Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0199(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0253/2008

Ingivna texter :

A6-0253/2008

Debatter :

PV 08/07/2008 - 12
CRE 08/07/2008 - 12

Omröstningar :

PV 09/07/2008 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0346

Antagna texter
WORD 155k
Onsdagen den 9 juli 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten ***I
P6_TA(2008)0346A6-0253/2008
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 juli 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1775/2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (KOM(2007)0532 – C6-0319/2007 – 2007/0199(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0532),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0319/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0253/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 9 juli 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om ändring av förordning (EG) nr 1775/2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten
P6_TC1-COD(2007)0199

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag║,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(1) ,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande(2) ,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3) , och

av följande skäl:

(1)  Den inre marknaden för gas, som gradvis har genomförts sedan 1999, syftar till att skapa faktiska valmöjligheter för alla gemenskapens konsumenter (både medborgare och företag), nya affärsmöjligheter och ökad handel över gränserna för att därigenom säkerställa ökad effektivitet, konkurrenskraftiga priser, högre kvalitet på tjänsterna och tillträde för så många som möjligt och bidra till försörjningstrygghet och hållbarhet.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas ║(4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1775/2005 av den 28 september 2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten(5) har i hög grad bidragit till skapandet av en sådan inre marknad för naturgas.

(3)  Rätten att sälja gas i en annan medlemsstat på lika villkor, utan diskriminering eller andra nackdelar, kan för närvarande emellertid inte garanteras alla företag i gemenskapen. Framför allt finns det ännu inte något icke-diskriminerande nättillträde eller någon myndighetstillsyn som är lika effektiv i samtliga medlemsstater och isolerade marknader kvarstår .

(4)   Tillräcklig gränsöverskridande sammanlänkningskapacitet för gas bör skapas som ett första steg mot integrerade marknader och för att fullborda den inre marknaden för naturgas .

(5)  I kommissionens meddelande av den 10 januari 2007 "En energipolitik för Europa'║ framhävs betydelsen av att fullborda den inre marknaden för naturgas och skapa lika villkor för alla gasbolag i gemenskapen. Kommissionens meddelanden från samma dag om utsikterna för den inre el- och gasmarknaden║ och dess utredning i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1/2003 av de europeiska gas- och elsektorerna║ visar att de nuvarande reglerna och åtgärderna inte har genomförts i tillräcklig utsträckning i alla medlemsstater och att målen för en välfungerande inre marknad för energi därför hittills inte har kunnat uppnås på ett tillfredsställande sätt .

(6)  Förordning (EG) nr 1775/2005 behöver anpassas i enlighet med dessa meddelanden för att förbättra regleringen av den inre marknaden för naturgas.

(7)  Detta kräver i synnerhet och fysiska sammanlänkningar mellan gasnätverk som ett ökat samarbete och en ökad samordning mellan de systemansvariga för överföringssystemen för att få till stånd en fortskridande överensstämmelse mellan de tekniska och kommersiella föreskrifterna så att ett effektivt och öppet tillträde till överföringsnäten över gränserna kan garanteras, liksom en tillräckligt samordnad och långsiktig planering samt sund teknisk utveckling för gemenskapens överföringsnät. I denna process måste miljöhänsyn tas och man bör också främja energieffektivitet, -forskning och -innovation, i synnerhet i fråga om ökad användning av förnybar energi och spridning av teknik som ger låga utsläpp. De systemansvariga för överföringssystemen bör sköta sina nät enligt dessa kompatibla tekniska föreskrifter och marknadsföreskrifter.

(8)  För att gasöverföringsnäten i gemenskapen ska kunna fungera på bästa sätt bör det upprättas ett europeiskt nät för de systemansvariga för överföringssystemen. Dess arbetsuppgifter bör utföras i överensstämmelse med gemenskapens konkurrensregler som även fortsättningsvis ska gälla för beslut avseende det europeiska nätet för systemansvariga för överföringssystemen. Organisationens uppgifter ska vara väldefinierade och arbetssättet ska garantera effektivitet, representativitet och insyn. Eftersom större framsteg kan göras via regionala insatser, ska de systemansvariga för överföringsnäten inrätta regionala nivåer inom den övergripande samarbetsorganisationen och samtidigt se till att resultaten på regional nivå överensstämmer med föreskrifter och investeringsplaner på gemenskapsnivå. Medlemsstaterna bör främja samarbete och övervaka nätets effektivitet på regional nivå.

(9)  För att öka konkurrensen på grossistmarknaderna för flytande gas är det ytterst viktigt att naturgashandeln kan skötas oavsett dess plats i systemet. Det enda sättet att göra detta är att ge nätanvändarna frihet att självständigt boka inmatnings- och uttagskapacitet och därmed upprätta transport av naturgas genom områden i stället för på avtalsenliga vägar. De flesta intressegrupperna meddelade redan vid det sjätte forumet i Madrid att de föredrar inmatnings- och uttagssystem.

