Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0202(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0322/2008

Ingivna texter :

A6-0322/2008

Debatter :

PV 23/09/2008 - 4
CRE 23/09/2008 - 4

Omröstningar :

PV 23/09/2008 - 5.23
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0436

Antagna texter
WORD 179k
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel Slutlig utgåva
Skydd av personuppgifter *
P6_TA(2008)0436A6-0322/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 september 2008 om utkastet till rådets rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (16069/2007 – C6-0010/2008 – 2005/0202(CNS))

(Samrådsförfarandet – nytt samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

-   med beaktande av rådets utkast (16069/2007),

-   med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2005)0475),

-   med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 27 september 2006(1) ,

-   med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 7 juni 2007(2) ,

-   med beaktande av artikel 34.2 b i EG-fördraget,

-   med beaktande av artikel 39.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet på nytt hört parlamentet (C6-0010/2008),

-   med beaktande av artiklarna 93, 51 och 55.3 i arbetsordningen,

-   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0322/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i överensstämmelse därmed ändra sitt förslag, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra detta utkast eller ersätta det med ett nytt.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att sedan Lissabonfördraget trätt i kraft prioritera eventuella kommande förslag om att ändra texten i enlighet med artikel 10 i protokollet om övergångsbestämmelser som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och i enlighet med förklaring nr 50 om detta, särskilt i frågor som rör EG-domstolens behörighet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt medlemsstaternas regeringar parlamentets ståndpunkt.

Rådets förslag   Ändring
Ändring 1
Utkast till rådets rambeslut
Skäl 4a (nytt)
(4a)  Artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som införts genom Lissabonfördraget kommer att göra det möjligt att stärka bestämmelserna om skydd av personuppgifter i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete.
Ändring 2
Utkast till rådets rambeslut
Skäl 5
(5)  Utbytet av personuppgifter inom ramen för polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet, särskilt enligt den princip om tillgänglighet som tas upp i Haagprogrammet, bör bygga på klara (…) regler som stärker det ömsesidiga förtroendet mellan behöriga myndigheter och garanterar att den relevanta informationen skyddas på ett sätt som utesluter all diskriminering mot samarbetet mellan medlemsstaterna samtidigt som enskildas grundläggande rättigheter respekteras fullt ut. Befintliga instrument på europeisk nivå är inte tillräckliga. Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter är inte tillämpligt i fråga om behandling av personuppgifter i samband med verksamheter som faller utanför gemenskapsrättens tillämpningsområde, till exempel sådana som anges i avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen, och under inga omständigheter på uppgiftsbehandling som rör allmän säkerhet, försvar, nationell säkerhet och statlig verksamhet på det straffrättsliga området.
Utbytet av personuppgifter inom ramen för polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet, särskilt enligt den princip om tillgänglighet som tas upp i Haagprogrammet, bör bygga på klara (…) regler som stärker det ömsesidiga förtroendet mellan behöriga myndigheter och garanterar att den relevanta informationen skyddas samtidigt som enskildas grundläggande rättigheter respekteras fullt ut.
Ändring 3
Utkast till rådets rambeslut
Skäl 5a
(5a)  Rambeslutet är endast tillämpligt på uppgifter som de behöriga myndigheterna samlar in eller behandlar för att kunna förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. I rambeslutet överlåts det till medlemsstaterna att på nationell nivå mer exakt besluta vilka andra ändamål som ska anses förenliga med det ändamål för vilket personuppgifterna ursprungligen insamlades. I allmänhet är ytterligare behandling för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte förenliga med det ursprungliga ändamålet för behandlingen.
(5a)  Rambeslutet är endast tillämpligt på uppgifter som de behöriga myndigheterna samlar in eller behandlar för att kunna förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. I allmänhet är ytterligare behandling för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål inte förenliga med det ursprungliga ändamålet för behandlingen.
Ändring 4
Utkast till rådets rambeslut
Skäl 6b
(6b)  Detta rambeslut ska inte tillämpas på personuppgifter som en medlemsstat erhållit inom tillämpningsområdet för detta rambeslut och som härrör från denna medlemsstat.
utgår
Ändring 5
Utkast till rådets rambeslut
Skäl 7
(7)  Tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftningar bör inte leda till några försämringar i det dataskydd de ger utan i stället syfta till att garantera en hög skyddsnivå inom unionen.
(7)  Tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftningar bör inte leda till några försämringar i det dataskydd de ger utan i stället syfta till att garantera en hög skyddsnivå inom unionen i enlighet med Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (nedan kallad "konvention 108") .
Ändring 6
Utkast till rådets rambeslut
Skäl 8b
(8b)  Arkivering i ett separat dataset ska tillåtas endast om uppgifterna inte längre krävs eller används för förebyggande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott eller verkställighet av straffrättsliga påföljder. Arkivering i ett separat dataset ska även tillåtas om de arkiverade uppgifterna lagras i en databas tillsammans med andra uppgifter på ett sådant sätt att de inte längre kan användas för förebyggande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott eller verkställighet av straffrättsliga påföljder. Lämplig längd av arkiveringsperioden är avhängig av syftet med arkiveringen och de registrerade personernas legitima intressen. I fråga om arkivering för historiska ändamål kan man också fastställa en mycket lång period.
(8b)  Arkivering i ett separat dataset ska tillåtas endast om uppgifterna inte längre krävs eller används för förebyggande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott eller verkställighet av straffrättsliga påföljder. Arkivering i ett separat dataset ska även tillåtas om de arkiverade uppgifterna lagras i en databas tillsammans med andra uppgifter på ett sådant sätt att de inte längre kan användas för förebyggande, utredning, avslöjande eller lagföring av brott eller verkställighet av straffrättsliga påföljder. Lämplig längd av arkiveringsperioden är avhängig av syftet med arkiveringen och de registrerade personernas legitima intressen.
Ändring 7
Utkast till rådets rambeslut
Skäl 11a
(11a)  När personuppgifter får behandlas ytterligare efter det att den medlemsstat från vilken uppgifterna erhållits har givit sitt samtycke får varje medlemsstat fastställa villkoren för sådant samtycke, inbegripet exempelvis allmänt samtycke för kategorier av information och kategorier av ytterligare behandling .
(11a)  När personuppgifter får behandlas ytterligare efter det att den medlemsstat från vilken uppgifterna erhållits har givit sitt samtycke får varje medlemsstat fastställa villkoren för sådant samtycke.
Ändring 8
Utkast till rådets rambeslut
Skäl 13a
(13a)  Medlemsstaterna bör se till att den registrerade personen informeras om att personuppgifter kan eller håller på att samlas in, behandlas eller överföras till en annan medlemsstat för att förebygga, utreda, avslöja och lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Formerna för den registrerade personens rätt att bli informerad och undantag från denna rätt ska fastställas i den nationella lagstiftningen. Detta kan genomföras på ett generellt sätt, t.ex. genom lagstiftning eller offentliggörande av en förteckning över olika typer av uppgiftsbehandling.
(13a)  Medlemsstaterna bör se till att den registrerade personen informeras om att personuppgifter kan eller håller på att samlas in, behandlas eller överföras till en annan medlemsstat, ett tredjeland eller ett privat organ för att förebygga, utreda, avslöja och lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Formerna för den registrerade personens rätt att bli informerad och undantag från denna rätt ska fastställas i den nationella lagstiftningen. Detta kan genomföras på ett generellt sätt, t.ex. genom lagstiftning eller offentliggörande av en förteckning över olika typer av uppgiftsbehandling.
Ändring 9
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 1 – punkt 2 – led ca (nytt)
ca) behandlas på nationell nivå.
Ändring 10
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 1 – punkt 4
4.  Detta rambeslut påverkar inte viktiga nationella säkerhetsintressen och särskild underrättelseverksamhet inom området nationell säkerhet.
utgår
Ändring 11
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 2 – led l
l) avidentifiering: att ändra personuppgifter på ett sådant sätt att detaljerna beträffande personliga eller sakliga förhållanden inte längre eller endast med oproportionerligt stor insats i fråga om tid, kostnader och arbete kan tillskrivas en identifierad eller identifierbar fysisk person.
l) avidentifiering: att ändra personuppgifter på ett sådant sätt att detaljerna beträffande personliga eller sakliga förhållanden inte längre kan tillskrivas en bestämd eller bestämbar fysisk person.
Ändring 12
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 7
Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv får endast förekomma när detta är absolut nödvändigt och om det i den nationella lagstiftningen tillhandahålls tillräckliga skyddsåtgärder .
1.  Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter som rör hälsa och sexualliv ska vara förbjuden .
2.  I undantagsfall är behandlingen av sådana uppgifter tillåten förutsatt att
– det regleras i lag och behörig rättslig myndighet i förväg, och för varje enskilt fall, beviljat tillstånd, och förutsatt att det är absolut nödvändigt för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra terroristbrott och andra grova brott,
– medlemsstaterna vidtar särskilda lämpliga skyddsåtgärder, till exempel genom att se till att endast personal som ansvarar för utförandet av det lagenliga uppdrag som motiverar uppgiftsbehandlingen har tillgång till uppgifterna i fråga.
Dessa särskilda uppgiftskategorier får inte behandlas automatiskt om inte lämpliga skyddsåtgärder föreskrivs i nationell lagstiftning. Samma villkor ska också gälla för personuppgifter som avser brottmålsavgöranden.
Ändring 13
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 11 – punkt 1
1.  Varje överföring av personuppgifter ska registreras eller dokumenteras för att man ska kunna kontrollera om behandlingen av uppgifterna är lagenlig, utföra egenkontroll samt garantera integritet och säkerhet för uppgifterna.
1.  Varje överföring, tillgång till eller vidare behandling av personuppgifter ska registreras eller dokumenteras för att man ska kunna kontrollera om behandlingen av uppgifterna är lagenlig, utföra egenkontroll samt garantera integritet och säkerhet för uppgifterna.
Ändring 14
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 12 – punkt 1 – inledningen
1.  Personuppgifter som översänts från eller gjorts tillgängliga av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat får, i enlighet med kraven i artikel 3.2, endast bearbetas vidare för följande ändamål, utöver dem för vilka de översändes eller gjordes tillgängliga:
1.  Personuppgifter som översänts från eller gjorts tillgängliga av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat får, i enlighet med kraven i artikel 3.2, endast bearbetas vidare endast om det är nödvändigt för följande ändamål, utöver dem för vilka de översändes eller gjordes tillgängliga:
Ändring 15
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 12 – punkt 1 – led d
d)  För varje annat syfte endast med förhandsmedgivande från den översändande medlemsstaten eller med den registrerades samtycke givet i överensstämmelse med nationell lagstiftning.
