Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2028(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0336/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0336/2008

Συζήτηση :

PV 22/09/2008 - 20
CRE 22/09/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 23/09/2008 - 5.24
CRE 23/09/2008 - 5.24
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0437

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 107k
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Αποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2007
P6_TA(2008)0437A6-0336/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2007 (2008/2028(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 για τα αποτελέσματα της διερευνητικής αποστολής στις περιφέρειες της Ανδαλουσίας, της Βαλένθια και της Μαδρίτης που διεξήχθη εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών(1) ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 21 και 194 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 και το άρθρο 192, παράγραφος 6, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A6-0336/2008),

Α.   αναγνωρίζοντας τη μοναδική σημασία της διαδικασίας των αναφορών, η οποία παρέχει σε μεμονωμένους πολίτες τη δυνατότητα να εφιστούν την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συγκεκριμένα ζητήματα που τους αφορούν άμεσα και που καλύπτουν τομείς δραστηριότητας της Ένωσης,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πολίτες της ΕΕ και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους,

Γ.   γνωρίζοντας ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ανάπτυξη των δομών και των πολιτικών της Ένωσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πολίτες εξακολουθούν να εντοπίζουν πολλές αδυναμίες κατά την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της Ένωσης καθώς τους επηρεάζουν άμεσα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ, οι πολίτες της ΕΕ έχουν όχι μόνο το δικαίωμα αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά μπορούν επίσης να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους και σε άλλα θεσμικά όργανα ή φορείς της ΕΕ, κυρίως στην Επιτροπή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις προώθησης και πληροφόρησης όσον αφορά το δικαίωμα αναφοράς των πολιτών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντα απαραίτητες σε εθνικό επίπεδο για την αφύπνιση του ενδιαφέροντος του κοινού και, κυρίως, την αποφυγή της σύγχυσης μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών υποβολής καταγγελιών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να εφαρμόζουν τους κοινοτικούς κανονισμούς και τις κοινοτικές οδηγίες και ότι την ευθύνη αυτή μπορούν να την εκχωρούν σε περιφερειακές ή τοπικές πολιτικές αρχές αναλόγως των συνταγματικών τους ρυθμίσεων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο νομιμοποιείται να ασκεί δημοκρατικό έλεγχο και εποπτεία στις πολιτικές της Ένωσης, έχοντας υπόψη τη σημαντική αρχή της επικουρικότητας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι νόμοι της Ένωσης γίνονται ορθώς κατανοητοί και εφαρμόζονται σωστά καθώς και ότι πληρούν τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ και οι κάτοικοι της Ένωσης μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εν λόγω δραστηριότητα ασκώντας το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζοντας ότι οι ανησυχίες τους θα εξεταστούν και θα διερευνηθούν από την αρμόδια επιτροπή και ότι θα τους δοθεί προσήκουσα απάντηση,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες Συνθήκες περιέχουν ήδη δεσμεύσεις περί σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των βασικών δηλαδή αξιών της ευρωπαϊκής κοινωνίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν επικυρωθούν και από τα 27 κράτη μέλη, θα ενισχύσουν περαιτέρω τον σεβασμό αυτόν μέσω της ενσωμάτωσης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που προβλέπει την προσχώρηση της Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και θεσπίζει νομική βάση για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των πολιτών, καθώς και κατάλληλο σύστημα διοικητικού δικαίου για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει διαδικασίες με τις οποίες η Ένωση μπορεί να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση σοβαρών και επίμονων παραβιάσεων των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης από κάποιο κράτος μέλος, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 6 της εν λόγω Συνθήκης,

ΙΑ.   υπενθυμίζοντας συναφώς ότι οι πολίτες της ΕΕ υποβάλλουν συχνά αναφορές στο Κοινοβούλιο ζητώντας αποκατάσταση όταν αισθάνονται ότι παραβιάζονται τα αναγνωρισμένα από τις Συνθήκες δικαιώματά τους και όταν θεωρούν ότι τα ένδικα μέσα είναι ακατάλληλα, μη πρακτικά, υπερβολικά χρονοβόρα ή, πράγμα που συμβαίνει συχνά, δαπανηρά,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αναφορών, ως αρμόδια επιτροπή, έχει καθήκον όχι μόνο να απαντά σε ατομικές αναφορές αλλά και να προσπαθεί να επιλύει ικανοποιητικά τα προβλήματα που θίγουν οι αναφέροντες εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου, και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί τον βασικό σκοπό του έργου της,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λύσεις των προβλημάτων που θίγουν οι αναφέροντες προκύπτουν συνήθως μέσα από την εμπιστευτική συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών αφενός και της Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους αφετέρου, που από κοινού παρέχουν εξωδικαστικές λύσεις,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές δεν έχουν πάντοτε σαφή βούληση όσον αφορά την εξεύρεση πρακτικών λύσεων στα προβλήματα που θίγουν οι αναφέροντες,

