Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2607(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0343/2008

Debaty :

PV 04/09/2008 - 3

Głosowanie :

PV 04/09/2008 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0404

Teksty przyjęte
WORD 47k
Czwartek, 4 września 2008 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Więźniowie palestyńscy w Izraelu
P6_TA(2008)0404B6-0343, 0380, 0381 oraz 0382/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2008 r. w sprawie więźniów palestyńskich w Izraelu

Parlament Europejski

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–   uwzględniając oświadczenie złożone przed Parlamentem przez komisarz Ferrero-Waldner w dniu 9 lipca 2008 r. w sprawie sytuacji więźniów palestyńskich w więzieniach w Izraelu,

–   uwzględniając układ o stowarzyszeniu między UE a Izraelem oraz ustalenia przyjęte podczas ósmego posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE-Izrael w dniu 16 czerwca 2008 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie sporządzone przez jego delegację ad hoc do Izraela i na terytorium Palestyny (30 maja – 2 czerwca 2008 r.) oraz jego wnioski,

–   uwzględniając konwencje genewskie, w szczególności czwartą konwencję o ochronie osób cywilnych podczas wojny z dnia 12 sierpnia 1949 r., a zwłaszcza jej art. 1-12, 27, 29-34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61-77 oraz 143,

–   uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ z 1966 r.,

–   uwzględniając roczne sprawozdanie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża za rok 2007, a w szczególności rozdział dotyczący okupowanych terytoriów palestyńskich,

–   uwzględniając sprawozdania opublikowane w 2006, 2007 i 2008 r. przez Publiczny Komitet przeciwko Torturom w Izraelu przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i kilku państw członkowskich,

–   uwzględniając odpowiednie rezolucje ONZ w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie,

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że w ostatnich latach Izrael został dotknięty wieloma śmiertelnymi zamachami terrorystycznymi wymierzonymi w ludność cywilną oraz mając na uwadze, że władze Izraela podjęły szereg działań w celu zapobieżenia tym akcjom terrorystycznym, w tym dokonały aresztowań podejrzanych bojowników palestyńskich, co nie oznacza, że zwalczanie terroryzmu jest uzasadnieniem dla naruszania prawa humanitarnego,

B.   mając na uwadze, że ponad 11 tys. Palestyńczyków, w tym setki kobiet i dzieci, jest przetrzymywanych w izraelskich więzieniach i aresztach oraz że większość tych przetrzymywanych osób została zatrzymana na okupowanych terytoriach palestyńskich,

C.   mając na uwadze, że zgodnie z Konwencją o prawach dziecka, której Izrael jest sygnatariuszem, dziecko jest definiowane jako osoba poniżej 18 roku życia; mając na uwadze, że dzieci palestyńskie od 16 roku życia uznawane są za dorosłych na podstawie izraelskich przepisów wojskowych obowiązujących na okupowanych terytoriach palestyńskich oraz że często są one przetrzymywane w nieodpowiednich warunkach,

D.   mając na uwadze, że w dniu 25 sierpnia 2008 r. w geście dobrej woli i celem budowania wzajemnego zaufania rząd Izraela uwolnił 198 Palestyńczyków, a obie strony nadal prowadzą negocjacje zmierzające do wypracowania bardziej wszechstronnego porozumienia w sprawie uwolnienia pozostałych więźniów,

E.   mając na uwadze, że rządy Izraela i Libanu podjęły ostatnio pozytywne działania zmierzające do wymiany więźniów w zamian za ciała Izraelskich żołnierzy,

F.   mając na uwadze, że około tysiąc więźniów jest przetrzymywanych w Izraelu na podstawie administracyjnych nakazów zatrzymania, z prawem do wniesienia odwołania, ale bez przedstawionych zarzutów, procesu i prawa do obrony; mając na uwadze, że takie nakazy "aresztu administracyjnego" mogą być, a w niektórych przypadkach są, przedłużane przez lata,

G.   mając na uwadze, że według sprawozdań w zakresie praw człowieka więźniowie palestyńscy padają ofiarą maltretowania i tortur,

H.   mając na uwadze, że dla znacznej większości więźniów palestyńskich przetrzymywanych w więzieniach znajdujących się na terytorium Izraela korzystanie z prawa do odwiedzin członków rodziny jest często niemożliwe lub niezwykle trudne pomimo apeli kierowanych w tym celu do Izraela przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża,