(10)  Det förekommer avsevärd avtalsbetingad överbelastning i naturgasnätet. Principerna för hantering av överbelastning och kapacitetstilldelning för nya eller nyligen förhandlade avtal baseras därför på frigörande av outnyttjad kapacitet genom att nätanvändarna får möjlighet att återförsälja eller hyra ut avtalsenlig kapacitet i andra hand. Dessa principer vilar också på de systemansvarigas skyldighet att erbjuda outnyttjad kapacitet till marknaden, med åtminstone en dags framförhållning och möjlighet till frånkoppling. Med tanke på den stora andelen befintliga avtal och behovet att skapa verkligt lika villkor mellan användare av ny och befintlig kapacitet bör dessa principer tillämpas för all avtalskapacitet, även befintliga avtal.

(11)  Marknadsövervakningen, som de senaste åren har utövats av de nationella tillsynsmyndigheterna och av kommissionen, har visat att kraven på insyn och bestämmelser om tillträde till infrastruktur inte är tillräckliga för att garantera en verklig, välfungerande, effektiv och öppen inre marknad .

(12)  Likvärdig tillgång till information om systemets fysiska status är nödvändig så att alla marknadsaktörer har möjlighet att bedöma den övergripande situationen när det gäller tillgång och efterfrågan och att identifiera orsakerna till förändringar av grossistpriset. Detta inbegriper mer exakt information om tillgång och efterfrågan, nätkapacitet, flöden och underhåll, balansering, tillgänglighet samt lageranvändning. Eftersom dessa uppgifter är av stor vikt för att marknaden ska kunna fungera väl måste restriktionerna för offentliggörande med hänvisning till sekretessen lyftas.

(13)  För att öka marknadens förtroende måste marknadsaktörerna kunna vara säkra på att effektiva sanktioner verkställs för företag som missbrukar sin ställning. De behöriga myndigheterna bör ges befogenhet att göra en fullödig bedömning av påståenden om missbruk av marknadsställning. De behöriga myndigheterna behöver därför tillgång till uppgifter om operativa beslut som fattas av leverantörer. På gasmarknaden meddelas alla sådana beslut de systemansvariga i form av kapacitetsreservationer, nomineringar och genomförda flöden. De systemansvariga bör hålla information om sådana beslut lätt tillgänglig för de behöriga myndigheterna för en viss fastställd period. De behöriga myndigheterna bör dessutom regelbundet kontrollera att systemoperatörerna efterlever reglerna .

(14)  Konkurrens om hushållskunder kräver att leverantörer inte blockeras när de vill etablera sig på nya detaljmarknader. Regler och ansvarsområden som styr leverantörskedjan måste därför vara kända för alla parter på marknaden. De behöver även harmoniseras så att integrationen av gemenskapsmarknaden förbättras. De behöriga myndigheterna bör regelbundet kontrollera att marknadsaktörerna efterlever reglerna.

(15)  Tillgången på lagringsanläggningar för naturgas och flytande naturgas (LNG) är otillräcklig i vissa medlemsstater och genomförandet av befintliga regler måste därför förbättras radikalt . En granskning utförd av Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för el och gas (ERGEG) visade att de riktlinjer för god tillträdespraxis av tredje part för operatörer av lagringssystem, som hade beslutats av samtliga intressegrupper i Madridforumet, i vissa fall tillämpas otillfredsställande och måste därför göras bindande. Även om de frivilliga riktlinjerna har genomförts så gott som överallt i hela Europeiska unionen så skulle deras bindande karaktär öka marknadsaktörernas förtroende för att tillträdet till lagringsanläggningar är icke-diskriminerande.

(16)  I förordning (EG) nr 1775/2005 fastställs att vissa åtgärder ska genomföras i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.(6)

(17)  Beslut 1999/468/EG har ändrats genom rådets beslut 2006/512/EG(7) , som införde ett föreskrivande förfarande med kontroll för åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som har antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera dem med nya icke väsentliga delar.

(18)  I enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande om beslut 2006/512/EG(8) , måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll skall vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(19)  Kommissionen bör ges befogenhet att anta åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa förordning (EG) nr 1775/2005 för att fastställa eller anta de riktlinjer som krävs för att tillhandahålla det minimum av harmonisering som är nödvändigt för att uppnå målet med denna förordning. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i förordning (EG) nr 1775/2005 bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll ║ i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(20)  Förordning (EG) nr 1775/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1775/2005 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 1 ska ersättas med följande:

"

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom denna förordning

   a) införs icke-diskriminerande regler när det gäller villkoren för tillträde till överföringssystem för gas, med hänsyn till de nationella och regionala marknadernas särdrag för att säkerställa att den inre marknaden för gas fungerar väl,
   b) införs icke-diskriminerande regler när det gäller villkoren för tillträde till anläggningar för flytande naturgas och lagringsanläggningar,
   c) underlättas uppkomsten av en väl fungerande och ▌öppen grossistmarknad med en hög nivå för tryggad gasförsörjning och tillhandahålla mekanismer för att harmonisera reglerna för nättillträde för gränsöverskridande handel med gas .

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6a.4, ska denna förordning endast gälla för lagringsanläggningar som omfattas av artikel 19.3–4 i direktiv 2003/55/EG.

