Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2005/0237B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0330/2008

Texte depuse :

A6-0330/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 9
CRE 23/09/2008 - 9

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0448

Texte adoptate
WORD 309k
Miercuri, 24 septembrie 2008 - Bruxelles Ediţie definitivă
Norme şi standarde comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (reformare) ***II
P6_TA(2008)0448A6-0330/2008
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 septembrie 2008 referitoare la poziţia comună adoptată de Consiliu în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (Reformare) (5726/2/2008 – C6-0223/2008 – 2005/0237B(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (5726/2/2008 – C6-0223/2008)(1) ,

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2005)0587),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport şi turism (A6–0330/2008),

1.   aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

(1) JO C 190 E, 29.7.2008, p. 1.
(2) JO C 74 E, 20.3.2008, p. 632.


Poziţia Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 24 septembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului ( CE) nr .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor (Reformare)
P6_TC2-COD(2005)0237B

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1) ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2) ,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3) ,

întrucât:

(1)  Directiva 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele şi standardele comune pentru organismele cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime(4) a fost modificată de mai multe ori în mod semnificativ. Deoarece şi alte modificări urmează a fi efectuate, se recomandă reformarea acesteia din motive de claritate.

(2)  Având în vedere natura dispoziţiilor Directivei 94/57/CE se dovedeşte oportună reformarea dispoziţiilor acesteia prin intermediul a două instrumente juridice comunitare diferite, şi anume printr-o directivă şi un regulament.

(3)  Organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor ar trebui să aibă posibilitatea să îşi ofere serviciile pe întreg teritoriul Comunităţii şi să concureze între ele asigurând acelaşi nivel de siguranţă şi protecţie a mediului. Prin urmare, standardele profesionale necesare activităţilor desfăşurate de acestea ar trebui stabilite şi aplicate uniform în Comunitate.

(4)  Acest obiectiv ar trebui realizat prin măsuri care să fie în deplină conformitate cu activitatea şi acţiunile Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) în domeniu şi care să contribuie, după caz, la dezvoltarea şi la completarea acestora .

(5)  Este necesar să se stabilească criteriile minime de recunoaştere a organizaţiilor, în vederea creşterii siguranţei navelor şi a prevenirii poluării de către acestea. În consecinţă, ar trebui consolidate criteriile minime prevăzute de Directiva 94/57/CE.

(6)  Pentru a acorda recunoaşterea iniţială organizaţiilor care doresc să fie autorizate să lucreze în numele statelor membre, respectarea criteriilor minime prevăzute în prezentul regulament ar putea să fie evaluată mai eficient, într-un mod armonizat şi centralizat, de către Comisie, împreună cu statele membre care solicită recunoaşterea.

(7)  Recunoaşterea ar trebui acordată numai pe baza performanţei organizaţiei în cauză în materie de calitate şi siguranţă. Ar trebui să se asigure faptul că recunoaşterea corespunde în orice moment capacităţii reale a organizaţiei în cauză. În plus, recunoaşterea ar trebui să ţină seama de diferenţele de statut juridic şi structură organizaţională existente între organizaţiile recunoscute, asigurând, în acelaşi timp, aplicarea uniformă a criteriilor minime menţionate anterior şi eficienţa controalelor comunitare. ▌

(8)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei(5) .

(9)  În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice prezentul regulament pentru a încorpora modificările ulterioare la convenţiile internaţionale, protocoalele, codurile şi rezoluţiile aferente, pentru a actualiza criteriile minime stabilite în anexa I şi pentru a adopta criteriile de evaluare a eficacităţii normelor şi a procedurilor, precum şi a performanţei organizaţiilor recunoscute în materie de siguranţă a propriilor nave clasificate şi de prevenire a poluării cauzate de acestea. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, inter alia prin completarea acestuia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(10)  Este de cea mai mare importanţă ca nereuşita unei organizaţii recunoscute de a-şi îndeplini obligaţiile ce îi revin să poată fi abordată într-o manieră promptă, eficientă şi proporţională. Principalul obiectiv ar trebui să îl constituie remedierea deficienţelor, în vederea eliminării, încă dintr-un stadiu timpuriu, a riscurilor posibile la adresa siguranţei şi a mediului înconjurător. Prin urmare, ar trebui să i se acorde Comisiei competenţele necesare pentru a solicita ca organizaţia recunoscută să adopte măsurile de prevenire şi remediere necesare şi pentru a impune amenzi şi penalităţi periodice ca măsuri coercitive. În exercitarea respectivelor competenţe, Comisia ar trebui să asigure respectarea drepturilor fundamentale şi a dreptului organizaţiei de a-şi face cunoscute opiniile pe tot parcursul procedurii.

(11)  În conformitate cu abordarea existentă la nivelul Comunităţii, decizia de retragere a recunoaşterii unei organizaţii care nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în prezentul regulament, în cazul în care măsurile menţionate mai sus se dovedesc ineficiente sau organizaţia constituie o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă sau mediu, trebuie să fie luată la nivel comunitar şi, prin urmare, de către Comisie, în temeiul procedurii comitetului.

(12)  Monitorizarea continuă a posteriori a organizaţiilor recunoscute, pentru a evalua conformitatea acestora cu prezentul regulament, se poate efectua mai eficient în mod armonizat şi centralizat. Prin urmare, este oportun ca această sarcină să fie încredinţată Comisiei şi statului membru care solicită recunoaşterea, în numele Comunităţii.

(13)  În cadrul monitorizării operaţiunilor organizaţiilor recunoscute, este esenţial ca inspectorii Comisiei să aibă acces la nave şi la documentaţia corespunzătoare navelor, oricare ar fi pavilionul arborat de acestea, pentru a constata dacă organizaţiile recunoscute respectă criteriile minime stabilite de prezentul regulament, aplicabile tuturor navelor din clasa respectivă.

