Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0802(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0292/2008

Předložené texty :

A6-0292/2008

Rozpravy :

PV 01/09/2008 - 17
CRE 01/09/2008 - 17

Hlasování :

PV 02/09/2008 - 5.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0380

Přijaté texty
WORD 221k
Úterý 2. září 2008 - Brusel Konečné znění
Evropská soudní síť *
P6_TA(2008)0380A6-0292/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. září 2008 o podnětu Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o Evropské soudní síti (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament ,

-   s ohledem na podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky (5620/2008),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0074/2008),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0292/2008),

1.   schvaluje pozměněný podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky;

2.   vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky;

5.   vyzývá Radu a Komisi, aby po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost upřednostnily každý budoucí návrh na změnu rozhodnutí v souladu s prohlášením č. 50 k článku 10 Protokolu o přechodných ustanoveních, jež má tvořit přílohu Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii;

6.   je odhodlán k přezkumu veškerých budoucích návrhů naléhavým postupem v souladu s postupem uvedeným v bodě 5 a v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty;

7.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky.

Znění navržené 14 členskými státy   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Bod odůvodnění 7
(7)  Je nezbytné posílit justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a umožnit pro tyto účely kontaktním místům Evropské soudní sítě a Eurojustu, aby mohly v případě potřeby kdykoli přímo a účinněji komunikovat prostřednictvím zabezpečené telekomunikační sítě ,
( 7) Je nezbytné posílit justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie a umožnit pro tyto účely kontaktním místům Evropské soudní sítě a Eurojustu, aby mohly v případě potřeby kdykoli přímo a účinněji komunikovat prostřednictvím zabezpečených telekomunikačních spojení ,
Pozměňovací návrh 2
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)  Pokud jde o zpracování osobních údajů, mělo by platit rámcové rozhodnutí Rady ( .../...SVV/) o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech 1 , které poskytuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Členské státy by ve svém vnitrostátním právu měly zajistit úroveň ochrany osobních údajů nejméně rovnocennou s úrovní stanovenou v Úmluvě Rady Evropy ze dne 28. ledna 1981 o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat a jejího dodatkového protokolu ze dne 8. listopadu 2001 a při tom vzít v úvahu doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům č. R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti, a to i tehdy, když údaje nejsou zpracovávány automatizovaně.
___________
1 Úř. věst.L...
Pozměňovací návrh 3
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 3
3. Každý členský stát jmenuje z kontaktních míst národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť.
3.  Každý členský stát jmenuje z kontaktních míst národního zpravodaje pro Evropskou soudní síť, jakož i národní informační kontaktní místo .
Pozměňovací návrh 4
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 4
4.  Každý členský stát zajistí, aby jeho kontaktní místa vykonávala funkce v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a z důvodu potřeby komunikace s kontaktními místy v ostatních členských státech měla kromě vlastního národního jazyka dostatečné znalosti dalšího jazyka Evropské unie. Před jmenováním nového kontaktního místa si mohou členské státy vyžádat stanovisko národního zpravodaje.
4.  Každý členský stát zajistí, aby jeho kontaktní místa vykonávala funkce v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a z důvodu potřeby komunikace s kontaktními místy v ostatních členských státech měla kromě vlastního národního jazyka dostatečné znalosti dalšího jazyka Evropské unie. Při výběru kontaktních míst dodrží členské státy kritéria stanovená v pokynech pro výběr kontaktních míst Evropské soudní sítě.
Pozměňovací návrh 5
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)
4a.  Členské státy rovněž zajistí, aby jejich kontaktní místa disponovala dostatečnými zdroji a mohla tak řádně plnit své úkoly.