I de syften som avses i första stycket ingår fastställandet av harmoniserade principer för fastställande av tariffer, eller beräkningsmetoderna för dessa, för nättillträde, upprättande av tjänster för tredjepartstillträde och harmoniserade principer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastningar, beslut om insynskrav, balanseringsregler och obalanskostnader samt underlättande av handeln med kapacitetsrättigheter.

"

(2)  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

  a) Punkt 1 ska ändras på följande sätt:
   i) Punkt 1 ska ersättas med följande: "
   1) "överföring": transport av naturgas genom en transitrörledning eller ett rörledningsnät som i huvudsak består av högtrycksrörledningar, med undantag för transport genom rörledningar eller rörledningsnät i tidigare led och med undantag för rörledningar eller rörledningsnät som sammanlänkar lagring och lokal distribution samt i allmänhet med undantag för transport genom rörledningar som huvudsakligen används för lokal distribution av naturgas.
"
   ii) Följande punkter ska läggas till:"
   24) "anläggningskapacitet för flytande gas": kapacitet vid en LNG-terminal för kondensering av naturgas eller import, avlastning och återställande av naturgas från LNG.
   25) "utrymme": den volym naturgas som en användare av en lagringsanläggning har rätt att använda för naturgaslagring.
   26) "produktionskapacitet": den takt i vilken en användare av en lagringsanvändning har rätt att ta ut naturgas från lagringsanläggningen.
   27) "inmatningskapacitet": den takt i vilken en användare av en lagringsanläggning har rätt att mata in naturgas till lagringsanläggningen.
   28) "lagringskapacitet": kombinationen utrymme, inmatningskapacitet och produktionskapacitet.

29)   "byrån": byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter som upprättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/2008 av den ... [om upprättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter] * .
_______________
* EUT L ..."
   b) Punkt 2 ska ersättas med följande:"
2.  Utan att det påverkar tillämpningen av definitionerna i punkt 1 ska de definitioner i artikel 2 i direktiv 2003/55/EG som är relevanta för tillämpningen av den här förordningen tillämpas med undantag av definitionen av överföring i artikel 2 ║.
De definitioner som anges i led 3–23 i punkt 1 i den här artikeln och som avser överföring ska gälla analogt för lagrings- och LNG-anläggningar."

(3)  Följande artiklar ║ ska införas efter artikel 2 :

"

Artikel 2a

Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas

Alla systemansvariga för överföringssystemen ska samarbeta på gemenskapsnivå genom upprättandet av ett europeiskt nätverk av systemansvariga för överföringssystemen för gas för att kunna garantera en optimal förvaltning och en samordnad drift av de europeiska överföringssystemen för gas samt en sund teknikutveckling, och för att främja fullbordandet av den inre marknaden för gas, gränsöverskridande handel och väl fungerande energimarknader .

Artikel 2b

Upprättande av Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas

1.  Senast den […] ska de systemansvariga för överföringssystemen för gas, till kommissionen och byrån, lämna in ett utkast till stadgar, en förteckning över framtida medlemmar och ett utkast till arbetsordning ▌för inrättandet av ett europeiskt nätverk av systemansvariga för överföringssystemen för gas║.

2.  Inom två månader efter mottagandet ska byrån, efter formellt samråd med de organisationer som företräder samtliga aktörer, särskilt systemanvändare och kunder, yttra sig till kommissionen om utkastet till stadgar, medlemsförteckningen och utkastet till arbetsordning.

3.  Kommissionen ska yttra sig om utkastet till stadgar, medlemsförteckningen och utkastet till arbetsordning, med beaktande av byråns yttrande enligt punkt 2 och inom tre månader efter mottagandet av detta .

4.  Inom tre månader efter det att kommissionen har yttrat sig ska de systemansvariga upprätta det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas, anta och offentliggöra stadgarna och arbetsordningen.

Artikel 2c

Arbetsuppgifter för Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas

1.  För att uppnå de mål som fastställs i artikel 2a ska Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas, i enlighet med förfarandet i artikel 2d jämförd med artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 [om upprättande av byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter], enas om och lämna in följande till byrån för godkännande :

   a) Ett utkast till nätföreskrifter på de områden som anges i punkt 3, och som utarbetats i samarbete med marknadsaktörerna och nätanvändarna .
   b) Gemensamma verktyg för nätverkets funktion och forskningsplaner.
   c) En tioårig investeringsplan, inklusive en rapport om tillgång och efterfrågan, vartannat år.
   d) Åtgärder för att garantera samordning i realtid för nätdrift i normala och akuta situationer.
   e) Riktlinjer för samordningen av det tekniska samarbetet mellan gemenskapens och tredjelands systemansvariga för överföringssystemen.
   f) Ett årsarbetsprogram som baserar sig på de prioriteringar som byrån har fastställt .
   g) En årsrapport.
   h) Årliga försörjningsprognoser för sommar och vinter.

2.  Årsarbetsprogrammet enligt punkt 1 f ska innehålla en förteckning och beskrivning av nätföreskrifterna , en samordningsplan för nätverket samt forsknings- och utvecklingsverksamhet; både förteckningen och beskrivningen ska utarbetas det året och åtföljas av en preliminär tidsplan.