ΙΕ.   λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι αναφέροντες, παρότι οι ισχυρισμοί τους δεν είναι πάντοτε βάσιμοι, δικαιούνται να λαμβάνουν εξηγήσεις και απαντήσεις από την αρμόδια επιτροπή,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ενισχυμένος διοργανικός συντονισμός πρέπει να καταστήσει περισσότερο αποτελεσματική την αναπομπή των μη παραδεκτών αναφορών στις εθνικές αρχές,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές είναι δυνατό να χαρακτηριστούν μη παραδεκτές εάν δεν εμπίπτουν στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών δεν συνιστά μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται από τους πολίτες ως μέσο προσφυγής κατά αποφάσεων των αρμόδιων εθνικών νομικών ή πολιτικών αρχών με τις οποίες ενδεχομένως διαφωνούν,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να εξοπλιστεί το Κοινοβούλιο με τα αναγκαία μέσα σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, κανόνων, διαδικασιών και πόρων ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις αναφορές που λαμβάνει,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών μπορεί να συμβάλει εποικοδομητικά στη βελτίωση της νομοθεσίας, κυρίως μέσω του εντοπισμού τομέων, τους οποίους επισημαίνουν οι αναφέροντες, όπου το ισχύον κοινοτικό δίκαιο παρουσιάζει αδυναμίες ή είναι αναποτελεσματικό σε σχέση με τους στόχους της συναφούς νομοθετικής πράξης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη συνεργασία και υπό τον έλεγχο της αρμόδιας νομοθετικής επιτροπής τέτοιου είδους καταστάσεις είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν μέσω της αναθεώρησης των συναφών νομοθετικών πράξεων,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών συμβάλλει επίσης σημαντικά στον εντοπισμό περιπτώσεων στις οποίες τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν σωστά την κοινοτική νομοθεσία, γεγονός το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί την Επιτροπή να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει δυνάμει του άρθρου 226 της Συνθήκης ΕΚ,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει αποσκοπούν να υποχρεώσουν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και ότι, επιπλέον, η σχετική απόφαση εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για άμεση συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εν λόγω διαδικασία· επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι περίπου το ένα τρίτο των διαδικασιών επί παραβάσει σχετίζονται με ζητήματα που υποβλήθηκαν από αναφέροντες στο Κοινοβούλιο,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει, ακόμη και αν έχουν επιτυχή έκβαση, μπορεί να μην παρέχουν άμεσα αποκατάσταση στους μεμονωμένους αναφέροντες για τα συγκεκριμένα ζητήματα που έθιξαν, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό αμβλύνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2007, που ο αριθμός των μελών της Επιτροπής Αναφορών αυξήθηκε από 25 σε 40, το Κοινοβούλιο έλαβε 1 506 αναφορές, (αύξηση 50% σε σχέση με το 2006) εκ των οποίων οι 1 089 κρίθηκαν παραδεκτές,

ΚΔ.   επισημαίνοντας ότι το 2007, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών συμμετείχαν συνολικά 159 αναφέροντες, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται πολλοί άλλοι που ήταν παρόντες στις διαδικασίες ως παρατηρητές,

ΚΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το 2007 οργανώθηκαν έξι διερευνητικές επισκέψεις στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στην Πολωνία, στη Γαλλία και στην Κύπρο, βάσει των οποίων συντάχθηκαν στη συνέχεια εκθέσεις και διατυπώθηκαν συστάσεις που εστάλησαν κατόπιν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ειδικά στους αναφέροντες,

Z.  ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν εννέα συνεδριάσεις της ολομέλειας της επιτροπής στις οποίες συζητήθηκαν πάνω από 500 διαφορετικές αναφορές, με την πολύτιμη συνδρομή εκπροσώπων της Επιτροπής, και ότι όλοι οι αναφέροντες ενημερώθηκαν για το αποτέλεσμα,

ΚΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανησυχία των πολιτών της ΕΕ, όπως προκύπτει από τη διαδικασία υποβολής αναφορών, εστιάζεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς: στο περιβάλλον και στην προστασία του, συμπεριλαμβανομένων των αδυναμιών της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, της οδηγίας για το πόσιμο νερό, των οδηγιών για τα απόβλητα, της οδηγίας για τους οικοτόπους, της οδηγίας για τα πτηνά, της οδηγίας σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και άλλων, και, μεταξύ άλλων, σε γενικούς φόβους για τη ρύπανση και την αλλαγή του κλίματος, τα ατομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα ατομικής ιδιοκτησίας, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία και τα δικαιώματα των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και άλλων διατάξεων κοινωνικής ασφάλισης, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της φορολογίας, της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, της ελευθερίας εγκατάστασης, και καταγγελιών για διακρίσεις λόγω ιθαγένειας, φύλου ή συμμετοχής σε μειονότητα,

ΚΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές και η διαδικασία εξέτασής τους το 2007 αφορούσαν μείζονα σύγχρονα προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, η λειψυδρία, ο κανονισμός περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΚΘ.   έχοντας υπόψη τις σταθερές και εποικοδομητικές σχέσεις που έχουν καθιερωθεί μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών για κρούσματα κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και της Επιτροπής Αναφορών, η οποία υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή ή τις ειδικές εκθέσεις –που αποτελούν το έσχατο μέσο δράσης που έχει στη διάθεσή του ο Διαμεσολαβητής όταν δεν εισακούγονται οι συστάσεις του– όπως αυτή που εκπονήθηκε το 2007,

Λ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων στις 15 Νοεμβρίου 2007 απορρίφθηκε αίτημα της αρμόδιας επιτροπής, υποβληθέν τον Ιούνιο του 2005, να της δοθεί άδεια να συντάξει έκθεση με αντικείμενο ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή προς το Κοινοβούλιο για κρούσμα κακοδιοίκησης στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης,

ΛΑ.   έχοντας υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις που θα επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στη δραστηριότητα και το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως μέσω της θέσπισης της "πρωτοβουλίας πολιτών" που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, εάν επικυρωθεί και από τα 27 κράτη μέλη, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε ένα τουλάχιστον εκατομμύριο πολίτες από διάφορα κράτη μέλη να υποβάλουν πρόταση για νέα νομοθετική πράξη, και για την οποία θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές διαδικασίες στις οποίες θα συμμετέχει η Επιτροπή, προς την οποία θα πρέπει να απευθύνονται αρχικά οι εν λόγω πρωτοβουλίες, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,

ΛΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν οι ενέργειες της Επιτροπής Αναφορών είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές θα σταλεί ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες ότι οι θεμιτές τους ανησυχίες τυγχάνουν της δέουσας αντιμετώπισης, γεγονός που θα εδραιώσει μια πραγματική σχέση μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ· επισημαίνει εντούτοις ότι εάν υπάρξουν απαράδεκτες καθυστερήσεις και απροθυμία εκ μέρους των κρατών μελών να εφαρμόσουν τις απαιτούμενες συστάσεις, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, τότε αυτό θα χρησιμεύσει απλώς για την απομάκρυνση της ΕΕ από τους πολίτες και σε πολλές περιπτώσεις θα επιβεβαιώσει την άποψή τους ότι υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα,

ΛΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του 2007 τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών είχαν στη διάθεσή τους τη σημαντικά βελτιωμένη βάση δεδομένων και το εργαλείο διαχείρισης ηλεκτρονικών αναφορών που σχεδίασε η γραμματεία της σε συνεργασία με την αρμόδια για τις τεχνολογίες των πληροφοριών υπηρεσία, που παρέχουν σε όλα τα μέλη της επιτροπής και στις πολιτικές ομάδες άμεση πρόσβαση σε όλες τις αναφορές και στη συναφή τεκμηρίωση, βελτιώνοντας έτσι την ικανότητά τους να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τους αναφέροντες,

ΛΔ.   επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να παράσχει τους πόρους που ζητήθηκαν στο ψήφισμα του περασμένου έτους σχετικά με το έργο της Επιτροπής Αναφορών και που είναι απαραίτητοι για τη βελτίωση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής αναφορών και για την εφαρμογή του άρθρου 192, παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το οποίο "δημιουργείται ηλεκτρονικός κατάλογος στον οποίο οι πολίτες μπορούν να υποστηρίξουν τον αναφέροντα, προσυπογράφοντας ηλεκτρονικά αναφορές που έχουν κηρυχθεί παραδεκτές και έχουν εγγραφεί στο γενικό δημόσιο πρωτόκολλο",

ΛΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι πολίτες της ΕΕ να ενημερώνονται σωστά για το έργο της Επιτροπής Αναφορών ενόψει της εκλογής των νέων μελών του Κοινοβουλίου κατά τις προσεχείς εκλογές της ΕΕ οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2009,