(14)  Capacitatea organizaţiilor recunoscute de a identifica rapid şi de a remedia punctele slabe ale normelor, procedurilor şi controalelor lor interne este esenţială pentru siguranţa navelor pe care le inspectează şi le certifică. Este necesar ca această capacitate să fie consolidată prin intermediul unui comitet de evaluare ▌ independent care poate propune acţiuni ▌ în vederea îmbunătăţirii permanente a tuturor organizaţiilor recunoscute şi care asigură o interacţiune fructuoasă cu Comisia.

(15)  Normele şi procedurile organizaţiilor recunoscute sunt un factor-cheie pentru creşterea siguranţei şi pentru prevenirea accidentelor şi a poluării. În consecinţă, organizaţiile recunoscute au iniţiat procesul care ar trebui să ducă la armonizarea normelor şi a procedurilor acestora. Acest proces ar trebui încurajat şi sprijinit de legislaţia comunitară, deoarece ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra siguranţei maritime, dar şi asupra competitivităţii industriei europene a construcţiilor navale.

(16)  Organizaţiile recunoscute ar trebui să fie obligate să-şi actualizeze standardele tehnice şi să le pună în aplicare într-un mod coerent, în vederea armonizării normelor de siguranţă şi a aplicării unitare a normelor internaţionale în cadrul Comunităţii. În cazul în care standardele tehnice ale organizaţiilor recunoscute sunt identice sau foarte asemănătoare, ar trebui luată în considerare recunoaşterea reciprocă a certificatelor pentru materiale, echipamente şi componente, în cazurile în care acest lucru este adecvat, luând ca referinţă cele mai riguroase şi mai stricte standarde.

(17)  Dat fiind că transparenţa şi schimbul de informaţii între părţile interesate, precum şi dreptul de acces al publicului la informaţii, sunt instrumente fundamentale pentru prevenirea accidentelor pe mare, organizaţiile recunoscute ar trebui să furnizeze autorităţilor de control ale statului portului toate informaţiile relevante prevăzute de lege referitoare la condiţia navelor care figurează în clasificarea lor şi să le pună la dispoziţia publicului larg.

(18)  În scopul de a elimina posibilitatea ca navele să îşi schimbe clasa pentru a evita efectuarea reparaţiilor solicitate de o organizaţie recunoscută în urma efectuării unei inspecţii , ar trebui să se efectueze aranjamente prealabile privind schimbul tuturor informaţiilor relevante între organizaţiile recunoscute cu privire la condiţia navelor pentru care se preconizează o schimbare de clasă şi privind implicarea statului de pavilion în acest proces , după caz.

(19)  Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (AESM) instituită prin Regulamentul (CE) nr. 1406/2002(6) ar trebui să furnizeze asistenţa necesară pentru a asigura aplicarea prezentului regulament.

(20)  Deoarece obiectivul prezentului regulament, şi anume stabilirea măsurilor care trebuie respectate de către organizaţiile însărcinate cu inspecţia, controlul şi certificarea navelor care îşi desfăşoară activitatea în Comunitate, nu poate fi îndeplinit în mod satisfăcător de statele membre şi, prin urmare, ţinând seama de amploarea acţiunii, poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului în cauză.

(21)  Măsurile care trebuie respectate de către statele membre cu privire la organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor sunt stabilite în Directiva ║ .… /. . /CE a Parlamentului European şi a Consiliului din…(7) [privind obligaţiile statelor de pavilion şi privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime] (8) ║.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabileşte măsurile care trebuie respectate de către organizaţiile însărcinate cu inspecţia, controlul şi certificarea navelor din punctul de vedere al conformităţii cu dispoziţiile convenţiilor internaţionale privind siguranţa maritimă şi prevenirea poluării marine, promovând totodată libertatea de a presta servicii. Acestea includ elaborarea şi punerea în aplicare a unor cerinţe de siguranţă referitoare la corpul navei, maşini şi instalaţiile electrice şi de control ale navelor care intră în domeniul de aplicare al convenţiilor internaţionale.

Articolul 2

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiţii:

   a) "navă" înseamnă o navă care intră în domeniul de aplicare al convenţiilor internaţionale;
   b) "convenţii internaţionale" înseamnă Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare din 1 noiembrie 1974 (SOLAS 74), cu excepţia capitolului XI-2 din anexa la aceasta, Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare din 5 aprilie 1966 şi Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave din 2 noiembrie 1973 (MARPOL), împreună cu protocoalele şi modificările la acestea şi codurile conexe cu statut obligatoriu în toate statele membre, în versiunea actualizată;
   c) "organizaţie" înseamnă o entitate juridică, filialele sale şi orice altă entitate aflată sub controlul acesteia, care îndeplineşte, separat sau în comun, sarcini care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament;
   d) "control" înseamnă, în sensul literei (c), drepturi, contracte sau orice alte mijloace, de drept sau de fapt, fie separate, fie combinate, care oferă posibilitatea de exercitare a unei influenţe decisive asupra unei entităţi juridice sau care îi permit entităţii respective să îndeplinească sarcini care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament;
   e) "organizaţie recunoscută" înseamnă o organizaţie recunoscută în conformitate cu prezentul regulament;
   f) "autorizaţie" înseamnă un act prin care un stat membru acordă o autorizaţie sau deleagă competenţe unui organizaţie recunoscut;
   g) "certificat statutar" înseamnă un certificat eliberat de un stat membru de pavilion sau în numele unui stat membru de pavilion în conformitate cu convenţiile internaţionale;
   h) "norme şi proceduri" înseamnă cerinţele stabilite de o organizaţie recunoscută referitoare la proiectarea, construcţia, echiparea, întreţinerea şi controlul navelor;
   i) "certificat de clasă": înseamnă un document eliberat de o organizaţie recunoscută, prin care se atestă că nava poate fi utilizată într-un anume scop sau pentru un anumit serviciu în conformitate cu normele şi reglementările stabilite şi făcute publice de către respectiva organizaţie recunoscută;
   j) "ţara de stabilire " înseamnă statul în care se află sediul social, administraţia centrală sau locul în care îşi desfăşoară obiectul principal de activitate o organizaţie recunoscută .

Articolul 3

(1)  Statele membre care doresc să acorde o autorizaţie oricărei organizaţii care nu a fost încă recunoscută prezintă Comisiei o cerere de recunoaştere, împreună cu informaţii complete şi dovada privind respectarea de către organizaţia în cauză a criteriilor minime stabilite în anexa I şi privind cerinţele şi angajamentul acesteia de a se conforma dispoziţiilor articolelor 8 alineatul (4), 9, 10 şi 11.

(2)  Comisia, împreună cu statele membre care depun cererea, evaluează organizaţiile pentru care a fost primită cererea de recunoaştere, pentru a verifica dacă acestea respectă şi se angajează să se conformeze cerinţelor menţionate la alineatul (1).

(3)  În conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3), Comisia refuză să recunoască organizaţiile care nu îndeplinesc cerinţele menţionate la alineatul (1) sau a căror activitate este considerată o ameninţare inacceptabilă la adresa siguranţei sau a mediului înconjurător, în temeiul criteriilor stabilite în conformitate cu articolul 14.

Articolul 4

(1)  Recunoaşterea se acordă de către Comisie în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3).

(2)  Recunoaşterea se acordă entităţii juridice relevante, care este entitatea mamă pentru toate entităţile juridice care compun organizaţia recunoscută. Recunoaşterea priveşte toate entităţile juridice care contribuie la asigurarea faptului că respectiva organizaţie acoperă serviciile acestora la scară mondială.

(3)  Comisia, acţionând în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3), poate limita recunoaşterea în ceea ce priveşte anumite tipuri de nave, nave de anumite dimensiuni, nave pentru anumite tipuri de schimburi comerciale sau o combinaţie între acestea, în funcţie de capacitatea dovedită şi a expertizei organizaţiei în cauză. În această situaţie, Comisia menţionează motivele de limitare a recunoaşterii şi condiţiile în care limitarea poate fi eliminată sau extinsă. Limitarea poate fi oricând reexaminată.

(4)  Comisia întocmeşte o listă a organizaţiilor recunoscute în conformitate cu prezentul articol şi o actualizează în mod periodic. Lista respectivă se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Atunci când consideră că o organizaţie recunoscută nu îndeplineşte criteriile minime stabilite în anexa I sau obligaţiile asumate în temeiul prezentului regulament, sau că performanţa în materie de siguranţă şi de prevenire a poluării a unei organizaţii recunoscute a scăzut în mod semnificativ, fără a constitui, însă, o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă sau mediu, Comisia solicită organizaţiei recunoscute în cauză să întreprindă acţiunile de prevenire şi remediere necesare, în anumite termene, pentru a asigura respectarea deplină a criteriilor minime menţionate şi, în special, pentru a elimina orice posibilă ameninţare pentru siguranţă şi mediu, sau să înlăture în alt mod cauzele care au dus la înrăutăţirea rezultatelor sale.

Atunci când posibila ameninţare la adresa siguranţei şi a mediului are un caracter iminent, acţiunile de prevenire şi remediere pot include măsuri de protecţie provizorii.

Cu toate acestea, Comisia notifică în prealabil toate statele membre care au acordat o autorizaţie organizaţiei recunoscute în cauză cu privire la măsurile pe care intenţionează să le adopte, fără a aduce atingere punerii în aplicare imediate a acestora.

Articolul 6

(1)  În plus faţă de măsurile adoptate în temeiul articolului 5, Comisia poate, în temeiul procedurii de consultare menţionate la articolul 12 alineatul (2), impune amenzi unei organizaţii recunoscute:

   a) a cărei încălcare gravă sau repetată a criteriilor minime stabilite în anexa I sau a obligaţiilor sale în temeiul articolelor 8 alineatul (4), 9, 10 şi 11 sau scădere a performanţei sale indică existenţa unor deficienţe grave la nivel de structură, sisteme, proceduri sau controale interne; sau
   b) care a furnizat intenţionat Comisiei informaţii incorecte, incomplete sau înşelătoare în cursul evaluării desfăşurate în temeiul articolului 8 alineatul (1) sau în cazul în care a încercat împiedicarea desfăşurării evaluării respective.

(2)  Fără a aduce atingere alineatului (1), atunci când o organizaţie recunoscută nu adoptă măsurile preventive şi de remediere solicitate de Comisie sau înregistrează întârzieri nejustificate, Comisia poate obliga respectiva organizaţie la plata unor penalităţi periodice până la aplicarea integrală a măsurilor solicitate.

(3)  Amenzile şi plata unor penalităţi periodice menţionate la alineatele (1) şi (2) au un caracter disuasiv şi sunt proporţionale cu gravitatea situaţiei şi cu capacitatea economică a organizaţiei recunoscute în cauză, ţinându-se seama în special de gradul în care a fost afectată siguranţa sau protecţia mediului.

Acestea sunt impuse numai după ce organizaţiei recunoscute şi statelor membre în cauză li s-a acordat posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile.