3.  Nätföreskrifterna ska omfatta följande områden, enligt prioriteringarna i årsarbetsprogrammet:

   a) Regler för säkerhet och tillförlitlighet, inklusive för driftskompatibilitet och driftsrutiner i akutsituationer .
   b) Regler för anslutning och tillträde till nät.
   c) Regler för gränsöverskridande kapacitetsfördelning och hantering av överbelastning.
   d) Nätrelaterade regler för öppenhet och insyn.
   e) Regler för balansering och betalning
   f) Energieffektivitet för naturgasnät.

4.  Byrån ska övervaka att Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas genomför nätföreskrifterna .

5.  Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas ska vartannat år publicera en tioårig plan för investeringar i näten, efter byråns godkännande av den . Investeringsplanen ska omfatta utformningen av det integrerade nätverket med beaktande av LNG- och lagringsanläggningar , ett utvecklingsscenario, en rapport om tillgång och efterfrågan samt en bedömning av systemets uthållighet. Investeringsplanen ska särskilt grundas på de nationella investeringsplanerna, med beaktande av nätets gemenskapsrelaterade och regionala aspekter av nätplanering, inklusive riktlinjerna för transeuropeiska energinät, i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG*. I planen ska investeringsluckor identifieras, särskilt med avseende på gränsöverskridande kapacitet och investeringar i sammanlänkningar ingå, framför allt ska prioritet ges till anslutningar mellan "energiöar" och gasnätverk i gemenskapen och till annan infrastruktur som behövs för effektiv handel och konkurrens samt för försörjningstryggheten . De faktorer som på grund av skillnader i godkännandeförfaranden eller godkännandepraxis hindrar en utbyggnad av nätet ska ses över .

De systemansvariga för överföringssystemen ska genomföra den offentliggjorda investeringsplanen.

6.  På eget initiativ får Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas föreslå ett utkast till nätföreskrifter på andra områden än dem som anges i punkt 3 till byrån, för att uppnå de mål som fastställs i artikel 2a . Byrån ska därefter anta nätföreskrifterna i enlighet med det förfarande som avses i artikel 2f och se till att dessa föreskrifter inte står i strid med de riktlinjer som antagits enligt artikel 2e .

Artikel 2d

Byråns övervakningsuppgifter

1.  Byrån ska övervaka att Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas genomför uppgifterna i artikel 2c.1.

2.  Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas ska lämna in ett utkast till nätföreskrifter och de handlingar som avses i artikel 2c (1) till byrån för godkännande .

Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas ska samla in all relevant information om genomförande av nätföreskrifterna och lämna den till byrån för utvärdering.

3.   Byrån ska övervaka genomförandet av de tekniska föreskrifterna, den tioåriga investeringsplanen och årsarbetsprogrammet och redovisa resultaten av denna kontroll i sin årsberättelse . Om de systemansvariga för överföringssystemen inte uppfyller nätföreskrifterna, den tioåriga investeringsplanen eller årsarbetsprogrammet från Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas ska byrån informera kommissionen om detta.

Artikel 2e

Utarbetande av riktlinjer

1.  Kommissionen ska efter samråd med byrån upprätta en årlig prioritetslista med frågor av särskild betydelse för utvecklingen av den inre gasmarknaden .

2.  På grundval av prioritetslistan ska kommissionen ge byrån i uppdrag att inom sex månader ta fram ett utkast till riktlinjer med grundläggande, tydliga och objektiva principer för harmonisering av reglerna, enligt vad som fastställs i artikel 2c.

3.  Under utarbetandet av dessa riktlinjer ska byrån hålla formella och öppna samråd med Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas och övriga berörda parter.

4.  Byrån ska anta utkastet till riktlinjer på grundval av dessa samråd. Den ska redovisa alla synpunkter som framförts under samråden och förklara hur dessa synpunkter har beaktats. I de fall där synpunkterna inte har beaktats ska byrån ange skälen till detta .

5 .  Kommissionen får på eget initiativ eller på byråns begäran inleda samma förfarande för att uppdatera riktlinjerna.

Artikel 2f

Utarbetande av nätföreskrifter

1.   Senast sex månader efter det att byrån har antagit riktlinjerna ska kommissionen i enlighet med artikel 2e ge Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas i uppdrag att utarbeta utkast till nätföreskrifter i full överensstämmelse med principerna i riktlinjerna.

2.   Vid utarbetandet av dessa föreskrifter ska Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas beakta marknadsaktörernas och nätanvändarnas tekniska sakkunskap och hålla dem underrättade om de framsteg som görs.

3.   Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas ska lämna in utkastet till föreskrifter till byrån.

4.   Byrån ska hålla formella och öppna samråd om utkastet till nätföreskrifter.

5.  Byrån ska anta utkastet till föreskrifter på grundval av dessa samråd. Den ska redovisa alla synpunkter som framförts under samråden och förklara hur dessa synpunkter har beaktats. I de fall där synpunkterna inte har beaktats ska byrån ange skälen till detta.

6.   Byrån får på eget initiativ eller på begäran av det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas se över de befintliga nätföreskrifterna enligt samma förfarande.

7.  På rekommendation av byrån får kommissionen lämna in nätföreskrifterna till den kommitté som avses i artikel 14.1 för slutligt antagande i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 14.2.