Pozměňovací návrh 6
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 5
5.  Pokud byli v členském státě jmenováni styční soudci nebo státní zástupci podle společné akce 96/277/SVV a plní funkce podobné funkcím přiděleným podle článku 4 kontaktním místům, členský stát, který je jmenoval, napojí tyto soudce nebo státní zástupce na Evropskou soudní síť a na zabezpečenou telekomunikační síť podle článku 10 postupem, který si tento stát stanoví.
5.  Pokud byli v členském státě jmenováni styční soudci nebo státní zástupci podle společné akce 96/277/SVV a plní funkce podobné funkcím přiděleným podle článku 4 kontaktním místům, členský stát, který je jmenoval, napojí tyto soudce nebo státní zástupce na Evropskou soudní síť a na zabezpečená telekomunikační spojení podle článku 10 postupem, který si tento stát stanoví.
Pozměňovací návrh 7
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 2 – odst. 7
7.  Evropská soudní síť má sekretariát, který ve spolupráci a po konzultacích s předsednictvím Rady odpovídá za správu sítě. Po konzultacích s předsednictvím může sekretariát zastupovat síť.
7.  Evropská soudní síť má sekretariát, který odpovídá za správu sítě.
Pozměňovací návrh 8
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republik
Čl. 3 – písm. b
b) organizuje pravidelné schůze zástupců členských států postupem podle článků 5, 6 a 7 ;
b) organizuje pravidelné schůze zástupců členských států postupem podle článků 5 a 6 ;
Pozměňovací návrh 9
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republik
Čl. 3 – písm. c
c) v souladu s články 8, 9 a 10 nepřetržitě poskytuje určité množství základních aktualizovaných informací, zejména prostřednictvím vhodné telekomunikační sítě .
c) v souladu s články 8 a 9 nepřetržitě poskytuje určité množství základních aktualizovaných informací, zejména prostřednictvím nástroje informační technologie, a v souladu s článkem 10 také poskytuje zabezpečená telekomunikační spojení .
Pozměňovací návrh 10
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – název
Funkce kontaktních míst včetně národního zpravodaje
Funkce kontaktních míst, národních zpravodajů a informačních kontaktních míst
Pozměňovací návrh 11
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 1
1.  Kontaktní místa, včetně národního zpravodaje, jsou aktivními prostředníky s úkolem usnadňovat justiční spolupráci mezi členskými státy, zejména v potírání různých forem závažné trestné činnosti. Jsou k dispozici místním soudním a jiným příslušným orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním soudním a jiným příslušným orgánům v ostatních zemích k tomu, aby tyto orgány mohly navazovat ty nejvhodnější přímé kontakty.
1.  Kontaktní místa jsou aktivními prostředníky s úkolem usnadňovat soudní spolupráci mezi členskými státy zejména v potírání různých forem závažné trestné činnosti. Jsou k dispozici místním soudním a jiným příslušným orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním soudním a jiným příslušným orgánům v ostatních zemích k tomu, aby tyto orgány mohly navazovat ty nejvhodnější přímé kontakty.
V případě nutnosti mohou zaměstnanci kontaktních míst cestovat za účelem poznání kontaktních míst jiných členských států na základě dohody mezi příslušnými správními orgány .
V případě nutnosti mohou zaměstnanci kontaktních míst cestovat za účelem poznání kontaktních míst jiných členských států, aby bylo možné si vyměňovat užitečné zkušenosti a informace o problémech, zejména pokud jde o fungování sítě v příslušných členských státech .
Pozměňovací návrh 12
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 2
2.  Kontaktní místa, včetně národního zpravodaje, poskytují nezbytné právní a praktické informace místním soudním orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním soudním orgánům v ostatních zemích tak, aby jim umožnila účinně připravovat žádosti o justiční spolupráci nebo justiční spolupráci obecně zdokonalovat.
2.  Kontaktní místa poskytují nezbytné právní a praktické informace místním justičním orgánům v jejich vlastní zemi, kontaktním místům v ostatních zemích a místním justičním orgánům v ostatních zemích tak, aby jim umožnila účinně připravovat žádosti o justiční spolupráci nebo justiční spolupráci obecně zdokonalovat.
Pozměňovací návrh 13
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 3
