Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0249(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0316/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0316/2008

Viták :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Szavazatok :

PV 24/09/2008 - 8.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0450

Elfogadott szövegek
WORD 264k
2008. szeptember 24., szerda - Brüsszel Végleges kiadás
Az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság ***I
P6_TA(2008)0450A6-0316/2008
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2008. szeptember 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Elektronikus Hírközlési Piacfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Együttöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament ,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0699),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6–0428/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A6-0316/2008),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2.   megjegyzi, hogy a Bizottság kinyilvánította azon szándékát, miszerint az új Európai Távközlési Szabályozók Testületét (BERT) a jelenlegi 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének keretén belül finanszírozza részben átcsoportosítással, részben pedig a 2009–2013-as időszakban rendelkezésre álló források bővítésével; kiemeli azonban, hogy a költségvetési hatóság eddig nem kapott információkat e művelet részleteiről, így egyelőre továbbra sem világos, hogy mely programok vagy prioritások érintettek, és milyen következmények adódnak ebből a pénzügyi időszak során, továbbá hogy marad-e elegendő tartalék az 1a. alfejezetben;

3.   megállapítja, hogy a javasolt BERT adminisztratív feladatokat is ellát és segíti a Bizottság munkáját; következésképpen az a véleménye, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret által kínált valamennyi lehetőséget fel kell tárni az új ügynökség finanszírozása érdekében, beleértve az 5. fejezetet, ahol úgy tűnik, hogy elegendő keret áll még rendelkezésre;

4.   kiemeli, hogy a 2006. május 17-i az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás eredményességéről és hatékonyságáról (IIA) 47. pontjának rendelkezései(1) alkalmazandók a BERT létrehozására; hangsúlyozza, hogy ha a jogalkotó ezen ügynökség létrehozása mellett dönt, a Parlament tárgyalásokba kezd a költségvetési hatóság másik ágával, hogy időben megállapodásra jusson ezen ügynökség finanszírozásáról az IIA vonatkozó rendelkezéseivel összhangban;

5.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008 . szeptember 24-én került elfogadásra az Európai Távközlési Szabályozók Testülete (BERT) létrehozásáról szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2007)0249

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára║,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1) ,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére(2) ,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (3) ,

mivel:

(1)  Az ║elektronikus hírközlő hálózatok és hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv)(4) , az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (hozzáférési irányelv)(5) , az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló, 2002. március 7-i 2002/20/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (engedélyezési irányelv)(6) , az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló, 2002. március 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv)(7) és az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv)(8) (a továbbiakban együttesen "a keretirányelv és az egyedi irányelvek"), valamint az Európai Parlamentnek a digitális környezet iránti fogyasztói bizalomról szóló 2007. június 21-i állásfoglalása (9) célja a belső elektronikus hírközlési piac létrehozása a Közösségen belül oly módon, hogy eközben az erősebb verseny révén biztosított legyen a befektetések, az innováció és a fogyasztóvédelem magas szintje.

(2)  Az elektronikus hírközlésre vonatkozó 2002. évi keretszabályozás olyan szabályozási rendszert hoz létre, amelynek végrehajtását a nemzeti szabályozó hatóságok végzik, és előírja, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt kell működniük egymással és a Bizottsággal az egységes szabályozási gyakorlat kialakítása és a szabályozási keretrendszernek a Közösség egészében való következetes alkalmazása érdekében, ugyanakkor teret hagy a nemzeti szabályozó hatóságok közötti szabályozási versenynek a nemzeti piacokat jellemző egyedi körülmények figyelembe vétele érdekében .

(3)  A helyi piaci körülmények mélyreható ismeretében a nemzeti szabályozó hatóságok meglehetősen nagy szabadsággal bírnak a keretszabályozás végrehajtása terén, ezt az önállóságot azonban a belső piac teljes körű kiépítéséhez való hatékony hozzájárulás érdekében egyensúlyba kell hozni a koherens szabályozási gyakorlat kialakításának szükségességével és a keretszabályozás következetes alkalmazásával.

(4)  Az Európai Távközlési Szabályozók Testülete (BERT) létrehozásának célja a tagállamok szabályozó hatóságai közötti együttműködés kiteljesítése, a meglévő szabályozási gyakorlatok olyan mértékű egységesítése nélkül, amely aláásná a szabályozási versenyt.

(5)  Tekintettel arra, hogy indokolt a vonatkozó szabályok következetes alkalmazása az összes tagállamban, a Bizottság 2002/627/EK határozatával(10) létrehozta az Európai Szabályozók Csoportját (ERG), melynek feladata a Bizottság támogatása és tanácsadás a belső piac megszilárdítása terén, továbbá általánosságban egyfajta összekötő szerep betöltése a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság között.

(6)  Az ERG pozitív szerepet játszott a következetes szabályozási gyakorlat létrehozását célzó lépések támogatása révén, ahol az lehetséges volt. Természetéből adódóan azonban az ERG alapvetően csupán egy önkéntes együttműködésen alapuló laza csoport, amelynek intézményi státusza nem tartalmazza azokat a fontos felelősségeket, amelyek a nemzeti szabályozó hatóságok vállán nyugszanak a keretszabályozás végrehajtása terén.

(7)  Ezért egy olyan testület létrehozásához, amely egyesíti a nemzeti szabályozó hatóságok képviselte szakértelmet és tapasztalatot, és egyértelműen meghatározott kompetenciákkal rendelkezik, szilárdabb intézményi alapra van szükség, mivel e testületnek a tagjai által is elismert ▌ hatáskörrel kell rendelkeznie, és mivel teljesítményének minősége meghatározó a szabályozott ágazat szempontjából is.

(8)  Az elektronikus hírközlés és szolgáltatások belső piaca teljes körű kiépítéséhez erősíteni és bővíteni kell a következetes szabályozási gyakorlat megvalósítását szolgáló mechanizmusokat, ahogyan ezt a 2002-es szabályozási keretrendszer végrehajtásáról szóló 2006. február 20-i és 2007. március 29-i bizottsági jelentések következtetései(11) és a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az elektronikus hírközlő hálózatokra és elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós szabályozási keretrendszer felülvizsgálatáról szóló 2006. június 29-i közleményéről folytatott nyilvános konzultáció is hangsúlyozta . A bizottsági jelentések következtetéseiből, illetve a konzultáció során fény derült arra, hogy továbbra is hiányzik az elektronikus szolgáltatások belső piaca, és ez a szabályozási keretrendszer reformja által megcélzandó legfontosabb kérdés. A nemzeti szabályozó hatóságok kevéssé koordinált tevékenységéből eredő szabályozási eltérések és a szabályok nem következetes alkalmazása egyrészt veszélyezteti az ágazat versenyképességét, másrészt csorbítja azokat a jelentős fogyasztói előnyöket, amelyek a határokon átnyúló versenyből és a nemzetek közötti, sőt a Közösségen belüli határokon átnyúló szolgáltatásokból erednek.

(9)  Különösen a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) értelmében végrehajtandó piacelemzések késedelmes elkészítése, a tényleges verseny piacelemzés által megállapított hiányát orvosolni hivatott kötelezettségek előírása terén a nemzeti szabályozó hatóságok körében érvényesülő rendkívül eltérő megközelítések, a használati jogokhoz kapcsolódó feltételek eltérő volta, a Közösségen belüli határokon átnyúló szolgáltatások nyújtására való kiválasztási eljárások különbségei, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok által a határokon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviták megoldása során tapasztalt problémák következtében az alkalmazott megoldások nem hatékonyak, és akadályozzák a belső piac működését.

(10)  A nemzeti szabályozó hatóságok közötti nagyobb összhang gyakorlati tapasztalatokra vonatkozó információk és ismeretek cseréje révén történő kialakítására irányuló jelenlegi stratégia bevezetését követően hamar sikeresnek bizonyult. Az elektronikus hírközlési szolgáltatások belső piacának jobb megértéséhez és továbbfejlesztéséhez azonban fokozottabb koordinációra van szükség nemzeti és európai szinten a szabályozó hatóságok között a szabályozás következetességének fokozása érdekében.

(11)   Ez szükségessé teszi egy új ▌ testület: a BERT létrehozását. A BERT a Bizottságnak és a nemzeti szabályozó hatóságoknak nyújtott támogatásával hatékonyan hozzájárul a belső piac kiépítésének befejezéséhez. A BERT referenciapontként működik, és függetlensége, az általa nyújtott tanácsok és az általa terjesztett információk színvonala, eljárásainak és működési módszereinek átláthatósága, valamint a számára kijelölt feladatok ellátásában tanúsított gondossága erősíti a bizalmat.

(12)   A BERT a tagállamok együttes szakértelmének összevonása révén erősítené a nemzeti szabályozó hatóságok végrehajtási hatásköreit és az általa nyújtott támogatás révén hasznára lenne a Bizottságnak feladatai végrehajtásában anélkül, hogy ║átvenné a nemzeti szabályozó hatóságoktól feladataikat vagy párhuzamosan végezné a már megkezdett munkát .

(13)   A BERT felváltja az ERG-t, és a nemzeti szabályozó hatóságok, valamint a hatóságok és a Bizottság közötti együttműködés kizárólagos fórumaként működik a nemzeti szabályozó hatóságoknak a keretszabályozás alapján felmerülő összes feladatának teljesítése során.

(14)   A BERT-et úgy kell létrehozni, hogy illeszkedjen a Közösség meglévő intézményi rendszerébe és a hatáskörök jelenlegi megosztásába. Technikai kérdésekben függetlenséget kell élveznie, és megfelelő jogi, igazgatási és pénzügyi autonómiával kell rendelkeznie. E célból ▌ olyan jogi személyiséggel rendelkező közösségi testületként kell létrehozni, amelynek megbízatása az e rendelet által rá ruházott feladatok végrehajtása.

(15)   A BERT-nek a nemzeti és közösségi erőfeszítésekre kell támaszkodnia, s ennek érdekében feladatait a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a Bizottsággal teljes együttműködésben kell ellátnia, továbbá nyitottnak kell lennie az ágazattal, fogyasztói csoportokkal, kulturális érdekcsoportokkal és más érintett felekkel való kapcsolatra.

(16)   A BERT fontos szereppel bír az elektronikus hírközlési belső piac megszilárdítására szolgáló tervezett mechanizmusok, valamint bizonyos körülmények közt a piacelemzések végrehajtása terén.

(17)   A BERT ennek megfelelően tanácsot nyújt a Bizottság és a nemzeti szabályozó hatóságok valamint – kérésre – az Európai Parlament számára az elektronikus hírközlésre vonatkozó közösségi szabályozási keretrendszerrel összhangban, ezáltal segítve a keretrendszer hatékony megvalósítását .

(18)   A BERT az éves felülvizsgálati jelentésben ismerteti az irányadó gyakorlatot és a továbbra is fennmaradó szűk keresztmetszeteket, és hozzájárul az Európai Unióban utazó polgárok előnyösebb helyzetbe hozásához .

(19)   Az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának szabályozásáról szóló 2002. március 7-i, 676/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban (rádióspektrum határozat)(12) lefektetett célok megvalósítása érdekében a Bizottság adott esetben független szakértői tanácsot kérhet a BERT-től a rádiófrekvenciák közösségi használatával kapcsolatban. E tanácsadás keretében sor kerülhet konkrét műszaki vizsgálatokra, valamint a frekvenciapolitikai intézkedésekkel kapcsolatos gazdasági és társadalmi hatásvizsgálat és elemzések elvégzésére. Ugyanakkor a tanácsadás kiterjedhet a 676/2002/EK határozat 4. cikkében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre is, mely esetben a BERT felkérhető a Bizottságnak való tanácsadásra a Bizottság által a Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (CEPT) számára adott megbízások teljesítésének eredményeivel kapcsolatosan.

(20)   Bár az elektronikus hírközlési ágazat kulcsfontosságú egy fejlettebb európai tudásalapú gazdaság kialakítása tekintetében és a technológiai és piaci fejlődés lehetővé tette az elektronikus hírközlési szolgáltatásoknak az egyes tagállamok földrajzi határaitól függetlenül való nyújtását, fennáll a kockázata annak, hogy a nemzeti jogrendek e szolgáltatások biztosítására vonatkozó eltérő jogi és szabályozási feltételei egyre nagyobb mértékben akadályozzák az ilyen határokon átnyúló szolgáltatások elterjedését. ▌

(21)  A Bizottság felismerte a globális távközlési piac világszintű és határon átnyúló jellegét, megjegyezve, hogy ez a piac eltér a pusztán országos jelleggel nyújtott távközlési szolgáltatásoktól, és hogy az elképzelések szerint egy közös piachoz tartozik valamennyi globális távközlési szolgáltatás (GTS), amelyeket meg kell különböztetni a pusztán országos távközlési szolgáltatásoktól. A globális távközlési szolgáltatások kimondottan abba a körbe tartoznak, ahol szükség lehet az engedélyezési feltételek harmonizálására. Általánosan elismert tény, hogy e szolgáltatások, amelyek különböző országokban, és gyakran különböző földrészeken található részlegekkel rendelkező multinacionális társaságok számára jelentenek üzleti hang- és adatszolgáltatást, természetüknél fogva határokon átnyúlók, Európán belül pedig páneurópaiak. A BERT-nek közös szabályozási megközelítést kell kialakítania annak érdekében, hogy az integrált, egységes szolgáltatások előnyei egész Európára kiterjedjenek.

(22)   Célszerű, hogy ha a vállalkozások között határokon átnyúló szolgáltatások kapcsán jogviták merülnek fel az elektronikus hírközlési szabályozási keretrendszer alapján fennálló jogokat vagy kötelezettségeket illetően, a BERT rendelkezzék a megfelelő jogkörrel ahhoz, hogy a jogvitában illetékes nemzeti szabályozó hatóság felkérésére kivizsgálja a jogvita hátterét, és tanácsot adjon az érintett nemzeti szabályozó hatóságoknak a jogvita megoldására az általa a szabályozási keretrendszer ismeretében legalkalmasabbnak ítélt, a nemzeti szabályozó hatóságok által tehető intézkedések tekintetében.

(23)   Az elektronikus hírközlési ágazatban a beruházás és az innováció szorosan összefügg. A nemzeti hatóságok közti információcsere elősegítésével és a megfelelő információk könnyen hozzáférhetővé tételével a BERT-nek hozzá kell járulnia az irányadó szabályozási gyakorlat kialakításához és az elektronikus hírközlési ágazatban a vonatkozó szabályozás következetes alkalmazásához. A BERT-nek indokolt rendelkeznie a lehetőséggel arra, hogy megvizsgálhasson gazdasági és műszaki kérdéseket, és hozzáférjen a legfrissebb információkhoz annak érdekében, hogy képes legyen megfelelni a fejlődő információs társadalom által ▌ felvetett gazdasági és műszaki kihívásoknak.

(24)   ▌A Közösségen belül a szabályozott roaming hívások indításáért és fogadásáért fizetendő kiskereskedelmi árak átláthatóságának javítása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a roaming szolgáltatások igénybe vevői eldönthessék, hogy külföldi tartózkodásuk során kívánják-e használni mobiltelefonjukat, a BERT-nek gondoskodnia kell arról, hogy az érdekelt felek naprakész információkat kapjanak az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 27-i, 717/2007/EK, a Közösségen belüli nyilvános mobiltelefon-hálózatok közötti barangolásról (roaming) ║ szóló rendelete(13) alkalmazásáról, és e monitoring eredményeit minden évben közzé kell tennie.

(25)   A BERT számára lehetővé kell tenni, hogy a feladatai végrehajtásához szükséges tanulmányok elkészítését megrendelhesse, ugyanakkor azonban biztosítani kell, hogy a Hatóság által a Bizottsággal és a tagállamokkal kialakított kapcsolat révén megakadályozható legyen a párhuzamos munkavégzés.

(26)   A BERT szervezeti felépítésének karcsúnak és alkalmasnak kell lennie feladatai végrehajtására. A szervezeti felépítést úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen az elektronikus hírközlés szabályozására szolgáló közösségi rendszer sajátos igényeinek. Így különösen messzemenően tiszteletben kell tartani a nemzeti szabályozó hatóságok sajátos szerepét és függetlenségét mind nemzeti, mind európai szinten .

(27)   A BERT-nek indokolt rendelkeznie a megfelelő hatáskörrel ahhoz, hogy ▌ feladatait hatékonyan, és mindenekelőtt függetlenül végezhesse. Ezért, miként országos szinten, a szabályozói tanáccsal szemben is követelmény, hogy minden piaci érdektől függetlenül járjon el, így tehát nem kérhet és nem fogadhat el utasítást sem kormánytól , sem köz- vagy magánjogi jogalanytól .

(28)   A BERT zökkenőmentes működése megkívánja, hogy ügyvezető igazgatóját érdemei, illetve igazolt ügyintézői és vezetői képességei, továbbá az elektronikus hírközlő hálózatokkal, elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal és piacokkal kapcsolatos hozzáértése és tapasztalatai alapján jelöljék ki, valamint, hogy feladatait a BERT belső működésének szervezését illetően teljes függetlenséggel és rugalmassággal végezze. Az ügyvezető igazgatónak biztosítania kell a BERT feladatainak hatékony, független módon való végrehajtását.

(29)   A BERT feladatai hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében║ igazgatóját fel kell ruházni a szükséges hatáskörrel a véleményeknek a szabályozói tanács beleegyezésével való elfogadásához, és annak biztosításához, hogy a BERT az e cél elérése érdekében meghatározott általános irányelveknek megfelelően működjék.

(30)   A függetlenségen és átláthatóságon alapuló működési elvek betartásán felül a BERT-nek nyitottnak kell lennie a többek között az ágazattal, a fogyasztókkal, szakszervezetekkel, állami szervekkel, kutatóközpontokkal és más érdekelt felekkel való kapcsolatfelvételre . A BERT-nek szükség szerint segítenie kell a Bizottságot a bevált gyakorlatok vállalatok közötti terjesztésében, és e gyakorlatok cseréjének ösztönzésében.

(31)   A BERT eljárásainak ezért biztosítaniuk kell azt, hogy a BERT hozzáférhessen az elektronikus hírközlési szektorban rendelkezésre álló szakértelemhez és tapasztalatokhoz, különösen a műszakilag összetett és gyorsan változó területeket illetően. ▌

(32)   A BERT teljes autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében indokolt önálló költségvetést biztosítani a számára. Finanszírozásának egyharmadát az Európai Unió általános költségvetése biztosítja, kétharmadát pedig az nemzeti szabályozó hatóságok . A tagállamok kötelesek biztosítani, hogy az nemzeti szabályozó hatóságok e célból elegendő és feltételhez nem kötött finanszírozással rendelkezzenek. A finanszírozásnak ez a módja nem sértheti a BERT tagállamoktól és a Bizottságtól való függetlenségét.

(33)   A BERT–nek adott esetben célszerű konzultálnia az érdekelt felekkel, és lehetőséget biztosítania számukra az intézkedéstervezetekkel kapcsolatos észrevételeik ésszerű időhatárokon belül való megtételére.