Artikel 2g

Samråd

1.  Byrån ska, ▌på ett sätt som garanterar öppenhet och insyn, formellt samråda med marknadsaktörerna ▌; samrådet ska inbegripa leveransföretag, kunder, systemanvändare, systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för LNG-anläggningar och systemansvariga för lagringssystem, samt relevanta (näringslivs-)organisationer, tekniska organ och fora för berörda parter.

2.  Samtliga dokument och protokoll från sammanträden med anknytning till de frågor som tas upp i punkt 1 ska offentliggöras.

3.  Innan riktlinjerna och nätföreskrifterna antas, ska byrån redovisa de synpunkter som framförts under samrådsförfarandet och förklara hur de har tagits i beaktande. I de fall där synpunkter inte har beaktats ska skälen till det anges.

4 .  Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas ska samarbeta med marknadsaktörerna och nätanvändarna i enlighet med artikel 2f.2 .

Artikel 2h

Kostnader

Kostnaderna för den verksamhet som bedrivs av Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas som anges i artiklarna 2a–2i ska uppbäras av de systemansvariga för överföringssystemet och tas med i beräkningen av tariffer.

Artikel 2i

Regionalt samarbete mellan systemansvariga för överföringssystemen

1.  De systemansvariga för överföringssystemen ska inleda regionalt samarbete inom Europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas för att bidra till de arbetsuppgifter som anges i artikel 2c.1. De ska särskilt offentliggöra en regional investeringsplan vartannat år och får fatta investeringsbeslut baserade på denna plan.

Den regionala investeringsplanen får inte stå i strid med den tioåriga investeringsplan som anges i artikel 2c.1 c.

2.  De systemansvariga för överföringssystemen ska också genom att främja vissa driftslösningar garantera en optimal hantering av nätet och främja utvecklingen av energiutbyte, en samordnad fördelning av gränsöverskridande kapacitet ▌och kompatibla, gränsöverskridande balanseringsmekanismer.

3.   Medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter ska samarbeta på alla nivåer för att harmonisera marknadsstrukturen och integrera sina nationella marknader på minst en eller flera regionala nivåer, som en första övergångsfas mot en helt avreglerad inre marknad. De ska framför allt främja samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem på regional nivå och underlätta deras regionala integration för att skapa en konkurrenskraftig inre marknad, underlätta en harmonisering av deras regelverk och tekniska ramar, och i synnerhet integrera kvarstående "gasöar

______________

* EUT L 262, 22.9.2006, s. 1. "

"
  4) Artikel 3.1 första stycket ska ersättas med följande:
   a) Första stycket ska ersättas med följande: "
1.   Tarifferna, eller de metoder som används för att beräkna dem, som systemansvariga för överföringssystem och LNG-system tillämpar och vilka godkänts av tillsynsmyndigheterna enligt artikel 25.2 i direktiv 2003/55/EG, samt de tariffer som offentliggjorts enligt artikel 18.1 i det direktivet, ska vara tydliga, ta hänsyn till systemets funktionsduglighet och förbättringen av det och återspegla de faktiska kostnaderna, i den utsträckning dessa kostnader motsvaras av dem som effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörer har och medger insyn, samtidigt som en rimlig avkastning på investeringar tillgodoses […]. Tarifferna, eller de metoder som används för att beräkna dem, ska tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. "
   b) Tredje stycket ska ersättas med följande: "
Tarifferna, eller de metoder som används för att beräkna dem ska underlätta effektiv gashandel och konkurrens och samtidigt hindra korssubventionering mellan nätanvändare samt ge incitament till investeringar och upprätthållande eller skapande av driftskompatibilitet för överföringsnät. Detta kan omfatta särskilda bestämmelser för nya investeringar."
   c) ║Följande stycken ska läggas till:"
Avgifter för nätanvändare ska fastställas separat och oberoende vid varje ingång till och utgång från överföringssystemet. Nätavgifter ska inte beräknas på grundval av avtal. Tillträdet till nätet ska vara öppet för nya aktörer på ett icke-diskriminerande sätt.
Tarifferna, eller de metoder som används för att beräkna dem, ska tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt och vara tydliga."

(5)  Rubriken till artikel 4 ska ersättas med följande:

"

Tjänster för tredjepartstillträde avseende systemansvariga för överföringssystem

"

(6)  Följande artikel ska införas efter artikel 4:

"

Artikel 4a

Tjänster för tredjepartstillträde när det gäller lagring och LNG-anläggningar

1.  Systemansvariga för LNG och lagring ska

   a) se till att de erbjuder tjänster på ett icke-diskriminerande sätt till samtliga nätanvändare som tillgodoser efterfrågan på marknaden; om en LNG-anläggning eller en systemansvarig för lagringssystem erbjuder samma tjänst till olika kunder samtidigt ska detta ske enligt likvärdiga avtalsvillkor,
   b) erbjuda tjänster som är förenliga med användning av sammanlänkade gastransportsystem och underlätta enkelt tillträde genom samarbete med de systemansvariga,
   c) offentliggöra relevant information, särskilt uppgifter om tjänsternas användning och tillgänglighet inom en tidsram som är förenlig med lagrings- och LNG-anläggningsanvändarnas rimliga handelsbehov. Ett sådant offentliggörande ska övervakas av den behöriga myndigheten.

