så att samtliga garantier i Kosovos konstitution och de åtaganden som Kosovos myndigheter har gjort rörande den institutionella decentraliseringen och skyddet för samhällsgrupper som inte tillhör majoritetsfolket samt för kulturarvet och det arkitektoniska arvet kan genomföras helt och fullt.

27.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillsammans med den ryska regeringen genomföra initiativ för att stärka säkerheten och stabiliteten i det gemensamma grannskapet, särskilt genom en stärkt dialog om införandet av demokrati i Vitryssland samt genom gemensamma ansträngningar för att slutgiltigt lösa konflikterna i Abchazien, Sydossetien, Nagorno-Karabach och Transnistrien.

28.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över Rysslands beslut att stärka sina förbindelser med de georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien och upprepar sitt fulla stöd för Georgiens territoriella integritet. Parlamentet uppmanar Ryssland att avstå från ytterligare åtgärder som skulle kunna öka spänningarna, och att vidta åtgärder som förbättrar förbindelserna med Georgien. Parlamentet hoppas att mötet mellan president Medvedev och president Saakashvili i St. Petersburg nyligen kommer att leda till förbättrade förbindelser mellan Ryssland och Georgien.

29.  Europaparlamentet uppmanar EU:s ordförandeskap att under toppmötet mellan EU och Ryssland ta upp frågan om det obemannade georgiska spaningsplan som ska ha skjutits ned av ryskt flyg och de kraftiga ryska truppförstärkningarna i Abchazien nyligen samt att erbjuda ökat EU-deltagande i konfliktlösningsprocessen.

30.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland, såsom medlem av FN:s säkerhetsråd och av kvartetten, att fortsätta ansträngningarna att finna en väg framåt i fredsprocessen i Mellanöstern. Parlamentet betonar även behovet av ytterligare samarbete med Ryssland när det gäller att hindra spridning av massförstörelsevapen, och uppmanar båda sidor att ta sitt ansvar i synnerhet för kärnenergifrågan i Nordkorea och Iran.

31.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att ompröva sitt ensidiga beslut att sluta följa CFE-fördraget och gå förhandlingsvägen för att slå vakt om sina legitima intressen och undvika att CFE-fördraget undergrävs. Natos medlemsländer uppmanas att ratificera den ändrade versionen av CFE-fördraget från 1999.

32.  Europaparlamentet välkomnar Rysslands beslut att hjälpa EU i genomförandet av de fredsbevarande operationerna i Tchad och Centralafrikanska republiken, och stöder uttalandet från den ryske utrikesministern, Sergej Lavrov, och EU:s höga representant, Javier Solana, att samarbetet mellan Ryssland och EU i frågor som rör krishantering inte bör begränsas till Rysslands deltagande i den ovannämnda Eufor Tchad/RCA-styrkan, och att båda parter är redo att underteckna ett ramavtal om detta utifrån jämlikt partnerskap och samarbete.

33.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Rysslands regering och parlament, Europarådet samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1) EGT L 327, 28.11.1997, s. 1.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0528.
(3) Rådets gemensamma åtgärd 2007/677/GUSP av den 15 oktober 2007 (EUT L 279, 23.10.2007, s. 21) och rådets beslut 2008/101/GUSP av den 28 januari 2008 (EUT L 34, 8.2.2008, s. 39).
(4) Rådets gemensamma åtgärd 2008/124/GUSP av den 4 februari 2008 (EUT L 42, 16.2.2008, s. 92).

Senaste uppdatering: 20 januari 2009Rättsligt meddelande