Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0271(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0282/2008

Ingivna texter :

A6-0282/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0428

Antagna texter
WORD 64k
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel Slutlig utgåva
Avfallsstatistik ***I
P6_TA(2008)0428A6-0282/2008
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 september 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0777),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0456/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0282/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt offentliggöra den rapport som avses i artikel 8.1 i förordning (EG) nr 2150/2002.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram det förslag om upphävande av överlappande rapporteringsskyldigheter som avses i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2150/2002.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast möjligt lägga fram ytterligare rapporter och förslag som uppföljning till de rapporter och förslag som offentliggjorts i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EG) nr 2150/2002 om hur de pilotstudier som nämns i artikel 4.3 och artikel 5.1 i den förordningen framskrider.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 september 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om ändring av förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter
P6_TC1-COD(2007)0271

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr 221/2009.)

Senaste uppdatering: 26 maj 2009Rättsligt meddelande