1.   επιδοκιμάζει τη στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και του Διαμεσολαβητή και των υπηρεσιών της Επιτροπής καθώς και το κλίμα συνεργασίας που επικρατεί μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων που αμφότερα επιδιώκουν να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες της ΕΕ· πιστεύει ακράδαντα, πάντως, ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω ενίσχυση των ανεξάρτητων ερευνητικών δυνατοτήτων της Επιτροπής Αναφορών, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της γραμματείας της και των νομικών της υπηρεσιών· δεσμεύεται να εκσυγχρονίσει περαιτέρω τις εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής Αναφορών προκειμένου να διευκολύνει περαιτέρω τη διαδικασία αναφορών, κυρίως με σεβασμό προς το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου εξετάζονται οι αναφορές, το παραδεκτό τους, την έρευνα και την παρακολούθηση, την οργάνωση των συνεδριάσεων της επιτροπής, τη συνεργασία με τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον ή αρμοδιότητα σε σχέση με ορισμένες αναφορές, και τις πρωτοβουλίες της επιτροπής όπως οι διερευνητικές αποστολές·

2.   υπογραμμίζει ότι η κανονιστική σημασία του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα αναγνωριστεί, εάν επικυρωθεί πλήρως η Συνθήκη της Λισαβόνας, γεγονός που θα κατοχυρώσει επισήμως τον αυτόνομο δεσμευτικό χαρακτήρα του, και υπενθυμίζει την αναγκαιότητα της λήψης απτών μέτρων προκειμένου να προσδιοριστεί ο αντίκτυπός του στα δικαιώματα των πολιτών και, κατά συνέπεια, στο έργο και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αναφορών·

3.   διατυπώνει εκ νέου προς τον Γενικό Γραμματέα του τα αιτήματά του περί επείγουσας αναθεώρησης της "διαδικτυακής πύλης των πολιτών" στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου με στόχο την ενίσχυση της προβολής του δικαιώματος αναφοράς μέσω της διαδικτυακής πύλης, και περί διασφάλισης της δυνατότητας των πολιτών να προσυπογράφουν ηλεκτρονικά αναφορές τις οποίες επιθυμούν να υποστηρίξουν, όπως προβλέπει το άρθρο 192, παράγραφος 2 του Κανονισμού· τονίζει ότι η διαδικτυακή πύλη πρέπει να διασφαλίζει διαλειτουργικότητα του λογισμικού για τη φυλλομέτρηση προκειμένου οι πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης·

4.   εκτιμά ότι η ισχύουσα διαδικασία καταχώρισης αναφορών καθυστερεί υπερβολικά την εξέτασή τους και ανησυχεί διότι αυτό μπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη ευαισθησίας προς τους αναφέροντες· καλεί επομένως επειγόντως τον Γενικό Γραμματέα του να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε η καταχώριση των αναφορών να γίνεται πλέον στη γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής και όχι στη Γενική Διεύθυνση της Προεδρίας·

5.   ζητεί την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των εργασιών τους επί των καταγγελιών κατά τρόπο ο οποίος θα διευκολύνει, θα απλοποιεί και θα εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες καταγγελίας και θα τις καθιστά περισσότερο διαφανείς και ταχείες· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών εντός έξι μηνών·

6.   υποστηρίζει την τυποποίηση μιας διαδικασίας μέσω της οποίας θα διαβιβάζονται στο δίκτυο SOLVIT οι αναφορές που άπτονται της εσωτερικής αγοράς, με στόχο τη σημαντική επίσπευση της διαδικασίας αναφοράς σε θέματα της εσωτερικής αγοράς όπως οι φόροι αυτοκινήτων, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, οι άδειες διαμονής, οι συνοριακοί έλεγχοι και η πρόσβαση στην παιδεία, ενώ ταυτόχρονα το Κοινοβούλιο θα διατηρεί το δικαίωμά του να εξετάζει το ζήτημα σε περίπτωση μη εξεύρεσης ικανοποιητικής λύσης μέσω του SOLVIT·

7.   επαναλαμβάνει την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής εκ μέρους του Συμβουλίου και των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών στις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών και τους ζητεί να αυξήσουν την παρουσία και τη συμμετοχή τους προς όφελος των πολιτών·

