Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0251(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0246/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0246/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2008 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0321

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 44k
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προσχώρηση του Λιχτενστάιν στη συμφωνία για τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν *
P6_TA(2008)0321A6-0246/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (COM(2006)0752 – C6-0089/2008 – 2006/0251(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2006)0752),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62, το άρθρο 63, πρώτο εδάφιο, σημείο 3, στοιχεία α) και β), τα άρθρα 66 και 95, και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0089/2008),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προταθείσα νομική βάση,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51, 83, παράγραφος 7, και 35, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0246/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.   επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να υπεραμυνθεί των αρμοδιοτήτων που του χορηγεί η Συνθήκη·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Αιτιολογική αναφορά 1
έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 62, 63 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β), 66 και 95 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη φράση και το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως τα άρθρα 62, 63 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β), 66 και 95, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίοδος, και το άρθρο 300 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου
Αιτιολογική αναφορά 3
έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Τελευταία ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου