Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0236(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0323/2008

Ingivna texter :

A6-0323/2008

Debatter :

PV 23/09/2008 - 4
CRE 23/09/2008 - 4

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.22
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0435

Antagna texter
WORD 124k
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel Slutlig utgåva
Kampen mot terrorismen *
P6_TA(2008)0435A6-0323/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 september 2008 om förslaget till rådets rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (KOM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2007)0650),

–   med beaktande av rådets riktlinje av den 18 april 2008 (8707/2008),

–   med beaktande av artiklarna 29, 31.1 e och 34.2 b i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0466/2007),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0323/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att sedan Lissabonfördraget trätt i kraft prioritera eventuella kommande förslag om att ändra texten i enlighet med artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och i enlighet med förklaring nr 50 om detta.

6.  Europaparlamentet förklarar sig redan nu berett att – sedan Lissabonfördraget trätt i kraft – vid behov behandla alla aktuella förslag som brådskande ärenden, i nära samarbete med nationella parlament. Om det nya förslaget skulle överensstämma med innehållet i detta yttrande kan det förfarande som föreskrivs i det interinstitutionella avtalet om kodifiering vara tillämpligt.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Europeiska unionens insatser i kampen mot terrorismen bör genomföras i nära samarbete med lokala och regionala myndigheter, som spelar en nyckelroll framför allt i samband med förebyggande, eftersom personer som begår eller anstiftar till terroristhandlingar lever i lokalsamhällen där de samverkar med befolkningen och vars tjänster och demokratiska redskap de utnyttjar.
Ändring 2
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 7
(7)  Enligt detta förslag bör brott med anknytning till terrorism kriminaliseras som ett bidrag till det mer allmänna politiska målet att förebygga terrorism genom att minska spridningen av sådant material som kan förmå personer att utföra terroristattacker.
(7)  Enligt detta förslag bör brott med anknytning till terrorism kriminaliseras som ett bidrag till det mer allmänna politiska målet att förebygga terrorism genom att minska spridningen av sådant material som sannolikt kan förmå personer att utföra terroristattacker och som sprids med detta uppsåt .
Ändring 3
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 10
(10)  Definitionen av terroristbrott, inklusive brott med anknytning till terroristverksamhet, bör bli föremål för ytterligare tillnärmning i alla medlemsstater, så att den täcker offentlig uppmaning till terroristbrott samt rekrytering och utbildning för terroristsyften, när sådana handlingar begås avsiktligt.
(10)  Definitionen av terroristbrott, inklusive brott med anknytning till terroristverksamhet, bör bli föremål för ytterligare tillnärmning i alla medlemsstater, så att den täcker offentlig anstiftan till terroristbrott samt rekrytering och utbildning för terroristsyften, när sådana handlingar begås avsiktligt.
(Denna ändring gäller hela den rättsakt som är under behandling utom skäl 9.)
Ändring 4
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 11
(11)  Det bör fastställas påföljder för fysiska och juridiska personer som har begått eller är ansvariga för offentlig uppmaning till terroristbrott, eller för rekrytering eller utbildning för terroristsyften, när handlingarna i fråga har begåtts avsiktligt. Dessa typer av beteenden bör kunna bestraffas i lika grad i alla medlemsstater, oavsett om de har begåtts via Internet eller inte.
(11)  Det bör fastställas påföljder för fysiska och juridiska personer som offentligt har anstiftat terroristbrott, eller har rekryterat eller utbildat för terroristsyften, när handlingarna i fråga har begåtts avsiktligt. Dessa typer av beteenden bör kunna bestraffas i lika grad i alla medlemsstater, oavsett om de har begåtts via Internet eller inte.
Ändring 5
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Att rådet inte kunnat enas om processuella rättigheter i brottmål skadar samarbetet på det rättsliga området i Europa. Det är mycket angeläget att bryta detta dödläge.
Ändring 6
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 12
(12)  Kompletterande behörighetsbestämmelser bör införas för att säkerställa att offentlig uppmaning till terroristbrott eller rekrytering eller utbildning för terroristsyften kan lagföras effektivt när brottet riktar sig mot en medlemsstat eller resulterade i utförandet av ett terroristbrott som omfattas av en medlemsstats behörighet.
utgår
Ändring 7
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)
(12a)  Eftersom detta rambeslut kompletterar bestämmelserna i Europarådets konvention om förebyggande av terrorism av den 16 maj 2005 måste samtliga medlemsstater ratificera den konventionen så snart som möjligt, parallellt med detta rambesluts ikraftträdande.
Ändring 8
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 14
(14)  Europeiska unionen iakttar de principer som erkänns i artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen och som avspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt kapitlen II och VI. Inget i detta rambeslut får tolkas på ett sätt som inskränker eller hindrar utövandet av mänskliga rättigheter eller friheter, till exempel yttrandefrihet, mötesfrihet eller föreningsfrihet, eller rätten till skydd för privat- och familjelivet, inklusive korrespondens.
(14)  Europeiska unionen iakttar de principer som erkänns i artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen och som avspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt kapitlen II och VI. Inget i detta rambeslut får tolkas på ett sätt som inskränker eller hindrar utövandet av mänskliga rättigheter eller friheter, till exempel yttrandefrihet, mötesfrihet eller föreningsfrihet, pressfrihet och övriga mediers yttrandefrihet eller rätten till skydd för privat- och familjelivet, inklusive korrespondens, vilket även inbegriper innehållet i e-post och andra former av elektronisk korrespondens .
Ändring 9
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 15
(15)  Offentlig uppmaning till terroristbrott samt rekrytering eller utbildning för terroristsyften är uppsåtsbrott. Därför får inget i detta rambeslut tolkas på ett sätt som inskränker eller hindrar spridning av information i vetenskapligt eller akademiskt syfte eller för rapporteringsändamål. Frågan om rätten att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella ståndpunkter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor, inklusive terrorism, faller utanför detta besluts tillämpningsområde och, i synnerhet, utanför definitionen av offentlig uppmaning till terroristbrott.
(15)  Offentlig anstiftan till terroristbrott samt rekrytering eller utbildning för terroristsyften är uppsåtsbrott. Därför får inget i detta rambeslut tolkas på ett sätt som inskränker eller hindrar spridning av information i vetenskapligt, akademiskt eller konstnärligt syfte eller för rapporteringsändamål. Frågan om rätten att uttrycka radikala, polemiska eller kontroversiella ståndpunkter i den offentliga debatten om känsliga politiska frågor, inklusive terrorism, faller utanför detta besluts tillämpningsområde och, i synnerhet, utanför definitionen av offentlig anstiftan till terroristbrott.
Ändring 10
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Skäl 15a (nytt)
(15a)  Kriminaliseringen enligt de handlingar som förtecknas i detta rambeslut bör tillämpas så att den står i rimlig proportion till de legitima mål som eftersträvas och är nödvändiga och lämpliga i ett demokratiskt samhälle och inte får diskriminerande verkan. I synnerhet bör kriminaliseringen vara i överensstämmelse med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Ändring 11
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 1 – punkt 2
-1)  Artikel 1.2 ska ändras på följande sätt:
"2. Detta rambeslut ska inte kunna ha som effekt att skyldigheten att respektera de grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsprinciperna i enlighet med vad som fastställs i artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen , i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på något sätt ändras."
Ändring 12
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 3 – punkt 1 – led a
a) offentlig uppmaning till terroristbrott: att sprida eller på annat sätt göra ett meddelande tillgängligt för allmänheten i syfte att anstifta till något av de brott som anges i artikel 1.1 a–h, om detta handlingssätt, oavsett om det är fråga om att direkt förespråka terroristbrott eller inte, medför fara för att ett eller flera sådana brott begås.