8.   θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της γραμματείας της Επιτροπής Αναφορών και της ανάπτυξης του συστήματος ηλεκτρονικών αναφορών, η δημιουργία μιας μονάδας τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για επιγραμμική παρακολούθηση, η οποία θα απευθύνεται στους αναφέροντες θα συμβάλει στη δημιουργία μιας περισσότερο διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας μέσω, μεταξύ άλλων, τακτικών απολογισμών και αιτήσεων για συμπληρωματικές πληροφορίες· σημειώνει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ανταποκρινόταν καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ βελτιώνοντας παράλληλα την άσκηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων που κατέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οικεία του Επιτροπή Αναφορών·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει πλήρως υπόψη της τις συστάσεις της Επιτροπής Αναφορών όταν αποφασίζει να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών και επαναλαμβάνει το αίτημά του περί άμεσης και επίσημης ενημέρωσης της Επιτροπής Αναφορών από την Επιτροπή σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας επί παραβάσει που σχετίζεται με αναφορά η οποία εξετάζεται από την επιτροπή·

10.   υπογραμμίζει εν προκειμένω εκ νέου τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της Επιτροπής Αναφορών καθώς και τον θεσμικό ρόλο και το καθήκον που επιτελεί έναντι των πολιτών και κατοίκων της ΕΕ·

11.   εκφράζει ανησυχία για τον υπερβολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών επί παραβάσει από τις υπηρεσίες της Επιτροπής και το Δικαστήριο, εάν και όταν αυτό εμπλέκεται, και –αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται συχνά στις μεγάλες και συχνά σκόπιμες καθυστερήσεις των διοικητικών αρχών των κρατών μελών – απευθύνει έκκληση για θέσπιση αυστηρότερων χρονοδιαγραμμάτων· εκφράζει τις αμφιβολίες του για την αποτελεσματικότητα των αποκαλούμενων "οριζόντιων διαδικασιών επί παραβάσει" των οποίων η ολοκλήρωση είναι ακόμη πιο χρονοβόρα· ζητεί την αναθεώρηση της διαδικασίας επί παραβάσει ώστε να διασφαλιστεί περισσότερος σεβασμός στην εφαρμογή των κοινοτικών νομοθετικών πράξεων·

12.   καλεί τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα να αξιοποιήσουν με καλύτερο τρόπο τη διαδικασία αυτή προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας και εκφράζει τη βαθειά του λύπη για το γεγονός ότι πολύ συχνά η βραδύτητα των διαδικασιών που ακολουθούνται, και η σύγχυση που δημιουργείται συχνά ως προς το τι διακυβεύεται, οδηγεί σε εκ των πραγμάτων παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη, τα οποία ενεργούν στις περιπτώσεις αυτές υπό καθεστώς ατιμωρησίας, εις βάρος των συμφερόντων των άμεσα θιγόμενων τοπικών κοινοτήτων που έχουν υποβάλει αναφορά στο Κοινοβούλιο·

13.   θεωρεί προβληματικό το γεγονός ότι το ισχύον σύστημα παρακολούθησης του κοινοτικού δικαίου επιτρέπει στα κράτη μέλη να συμμορφώνονται την τελευταία στιγμή, λίγο πριν από την επιβολή της χρηματικής ποινής, και να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για παρελθούσες σκόπιμες παραβιάσεις, όπως και το γεγονός ότι οι πολίτες δεν έχουν συχνά κατά τα φαινόμενα επαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο ακόμη και όταν το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι κάποιο κράτος μέλος δεν έχει σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο·

14.   συνιστά να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της Επιτροπής Αναφορών σε όλες τις πτυχές της λειτουργίας της από την αρχή έως το τέλος, καθώς αυτό αποτελεί πραγματική και απτή δέσμευση έναντι των πολιτών της, αποδεικνύοντας ότι η ΕΕ έχει τη βούληση και την ικανότητα να ανταποκριθεί στις θεμιτές ανησυχίες τους·

15.   εκφράζει την ανησυχία και τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι, ακόμη και όταν η Επιτροπή Αναφορών στηρίξει επί της ουσίας τις αναφορές τους, πάρα πολύ συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να τύχουν αποζημίωσης από τις αρμόδιες αρχές και τα αρμόδια εθνικά δικαστήρια· φρονεί ότι αυτές οι συστημικές αδυναμίες πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, ιδίως όταν εντοπίζονται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως προέκυψε από τα πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την κατάρρευση της Equitable Life που βασίστηκαν σε αναφορές τις οποίες έλαβε το Κοινοβούλιο και για τα οποία συντάχθηκε έκθεση το 2007·

16.   επιδοκιμάζει την ταχεία αντίδραση της Επιτροπής και του Δικαστηρίου το 2007, μεταξύ άλλων, μέσω της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να αποτρέψουν την επικείμενη καταστροφή μιας προστατευόμενης δυνάμει της κοινοτικής οδηγίας για τους οικοτόπους περιοχής στην κοιλάδα του ποταμού Rospuda λόγω της κατασκευής του οδικού άξονα Via Baltica, θέμα για το οποίο η Επιτροπή Αναφορών είχε εκπονήσει τη δική της ανεξάρτητη έρευνα και είχε πραγματοποιήσει τη δική της διερευνητική αποστολή και είχε διατυπώσει συγκεκριμένες συστάσεις· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις·