2.  Systemansvariga för lagring ska

   a) tillhandahålla både fasta och frånkopplingsbara tjänster för tredjepartstillträde, priset för frånkopplingsbar kapacitet ska avspegla sannolikheten för avbrott,
   b) erbjuda både lång- och kortsiktiga tjänster till användare av lagringsanläggningar,
   c) erbjuda användare av lagringsanläggningar både pakettjänster och åtskilda tjänster när det gäller lagringsutrymme, inmatningsförmåga och leveransförmåga.

3.  LNG- och lagringsanläggningsavtal ska inte leda till godtyckligt högre avgifter om de tecknas

   a) utanför ett naturgasår med ett ovanligt inledningsdatum eller
   b) med kortare varaktighet än standard för transport- och lagringsavtal på en årlig basis.

4.  Vid behov kan tjänster för tredjepartstillträde beviljas mot lämpliga garantier från nätanvändare om att de är kreditvärdiga. Sådana garantier får inte utgöra otillbörliga hinder för marknadsinträde och måste vara icke-diskriminerande, öppna och proportionella.

5.  Avtalsenliga gränser för den nödvändiga minimistorleken på LNG-anläggningens kapacitet och lagringskapaciteten ska motiveras på grundval av tekniska restriktioner och ge mindre användare av lagringsanläggningar möjlighet att få tillträde till lagringstjänster.

"

(7)  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

   a) Rubriken ska ersättas med följande text:"
Principer för mekanismerna för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning för systemansvariga för överföringssystem"

b)   Punkt 2a ska ersättas med följande:

"
   a) ge riktiga ekonomiska signaler för en effektiv och maximal användning av den tekniska kapaciteten och underlätta investeringar i ny infrastruktur samt gränsöverskridande handel med gas,
"
   c) Punkt 3 ska ersättas med följande:"
3.  De systemansvariga för överföringssystem ska genomföra och offentliggöra icke-diskriminerande och öppna förfaranden för att hantera överbelastningar, och dessa förfaranden ska underlätta gränsöverskridande handel med gas, utan diskriminering och i enlighet med den fria konkurrensens principer:
För att förhindra avtalsbetingad överbelastning ska den systemansvarige för överföringssystemen erbjuda outnyttjad kapacitet på den primära marknaden med åtminstone en dags framförhållning, till den del detta inte hindrar att långfristiga leveransavtal genomförs ."
   d) Punkt 4 ska utgå.
   e) Följande punkter ska läggas till║:"
6.  De systemansvariga ska regelbundet utvärdera marknaden inför nya investeringar. Vid planeringen av nya investeringar ska de systemansvariga bedöma marknadsefterfrågan och ta hänsyn till kriterier som rör försörjningstryggheten .
7 .  Vid fysisk överbelastning på lång sikt ska de systemansvariga för överföringssystemen avhjälpa denna överbelastning genom att de utvidgar de befintliga kapaciteterna med ny kapacitet på grundval av marknadsefterfrågan. För att kunna bedöma efterfrågan på marknaden är de systemansvariga för överföringssystemen skyldiga att genomföra så kallade open season-förfaranden.
8 .  De nationella tillsynsmyndigheterna ska övervaka hur överbelastning hanteras inom nationella gassystem och sammanlänkningar.
De systemansvariga för överföringssystemen ska lämna in uppgifter om sina förfaranden för hantering av överbelastning, inbegripet kapacitetstilldelning, till de nationella tillsynsmyndigheterna för godkännande. De nationella tillsynsmyndigheterna får begära att dessa förfaranden ändras innan de godkänner dem.""

(8)  Följande artikel ska införas som artikel 5a:

"

Artikel 5a

Principer för mekanismerna för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning när det gäller lagringsanläggningar och LNG-anläggningar

1.  Den maximala kapaciteten i lagrings- och LNG-anläggningar ska ställas till marknadsaktörernas förfogande, med beaktande av systemintegritet och -drift.

2.  Systemansvariga för LNG- och lagringssystem ska tillämpa och offentliggöra icke-diskriminerande och klara mekanismer för kapacitetstilldelning vilka ska

   a) ge lämpliga ekonomiska signaler för en effektiv och maximal användning av kapaciteten och underlätta investeringar i ny infrastruktur,
   b) vara förenliga med marknadsmekanismerna, även med spotmarknaderna och handelsplatser, och samtidigt vara flexibla och kunna anpassas till ändrade marknadsvillkor,
   c) vara kompatibla med det anslutna nätets tillträde till systemen.

3.  Avtalen med LNG- och lagringsanläggningar ska omfatta åtgärder för att förhindra kapacitetsupptagning genom att ta hänsyn till följande principer som ska gälla vid avtalsbetingad överbelastning:

   a) Den systemansvarige ska utan dröjsmål erbjuda outnyttjad kapacitet i LNG- och lagringsanläggningar på den primära marknaden; för lagringsanläggningar ska detta ske åtminstone med en dags framförhållning och på avbrytbara villkor.
   b) Användare av LNG- och lagringsanläggningar ska ha rätt att återförsälja avtalsenlig kapacitet på den sekundära marknaden.