3.  Kontaktní místa, včetně národních zpravodajů, organizují na příslušné úrovni ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání odborné vzdělávání o justiční spolupráci ve prospěch příslušných orgánů svých členských států.
3.  Kontaktní místa se na příslušné úrovni a případně ve spolupráci s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání zapojí do organizace odborného vzdělávání o justiční spolupráci ve prospěch příslušných orgánů svých členských států, a budou ji podporovat .
Pozměňovací návrh 14
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)
3a.  Kontaktní místa podpoří koordinaci soudní spolupráce v případech, kdy řada žádostí od místních soudních orgánů v některém členském státě vyžaduje koordinovaný postup v jiném členském státě.
Pozměňovací návrh 15
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)
3b.  Národní zpravodajové kromě svých úkolů jako kontaktních míst, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 3a:
a) odpovídají ve svých příslušných členských státech za otázky týkající se vnitřního fungování sítě, včetně koordinace žádostí o informace a odpovědí vyhotovených příslušnými vnitrostátními orgány;
b) odpovídají za kontakty se sekretariátem Evropské soudní sítě, včetně účasti na schůzích uvedených v článku 6;
c) vydávají na žádost svých příslušných členských států stanovisko ke jmenování nových kontaktních míst.
Pozměňovací návrh 16
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 4 – odst. 3 c (nový)
3c.  Národní informační kontaktní místa kromě svých úkolů jako kontaktních míst, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 3a, zajistí, aby informace týkající se jejich členských států uvedené v článku 8 byly poskytovány a aktualizovány v souladu s článkem 9.
Pozměňovací návrh 17
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 5 – název
Účel pravidelných
schůzí kontaktních míst
Plenární
schůze kontaktních míst
Pozměňovací návrh 18
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 5 – odst. 1 – návětí
1.  Cílem pravidelných schůzí Evropské soudní sítě, na něž se přizvou alespoň dvě kontaktní místa z každého členského státu, je:
1.  Cílem plenárních schůzí Evropské soudní sítě, na něž se přizvou alespoň tři kontaktní místa z každého členského státu, je:
Pozměňovací návrh 19
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
2a.  Plenární schůze se konají pravidelně nejméně třikrát do roka. Jednou ročně se v souladu s ustanoveními jednacího řádu Rady může schůze konat v prostorách Rady v Bruselu. Na schůze konané v prostorách Rady se přizvou dvě kontaktní místa.
Pozměňovací návrh 20
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)
2b.  V členských státech se však mohou konat alternativní schůze, aby se kontaktní místa všech členských států seznámila i s jinými orgány hostitelského státu než pouze s kontaktními místy a aby navštívila konkrétní subjekty v tomto státě, které plní úkoly v oblasti mezinárodní soudní spolupráce nebo jsou odpovědné za boj proti určitým formám závažné trestné činnosti.
Pozměňovací návrh 21
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 6 – název
Četnost plenárních schůzí
Schůze národních zpravodajů
Pozměňovací návrh 22
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 6
Plenární schůze Evropské soudní sítě ve složení národních zpravodajů se konají pravidelně ad hoc podle potřeby jejích členů a nejméně jednou do roka, na pozvání předsednictví Rady, které rovněž zohlední žádosti členských států o uspořádání setkání sítě.
Schůze národních zpravodajů se konají pravidelně ad hoc podle jejich potřeby a nejméně jednou do roka, na pozvání předsednictví Rady, které rovněž zohlední žádosti členských států o uspořádání setkání sítě. Na těchto schůzích se projednávají záležitosti spojené s jejich úkoly podle čl. 4 odst. 3b, včetně otázky, jak optimalizovat a zajistit přístup k zabezpečenému telekomunikačnímu spojení pro všechny příslušné soudní orgány.
Pozměňovací návrh 23
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 7
Článek 7
vypouští se
Místo konání schůzí
1. V souladu s jednacím řádem Rady se schůze mohou konat v prostorách Rady v Bruselu.
2. V členských státech se však mohou konat alternativní schůze, aby se kontaktní místa všech členských států seznámila i s jinými orgány hostitelského státu než pouze s kontaktními místy a navštívila konkrétní subjekty v tomto státě, které plní úkoly v oblasti mezinárodní soudní spolupráce nebo jsou odpovědné za boj proti určitým formám závažné trestné činnosti.
Pozměňovací návrh 24
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 8 – název
Obsah informací šířených
uvnitř Evropské soudní sítě
Informace poskytované
Evropskou soudní sítí
Pozměňovací návrh 25
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 8 – návětí
Evropská soudní síť zpřístupní kontaktním místům a příslušným soudním orgánům tyto informace:
Sekretariát Evropské soudní sítě zpřístupní kontaktním místům a příslušným soudním orgánům tyto informace:
Pozměňovací návrh 26
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 8 – písm. 2
2) nástroj informační technologie umožňující vydávajícímu orgánu členského státu určit orgán příslušný v jiném členském státě pro přijetí a vyřízení jeho žádosti o justiční spolupráci včetně evropských zatýkacích rozkazů, evropských důkazních příkazů, příkazů ke zmrazení aktiv a žádostí o vzájemnou právní pomoc;
2) informace umožňující vydávajícímu orgánu členského státu určit orgán příslušný v jiném členském státě pro přijetí a vyřízení jeho žádosti o justiční spolupráci včetně evropských zatýkacích rozkazů, evropských důkazních příkazů, příkazů ke zmrazení aktiv a žádostí o vzájemnou právní pomoc prostřednictvím nástroje informační technologie ;
Pozměňovací návrh 27
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 10 – odst. 1 – písm. b
b) byla zavedena zabezpečená telekomunikační síť pro operativní činnosti kontaktních míst Evropské soudní sítě;
b) byla zavedena zabezpečená telekomunikační spojení pro operativní činnosti Evropské soudní sítě;
Pozměňovací návrh 28
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c
c) zabezpečená telekomunikační síť umožňovala výměnu údajů a všech žádostí o justiční spolupráci mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a národními členy, národními zpravodaji Eurojustu a styčnými soudci nebo státními zástupci jmenovanými Eurojustem.
c) zabezpečená telekomunikační spojení umožňovala výměnu údajů a všech žádostí o justiční spolupráci mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a národními členy, národními zpravodaji Eurojustu a styčnými soudci nebo státními zástupci jmenovanými Eurojustem.
Pozměňovací návrh 29
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 10 – odst. 2
2.  Zabezpečenou telekomunikační síť podle odstavce 1 lze rovněž použít pro operační činnosti národních zpravodajů, národních zpravodajů pro otázky terorismu, národních členů Eurojustu a styčných soudců nebo státních zástupců jmenovaných Eurojustem. Síť může být propojena se systémem řízení případů Eurojustu, který je uveden v článku 16 rozhodnutí 2002/187/SVV.
2.  Zabezpečená telekomunikační spojení podle odstavce 1 lze rovněž použít pro operační činnosti národních zpravodajů, národních zpravodajů pro otázky terorismu, národních členů Eurojustu a styčných soudců nebo státních zástupců jmenovaných Eurojustem. Spojení mohou být propojena se systémem řízení případů Eurojustu, který je uveden v článku 16 rozhodnutí 2002/187/SVV.
Pozměňovací návrh 30
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.  Používání zabezpečených telekomunikačních spojení nevylučuje přímý kontakt mezi kontaktními místy nebo příslušnými orgány členských států.
Pozměňovací návrh 31
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a
a)  Eurojust má přístup k centralizovaným informacím Evropské soudní sítě podle článku 8 tohoto rozhodnutí a k zabezpečené telekomunikační síti zřízené podle článku 10 tohoto rozhodnutí;
a)  Eurojust má přístup k centralizovaným informacím Evropské soudní sítě podle článku 8 tohoto rozhodnutí a k zabezpečeným telekomunikačním spojením zřízeným podle článku 10 tohoto rozhodnutí;
Pozměňovací návrh 32
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b
b) aniž je dotčen článek 13 rozhodnutí 2002/187/SVV a v souladu s čl. 4 odst. 4 tohoto rozhodnutí informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu Eurojust o případech zahrnujících dva členské státy a spadajících do oblasti působnosti Eurojustu:
b) kromě povinnosti předávat informace Eurojustu, která je stanovena v článku 13 rozhodnutí 2002/187/SVV, informují kontaktní místa Evropské soudní sítě případ od případu svého národního člena Eurojustu o všech dalších případech, jež by byl podle předpokladu schopen řešit lépe Eurojust.
– v případech, kdy je pravděpodobné, že dojde ke kompetenčním sporům
nebo
– v případech odmítnutí žádosti o justiční spolupráci, včetně evropských zatýkacích rozkazů, evropských důkazních příkazů, příkazů ke zmrazení aktiv a žádostí o vzájemnou právní pomoc;
Pozměňovací návrh 33
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 11 – odst. 1 – písm. c
c) kontaktní místa Evropské soudní sítě rovněž případ od případu informují Eurojust o všech případech spadajících do oblasti působnosti Eurojustu a zahrnujících alespoň tři členské státy;
vypouští se
Pozměňovací návrh 34
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 11 – odst. 1 – písm. f
f) národní členové Eurojustu se mohou na pozvání Evropské soudní sítě zúčastnit jejích schůzí. K účasti na schůzích Eurojustu mohou být v jednotlivých případech přizvána kontaktní místa Evropské soudní sítě.
f) národní členové Eurojustu se mohou na pozvání Evropské soudní sítě zúčastnit jejích schůzí. Obdobně se mohou kontaktní místa Evropské soudní sítě na pozvání Eurojustu účastnit jeho schůzí .
Pozměňovací návrh 35
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Ochrana údajů
1.  Příslušné orgány nebo kontaktní místa členských států při výměně osobních údajů zajistí, aby :
– příslušný orgán, který je příjemcem údajů, tato data zpracoval pouze k účelům, ke kterým byly údaje předány;
– byla přijata opatření pro zajištění účinné ochrany osobních údajů před náhodným nebo neoprávněným zničením, náhodnou ztrátou, neoprávněným přístupem, neoprávněnou nebo náhodnou změnou nebo neoprávněným sdělením.
2.  Zvláštní kategorie údajů (osobní údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženské víře či filozofických postojích, členství v politické straně či odborové organizaci, sexuální orientaci a zdravotním stavu, protiprávním jednání, rozsudcích v trestních věcech nebo bezpečnostních opatřeních) budou zpracovány pouze v případě, že je to nezbytně nutné k plnění úkolů Evropské soudní sítě. V tomto případě musí být zavedena dodatečná ochranná opatření, například:
– přístup k dotčeným údajům pouze pro personál pověřený výkonem legitimního úkolu, který odůvodňuje zpracování;
– přísné šifrování pro účely přenosu;
– uchování údajů pouze po dobu, kterou potřebují příslušné orgány a kontaktní místa k vykonání svých úkolů.
Pozměňovací návrh 36
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 12
Článek 12
vypouští se
Předkládání zpráv Radě a Komisi
Každý druhý rok správní ředitel Eurojustu a předsednictví Rady písemně informují Radu a Komisi o činnosti a řízení Evropské soudní sítě, včetně rozpočtového hospodaření. K tomuto účelu připraví předsednictví dvouletou zprávu o činnosti Evropské soudní sítě a o problémech boje proti trestné činnosti v Unii, které vyplynuly v důsledku činnosti Evropské soudní sítě. V této zprávě může Evropská soudní síť prostřednictvím předsednictví také činit návrhy na zlepšení justiční spolupráce v trestních věcech. Evropská soudní síť může rovněž předložit jakoukoli zprávu či jakékoliv jiné informace o své činnosti, o které ji případně požádá Rada nebo předsednictví.
Pozměňovací návrh 37
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Čl. 15 – název
Zhodnocení fungování Evropské soudní sítě
Předkládání zpráv Evropskému parlamentu, Radě a Komisi a zhodnocení fungování Evropské soudní sítě
Pozměňovací návrh 38
Podnět Republiky Slovinsko, Francouzské republiky, České republiky, Švédského království, Španělského království, Belgického království, Polské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Slovenské republiky, Estonské republiky, Rakouské republiky a Portugalské republiky
Článek 15
1.  Evropská soudní síť jednou za dva roky podá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi písemnou zprávu o své činnosti a řízení, včetně rozpočtového hospodaření. Evropská soudní síť může ve své zprávě také uvést jakékoli problémy v oblasti boje proti trestné činnosti v Unii, které byly v důsledku její činnosti zdůrazněny, a může také činit návrhy na zlepšení soudní spolupráce v trestních věcech.
2.  Evropská soudní síť může rovněž předložit jakoukoli zprávu či poskytnout jakékoliv jiné informace o své činnosti, které si může vyžádat Rada.
Na základě zprávy, kterou vypracuje Komise ve spolupráci s Evropskou soudní sítí, zhodnotí Rada každé čtyři roky fungování Evropské soudní sítě.
3.   Na základě zprávy, kterou vypracuje Komise ve spolupráci s Evropskou soudní sítí, zhodnotí Rada každé čtyři roky fungování Evropské soudní sítě.
Poslední aktualizace: 29. dubna 2009Právní upozornění