Valoarea totală a amenzilor şi a penalităţilor impuse nu trebuie să depăşească 5 % din cifra medie totală de afaceri a organizaţiei recunoscute, înregistrate în cele trei exerciţii financiare precedente pentru activităţile reglementate de prezentul regulament.

Articolul 7

(1)  Comisia retrage recunoaşterea unei organizaţii:

   a) a cărei încălcare repetată şi gravă a criteriilor minime stabilite în anexa I sau a obligaţiilor asumate în temeiul prezentului regulament constituie o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă sau mediu;
   b) a cărei încălcare repetată şi gravă a obligaţiei de a desfăşura activităţi în materie de siguranţă şi prevenire a poluării constituie o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă sau mediu;
   c) care împiedică sau obstrucţionează în mod repetat efectuarea evaluării lor de către Comisie; sau
   d) care nu plăteşte amenzile şi/sau penalităţile periodice menţionate la articolul 6 alineatele (1) şi (2). ║

(2)  În sensul alineatului (1) literele (a) şi (b), Comisia adoptă o decizie pe baza tuturor informaţiilor disponibile, inclusiv:

   a) rezultatele propriei evaluări a organizaţiei recunoscute în cauză, în temeiul articolului 8 alineatul (1);
   b) rapoartele prezentate de statele membre în temeiul articolului 14 din Directiva /…/CE(9) [privind obligaţiile statelor de pavilion şi privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime] ;
   c) analizele accidentelor în care au fost implicate nave clasificate de organizaţiile recunoscute;
   d) orice repetare a încălcărilor menţionate la articolul 6 alineatul (1) litera (a);
   e) măsura în care este afectată flota clasificată de organizaţia recunoscută şi
   f) ineficienţa măsurilor menţionate la articolul 6 alineatul (2).

(3)  Retragerea recunoaşterii este hotărâtă de Comisie, din proprie iniţiativă sau la cererea unui stat membru, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3) şi după ce organizaţiei recunoscute respective i s-a oferit posibilitatea de a-şi prezenta observaţiile.

Articolul 8

(1)  Toate organizaţiile recunoscute sunt evaluate, în mod regulat şi cel puţin o dată la doi ani, de Comisie împreună cu statul membru care a înaintat cererea de recunoaştere, pentru a verifica dacă acestea îşi îndeplinesc obligaţiile în conformitate cu prezentul regulament şi dacă îndeplinesc criteriile minime stabilite în anexa I. Evaluarea se limitează la acele activităţi ale organizaţiilor recunoscute care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(2)  La selectarea organizaţiiilor recunoscute pentru evaluare, Comisia acordă o atenţie deosebită performanţei organizaţiei recunoscute în materie de siguranţă şi prevenire a poluării, evidenţelor privind accidentele şi rapoartelor elaborate de statele membre în conformitate cu articolul 14 din Directiva …/…/CE(10) [privind obligaţiile statelor de pavilion şi privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime] .

(3)  Evaluarea poate să includă o vizită la sucursalele regionale ale organizaţiei recunoscute, precum şi inspecţii aleatorii ale navelor, atât a celor funcţionale, cât şi a celor aflate în construcţie, în vederea verificării performanţei organizaţiei recunoscute. În respectiva situaţie, Comisia informează, după caz, statul membru în care îşi are sediul sucursala regională. Comisia transmite statelor membre un raport privind rezultatele evaluării.

(4)  Anual, fiecare organizaţie recunoscută pune la dispoziţia comitetului menţionat la articolului 12 alineatul (1) rezultatele examinării propriului sistem de management al calităţii.

Articolul 9

(1)  Nu poate fi invocată, pentru a limita accesul Comisiei la informaţiile necesare pentru realizarea evaluării menţionate la articolul 8 alineatul (1), nicio clauză dintr-un contract încheiat între o organizaţie recunoscută şi un terţ sau dintr-un acord de autorizare încheiat cu un stat de pavilion .

(2)  În contractele încheiate cu terţi , organizaţiile recunoscute garantează că eliberarea de certificate statutare sau de clasă unei nave este condiţionată de neobstrucţionarea, de către terţii respectivi , a accesului inspectorilor comunitari la bordul navei în cauză în sensul articolului 8 alineatul (1).

Articolul 10

(1)  Organizaţiile recunoscute se consultă periodic în vederea menţinerii echivalenţei şi a asigurării armonizării normelor şi reglementărilor lor, precum şi în vederea punerii în aplicare a acestora. Acestea colaborează între ele pentru a asigura o interpretare coerentă a convenţiilor internaţionale, fără a aduce atingere competenţelor statelor de pavilion. În situaţii adecvate, organizaţiile recunoscute convin asupra condiţiilor tehnice şi procedurale de recunoaştere reciprocă a certificatelor lor de clasă , pe baza unor standarde echivalente, luând ca referinţă modelele cele mai stricte şi mai riguroase şi ţinând seama, în special, de echipamentele maritime care poartă marcajul de conformitate în conformitate cu Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (11) .

Organizaţiile recunoscute recunosc, în scopul clasificării, certificatele pentru echipamente marine care poartă marcajul de conformitate în conformitate cu Directiva 96/98/CE ║.

Acestea furnizează Comisiei şi statelor membre rapoarte periodice privind progresele fundamentale realizate în domeniul standardelor şi al recunoaşterii reciproce a certificatelor pentru materiale, echipamente şi componente.

(2)  Până la …(12) , Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, pe baza unui studiu independent, un raport privind nivelul atins în procesul de armonizare a normelor şi a reglementărilor şi recunoaşterea reciprocă. În cazul în care organizaţiile recunoscute nu respectă dispoziţiile articolului 10, Comisia propune Parlamentului European şi Consiliului măsurile adecvate.