d)  För varje annat specifikt syfte under förutsättning att det stadgats i lag och är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att skydda något av de intressen som anges i artikel 9 i konvention 108, men endast med förhandsmedgivande från den översändande medlemsstaten eller med den registrerades samtycke givet i överensstämmelse med nationell lagstiftning.
Ändring 16
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen
1.  Medlemsstaterna ska föreskriva att personuppgifter som översänts eller gjorts tillgängliga av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat får överföras till tredjestater eller internationella organ eller organisationer som inrättats genom internationella överenskommelser eller som förklarats vara internationella organ endast om
1.  Medlemsstaterna ska föreskriva att personuppgifter som översänts eller gjorts tillgängliga från fall till fall av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat får överföras till tredjestater eller internationella organ eller organisationer som inrättats genom internationella överenskommelser eller som förklarats vara internationella organ endast om
Ändring 17
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 14 – punkt 1 – led d
d) berörd tredjestat eller internationellt organ sörjer för en adekvat skyddsnivå för den avsedda databehandlingen.
d) berörd tredjestat eller internationellt organ sörjer för en adekvat skyddsnivå för den avsedda databehandlingen motsvarande den som avses i artikel 2 i tilläggsprotokollet till konvention 108 och med motsvarande domstolspraxis i enlighet med artikel 8 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna .
Ändring 18
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 14 – punkt 2
2.  Överföring utan förhandsmedgivande enligt punkt 1 c ska tillåtas endast om överföringen av uppgifter är absolut nödvändig för att kunna avvärja en direkt och allvarlig fara för den allmänna säkerheten i en medlemsstat eller en tredjestat eller för en medlemsstat väsentliga intressen och ett förhandsmedgivande inte kan erhållas i tid. Den myndighet som ansvarar för att bevilja medgivandet ska informeras utan dröjsmål.
2.  Överföring utan förhandsmedgivande enligt punkt 1 c ska tillåtas endast om överföringen av uppgifter är absolut nödvändig för att kunna avvärja en direkt och allvarlig fara för den allmänna säkerheten i en medlemsstat eller en tredjestat eller för en medlemsstat väsentliga intressen och ett förhandsmedgivande inte kan erhållas i tid. I detta fall får personuppgifterna behandlas av mottagarparten endast om detta är absolut nödvändigt för det specifika ändamål för vilket de överförts. Den myndighet som ansvarar för att bevilja medgivandet ska informeras utan dröjsmål. Dessa överföringar ska meddelas den behöriga tillsynsmyndigheten.
Ändring 19
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 14a – punkt 3
3.  Med avvikelse från punkt 1 d får personuppgifter överföras om
3.  Med avvikelse från punkt 1 d får personuppgifter i undantagsfall överföras om
(a) den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som överför uppgifterna stadgar härom på grund av
a) den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som överför uppgifterna stadgar härom på grund av
i. de registrerade personernas legitima specifika intressen, eller
i) de registrerade personernas legitima specifika intressen, eller
ii. legitima faktiska intressen, främst viktiga offentliga intressen, eller
ii) legitima faktiska intressen, främst medlemsstaters brådskande och nödvändiga intressen att avstyra överhängande och allvarliga hot mot den allmänna säkerheten, och
(b) tredjestaten eller mottagande internationella organ eller organisation sörjer för skyddsåtgärder som av den berörda medlemsstaten bedöms som tillräckliga i enlighet med dennas nationella lagstiftning.
b) tredjestaten eller mottagande internationella organ eller organisation sörjer för skyddsåtgärder som av den berörda medlemsstaten fastställs som tillräckliga i enlighet med dennas nationella lagstiftning.
ba) medlemsstaterna ser till att sådana överföringar registreras och gör dessa uppgifter tillgängliga för de nationella dataskyddsmyndigheterna på deras begäran .
Ändring 20
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 14 – punkt 4
4.  Bedömningen av om den skyddsnivå som avses i punkt 1 d är adekvat ska ske på grundval av alla de förhållanden som har samband med en eller flera överföringar av personuppgifter. Särskild hänsyn ska tas till uppgifternas art, den föreslagna behandlingens eller behandlingarnas ändamål och varaktighet, ursprungsstaten och den stat eller internationella organisation som utgör slutdestination för uppgifterna, den lagstiftning, både allmän och sektoriell, som gäller i den berörda tredjestaten eller för den berörda internationella organisationen samt de yrkesregler och säkerhetsbestämmelser som där ska följas.
4.  Bedömningen av om den skyddsnivå som avses i punkt 1 d är adekvat ska göras av en oberoende myndighet på grundval av alla de förhållanden som har samband med en eller flera överföringar av personuppgifter. Särskild hänsyn ska tas till uppgifternas art, den föreslagna behandlingens eller behandlingarnas ändamål och varaktighet, ursprungsstaten och den stat eller internationella organisation som utgör slutdestination för uppgifterna, den lagstiftning, både allmän och sektoriell, som gäller i den berörda tredjestaten eller för den berörda internationella organisationen samt de yrkesregler och säkerhetsbestämmelser som där ska följas.
Ändring 21
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 14a – rubriken
Överföring till privata parter i medlemsstaterna
Överföring till privata parter och tillgång till personuppgifter som mottagits av privata parter i medlemsstaterna
Ändring 22
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 14a – punkt 1 – inledningen
1.  Medlemsstaterna ska stadga om att personuppgifter som överförts från eller gjorts tillgängliga av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat endast får översändas till privata parter om
1.  Medlemsstaterna ska stadga om att personuppgifter som överförts från eller gjorts tillgängliga från fall till fall av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat endast får översändas till privata parter om
Ändring 23
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 14a – punkt 2a (ny)
2a.  Medlemsstaterna ska se till att deras respektive behöriga myndigheter endast kan tillgå och behandla personuppgifter som kontrolleras av privata parter från fall till fall, under särskilda omständigheter, i bestämda syften och förutsatt att tillgången och behandlingen är föremål för rättslig kontroll i medlemsstaterna.
Ändring 24
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 14a – punkt 2b (ny)
2b.  Medlemsstaterna ska i den nationella lagstiftningen föreskriva att privata parter som mottar och behandlar personuppgifter inom ramen för ett offentligt uppdrag omfattas av skyldigheter som åtminstone motsvarar eller är större än dem som gäller för behöriga myndigheter.
Ändring 25
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 17 – punkt 1 – led a
a) åtminstone en bekräftelse från den registeransvarige eller från den behöriga nationella tillsynsmyndigheten av huruvida uppgifter som rör honom eller henne har överförts eller gjorts tillgängliga samt information om till vilka mottagare eller mottagarkategorier uppgifterna har lämnats ut och information om vilka uppgifter som behandlas, eller
a) åtminstone en bekräftelse från den registeransvarige eller från den behöriga nationella tillsynsmyndigheten av huruvida uppgifter som rör honom eller henne behandlas och information om ändamålet med behandlingen, till vilka mottagare eller mottagarkategorier uppgifterna har lämnats ut och information om vilka uppgifter som behandlas samt kunskap om skälen för eventuella automatiserade beslutsprocesser ,
Ändring 26
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 22 – punkt 2 – led h
h) förhindra obehörig läsning, kopiering, ändring eller radering av personuppgifter i samband med överföring av sådana uppgifter eller under transport av databärare (transportkontroll),
h) förhindra obehörig läsning, kopiering, ändring eller radering av personuppgifter i samband med överföring av sådana uppgifter eller under transport av databärare, bland annat med hjälp av lämplig krypteringsteknik (transportkontroll),
Ändring 27
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 22 – punkt 2 – led ja (nytt)
ja) övervaka att de säkerhetsföreskrifter som avses i denna punkt är verkningsfulla och vidta nödvändiga organisatoriska åtgärder för intern övervakning för att säkerställa överensstämmelse med detta rambeslut (självgranskning).
Ändring 28
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 24
Medlemsstaterna ska anta lämpliga bestämmelser för att säkerställa att detta rambeslut genomförs fullt ut och framför allt föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelse av bestämmelser som antagits i enlighet med detta rambeslut.
Medlemsstaterna ska anta lämpliga bestämmelser för att säkerställa att detta rambeslut genomförs fullt ut och framför allt föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande påföljder, bland annat administrativa och/eller straffrättsliga påföljder enligt nationell lagstiftning, för överträdelse av bestämmelser som antagits i enlighet med detta rambeslut.
Ändring 29
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 25 – punkt 1a (ny)
1a.  Varje medlemsstat ska se till att tillsynsmyndigheten hörs vid utarbetandet av sådana lagar eller andra författningar som rör skyddet av enskilda personers fri- och rättigheter i samband med behandling av personuppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.
Ändring 30
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 25a (ny)
Artikel 25a
Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter för att förebygga, avslöja, utreda och lagföra brott
1.  Härigenom inrättas en arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandling av personuppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott, nedan kallad "arbetsgruppen". Den ska vara rådgivande och handla självständigt.
2.  Arbetsgruppen ska vara sammansatt av en företrädare för den eller de tillsynsmyndigheter som utsetts av varje medlemsstat, av en företrädare för Europeiska datatillsynsmannen och av en företrädare för kommissionen.