17.   παροτρύνει την Επιτροπή, όταν εξετάζει αναφορές και καταγγελίες σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική – ένα από τα θέματα που πρωτίστως απασχολούν τους αναφέροντες στην ΕΕ – να βρίσκεται σε μεγαλύτερη ετοιμότητα προκειμένου να αποτρέψει παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου· επισημαίνει ότι η "αρχή της προφύλαξης" έχει ανεπαρκή νομική ισχύ στην πράξη και ότι πολύ συχνά αγνοείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τη Συνθήκη ΕΚ·

18.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υποστηρίζει την Επιτροπή Αναφορών όταν, από τις διερευνητικές επισκέψεις κυρίως, συλλέγονται αδιάσειστα στοιχεία περί έλλειψης σεβασμού των κατοχυρωμένων στη Συνθήκη δικαιωμάτων των πολιτών, ή περί μη εφαρμογής της νομοθεσίας και απευθύνει έκκληση για τη θέσπιση νέων διαδικασιών που θα παρέχουν στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να παραπέμπει απευθείας τις υποθέσεις αυτές στο Δικαστήριο·

19.   αναγνωρίζει πλήρως ότι η διαδικασία υποβολής αναφορών, όπως προβλέπει η Συνθήκη, αποσκοπεί, ωστόσο, πρωταρχικά στην εξεύρεση εξωδικαστικών τρόπων επίλυσης και διευθέτησης των προβλημάτων που θίγουν οι πολίτες της ΕΕ μέσω της πολιτικής διαδικασίας, και, στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμάζει το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις επιτυγχάνονται ικανοποιητικά αποτελέσματα·

20.   αναγνωρίζει επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να δοθούν ικανοποιητικές λύσεις στους αναφέροντες λόγω των αδυναμιών που υφίστανται στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας·

21.   καλεί τις αρμόδιες νομοθετικές επιτροπές να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους, κατά την επεξεργασία και τη διαπραγμάτευση νέων ή αναθεωρημένων νομοθετικών πράξεων, τα προβλήματα που εκτίθενται μέσω της διαδικασίας υποβολής αναφορών·

22.   καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει περισσότερο για την αξιοποίηση των Ταμείων Συνοχής σε περιοχές της ΕΕ όπου τα μεγάλα έργα κατασκευής υποδομών έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη διάθεση των κοινοτικών κονδυλίων υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, εκ των οποίων όλο και περισσότερες υποβάλλουν αναφορές στο Κοινοβούλιο διαμαρτυρόμενες για την ενίοτε μη τήρηση των προτεραιοτήτων αυτών εκ μέρους των περιφερειακών και τοπικών αρχών· επιδοκιμάζει το έργο που η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών και το Ελεγκτικό Συνέδριο επιτελούν στο θέμα αυτό·

23.   επισημαίνει ότι όλο και περισσότερες υποβαλλόμενες αναφορές, ιδίως από πολίτες των νέων κρατών μελών, αφορούν το ζήτημα της επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, παρότι το θέμα αυτό εξακολουθεί να εμπίπτει κατά βάση στη δικαιοδοσία των κρατών μελών· καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η νομοθεσία τους που αφορά ιδιοκτησιακά δικαιώματα λόγω αλλαγής καθεστώτος να είναι πλήρως συμβατή με τις απαιτήσεις της Συνθήκης και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· τονίζει ότι οι αναφορές που έχουν ληφθεί για το θέμα αυτό δεν αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλά το δικαίωμα στη νομίμως αποκτηθείσα ιδιοκτησία· καλεί στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να επαγρυπνεί όχι μόνο κατά τη συνεργασία της με τα σημερινά κράτη μέλη αλλά και κατά τις διαπραγματεύσεις της με τις υποψήφιες χώρες·

24.   επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να στηρίξει την αναγνώριση των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ σε ατομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί νόμιμα και καταδικάζει όλες τις προσπάθειες αφαίρεσης περιουσιακών στοιχείων από οικογένειες χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, να δοθεί εύλογη αποζημίωση ή να γίνει σεβαστή η προσωπική τους αξιοπρέπεια· υπογραμμίζει την αύξηση του αριθμού των αναφορών που υποβλήθηκαν για το θέμα αυτό το 2007, ιδίως όσον αφορά την Ισπανία, και επισημαίνει ακόμη την έκθεση και τις συστάσεις της διερευνητικής επίσκεψης που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αναφορών για τη διερεύνηση του προβλήματος για τρίτη κατά σειρά φορά· υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, οι εκκρεμούσες διαδικασίες επί παραβάσει είναι ακόμη σε εξέλιξη·