Dessa åtgärder ska beakta det berörda systemets integritet såväl som försörjningstrygghet.

"

(9)  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

   a) Rubriken ska ersättas med följande:"
Insynskrav för systemansvariga för överföringssystem
   b) Punkt 5 ska utgå.
   c) Följande punkt ska läggas till ║:
Systemansvariga för överföringssystem ska offentliggöra förhands- och efterhandsinformation om tillgång och efterfrågan, grundad på nomineringar, prognoser och genomförda flöden till och från systemet. Detaljerna i den information som offentliggörs ska avspegla den information som är tillgänglig för den systemansvarige. Den behöriga myndigheten ska se till att all nödvändig information offentliggörs.

De systemansvariga ska på begäran underrätta den nationella tillsynsmyndigheten om åtgärder som vidtas, kostnader som åsamkas och inkomster som skapas för att balansera systemet.
De berörda marknadsaktörerna ska överlämna de uppgifter som anges i denna artikel till de systemansvariga."

(10)  Följande artiklar ║ ska införas efter artikel 6 :

"

Artikel 6a

Krav på insyn när det gäller lagringsanläggningar och LNG-anläggningar

1.  Systemansvariga för LNG- och lagringsanläggningar ska offentliggöra närmare upplysningar om tjänster som de erbjuder och villkor som är tillämpliga, tillsammans med de tekniska uppgifter som krävs för att användare av LNG- och lagringsanläggningar ska få effektivt tillträde till LNG- och lagringsanläggningar.

2.  För de tillhandahållna tjänsterna ska varje systemansvarig för LNG- och lagringsanläggningar regelbundet, löpande och på ett användarvänligt standardiserat sätt offentliggöra numeriska uppgifter om avtalad och tillgänglig kapacitet i LNG- och lagringsanläggningar. Den behöriga myndigheten ska se till att all nödvändig information offentliggörs .

3.  Systemansvariga för LNG- och lagringsanläggningar ska alltid lämna de uppgifter som krävs enligt denna förordning i meningsfull, lätt kvantifierbar║ och lättillgänglig form och på icke-diskriminerande grund.

4.  Samtliga systemansvariga för LNG- och lagringsanläggningar ska offentliggöra mängden gas i varje ▌lagringsanläggning eller grupp av lagringsanläggningar i samma balanseringszon eller LNG-anläggning , in- och utflöden samt tillgänglig kapacitet i anläggningen, även för de anläggningar som inte har tredjepartstillträde. Informationen ska även förmedlas till den systemansvarige för överföringssystem som ska offentliggöra sammanlagda mängder per system eller undersystem som fastställs genom relevanta punkter. Informationen ska uppdateras åtminstone varje dag.

5 .  För att garantera tydliga, objektiva och icke-diskriminerande tariffer och möjliggöra en effektiv användning av infrastrukturen ska de systemansvariga för LNG- och lagringsanläggningar eller relevanta nationella tillsynsmyndigheter offentliggöra rimlig och tillräcklig information om grund, metod och struktur för infrastrukturtarifferna vid reglerat tredjepartstillträde. De systemansvariga för LNG- och lagringsanläggningar ska lämna in uppgifter om sina förfaranden för hantering av överbelastning, inbegripet kapacitetstilldelning, till tillsynsmyndigheterna för godkännande. Tillsynsmyndigheterna får begära att dessa förfaranden ändras innan de godkänner dem.

6 .  Om en systemansvarig för en LNG-eller lagringsanläggning inte anser sig ha rätt, av sekretesskäl, att offentliggöra alla erforderliga uppgifter ska denne begära tillstånd från de nationella konkurrensmyndigheterna för att begränsa offentliggörandet i fråga om de(n) aktuella punkten/punkterna.

De nationella konkurrensmyndigheterna ska bevilja eller vägra tillstånd från fall till fall och då särskilt beakta befogade krav på bevarande av affärshemligheter och målet att skapa en konkurrensutsatt inre marknad för gas. Om tillstånd beviljas ska den tillgängliga lagrings- och/eller LNG-kapaciteten offentliggöras utan sådana sifferuppgifter som skulle röja affärshemligheter.

Artikel 6b

Systemansvarigas register

Systemansvariga för överföringssystem, LNG- och lagringsanläggningar ska bevara all den information som anges i artiklarna 6 och 6a, och i del 3 i bilagan under fem år så att den nationella konkurrensmyndigheten och kommissionen har tillgång till den.

"

(11)  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)  Följande mening ska läggas till i slutet av punkt 1:

"

Balanseringsreglerna ska vara marknadsbaserade.

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

"

2.  För att nätanvändarna ska kunna vidta korrigerande åtgärder i tid ska systemansvariga för överföringssystem tillhandahålla tillräcklig, läglig och tillförlitlig webbaserad information om nätanvändarnas balanseringsstatus.

Den information som tillhandahålls ska avspegla den nivå av information som är tillgänglig för systemansvariga för överföringssystem och den betalningsperiod för vilken obalanskostnaderna beräknas.

