Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0064(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0319/2008

Ingivna texter :

A6-0319/2008

Debatter :

PV 22/09/2008 - 21
CRE 22/09/2008 - 21

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0417

Antagna texter
WORD 59k
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel Slutlig utgåva
Europeiska året för kreativitet och innovation (2009) ***I
P6_TA(2008)0417A6-0319/2008
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009) (KOM(2008)0159 – C6-0151/2008 – 2008/0064(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0159),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C6-0151/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning (A6-0319/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om Europeiska året för kreativitet och innovation (2009)
P6_TC1-COD(2008)0064

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr 1350/2008/EG.)

Senaste uppdatering: 26 maj 2009Rättsligt meddelande