25.   επισημαίνει ακόμη τις επικρίσεις που διατύπωσε η Επιτροπή Αναφορών μετά τη διερευνητική της επίσκεψη στο Loiret στη Γαλλία, το 2007 και συγκεκριμένα καλεί τις γαλλικές αρχές να αναλάβουν αποφασιστική δράση προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις οδηγίες της ΕΕ, οι οποίες ενδέχεται να παραβιαστούν εάν συνεχιστούν τα προβλεπόμενα έργα κατασκευής γεφυρών στον ποταμό Λίγηρα, έχοντας υπόψη ότι η κοιλάδα του Λίγηρα δεν προστατεύεται μόνο από την οδηγία για τους οικοτόπους και από την οδηγία για τα πτηνά, αλλά και ότι αποτελεί περιοχή παγκόσμιας κληρονομιάς υπό την προστασία της Unesco και ένα από τα τελευταία εναπομείναντα συστήματα ορμητικών υδάτων στην Ευρώπη·

26.   εκφράζει τη συνεχή ανησυχία του για την αδυναμία εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας για το πόσιμο νερό στην Ιρλανδία, για τη μη διενέργεια εκτίμησης πριν την απόφαση του 2007 για την απομάκρυνση εθνικού μνημείου που βρισκόταν στο Lismullin στη σχεδιαζόμενη διαδρομή του αυτοκινητοδρόμου M3 κοντά στην Tara στην κομητεία Meath που είχε ως αποτέλεσμα την απόφαση της Επιτροπής να προσφύγει κατά της Ιρλανδίας στο Δικαστήριο, επειδή η γενικότερη στάση της χώρας αυτής όσον αφορά την απομάκρυνση των εθνικών μνημείων σε περιπτώσεις, όπως αυτή στο Lismullin, δεν συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ(2) , για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες στο Limerick, και για άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης στην Ιρλανδία την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή Αναφορών το 2007· επισημαίνει ότι ορισμένα από τα θέματα αυτά αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο διαδικασιών επί παραβάσει·

27.   επισημαίνει την έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης στην Πολωνία, η οποία περιέχει συστάσεις για την προστασία της κοιλάδας του ποταμού Rospuda και του τελευταίου παρθένου δάσους της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις πολωνικές αρχές προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης εναλλακτικών διαδρομών για το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Via Baltica όπως συνιστά η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών· ενθαρρύνει ακόμη την Επιτροπή να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια ώστε να αποσυμφορηθεί το οδικό δίκτυο του Augustow με τρόπο που να προστατεύεται ο τοπικός πληθυσμός καθώς και το περιβάλλον στην περιοχή αυτή·

28.   σημειώνει τη διερευνητική επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2007· καλεί τις ενδιαφερόμενες πλευρές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να ανευρεθεί λύση μέσα από τις διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν τους αναφέροντες, ιδίως όσον αφορά τη ζώνη αποκλεισμού της Αμμοχώστου, η οποία πρέπει να επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες της και χαιρετίζει το γεγονός ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν σε νέο πλαίσιο το διάλογο για την επίλυση του θέματος των περιουσιών· τονίζει επιπλέον τη σημασία της άμεσης εφαρμογής του ψηφίσματος 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ (1984), το οποίο θεσπίζει την υποχρέωση επιστροφής της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της·

29.   επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό αναφορών και επιστολών που λαμβάνει η Επιτροπή Αναφορών σχετικά με το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της επιμέλειας των παιδιών για το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ληφθούν μέτρα, όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση αναφορών σχετικά με τη γερμανική Jugendamt, λόγω της εμπλοκής των δικαστηρίων σε πολλές περιπτώσεις, και λόγω του γεγονότος ότι –εκτός από τις περιπτώσεις γονέων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες μέλη της ΕΕ– δύσκολα στοιχειοθετείται αρμοδιότητα της ΕΕ·

30.   αναφέρει ότι το 2007 πολλοί βρετανοί αναφέροντες οι περιουσίες των οποίων κατασχέθηκαν από τις βρετανικές τελωνειακές και φορολογικές αρχές δεν είχαν ακόμη λάβει αποζημίωση παρότι η Επιτροπή σταμάτησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εκ της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων· καλεί τις βρετανικές αρχές να βρουν δίκαιη λύση που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταβολή χαριστικών πληρωμών σε αναφέροντες που υπέστησαν σοβαρή οικονομική ζημία προτού οι αρχές αναθεωρήσουν την πρακτική τους και αρχίσουν, σύμφωνα με την Επιτροπή, να ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες·