Ingen avgift ska tas ut för tillhandahållandet av sådan information.

"

c)  Punkterna 4, 5 och 6 ska utgå.

(12)  Artikel 8 ska ersättas med följande:

"

Artikel 8

Handel med kapacitetsrättigheter

Varje systemansvarig för överföringssystem, LNG- och lagringsanläggningar ska vidta rimliga åtgärder för att möjliggöra och underlätta fri handel med kapacitetsrättigheter. Handeln ska ske med beaktande av principerna om insyn och icke-diskriminering. Varje sådan systemansvarig ska ta fram harmoniserade avtal för LNG-anläggningar och lagring och förfaranden för den primära marknaden för att underlätta den sekundära handeln med kapacitet samt erkänna överlåtelse av primära kapacitetsrättigheter som har meddelats av nätanvändarna.

De harmoniserade transport-, LNG-anläggnings- och lagringsavtalen och förfarandena ska meddelas tillsynsmyndigheterna.

"

(13)  Följande artikel ska införas efter artikel 8 :

"

Artikel 8a

Detaljhandelsmarknaderna

För att underlätta utvecklingen av ▌välfungerande, effektiva och transparenta marknader på regional nivå och gemenskapsnivå, ska medlemsstaterna se till att de roller och ansvarsområden som tillhör de systemansvariga för överföringsnäten, de systemansvariga för distributionen, leverantörer och kunder samt vid behov andra marknadsaktörer, fastställs i detalj med avseende på avtalsmässiga överenskommelser, åtaganden mot kunder, regler för datautbyte och betalning, äganderätt till data och mätningsansvar.

Dessa regler ska offentliggöras ▌och granskas av tillsynsmyndigheterna.

"

(14)  Artikel 9 ska ║ ersättas med följande:

"

Artikel 9

Riktlinjer om tjänster för tredjepartstillträde

1.  Vid behov får kommissionen anta riktlinjer för vilken grad av harmonisering som minst behövs för att uppnå förordningens syfte, vilka ska specificera uppgifter om tjänster för tredjepartstillträde med en beskrivning av tjänsternas art, löptid och andra förutsättningar, i enlighet med artiklarna 4 och 4a.

2.  Riktlinjer om tredjepartstillträde enligt punkt 1 ska föras in i bilagan när det gäller de systemansvariga för överföringssystemen.

3.   Tillämpning och ändring av de riktlinjer om tredjepartstillträde som antas enligt denna artikel skall återspegla olikheterna mellan de nationella gassystemen och skall därför inte kräva enhetliga detaljerade villkor för tredje parts tillträde på gemenskapsnivå. I riktlinjerna får dock de minimikrav fastställas som måste uppfyllas för att uppnå sådana icke-diskriminerande och öppna villkor för tillträde till nätet som behövs för en inre marknad för gas, vilka sedan får tillämpas mot bakgrund av olikheterna mellan de nationella gassystemen.

"

(15)   I artikel 13 ska punkt 1 ersättas med följande:

"

1.   Medlemsstaterna skall se till att de nationella tillsynsmyndigheter som inrättats i enlighet med artikel 25 i direktiv 2003/55/EG har befogenhet att på ett effektivt sätt trygga efterlevnaden av denna förordning genom att ge dem behörighet att, i samband med varje enskild överträdelse, antingen utfärda effektiva, avskräckande och proportionerliga sanktioner på upp till 10 procent av den systemansvariges årliga omsättning på den inhemska marknaden eller att återkalla aktörens tillstånd. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om detta senast den 1 januari 2010 om bestämmelserna och utan dröjsmål meddela eventuella ändringar.

"

(16)  Artikel 14.2 ska ersättas med följande:

"

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

"

(17)  Artikel 16 b ska ersättas med följande:

"
   b) Sammanlänkningar mellan medlemsstater, LNG- och lagringsanläggningar och väsentliga kapacitetsökningar i befintliga infrastrukturer och förändringar av sådana infrastrukturer som möjliggör utveckling av nya källor för gasförsörjning i enlighet med artikel 22.1–2 i direktiv 2003/55/EG, vilka undantas från bestämmelserna i artiklarna 7, 18, 19, 20 eller 25.2–4 i det direktivet så länge de undantas från de bestämmelser som det hänvisas till i denna punkt, med undantag från artikel 6a.4 i den här förordningen.
"

(18)  Bilagan ska ändras enligt följande:

a)  Titeln till punkt 1 ska ersättas med följande:

"

Tjänster för tredjepartstillträde avseende systemansvariga för överföringssystem

"

b)  Titeln till punkt 2 ska ersättas med följande:

"

Principer för mekanismer för kapacitetstilldelning och förfarandena för hantering av överbelastning för systemansvariga för överföringssystem samt tillämpningen av dessa vid avtalsbetingad överbelastning

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ║den …

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C 211, 19.8.2008, s. 23.
(2) EUT C ...
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 9 juli 2008.
(4) EUT L 176, 15.7.2003, s. 57.
(5) EUT L 289, 3.11.2005, s. 1.
(6) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. ║
(7) EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.
(8) EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.

Senaste uppdatering: 7 april 2009Rättsligt meddelande