a) offentlig anstiftan till terroristbrott: att sprida eller på annat sätt göra ett meddelande tillgängligt för allmänheten som tydligt och avsiktligt förespråkar något av de brott som anges i artikel 1.1 a−h, om detta handlingssätt helt klart medför manifesterad fara för att ett eller flera sådana brott begås.
Ändring 13
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 3 – punkt 1 – led b
b) rekrytering för terroristsyften: att försöka förmå en annan person att begå någon av de handlingar som anges i artikel 1.1 eller artikel 2.2.
b) rekrytering för terroristsyften: att uppsåtligt och framgångsrikt förmå en annan person att begå något av de brott som anges i artikel 1.1 a–h eller artikel 2.2.
Ändring 14
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 3 – punkt 1 – led c
c) utbildning för terroristsyften: att tillhandahålla instruktioner för tillverkning eller användning av sprängämnen, eldvapen, andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller instruktioner om andra konkreta metoder eller tekniker, i syfte att begå någon av de handlingar som anges i artikel 1.1 och i vetskap om att de kunskaper som tillhandahålls är avsedda för detta ändamål.
c) utbildning för terroristsyften: att tillhandahålla instruktioner för tillverkning eller användning av sprängämnen, eldvapen, andra vapen eller skadliga eller farliga ämnen, eller instruktioner om andra konkreta metoder eller tekniker, i syfte att begå något av de brott som anges i artikel 1. 1 a–h och i vetskap om att de kunskaper som tillhandahålls är avsedda för detta ändamål.
Ändring 15
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 3 – punkt 2 – led d
d)  Grov stöld som begås i syfte att utföra någon av de handlingar som anges i artikel 1.1.
d)  Grov stöld som begås i syfte att utföra något av de brott som anges i artikel 1.1.
Ändring 16
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 3 – punkt 2 – led e
(e)  Utpressning i syfte att begå någon av de handlingar som anges i artikel 1.1.
e)  Utpressning i syfte att begå något av de brott som anges i artikel 1.1.
Ändring 17
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 3 – punkt 2 – led f
(f)  Upprättande av förfalskade administrativa dokument i syfte att utföra någon av de handlingar , som anges i artiklarna 1.1 a-h och 2.2 b.
f)  Upprättande av förfalskade administrativa dokument i syfte att utföra något av de brott , som anges i artiklarna 1.1 a-h och 2.2 b.
Ändring 18
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 3 – punkt 3a (ny)
3a.  Medlemsstaterna ska försäkra sig om att kriminaliseringen av de handlingar som avses i punkt 2 a–c i denna artikel genomförs med respekt för deras skyldigheter i fråga om yttrandefrihet och föreningsfrihet, särskilt de som gäller pressfrihet och yttrandefrihet i andra medier, och med tillbörlig respekt för den konfidentialitet som korrespondens omfattas av, inklusive e-post och andra former av elektronisk korrespondens. Kriminaliseringen av de handlingar som omfattas av punkterna 2 a−c ska inte inskränka eller hindra informationsspridning i vetenskapligt, akademiskt eller konstnärligt syfte eller för rapporteringsändamål och inte heller inskränka eller hindra uttryck för radikala, polemiska eller kontroversiella åsikter som framförs i den offentliga debatten i känsliga politiska frågor, inbegripet frågan om terrorism.
Ändring 19
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 1
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 3 – punkt 3b (ny)
3b.  Medlemsstaterna ska dessutom se till att kriminaliseringen av de handlingar som avses i punkt 2 a–c i denna artikel sker på ett sätt som står i proportion till brottets art och omständigheterna kring det, med beaktande av de legitima mål som eftersträvas och deras betydelse i ett demokratiskt samhälle och utan varje form av godtycke eller diskriminerande eller rasistisk behandling.
Ändring 20
Förslag till rambeslut – ändringsakt
Artikel 1 – led 3
Rambeslut 2002/475/RIF
Artikel 9 – punkt 1a
"1a. Varje medlemsstat ska fastställa sin behörighet beträffande de brott som anges i artikel 3.2 a–c, om brottet syftade eller ledde till utförandet av ett av de brott som anges i artikel 1, och detta brott omfattas av medlemsstatens behörighet enligt något av de kriterier som anges i punkt 1.a–e i denna artikel ."
"1a. En medlemsstat får besluta att inte tillämpa, eller att endast i särskilda fall eller under särskilda omständigheter tillämpa, de behörighetsbestämmelser som fastställs i punkt 1 d och e för de brott som anges i artikel 3.2 a–c och artikel 4, om de har anknytning till de brott som avses i artikel 3.2 a–c ."
Senaste uppdatering: 26 maj 2009Rättsligt meddelande