31.   αναφέρει επίσης το γεγονός ότι, στην Ελλάδα, οι τελωνειακές αρχές εξακολουθούν να κατάσχουν, ως έκτακτο μέτρο μόνον, τα αυτοκίνητα των ελλήνων υπηκόων που διαμένουν προσωρινά στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην Ελλάδα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, πολλοί από τους οποίους μάλιστα έχουν κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο χωρίς να εφαρμοστεί στην περίπτωσή τους η νόμιμη διαδικασία, θέμα για το οποίο η Επιτροπή Αναφορών έχει υποβάλει παλαιότερα έκθεση στο Κοινοβούλιο· καλεί τις ελληνικές αρχές να καταβάλουν αποζημίωση στους αναφέροντες που υπήρξαν θύματα αυτής της πρακτικής· σημειώνει την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C-156/04 (7 Ιουνίου 2007) η οποία θεωρεί ικανοποιητικές τις περισσότερες από τις εξηγήσεις που παρέσχον οι ελληνικές αρχές στην υπόθεση αυτή· χαιρετίζει την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας που ενέκριναν οι ανωτέρω αρχές με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων τις οποίες επεσήμανε η προαναφερθείσα απόφαση·

32.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μεταξύ των παλαιότερων εκκρεμών αναφορών οι οποίες εξετάζονται ακόμη, η υπόθεση των "Lettori", των καθηγητών ξένων γλωσσών στην Ιταλία, παραμένει χωρίς λύση παρά τις δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου και τη στήριξη που παρέχουν η Επιτροπή και η Επιτροπή Αναφορών στις αξιώσεις και τις προσφυγές των ενδιαφερομένων· καλεί τις ιταλικές αρχές και τα αναμεμειγμένα πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πανεπιστημίων της Γένοβα, της Πάντοβα και της Νάπολης, να μεριμνήσουν για τη δίκαιη επίλυση των εν λόγω σύννομων αξιώσεων·

33.   υπενθυμίζει ότι μεταξύ των αναφορών που εξέτασε η Επιτροπή Αναφορών το 2007 συγκαταλέγεται – παρότι υποβλήθηκε για πρώτη φορά το 2006– η λεγόμενη αναφορά της "μίας έδρας", η οποία υποστηρίχθηκε από 1 250 000 πολίτες της ΕΕ και η οποία ζητά να έχει το Κοινοβούλιο μία μοναδική έδρα στις Βρυξέλλες· επισημαίνει ότι τον Οκτώβριο του 2007 ο Πρόεδρος ανέπεμψε την αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών, η οποία κάλεσε στη συνέχεια το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει για το θέμα, έχοντας υπόψη ότι ο καθορισμός της έδρας του θεσμικού οργάνου διέπεται από τις διατάξεις της Συνθήκης και ότι αρμόδια για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι τα κράτη μέλη·

34.   αποφασίζει να επανεξετάσει κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο την απόδοση της ονομασίας της Επιτροπής Αναφορών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ονομασία αποδίδει τη φύση της Επιτροπής Αναφορών με κατανοητό τρόπο, πράγμα που φαίνεται ότι δεν ισχύει σήμερα σε ορισμένες γλώσσες και προκειμένου επίσης να τονίσει το στοιχείο της συμμετοχικής δημοκρατίας στο δικαίωμα αναφοράς· προτείνει τον όρο "Επιτροπή Αναφορών των Πολιτών" καθώς αυτός ενδέχεται να είναι περισσότερο κατανοητός·

35.   εκφράζει ανησυχία για τον αριθμό των αναφορών που του υποβλήθηκαν σχετικά με τα προβλήματα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι είναι εκπατρισμένοι ή ανήκουν σε κάποια μειονότητα σε κράτος μέλος· καλεί όλα τα κράτη μέλη να σεβαστούν τις ρυθμίσεις υπέρ όλων των πολιτών και των νομίμων κατοίκων της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή τους στις προσεχείς εκλογές της ΕΕ·

36.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις επιτροπές αναφορών τους και στους εθνικούς τους διαμεσολαβητές ή παρεμφερείς αρμόδιους φορείς.

(1) ΕΕ C 146 E, 12.6.2008, σ. 340.
(2) Οδηγία του Συμβουλίου 85/337/ΕΟΚ της 27ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175, 5.7.1985, σ. 40).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου