Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0067(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0317/2008

Teksty złożone :

A6-0317/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0403

Teksty przyjęte
WORD 73k
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Kwalifikowalność krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie kwalifikowalności krajów Azji Środkowej na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty (COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0172),

–   uwzględniając art. 181a Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0182/2008),

–   uwzględniając rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE dla Azji Środkowej(1) ,

–   uwzględniając rezolucję w sprawie strategii UE na rzecz nowego partnerstwa z Azją Środkową przyjętą przez Radę Europejską w dniach 21-22 czerwca 2007 r.,

–   uwzględniając sprawę C-155/07 Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej , która toczy się przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich,

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Handlu Międzynarodowego (A6-0317/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku w przypadku unieważnienia decyzji 2006/1016/WE, w sprawie której toczy się obecnie postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich;

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a)  Uznano, że pożyczki EBI w Azji Środkowej powinny koncentrować się na projektach związanych z dostawami i transportem energii, służącymi również interesom energetycznym UE.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 b preambuły (nowy)
(3b)  W odniesieniu do projektów związanych z dostawami i transportem energii finansowanie EBI w Azji Środkowej powinno być spójne z celami polityki UE w zakresie dywersyfikacji źródeł energii oraz wymogami z Kioto, które powinno wspierać, a także powinno zwiększać ochronę środowiska naturalnego.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 c preambuły (nowy)
(3c)  Wszystkie operacje finansowe EBI w Azji Środkowej powinny być spójne z polityką zewnętrzną UE, w tym ze szczegółowymi celami regionalnymi, wspierać tę politykę oraz przyczyniać się do realizacji ogólnego celu, jakim jest rozwój i utrwalanie demokracji i państwa prawa, celu poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, a także do przestrzegania międzynarodowych umów w zakresie środowiska naturalnego, których Wspólnota Europejska lub jej państwa członkowskie są stronami.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 3 d preambuły (nowy)
(3d)  EBI powinien zapewnić, że pojedyncze projekty poddawane są ocenie wpływu na zrównoważony rozwój, przeprowadzanej niezależnie od sponsorów projektu i samego EBI.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 4 preambuły
Warunki makroekonomiczne panujące w krajach Azji Środkowej, a w szczególności ich zewnętrzna sytuacja finansowa i spłacalność długu, uległy w ostatnich latach poprawie w wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego i rozsądnej polityki makroekonomicznej, w związku z czym krajom tym należy umożliwić dostęp do finansowania EBI.
Warunki makroekonomiczne panujące w krajach Azji Środkowej, a w szczególności ich zewnętrzna sytuacja finansowa i spłacalność długu, uległy w ostatnich latach poprawie w wyniku szybkiego wzrostu gospodarczego i rozsądnej polityki makroekonomicznej, w związku z czym krajom tym należy umożliwić dostęp do finansowania EBI. Powinno się jednak ustalić wstępne warunki kwalifikowalności do pożyczek EBI: kraje te muszą wykazać się oczywistym postępem w ustanawianiu rządów prawa, w obszarze wolności wypowiedzi i mediów, swobody działalności organizacji pozarządowych i w osiąganiu milenijnych celów rozwoju, jak określono to w umowach o partnerstwie i współpracy UE . Nie powinny one podlegać sankcjom ze strony UE za przypadki gwałcenie praw człowieka i powinny dokonać prawdziwego postępu w zakresie poszanowania praw człowieka, czego zażądał Parlament Europejski w swej rezolucji z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE dla Azji Środkowej 1 .
___________________
1 Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0059.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 5 a preambuły (nowy)
(5a)  Działalność pożyczkowa powinna wspierać cel polityki UE promowania stabilności w regionie.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1
Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan kwalifikują się do finansowania EBI w ramach gwarancji wspólnotowej zgodnie z decyzją Rady 2006/1016/WE.
Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan kwalifikują się do finansowania EBI w ramach gwarancji wspólnotowej zgodnie z decyzją Rady 2006/1016/WE. Uzbekistan będzie się do niego kwalifikował, kiedy zniesione zostaną sankcje nałożone przez UE na ten kraj.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)
Artykuł 1a
Umowa gwarancyjna między Komisją a EBI, przewidziana w art. 8 decyzji Rady 2006/1016/WE, określa szczegółowe postanowienia i procedury odnoszące się do gwarancji wspólnotowej oraz zawiera warunki z wyraźnymi punktami odniesienia dotyczącymi poszanowania praw człowieka.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 b (nowy)
Artykuł 1b
W oparciu o informacje otrzymane od EBI Komisja co roku sporządza ocenę i sprawozdanie, przekazywane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w sprawie operacji finansowania EBI prowadzonych na mocy niniejszej decyzji. Sprawozdanie powinno obejmować ocenę wkładu, jaki wnoszą operacje finansowania EBI w osiąganie celów UE w zakresie polityki zewnętrznej, a zwłaszcza wkładu w ogólny cel rozwoju i utrwalania demokracji i rządów prawa, w cel poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz przestrzeganie międzynarodowych umów w zakresie środowiska naturalnego, których Wspólnota Europejska lub jej państwa członkowskie są stronami.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 c (nowy)
Artykuł 1c
EBI zapewnia, aby umowy ramowe pomiędzy Bankiem a zainteresowanymi krajami były udostępnianie społeczeństwu oraz by społeczeństwo we właściwym czasie otrzymało odpowiednie i obiektywne informacje, tak by mogło odegrać pełnoprawną rolę w procesie podejmowania decyzji.

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0059.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2009Informacja prawna