(3)  Organizaţiile recunoscute colaborează cu administraţiile de control din statele porturilor în ceea ce priveşte navele care fac parte din clasificarea lor, în special pentru a facilita remedierea deficienţelor raportate sau a altor inadvertenţe.

(4)  Organizaţiile recunoscute furnizează tuturor administraţiilor statelor membre care le-au acordat oricare dintre autorizaţiile prevăzute la articolul 3 din Directiva …/.../CE(13) [privind obligaţiile statelor de pavilion şi privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime] şi Comisiei toate informaţiile relevante cu privire la flota de nave clasificate, la transferurile, modificările, suspendările şi retragerile de clasă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează navele.

Informaţiile privind transferurile, modificările, suspendările şi retragerile de clasă, inclusiv informaţiile privind toate întârzierile în efectuarea controalelor sau în punerea în aplicare a recomandărilor, a condiţiilor de clasă, a condiţiilor de operare sau a restricţiilor de operare impuse navelor înscrise în registrele lor de clasificare, indiferent de pavilionul pe care îl arborează navele, sunt comunicate, de asemenea, pe cale electronică, bazei comune de date privind inspecţiile utilizate de statele membre pentru punerea în aplicare a Directivei …/…/CE+ [privind obligaţiile statelor de pavilion şi privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime] în acelaşi timp cu înregistrarea lor în sistemele organizaţiei recunoscute şi, în orice caz, nu mai târziu de 72 de ore de la evenimentul care a dat naştere obligaţiei de comunicare a informaţiilor. Informaţiile respective, cu excepţia recomandărilor şi a condiţiilor de clasă care nu sunt efectuate cu întârziere, se publică pe paginile de internet ale acestor organizaţii recunoscute.

(5)  Organizaţiile recunoscute nu eliberează certificate statutare unei nave care a fost declasată sau căreia i se schimbă clasa din motive de siguranţă, indiferent de pavilionul acesteia, înainte de a oferi administraţiei competente a statului de pavilion posibilitatea de a-şi prezenta opinia, într-un termen rezonabil, pentru a stabili dacă este necesară o inspecţie completă.

(6)  În cazul transferului de clasă de la o organizaţie recunoscută la alta, organizaţia cedentă furnizează, fără întârzieri nejustificate, organizaţiei cesionare dosarul complet al navei şi, în special, o informează cu privire la:

   a) întârzierile în efectuarea controalelor;
   b) întârzierile în punerea în aplicare a recomandărilor şi condiţiilor de clasă ;
   c) condiţiile de operare impuse navei; şi
   d) restricţiile de operare impuse navei.

Organizaţia cesionară poate emite noi certificate navei numai după ce toate controalele neîndeplinite au fost efectuate în mod satisfăcător şi toate recomandările sau condiţiile de clasă neîndeplinite, stabilite anterior cu privire la navă, au fost finalizate în conformitate cu specificaţiile organizaţiei cedente.

Înainte de finalizarea noilor certificate , organizaţia cesionară trebuie să înştiinţeze organizaţia cedentă cu privire la data eliberării acestora şi să confirme, pentru fiecare control, recomandare şi condiţie de clasă încă neîndeplinite , măsurile întreprinse, specificând locul şi data la care aceste măsuri au intrat în vigoare, precum şi locul şi data la care acestea au fost finalizate în mod satisfăcător .

Organizaţiile recunoscute stabilesc şi aplică cerinţele comune adecvate pentru cazurile de transfer de clasă, în situaţiile în care sunt necesare măsuri de precauţie speciale. Cazurile respective includ cel puţin transferul unei clase de nave cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani şi transferul de la o organizaţie nerecunoscută la o organizaţie recunoscută.

Organizaţiile recunoscute cooperează pentru punerea în aplicare corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului alineat.

Articolul 11

(1)  Statele membre, împreună cu organizaţiile recunoscute, instituie până la ...(14) , un comitet de evaluare, în conformitate cu standardele ▌ de calitate EN 45012. Asociaţiile profesionale competente din industria navală pot participa cu rol consultativ.

(2)  Comitetul de evaluare îndeplineşte următoarele sarcini:

   a) reglementarea şi evaluarea continuă a sistemelor de gestionare a calităţii ale organizaţiilor recunoscute, în conformitate cu criteriile standardului de calitate ISO 9001;
   b) certificarea sistemului de asigurare a calităţii al organizaţiilor recunoscute ▌;
   c) emiterea interpretărilor cu caracter obligatoriu cu privire la standardele de gestionare a calităţii recunoscute la nivel internaţional, în special pentru a ţine seama de caracteristicile specifice privind natura şi obligaţiile organizaţiilor recunoscute; şi
   d) adoptarea de recomandări individuale şi colective pentru ameliorarea normelor, a proceselor şi a mecanismelor de control intern ale organizaţiilor recunoscute.

(3)  Comitetul de evaluare este independent, deţine ▌ competenţele necesare pentru a acţiona autonom în raport cu organizaţiile recunoscute şi dispune de mijloacele necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile în mod eficient şi la cele mai înalte standarde profesionale. Comitetul de evaluare îşi defineşte metodele de lucru şi îşi adoptă regulamentul de procedură.

(4)  Comitetul de evaluare furnizează părţilor interesate, inclusiv ▌ Comisiei, informaţii complete referitoare la planul său anual de activitate, precum şi constatările şi recomandările sale, în special cu privire la situaţiile în care siguranţa ar fi fost pusă în pericol.