I.   mając na uwadze, że kwestia więźniów politycznych ma poważne polityczne, społeczne i humanitarne implikacje, a zatrzymanie 48 wybranych członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej oraz innych samorządów lokalnych ma poważne konsekwencje dla rozwoju wydarzeń politycznych na okupowanym terytorium palestyńskim; mając na uwadze, że "Dokument Więźniów", przyjęty w maju 2006 r. przez uwięzionych przywódców politycznych z różnych frakcji, posłużył jako podstawa dla pojednania narodowego i utorował drogę do ustanowienia rządu jedności narodowej,

J.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 układu o stowarzyszeniu między UE a Izraelem, stosunki między Wspólnotami Europejskimi a Izraelem opierają się na poszanowaniu praw człowieka i zasad demokratycznych, co stanowi zasadniczy element wymienionego porozumienia; mając na uwadze, że plan działania UE-Izrael podkreśla, że poszanowanie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego należy do wartości podzielanych przez strony,

1.   z zadowoleniem przyjmuje niedawną decyzję rządu izraelskiego o uwolnieniu pewnej liczby więźniów palestyńskich, która stanowi pozytywny krok w kierunku wzmocnienia Autonomii Palestyńskiej i przywrócenia klimatu wzajemnego zaufania;

2.   wzywa Hamas i Izrael do podjęcia podobnych kroków w celu natychmiastowego uwolnienia izraelskiego kaprala Gilada Shalita;

3.   podkreśla, że kwestia palestyńskich więźniów ma ogromny wpływ zarówno na społeczeństwo palestyńskie, jak i na konflikt izraelsko-palestyński; uważa też, że w tym kontekście uwolnienie znacznej liczby palestyńskich więźniów, a także niezwłoczne uwolnienie uwięzionych członków Palestyńskiej Rady Legislacyjnej, w tym Marwana Barghoutiego, mogłoby stać się krokiem w kierunku wytworzenia klimatu wzajemnego zaufania, które jest konieczne, by poczynić znaczne postępy w negocjacjach pokojowych;

4.   popiera uzasadnione obawy Izraela dotyczące bezpieczeństwa; jest zdania, że w traktowaniu wszystkich więźniów należy w pełni przestrzegać zasad praworządności, jako że stanowi to istotny krok na drodze ku demokratyzacji państwa;

5.   wzywa Izrael do zagwarantowania przestrzegania minimalnych standardów w zakresie przetrzymywania, zapewnienia procesu wszystkim zatrzymanym, położenia kresu wykorzystaniu "aresztu administracyjnego" oraz zastosowania właściwych środków w odniesieniu do nieletnich oraz praw więźniów do odwiedzin, przy pełnym poszanowaniu norm międzynarodowych, w tym Konwencji o prawach dziecka i Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania;

6.   wyraża zaniepokojenie sytuacją palestyńskich więźniarek i więźniów szczególnie narażonych, którzy według doniesień są regularnie maltretowani i pozbawieni dostępu do opieki zdrowotnej;

7.   wzywa władze palestyńskie do podjęcia wszelkich starań, by zapobiec jakimkolwiek aktom przemocy lub aktom terrorystycznym, zwłaszcza dokonywanym przez byłych więźniów, a w szczególności dzieci;

8.   wyraża przekonanie, że poprawa stosunków między UE a Izraelem powinna być spójna i powiązana z przestrzeganiem przez Izrael jego wszystkich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego;

9.   z zadowoleniem przyjmuje podjętą na ósmym posiedzeniu Rady Stowarzyszenia UE-Izrael decyzję o ustanowieniu pełnoprawnej podkomisji ds. praw człowieka, zastępującej obecną grupę roboczą ds. praw człowieka; wzywa do szeroko zakrojonych konsultacji z organizacjami zajmującymi się prawami człowieka i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Izraela i okupowanych terytoriów palestyńskich oraz do ich pełnego zaangażowania w obserwowanie postępów Izraela w przestrzeganiu zobowiązań podjętych na mocy prawa międzynarodowego;

10.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie. Komisji, rządowi Izraela, Knessetowi, przewodniczącemu Autonomii Palestyńskiej, Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej, Wysokiemu Przedstawicielowi ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu ONZ, specjalnemu wysłannikowi Kwartetu Bliskowschodniego, przewodniczącemu Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka oraz Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża.

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2009Informacja prawna