Varje medlem av arbetsgruppen ska utses av den institution eller av den eller de myndigheter som han eller hon företräder. När en medlemsstat har fler tillsynsmyndigheter än en, ska dessa utse en gemensam företrädare.
Ordförandena i de gemensamma tillsynsorgan som inrättas i enlighet med avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen ska ha rätt att delta eller vara företrädda vid arbetsgruppens möten. Den tillsynsmyndighet eller de tillsynsmyndigheter som utsetts av Island, Norge och Schweiz ska ha rätt att delta eller vara företrädda vid arbetsgruppens möten, när det gäller frågor som rör Schengenregelverket.
3.  Arbetsgruppen ska fatta beslut med enkel majoritet av tillsynsmyndigheternas företrädare.
4.  Arbetsgruppen ska välja sin ordförande. Ordförandens mandattid ska vara två år. Mandatet ska kunna förlängas.
5.  Arbetsgruppens sekretariatsuppgifter ska ombesörjas av kommissionen.
6.  Arbetsgruppen ska själv fastställa sin arbetsordning.
7.  Arbetsgruppen ska behandla punkter som tagits upp på dagordningen av ordföranden, antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en företrädare för tillsynsmyndigheterna, kommissionen, Europeiska datatillsynsmannen eller ordförandena i de gemensamma tillsynsorganen.
Ändring 31
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 25b (ny)
Artikel 25b
Arbetsuppgifter
1.  Arbetsgruppen ska
a) yttra sig om nationella åtgärder om sådana krävs för att säkerställa att den standard i fråga om dataskydd som fastställs inom nationell databehandling motsvarar den som föreskrivs i rambeslutet,
b) yttra sig om skyddsnivån mellan medlemsstaterna och i tredjeländer och vid internationella organ, särskilt för att säkerställa att personuppgifter överförs i enlighet med artikel 14 i detta rambeslut till tredjeländer och internationella organ som garanterar en tillräcklig skyddsnivå,
c) samråda med kommissionen och medlemsstaterna om eventuella förslag till ändringar av detta rambeslut, om eventuella ytterligare eller särskilda åtgärder för att skydda fysiska personers rättigheter och friheter med avseende på behandling av personuppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott och om alla andra föreslagna åtgärder som påverkar sådana rättigheter och friheter.
2.  Om arbetsgruppen konstaterar att det råder skillnader mellan medlemsstaternas lagstiftning eller praxis som kan vara till nackdel för ett likvärdigt skydd för personer med avseende på behandlingen av personuppgifter inom gemenskapen, ska gruppen informera rådet och kommissionen om detta.
3.  Arbetsgruppen får, på eget initiativ eller på initiativ från kommissionen eller rådet, utfärda rekommendationer om alla frågor som rör skyddet för personer i samband med behandling av personuppgifter i Europeiska unionen för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott.
4.  Arbetsgruppens yttranden och rekommendationer ska läggas fram för Europaparlamentet, rådet och kommissionen.
5.  Kommissionen ska, på grundval av information som tillhandahålls av medlemsstaterna, rapportera till arbetsgruppen om vilka åtgärder som vidtagits till följd av gruppens yttranden och rekommendationer. Denna rapport ska offentliggöras och även läggas fram för Europaparlamentet och rådet. Medlemsstaterna ska underrätta arbetsgruppen om eventuella åtgärder som de har vidtagit i enlighet med punkt 1.
6.  Arbetsgruppen ska utarbeta en årsrapport om skyddet för fysiska personer i samband med behandling av personuppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott inom Europeiska unionen och i tredje land. Rapporten ska offentliggöras och översändas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.
Ändring 32
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 27a – punkt 1
1.  Tre år efter det att den period som fastställs i artikel 28.1 har löpt ut ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om de nationella åtgärder som de har vidtagit för att säkerställa fullständig efterlevnad av detta rambeslut, därvid även när det gäller de bestämmelser som redan ska följas när uppgifter samlas in. Kommissionen ska särskilt undersöka konsekvenserna av bestämmelsen om tillämpningsområdet i artikel 1.2.
1.  Tre år efter det att den period som fastställs i artikel 28.1 har löpt ut ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om de nationella åtgärder som de har vidtagit för att säkerställa fullständig efterlevnad av detta rambeslut, därvid även när det gäller de bestämmelser som redan ska följas när uppgifter samlas in. Kommissionen ska särskilt undersöka tillämpningen av artikel 1.2.
Ändring 33
Utkast till rådets rambeslut
Artikel 27a – punkt 2a (ny)
2a.  I detta syfte ska kommissionen beakta de synpunkter som översänds av medlemsstaternas parlament och regeringar, Europaparlamentet, artikel 29-arbetsgruppen inrättad genom direktiv 95/46/EG, Europeiska datatillsynsmannen och den arbetsgrupp som inrättas genom artikel 25a i detta rambeslut.

(1) EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 263.
(2) EUT C 125 E, 22.5.2008, s. 154.

Senaste uppdatering: 26 maj 2009Rättsligt meddelande