(5)  Comitetul de evaluare este supus unei auditări periodice de către Comisie, care, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3), poate solicita comitetului de evaluare să adopte măsurile necesare pentru a asigura deplina conformitate cu dispoziţiile alineatului (1) .

(6)  Comisia raportează statelor membre rezultatele evaluării şi măsurile ulterioare evaluării sale.

Articolul 12

(1)  Comisia este asistată de Comitetul pentru siguranţă maritimă şi prevenirea poluării de către nave (COSS) instituit în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2099/2002(15) .

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la trei luni.

(4)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

Articolul 13

(1)  În conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 12 alineatul (4), prezentul regulament poate fi modificat, fără a i se extinde domeniul de aplicare, pentru a actualiza criteriile minime stabilite în anexa I, ţinând seama, în special, de deciziile relevante ale OMI.

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 12 alineatul (4).

(2)  Modificările aduse convenţiilor internaţionale definite la articolul 2 litera (b) din prezentul regulament pot fi excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament, în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002.

Articolul 14

(1)  Comisia adoptă şi publică:

   a) criterii de evaluare a eficienţei normelor şi a procedurilor, precum şi a performanţei organizaţiilor recunoscute în materie de siguranţă a navelor clasificate şi de prevenire a poluării cauzate de acestea, având în vedere în special datele furnizate în cadrul Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul navelor de către statul portului şi/sau în cadrul altor sisteme similare; şi
   b) criterii de stabilire a situaţiilor în care performanţa respectivă trebuie considerată o ameninţare inacceptabilă pentru siguranţă sau mediu, care pot ţine seama de circumstanţele speciale în care se află organizaţiile de dimensiuni mai mici sau foarte specializate.

Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 12 alineatul (4).

(2)  Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, privind punerea în aplicare a articolului 6 şi, după caz, a articolului 7, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 12 alineatul (4).

(3)  Fără a aduce atingere aplicării imediate a criteriilor minime stabilite în anexa I, Comisia poate, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3), adopta norme privind interpretarea acestora şi lua în considerare stabilirea de obiective pentru criteriile generale minime menţionate în anexa I partea A punctul 3.

Articolul 15

(1)  Organizaţiile cărora, la intrarea în vigoare a prezentului regulament, li s-a acordat recunoaşterea în conformitate cu Directiva 94/57/CE îşi păstrează recunoaşterea, sub rezerva dispoziţiilor alineatului (2).

(2)  Fără a aduce atingere articolelor 5 şi 7, Comisia reexaminează până la….(16) toate recunoaşterile limitate acordate în temeiul Directivei 94/57/CE, în înţelesul articolului 4 alineatul (2) din prezentul regulament, pentru a hotărî, în conformitate cu procedura de reglementare menţionată la articolul 12 alineatul (3), dacă limitările respective trebuie eliminate sau înlocuite cu alte limitări. Limitările se aplică în continuare până când Comisia ia o decizie.

Articolul 16

În cursul evaluării efectuate în temeiul articolului 8 alineatul (1), Comisia verifică dacă entitatea recunoscută este entitatea juridică competentă din cadrul organizaţiei căreia i se aplică dispoziţiile prezentului regulament. În caz contrar, Comisia ia o decizie prin care modifică recunoaşterea respectivă.

Atunci când Comisia modifică o recunoaştere, statele membre îşi adaptează acordurile încheiate cu organizaţia recunoscută respectivă pentru a ţine seama de modificare.

Articolul 17

Comisia informează bienal Parlamentul European şi Consiliul cu privire la aplicarea prezentului regulament.

Articolul 18

Trimiterile din legislaţia comunitară şi din cea naţională la Directiva 94/57/CE se consideră, după caz, trimiteri la prezentul regulament şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa II.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) JO C 318, 23.12.2006, p.195.
(2) JO C 229, 22.09.2006, p.38.
(3) Poziţia Parlamentului European din 25 aprilie 2007 (JO C 74 E, 20.3.2008, p.632), Poziţia comună a Consiliului din 6 iunie 2008 (JO C 190 E, 29.7.2008, p. 1) şi Poziţia Parlamentului European din 24 septembrie 2008.
(4) JO L 319, 12.12.1994, p. 20. ║
(5) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. ║
(6) JO L 208, 5.8.2002, p. 1. ║.
(7)+ JO : de introdus numărul şi data ║.
(8) JO L
(9)+ JO: de introdus numărul ║.
(10)+ JO: de introdus numărul ║.
(11) JO L 46, 17.2.1997, p. 25.
(12)* Trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(13)+ JO: de introdus numărul ║.
(14)* 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(15) JO L 324, 29.11.2002, p. 1. ║
(16)* ║douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.


ANEXA I

CRITERII MINIME PENTRU ORGANIZAŢII

(MENŢIONATE LA ARTICOLUL 3)

A.  CRITERII MINIME GENERALE

1.  Pentru a putea obţine sau menţine recunoaşterea la nivel comunitar, o organizaţie recunoscută trebuie să aibă personalitate juridică în statul membru în care îşi are sediul. Conturile acesteia trebuie să fie certificate de auditori independenţi.

2.  Organizaţia recunoscută trebuie să fie în măsură să demonstreze că are o experienţă extinsă în evaluarea proiectării şi a construcţiei de nave comerciale.

3.  Organizaţia recunoscută trebuie să dispună, în orice moment, de un personal managerial, tehnic, de asistenţă şi de cercetare semnificativ, proporţional cu dimensiunea flotei din clasa sa, cu componenţa şi gradul de implicare a organizaţiei în procesul de construcţie şi de transformare a navelor. Organizaţia recunoscută trebuie să fie capabilă să aloce pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de necesităţi, mijloacele şi personalul corespunzător pentru îndeplinirea sarcinilor în conformitate cu criteriile generale minime prevăzute la punctele 6 şi 7 şi cu criteriile specifice minime prevăzute în partea B.

4.  Organizaţia recunoscută trebuie să aibă şi să aplice un set cuprinzător de norme şi proceduri proprii, sau să aibă capacitatea demonstrată în acest sens, privind proiectarea, construcţia şi controlul periodic al navelor comerciale, care să se afle la nivelul unor standarde internaţionale recunoscute. Acestea trebuie publicate şi actualizate şi îmbunătăţite constant prin intermediul programelor de cercetare şi dezvoltare.

5.  Organizaţia recunoscută trebuie să deţină registrul său de nave publicat anual sau păstrat într-o bază de date ║ accesibilă publicului.

6.  Organizaţia recunoscută nu trebuie să fie controlată de proprietari sau constructori de nave sau de orice alte persoane angajate în activităţi comerciale în domeniul construcţiei, echipării, reparaţiei sau al operării navelor. Organizaţia recunoscută nu depinde din punct de vedere financiar de o singură societate comercială. Organizaţia recunoscută nu efectuează activităţi de clasificare sau reglementare în cazul în care ea însăşi este şi proprietara sau operatorul navei sau în cazul în care are legături de afaceri, personale sau de familie cu proprietarul sau operatorul. Această incompatibilitate se aplică, de asemenea, inspectorilor angajaţi de organizaţia recunoscută.

7.  Organizaţia recunoscută trebuie să acţioneze în conformitate cu dispoziţiile stabilite în anexa la Rezoluţia A.789(19) a OMI privind activităţile de control şi de certificare ale organizaţiilor recunoscute care acţionează în numele administraţiei, în măsura în care acestea reglementează aspecte care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

B.  CRITERII MINIME SPECIFICE

1.  Organizaţia recunoscută oferă o acoperire internaţională prin intermediul personalului lor tehnic exclusiv sau, în cazuri ▌ justificate corespunzător, prin intermediul personalului tehnic exclusiv al altor organizaţii ▌.

2.  Activitatea organizaţiei recunoscute trebuie reglementată de un cod etic.

3.  Organizaţia recunoscută trebuie gestionată şi administrată astfel încât să se asigure confidenţialitatea informaţiilor solicitate de administraţie.

4.  Organizaţia recunoscută furnizează informaţii relevante administraţiei, Comisiei şi părţilor interesate.

5.  Organizaţia recunoscută, inspectorii săi şi personalul său tehnic îşi desfăşoară activităţile fără a aduce atingere în vreun fel drepturilor de proprietate intelectuală ale şantierelor navale, ale furnizorilor de echipamente şi ale proprietarilor de nave, inclusiv brevetelor, licenţelor, know-how-ului şi oricărui alt tip de cunoştinţe a căror utilizare este protejată juridic la nivel comunitar sau naţional. Fără a aduce atingere competenţelor de evaluare ale statelor membre şi ale Comisiei şi, în special, în temeiul articolului 9, organizaţia recunoscută, inspectorii şi personalul tehnic angajat de aceasta nu pot sub nicio formă transmite sau divulga informaţii comerciale relevante obţinute în urma desfăşurării activităţilor de inspecţie, verificare şi monitorizare a navelor aflate în construcţie sau reparaţie.

6.  Conducerea organizaţiei recunoscute trebuie să definească şi să îşi documenteze politica şi obiectivele în domeniul calităţii, precum şi angajamentul său de a respecta aceste obiective şi trebuie să se asigure că această politică este înţeleasă, aplicată şi menţinută la toate nivelurile organizaţiei. Politica organizaţiei recunoscute trebuie să se refere la obiectivele şi indicatorii de performanţă în materie de siguranţă şi de prevenire a poluării.

7.  Organizaţia recunoscută se asigură că:

   a) normele şi procedurile sale sunt stabilite şi actualizate sistematic;
   b) normele şi procedurile sale sunt respectate şi se aplică un sistem intern pentru evaluarea calităţii serviciilor în raport cu aceste norme şi proceduri;
   c) cerinţele activităţii de reglementare pentru care organizaţia recunoscută este autorizată sunt îndeplinite şi se aplică un sistem intern pentru evaluarea calităţii serviciilor în raport cu respectarea convenţiilor internaţionale;
   d) se definesc şi se susţin cu documente responsabilităţile, competenţele şi relaţiile la nivelul personalului a cărui activitate influenţează calitatea serviciilor organizaţiei;
   e) toate activităţile sunt efectuate în condiţii de control;
   f) este instituit un sistem de supraveghere care permite supravegherea acţiunilor şi a activităţilor efectuate de inspectori şi de personalul tehnic şi administrativ angajat de organizaţia recunoscută;
   g) inspectorii deţin cunoştinţe aprofundate referitoare la tipul de navă cu privire la care îşi desfăşoară activitatea, relevante pentru tipul de control care trebuie realizat şi pentru cerinţele aplicabile în domeniu;
   h) se pune în aplicare un sistem de calificare a inspectorilor şi de actualizare continuă a cunoştinţelor acestora;
   i) înregistrările se păstrează, demonstrând respectarea standardelor aplicabile în cazul aspectelor reglementate de serviciile furnizate, precum şi funcţionarea eficientă a sistemului calităţii;
   j) la toate sediile se aplică un sistem general de verificări interne, planificate şi documentate, ale activităţilor care au legătură cu calitatea;
   k) controalele şi inspecţiile prevăzute de lege impuse de Sistemul armonizat de control şi de certificare, pentru care organizaţia recunoscută este autorizată, sunt efectuate în conformitate cu prevederile din anexa şi apendicele la Rezoluţia A.948(23) a OMI privind liniile directoare în temeiul Sistemului armonizat de control şi certificare;
   l) se stabilesc modalităţi clare şi directe în materie de răspundere şi control între birourile centrale şi cele regionale ale organizaţiei recunoscute şi între organizaţiile recunoscute şi inspectorii acestora.

8.  Organizaţia ▌ trebuie să fi elaborat şi pus în aplicare şi trebuie să menţină un sistem intern eficient de asigurare a calităţii, bazat pe aspectele relevante ale standardelor de calitate recunoscute pe plan internaţional şi în conformitate cu normele EN ISO/IEC 17020:2004 (organisme de inspecţie) şi EN ISO 9001:2000 ▌, astfel cum sunt interpretate şi certificate de comitetul de evaluare menţionat la articolul 11 alineatul (1).

Comitetul de evaluare acţionează independent şi, în consecinţă, are acces la toate resursele necesare pentru a putea funcţiona corespunzător şi desfăşura o activitate minuţioasă şi consecventă. Comitetul de evaluare posedă competenţe tehnice aprofundate şi de înaltă specializare, precum şi un cod de conduită care să garanteze independenţa activităţilor auditorilor.

9.  Normele şi reglementările organizaţiei ▌ trebuie aplicate astfel încât organizaţia să îşi păstreze o poziţie din care să poată emite, bazându-se pe propriile cunoştinţe şi evaluări directe, o declaraţie fiabilă şi obiectivă privind siguranţa navelor în cauză, prin intermediul unor certificate de clasificare, pe baza cărora se pot elibera certificate statutare.

10.  Organizaţia recunoscută trebuie să dispună de mijloacele necesare de evaluare, utilizând personal profesional calificat şi în temeiul dispoziţiilor cuprinse în anexa la Rezoluţia A.913(22) a OMI privind liniile directoare pentru punerea în aplicare a codului internaţional privind gestiunea siguranţei de către administraţii (codul ISM), a modului de aplicare şi întreţinere a sistemului de gestiune a siguranţei, atât pe uscat, cât şi la bordul navelor, sistem care urmează să facă obiectul procedurii de certificare.

11.  Organizaţia recunoscută trebuie să permită participarea reprezentanţilor administraţiei şi a altor părţi implicate la elaborarea normelor şi a procedurilor sale.


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Directiva 94/57/CE

Directiva nr. .../.CE. (1) [privind obligaţiile statelor de pavilion şi privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, precum şi pentru activităţile în domeniu ale administraţiilor maritime]

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 litera (b)

-

Articolul 2 litera (c)

Article 2 litera (c)

-

Articolul 2 litera (d)

Articolul 2 litera (d)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 litera (e)

Articolul 2 litera (g)

Articolul 2 litera (c)

-

Articolul 2 litera (h)

Articolul 2 litera (d)

Articolul 2 litera (f)

Articolul 2 litera (i)

Articolul 2 litera (e)

Articolul 2 litera (g)

Articolul 2 litera (j)

Articolul 2 litera (f)

Articolul 2 litera (h)

Articolul 2 litera (k)

Articolul 2 litera (g)

Articolul 2 litera (i)

Articolul 2 litera (m)

Articolul 2 litera (i)

-

Articolul 2 litera (j)

Articolul 2 litera (h)

Articolul 2 litera (j)

Articolul 2 litera (n)

-

Articolul 2 litera (k)

-

Articolul 2 litera (j)

Articolul 3

Articolul 3

-

Articolul 4 alineatul (1) prima teză

-

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) a doua teză

-

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1) a treia teză

-

-

Articolul 4 alineatul (1) a patra teză

-

Articolul 4 alineatul (1)

-

-

Articolul 3 alineatul (3)

-

-

Articolul 4 alineatele (2),(3) şi (4)

-

-

Articolul 5

-

-

Articolul 6

-

-

Articolul 7

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

-

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2)

-

Articolul 6 alineatele (1), (2), (3) şi (4)

Articolul 9 alineatele (1), (2), (3) şi (4)

Articolul 6 alineatul (5)

-

Articolul 7

Articolul 10

Articolul 12

Articolul 8 alineatul (1) prima liniuţă

Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 8 alineatul (1) a doua liniuţă

-

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1) a treia liniuţă

Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

-

Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (1) fraza introductivă

Articolul 12

Articolul 10 alineatul (1) literele (a), (b), (c) şi alineatele (2),(3) şi (4)

-

-

Articolul 11 alineatele (1),(2)

Articolul 13 alineatele (1) şi (2)

Articolul 11alineatele (3) şi (4)

Articolul 8 alineatele (1) şi (2)

Articolul 12

Articolul 14

Articolul 13

-

-

Articolul 14

Articolul 15 alineatele (1) şi (2)

-

Articolul 15 alineatul (3)

Articolul 16

-

Articolul 9

Articolul 15 alineatul (1)

Articolul 10 alineatele (1) şi (2)

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (3)

-

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 15 alineatul (4)

Articolul 10 alineatul (5)

Articolul 15 alineatul (5)

Articolul 10 alineatul (6) primul, al doilea, al treilea şi al cincilea paragraf

-

Articolul 10 alineatul (6) al patrulea paragraf

Articolul 16

Articolul 17

-

Articolul 17

Articolul 20

-

-

Articolul 18

-

-

Articolul 19

-

Articolul 11

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 19

Anexa

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

(1)+ JO: de introdus numărul ║.

Ultima actualizare: 8 iulie 2009Notă juridică