(34)   A Bizottság intézkedéseket hozhat azokkal a vállalkozásokkal szemben , amelyek nem bocsátják a BERT rendelkezésére ▌ feladatainak hatékony végzéséhez szükséges információkat. Ugyanakkor a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő keretekkel rendelkezzenek hatékony, arányos és visszatartó erejű bírságok kiszabására, ha a vállalkozások nem teljesítik az e rendelet értelmében fennálló kötelezettségeiket.

(35)   A hatáskörén belül való eljáráskor, céljai teljesítése és feladatai végrehajtása során a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a BERT tartsa be a minősített dokumentumok kezelését illetően különösen a közösségi intézményekre vonatkozó rendelkezéseket . Adott esetben célszerű gondoskodni az e rendelet értelmében folytatott információcsere következetes és biztonságos voltáról.

(36)   Az nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a BERT alkalmazza a vonatkozó közösségi joganyagot a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatban, a 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(14) meghatározottak szerint, valamint a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmével kapcsolatban a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben(15) meghatározottak szerint.

(37)  2014. január 1-ig felülvizsgálatot kell végezni annak felmérése érdekében, hogy szükség van-e a BERT küldetésének meghosszabbítására. Ha a meghosszabbítás indokolt, felül kell vizsgálni a költségvetési és eljárási szabályokat, valamint az emberi erőforrásokat ,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I.FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY, MEGHATÁROZÁSOK ÉS FELADATOK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)  Létrejön az Európai Távközlési Szabályozók Testülete (BERT) az e rendeletben rögzített hatáskörrel . A Bizottság e rendelet szerint konzultál a BERT-tel a keretirányelv és az egyedi irányelvek szerinti feladatai végrehajtása során.

(2)  A BERT a keretirányelv és az egyedi irányelvek hatálya alá tartozó ügyekben , és a nemzeti szabályozó hatóságoknál rendelkezésre álló szakértelem felhasználásával tevékenykedik. A BERT a II. és III. fejezetben felsorolt feladatok végrehajtása révén hozzájárul az elektronikus hírközlési ágazat nemzeti szabályozásának javításához, az elektronikus hírközlési hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások belső piacának jobb működéséhez, ideértve különösen ▌ az elektronikus hírközlés szabályozási kerete hatékony és következetes alkalmazásának előmozdítását .

(3)  A BERT feladatait a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a Bizottsággal együttműködve ▌ végzi.

A BERT az információcsere és a nemzeti szabályozó hatósági döntések egységességének eszközeként működik. Szervezeti alapot biztosít a nemzeti szabályozó hatóságok döntéshozatala számára. Közös álláspontokat és megjegyzéseket fogad el. Tanácsot ad továbbá a Bizottság számára, és minden, a keretirányelv és az egyedi irányelvek által rájuk bízott feladatuk területén segíti a nemzeti szabályozó hatóságokat.

(4)  A BERT valamennyi tevékenysége – és különösen véleményeinek elkészítése során – ugyanazon célok megvalósítására törekszik, ║amelyeket a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. cikke a nemzeti szabályozó hatóságok számára meghatároz.

(5)  Az alábbi elemeket tartalmazó határozatot kell elfogadni egy, a BERT számára megfelelő erőforrásokat biztosító hivatal létrehozásról :

a)   rendelkezés arról, hogy a hivatal a foglalkoztatás feltételei és a költségvetési feladatok tekintetében a közösségi igazgatás része;

b)   külön személyzeti szabályzat, amennyiben arra szükség van a BERT-re bízott feladatok önálló ellátásának biztosításához; és

c)   szabályok a BERT első közgyűlésére és első elnökségére vonatkozóan.

A hivatal székhelye Brüsszel.

2. cikk

Meghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2002/21/EK irányelv 2. cikkében, a 2002/19/EK irányelv 2. cikkében, a 2002/20/EK irányelv 2. cikkében, a 2002/22/EK irányelv 2. cikkében, a 2002/58/EK irányelv 2. cikkében és a 676/2002/EK sz. határozatban (rádióspektrum határozat) rögzített fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3. cikk

A BERT feladatai

A BERT az e rendeletben rögzített feladatainak végrehajtása során:

   a) az Európai Parlament vagy a Bizottság kérésére vagy saját kezdeményezésként véleményt ad ki és segíti az Európai Parlamentet és a Bizottságot kiegészítő műszaki támogatás biztosításával az elektronikus hírközlést érintő bárminemű kérdésben;
   b) közös álláspontokat, iránymutatásokat és legjobb gyakorlatokat dolgoz ki a szabályozási jogorvoslatok nemzeti szintű bevezetéséhez, és nyomon követi tagállami végrehajtásukat;
   c) segíti a Közösséget, ║tagállamait és a nemzeti szabályozó hatóságokat a harmadik felekkel való kapcsolatokban, megbeszélésekben és információcserében;
   d) tanácsokkal látja el a piaci szereplőket (beleértve a fogyasztókat és a fogyasztói szervezeteket is) és a nemzeti szabályozó hatóságokat szabályozási kérdéseket illetően;
   e) a tevékenységeihez kapcsolódó területekre vonatkozó információkat gyűjti, terjeszti és gondoskodik azok cseréjéről, továbbá tanulmányokat készít;
   f) előmozdítja a tapasztalatcserét és az innovációt az elektronikus hírközlés terén;
   g) tanácsokat ad a nemzeti szabályozó hatóságok számára határokon átnyúló jogvitákkal kapcsolatban, valamint – adott esetben – az elektronikus szolgáltatások hozzáférhetőségét érintő kérdésekben;
   h) a szabályozás egységességének növelése, valamint a páneurópai szabályok és a páneurópai piac fellendítése érdekében kidolgozza az olyan páneurópai ügyeket illető közös álláspontokat, mint például a globális távközlési szolgáltatások.

II.FEJEZET

A BERT-nek A BELSŐ PIAC MEGSZILÁRDÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAI

4. cikk

A BERT-nek a szabályozási keretrendszer alkalmazásával kapcsolatos feladatai

(1)  A Bizottság kérésére a BERT véleményt ad ki az elektronikus hírközléssel kapcsolatos bármely kérdésről az e rendeletben meghatározottak szerint . Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a BERT saját kezdeményezésére is véleményt adhat a Bizottság vagy a nemzeti szabályozó hatóságok számára.

(2)  A Bizottság a keretirányelv és az egyedi irányelvek rendelkezései összehangolt alkalmazásának elősegítése érdekében a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 19. cikke alapján kibocsátandó ajánlások vagy elfogadandó határozatok kidolgozásában is kéri a BERT segítségét . Az Európai Parlament szintén kérhet ilyen segítséget a BERT-től, ahogyan az ésszerűen elvárható a BERT feladatainak körébe tartozó vizsgálattal vagy jogalkotással kapcsolatban.

(3)  Az (1) bekezdésben említett kérdések ▌ az alábbiak:

   a) a nemzeti szabályozó hatóságok intézkedéstervezetei a piac meghatározása, a jelentős piaci erővel bíró vállalkozások kijelölése, és korrekciós intézkedések érvényesítése terén a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikkével összhangban;
   b) a transznacionális piacok meghatározása a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 15. cikkével összhangban;
   c) szabványosítási kérdések a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 17. cikkével összhangban;
   d) adott nemzeti piacok, és adott esetben a nemzetinél alacsonyabb szintű piacok elemzése a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikkével összhangban;
   e) az átláthatóság biztosítása és az információk közzététele a végfelhasználók számára a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 21. cikkével összhangban;
   f) a szolgáltatás minősége a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 22. cikkével összhangban;
   g) a '112'-es segélyhívó szám hatékony bevezetése a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 26. cikkével összhangban;
   h) számhordozhatóság a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 30. cikkével összhangban;
   i) a fogyatékkal élő végfelhasználók elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz és eszközökhöz való hozzáférésének javítása a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 33. cikkével összhangban;
   j) a nemzeti szabályozó hatóságok által a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 5. cikkével és 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban hozott intézkedések;
   k) átláthatósági intézkedések a helyi hurok szétválasztásának végrehajtása céljából a 2002/19/EK irányelv (hozzáférési irányelv) 9. cikkével összhangban;
   l) a digitális televíziós és rádiós szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételei a 2002/19/EC irányelv (hozzáférési irányelv) 6. cikkével összhangban, és a digitális interaktív televíziós szolgáltatások együttműködési képessége a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 18. cikkével összhangban;
   m) a keretirányelvben és az egyedi irányelvekben a BERT feladataként meghatározott ügyek, amennyiben a rádiófrekvenciák igazgatására vonatkoznak, vagy amennyiben a rádiófrekvenciák igazgatása ezekre az ügyekre hatással van;
   n) a közös páneurópai szabályok és a globális távközlési szolgáltatók számára támasztandó követelmények kidolgozásának biztosítására irányuló intézkedések.

(4)  Ezenfelül a Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy az 5–18. cikkben rögzített különös feladatokat is lássa el .

(5)  A Bizottság és az nemzeti szabályozó hatóságok a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a BERT véleményét. Amennyiben az eltérő piaci viszonyok és a különböző szabályozói megközelítések logikus követelményei függvényében a BERT alternatív megoldásokat javasol, az nemzeti szabályozó hatóságok megfontolják, hogy melyik megoldás illeszkedik bele jobban saját szabályozói megközelítésükbe. Az nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság nyilvánosságra hozza, hogy milyen módon vették figyelembe a BERT véleményét.

5. cikk

A BERT-tel folytatott konzultáció a nemzeti piacok meghatározása és elemzése, és a korrekciós intézkedések tekintetében

(1)  A Bizottság tájékoztatja a BERT-et azokban az esetekben, amikor a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 7. cikkének (4) és (8) bekezdésével összhangban jár el.

(2)  A BERT véleményezi a Bizottság számára a szóban forgó intézkedéstervezetet az arról kapott tájékoztatás beérkezésének időpontjától számított 4 héten belül. A vélemény részletes és tárgyilagos elemzést tartalmaz arról, hogy az intézkedéstervezet akadályozza-e a belső piac működését, továbbá arról, hogy összeegyeztethető-e a közösségi joggal, különösen a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. cikkében megfogalmazott célokkal. Adott esetben a Bizottság felkéri a BERT-et, hogy jelezze, milyen módosításokat kellene végrehajtani az intézkedéstervezeten ahhoz, hogy biztosított legyen a fenti céloknak való leghatékonyabb megfelelése.

(3)  A Bizottság kérésére a BERT ellátja a Bizottságot minden, a (2) bekezdésben említett feladatok végrehajtása céljából rendelkezésére álló információval.

6. cikk

A nemzeti piacok áttekintése a BERT által

(1)  Ha a BERT a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 16. cikke (7) bekezdésével összhangban felkérést kap a Bizottságtól egy adott tagállamon belüli adott érintett piac elemzésére, véleményt ad a Bizottság számára és ellátja a Bizottságot a szükséges információkkal, ideértve a nyilvános konzultáció és a piacelemzés eredményeit. Ha a BERT úgy találja, hogy a szóban forgó piacon nem hatékony a verseny, véleménye – nyilvános konzultációt követően – tartalmaz egy intézkedéstervezetet is, amelyben megnevezi azokat a vállalkozásokat, amelyeket nézete szerint az adott piacon jelentős piaci erővel rendelkező szereplőként kellene kijelölni, továbbá a megfelelő előírandó kötelezettségeket.

(2)  A BERT , amennyiben célszerű, konzultálhat az érintett nemzeti versenyhatóságokkal, mielőtt véleményét eljuttatná a Bizottsághoz.

(3)  A Bizottság kérésére a BERT ellátja a Bizottságot minden, az (1) bekezdésben említett feladatok végrehajtása céljából rendelkezésére álló információval.

7. cikk

Transznacionális piacok meghatározása és elemzése

(1)  Felkérés esetén a BERT véleményt ad a Bizottság számára a tagországok közötti (transznacionális) piac megfelelő meghatározását illetően.

(2)  Ha a Bizottság megállapította egy tagországok közötti piac meglétét a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban, a BERT kérés esetén segítséget nyújthat az érintett nemzeti szabályozó hatóságoknak a közös piacelemzés elvégzésében , a keretirányelv 16. cikkének (5) bekezdésével összhangban ▌.

(3)  A Bizottság kérésére a BERT ellátja a Bizottságot minden, az (1)–(2) bekezdésben említett feladatok végrehajtása céljából rendelkezésére álló információval.

8. cikk

A számozás és számhordozhatóság harmonizálása

(1)  A Bizottság kérésére a BERT együttműködik a nemzeti szabályozó hatóságokkal a számozási erőforrásokkal kapcsolatos csalás vagy a számozási erőforrások különösen a Közösségen belüli határokon átnyúló szolgáltatások esetében való rendeltetésellenes felhasználásával kapcsolatos kérdésekben. Véleményt adhat a számozás terén előforduló csalás és rendeltetésellenes felhasználás leküzdését vagy a fogyasztókat aggasztó egyéb számozási problémák kezelését célzó közösségi vagy nemzeti szintű intézkedéseket illetően.

(2)  A Bizottság felkérésére a BERT véleményt terjeszt a Bizottság elé a számhordozással vagy előfizetői azonosítókkal kapcsolatos kötelezettségek hatóköréről, azok műszaki paramétereiről, valamint az ezzel kapcsolatos hálózatok közötti információszolgáltatásról, tovább arról, hogy célszerű-e kiterjeszteni e kötelezettségeket közösségi szinten.

9. cikk

A "112"-es európai segélyhívó szám bevezetése

(1)  A Bizottság felkérésére a BERT véleményt terjeszt a Bizottság elé a "112"-es európai segélyhívó szám bevezetésével kapcsolatos műszaki kérdésekről a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 26. cikkével összhangban.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti véleménye kiadását megelőzően a BERT konzultál a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a nemzeti versenyhatóságokkal, továbbá nyilvános konzultációt folytat e rendelet 31 . cikkével összhangban.

10. cikk

Tanácsadás a rádiófrekvenciákra vonatkozó, elektronikus hírközléssel kapcsolatos kérdésekben

(1)  A BERT kérés esetén tanácsot ad a Bizottság, a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport (a továbbiakban: RSPG) vagy a rádióspektrum-bizottság (a továbbiakban: RSC) számára az adott esetnek megfelelően a BERT hatáskörébe tartozó olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyek érintik a rádiófrekvenciák elektronikus hírközlés céljára a Közösségben történő használatát, vagy amelyekre ez a használat kihat . A BERT adott esetben szorosan együttműködik az RSPG-vel és az RSC-vel.

(2)  Az (1) bekezdésben leírt tevékenységek a 676/2002/EK határozat (rádióspektrum határozat) végrehajtásával kapcsolatos területeken végezhetők, a rádióspektrum határozat 4. cikkében rögzített feladatmegosztás sérelme nélkül.

(3)  A Bizottság felkérheti a BERT-tet, hogy adjon tanácsot az RSPG vagy az RSC számára ez utóbbi által a Bizottság számára adott tanáccsal kapcsolatban a 676/2002/EK határozat (rádióspektrum határozat) 6. cikkének (3) bekezdésében említett közös ágazatpolitikai célok kidolgozását illetően, amennyiben ezek az elektronikus hírközlési ágazatra vonatkoznak.

(4)  A BERT adott esetben hozzájárul a Bizottság, az RSPG és az RSC vagy bármely más illetékes szervezet jelentéseiben a várható frekvenciafejlesztésről az elektronikus hírközlési ágazatban és ágazatpolitikában, melyben meghatározza az esetleges tennivalókat és kihívásokat.

11. cikk

Az általános felhatalmazással és használati jogokkal kapcsolatos feltételek és eljárások harmonizálása

(1)  A Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy terjesszen véleményt a Bizottság, az RSPG vagy az RSC elé a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) 6. cikkének a) bekezdésében előírt bármely végrehajtási intézkedés hatályáról és tartalmáról. E vélemény tartalmazhatja különösen a BERT értékelését azokról az előnyökről, amelyek az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások belső piacán érvényesülhetnek a Bizottság által a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv), 6. cikkének a) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási intézkedések nyomán, továbbá meghatározhatja azokat a közösségi határokon átnyúlóvá válásra alkalmasnak tűnő szolgáltatásokat, amelyeknek esetében szintén előnyt jelentenének a szóban forgó intézkedések.

(2)  Ha a Bizottság, az RSPG vagy az RSC vagy egyéb illetékes szervezetek felkérik , a BERT a kérésben meghatározott időszakon belül kiegészít bármely, a fenti (1) bekezdés alapján kiadott véleményt, illetve ahhoz magyarázatot fűz.

12. cikk

Közös kiválasztási eljárás alapján megadott rádiófrekvencia- és számhasználati jogok visszavonása

A Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy terjesszen véleményt ▌ a Bizottság, az RSPG vagy az RSC elé a 2002/20/EK irányelv (engedélyezési irányelv) 6. cikkének b) pontjában előírt közös kiválasztási eljárás alapján megadott rádióspektrum- és számhasználati jogok visszavonásáról.

E véleményében a BERT megvizsgálja, hogy megtörtént-e a használati jogra vonatkozó feltételek súlyos és ismételt megszegése.

13. cikk

Saját kezdeményezés

A BERT saját kezdeményezésére véleményt terjeszthet az Európai Parlament és a Bizottság elé különösen a 4. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (1) bekezdésében, valamint a 12., 14., 21. és 22. cikkben rögzített kérdésekben, valamint bármely egyéb, fontosnak ítélt kérdésben .

III.FEJEZET

A BERT KIEGÉSZÍTŐ FELADATAI ▌

14. cikk

Határokon átnyúló jogviták

(1)  Ha a BERT a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 21. cikkével összhangban felkérést kap egy nemzeti szabályozó hatóságtól arra, hogy ajánlást adjon ki egy jogvita rendezését illetően, a BERT erről tájékoztatja a jogvitában érintett összes felet, valamint minden érintett nemzeti szabályozó hatóságot.

(2)  A BERT kivizsgálja a jogvita okait, és bekéri a szükséges információkat a jogvitában érintett felektől és az érintett nemzeti szabályozó hatóságoktól.

(3)  A BERT ajánlását az arra vonatkozó kéréstől számított három hónapon belül bocsátja ki, kivéve, ha kivételes körülmények állnak fenn . Az ajánlásban meghatároz mindennemű olyan intézkedést, amelyet a BERT megfelelőnek ítél arra, hogy az érintett nemzeti szabályozó hatóságok megtegyék a keretirányelvben és/vagy az egyedi irányelvekben rögzített rendelkezésekkel összhangban.

(4)  A BERT visszautasíthatja az ajánlás kibocsátására vonatkozó felkérés teljesítését, ha úgy ítéli meg, hogy más mechanizmusok alkalmasabbak lennének a jogvita megfelelő időhatárokon belül a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 8. cikkével összhangban való rendezésére. Ez esetben a BERT késedelem nélkül tájékoztatja a feleket és az érintett nemzeti szabályozó hatóságokat.

Ha a jogvita négy hónap elteltével sem kerül rendezésre, vagy ha a feleknek nem nyílt lehetősége semmilyen más mechanizmus igénybe vételére, a BERT a fenti (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el bármely nemzeti szabályozó hatóság felkérésére.

15. cikk

Információcsere, -terjesztés és -gyűjtés

(1)  A BERT a Közösség elektronikus hírközlési politikájára is figyelemmel ösztönzi az elektronikus hírközlő hálózatokkal és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal ▌ kapcsolatos szabályozási tevékenységekről és fejlesztésükről folytatott információcserét mind a tagállamok között, mind pedig a tagállamok, a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság között. Az eltérő piaci viszonyok és a különböző szabályozói megközelítések függvényében a BERT a harmonizált szabályozási keretek közt alternatív megoldásokat javasolhat.

(2)  A BERT bátorítja az információcserét és ösztönzi az irányadó szabályozási gyakorlat kidolgozását és a műszaki fejlődést mind a Közösség határain belül, mind azokon kívül, különösen oly módon, hogy:

   a) felvállalja az elektronikus hírközlési szolgáltatások, és a közösségi elektronikus hírközlési piacok műszaki jellemzőire, minőségére és áraira vonatkozó információk gyűjtését, feldolgozását és közzétételét,
   b) tanulmányokat készíttet vagy készít az elektronikus hírközlő hálózatokról és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról, valamint azok szabályozásáról ▌, továbbá
   c) képzéseket szervez vagy segít elő a nemzeti szabályozó hatóságok számára azokban az ügyekben, amelyek a keretirányelv és az egyedi irányelvek értelmében a BERT hatáskörébe tartoznak .

(3)  A BERT ezeket az információkat könnyen hozzáférhető formában nyilvánosságra hozza . A bizalmasságot megfelelően tiszteletben kell tartani.

16. cikk

Az elektronikus hírközlési szektor fejlődésének figyelemmel kísérése és jelentéskészítés

(1)  A Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy kísérje figyelemmel ▌ az elektronikus hírközlési piac fejlődését, és különösen a fogyasztók által legáltalánosabban használt termékek és szolgáltatások kiskereskedelmi árainak alakulását.

(2)  A BERT évente jelentést tesz közzé az elektronikus hírközlési ágazat fejlődéséről, ideértve a fogyasztókat érintő kérdéseket is, és a jelentésben meghatározza az egységes elektronikus hírközlési piac teljes körű létrehozása előtt továbbra is fennálló akadályokat. A jelentés tartalmazza a tagállamok által a 2002/21/EK irányelv (keretirányelv) 4. cikkének (3) bekezdése alapján a nemzeti fellebbezési eljárásokról szolgáltatott információk áttekintését és elemzését, valamint beszámolót arról, hogy milyen mértékben alkalmazzák a tagállamokban a jogvitáknak a 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv) 34. cikke szerinti peren kívüli rendezésére irányuló eljárásokat. E jelentést az Európai Parlament elé kell terjeszteni, amely véleményt adhat róla.

(3)  A Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy az éves jelentés közzétételével együtt nyilvánítson véleményt azokról az intézkedésekről, amelyek alkalmasak lehetnek a fenti (1) bekezdésben foglalt kérdések elemzésekor feltárt problémák megoldására. Ezt a véleményt az Európai Parlament számára kell előterjeszteni.

(4)  A Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy rendszeres időközönként tegyen közzé jelentést a digitális interaktív televíziós szolgáltatások 2002/21/EK (keretirányelv) 18. cikkében rögzített együttműködési képességéről.

17. cikk

Elektronikus hozzáférhetőség

(1)  A BERT a Bizottság felkérésére tanáccsal látja el a Bizottságot és a nemzeti szabályozó hatóságokat az elektronikus hírközlési szolgáltatások és végberendezések együttműködési képességének, az azokhoz való hozzáférésnek a javításáról, használatuk előmozdításáról, és különösen a határokon átnyúló együttműködési képességgel kapcsolatos kérdésekről, felmérve a fogyatékkal élő végfelhasználók és az idősek különleges szükségleteit.

18. cikk

További feladatok

A BERT a Bizottság felkérésére felvállalhat további konkrét feladatokat is, ha ez ügyben valamennyi tagja között konszenzus jön létre .

IV.FEJEZET

A BERT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

19. cikk

A BERT testületei

A BERT-et a következők alkotják:

   a) szabályozói tanács;
   b) ügyvezető igazgató;

20. cikk

Szabályozói tanács

(1)  A szabályozói tanácsnak tagállamonként egy-egy tagja van, aki egy adott független nemzeti szabályozó hatóság vezetője vagy kijelölt magas szintű képviselője,és aki felelős a szabályozási keret napi szintű alkalmazásáért a tagállamban . Az nemzeti szabályozó hatóságok tagállamonként egy póttagot jelölnek ki. A Bizottság a szabályozói tanács előzetes beleegyezésével az ülésen megfigyelőként vesz részt.

(2)  A szabályozói tanács elnököt és elnökhelyettest jelöl ki saját tagjai közül. Az elnökhelyettes hivatalból helyettesíti az elnököt, ha akadályoztatva van feladatai ellátásában. Az elnök és az alelnök megbízatása az eljárási szabályzatban meghatározott választási eljárások alapján két és fél évre szól. ▌

(3)  A szabályozói tanács évente legalább négyszer rendes ülést tart, amelyet az elnök hív össze. ▌ Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére rendkívüli ülést is tarthat. A szabályozói tanács bárkit felkérhet, akinek az álláspontja érdeklődésre tarthat számot, hogy ülésein megfigyelőként részt vegyen. A szabályozói tanács tagjai – az eljárási szabályzatnak megfelelően – tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe vehetik. ▌

(4)  A szabályozói tanács a jelen levő tagok kétharmados többségével határoz e rendelet, a keretirányelv és az egyedi irányelvek eltérő rendelkezése hiányában . E határozatokat közölni kell a Bizottsággal.

A szabályozói tanács a BERT eljárási szabályzatát kétharmados többséggel fogadja el. Az eljárási szabályzatnak biztosítania kell, hogy a szabályozói tanács tagjai minden ülés előtt kézhez kapják a teljes napirendet és a javaslattervezeteket annak érdekében, hogy a szavazás előtt lehetőségük legyen módosításokat javasolni.

(5)  Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Az eljárási szabályzat részletesebben meghatározza a szavazás rendjét, így különösen azt, hogy egy tag milyen feltételek szerint járhat el egy másik tag nevében, valamint azt, hogy adott esetben milyen szabályok vonatkoznak a határozatképességre.

(6)  Az e rendelettel rá ruházott feladatok ellátásában a szabályozói tanács függetlenül jár el, így nem kérhet és nem fogadhat el utasítást sem tagállamtól, sem köz- vagy magánjogi érdekcsoporttól.

(7)  A szabályozói tanács titkársági feladatait a BERT látja el.

21. cikk

A szabályozói tanács feladatai

(1)  A szabályozói tanács a (7) bekezdéssel összhangban kinevezi az ügyvezető igazgatót. A szabályozói tanács hoz meg minden határozatot a BERT 3. cikkben felsorolt feladatainak teljesítésével kapcsolatban.

(2)  A Bizottsággal folytatott egyeztetést követően – és a 23. cikk (3) bekezdésével, valamint a 25. cikk alapján megállapított költségvetés-tervezettel összhangban – a szabályozói tanács minden évben szeptember 30. előtt ▌ elfogadja a BERT következő évi munkaprogramját, és eljuttatja az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

(3)  A szabályozói tanács fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató ▌ felett.

(4)  A szabályozói tanács a 36. cikkel összhangban a BERT nevében elfogadja a BERT irataihoz való hozzáférésre vonatkozó külön rendelkezéseket.

(5)  A szabályozói tanács elfogadja, majd az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Számvevőszéknek legkésőbb június 15-ig továbbítja a BERT tevékenységéről szóló éves jelentést. Az Európai Parlament vagy a szabályozói tanács elnökét, vagy az ügyvezető igazgatót felkérheti arra, hogy tájékoztassa a BERT tevékenységeivel kapcsolatos lényeges ügyekről .

(6)  A szabályozói tanács iránymutatást ad az ügyvezető igazgatónak feladatai végrehajtásához.

(7)  Az ügyvezető igazgatót a szabályozói tanács nevezi ki. A szabályozói tanács erről tagjainak háromnegyedes többségével határoz. Az ügyvezetőigazgató-jelölt nem vesz részt e határozat előkészítésében, illetve az arról szóló szavazásban.

(8)  A szabályozói tanács jóváhagyja az éves jelentés szabályozási tevékenységekről szóló külön szakaszát, amelyről e cikk (5) bekezdése és a 23. cikk (7) bekezdése rendelkezik.

22. cikk

Az ügyvezető igazgató

(1)  A BERT-et ügyvezető igazgatója vezeti, aki a szabályozói tanács felé tartozik elszámolással és annak utasításai szerint jár el feladatai ellátása során . Az ügyvezető igazgató más módon nem kérhet, és nem fogadhat el semmilyen utasítást sem kormánytól, sem szervezettől.

(2)  Az ügyvezető igazgatót – az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások terén elért érdemei, alkalmassága és tapasztalata alapján – a szabályozói tanács nevezi ki ▌. Kinevezése előtt a szabályozói tanács által kiválasztott jelölt alkalmasságával kapcsolatban az Európai Parlament és a Bizottság nem kötelező erejű véleményt nyilváníthat . E célból a jelöltet felkérik, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon a képviselők által feltett kérdésekre.

(3)  Az ügyvezető igazgató megbízatása öt évre szól. ▌

(4)  A szabályozói tanács – ▌ az értékelő jelentés figyelembevételével, és kizárólag akkor, ha ezt a BERT feladatai és a vele szemben támasztott követelmények indokolják – ▌ az ügyvezető igazgató megbízatását egyetlen alkalommal, legfeljebb további három évre megújíthatja.

Ha az igazgatási tanácsnak szándékában áll megújítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal megbízatásának megújítása előtt az ügyvezető igazgató felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és annak tagjai jelenlétében válaszoljon a feltett kérdésekre.

Ha megbízatását nem újították meg, az ügyvezető igazgató mindaddig hivatalban marad, amíg utódját ki nem nevezik.

(5)  Az ügyvezető igazgató csak a szabályozói tanács által hozott határozat útján, az Európai Parlament véleményének figyelembevételével menthető fel tisztségéből. A szabályozói tanács erről tagjainak háromnegyedes többségével határoz.

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy feladatai ellátásáról nyújtson be jelentést. Szükség esetén, az Európai Parlament illetékes bizottsága felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy válaszoljon a képviselők kérdéseire.

23. cikk

Az ügyvezető igazgató feladatai

(1)  Az ügyvezető igazgató felelős a BERT képviseletéért, és az ő feladata annak igazgatása.

(2)  Az ügyvezető igazgató készíti elő a szabályozói tanács programját . Az ügyvezető igazgató részt vesz – szavazati jog nélkül – a szabályozói tanács munkájában.

(3)  Az ügyvezető igazgató minden évben elkészíti, majd az adott év június 30-ig a szabályozói tanács ▌ elé terjeszti a BERT következő évi munkaprogramjának tervezetét. A szabályozói tanács a 21. cikk (2) bekezdése szerint fogadja el a munkaprogram tervezetét.

(4)  Az ügyvezető igazgató felel annak ellenőrzéséért , hogy a szabályozói tanács ▌ iránymutatásával ▌ megvalósuljon a BERT éves munkaprogramja.

(5)  Az ügyvezető igazgató megfelelő intézkedésekkel – különösen belső ügyviteli utasítások elfogadásával és közlemények közzétételével – gondoskodik arról, hogy a BERT e rendelettel összhangban működjék.

(6 )  Az ügyvezető igazgató a 25. cikk értelmében becslést készít a BERT bevételeiről és kiadásairól, és a 26. cikk értelmében végrehajtja a BERT költségvetését

(7 )  Az ügyvezető igazgató minden évben elkészíti a BERT tevékenységéről szóló éves jelentés tervezetét, külön-külön szakaszban kitérve a BERT tanácsadói tevékenységeire, illetőleg a pénzügyi és az igazgatási kérdésekre.

(8 )  A BERT alkalmazottai tekintetében a szabályozói tanács az ügyvezető igazgatóra ruházhatja a 38. cikk (3) bekezdése szerinti hatáskör gyakorlását .

V.FEJEZET

PÉNZÜGYI ELŐÍRÁSOK

24. cikk

A BERT költségvetése

(1)  A BERT bevételei és forrásai elsősorban a következőkből állnak:

   a) a költségvetési hatóság döntése értelmében és a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament és a Tanács közötti intézményközi megállapodás (16) 47. pontjával összhangban az Európai Unió általános költségvetésének (a Bizottságra vonatkozó szakasz) megfelelő fejezeteiben szereplő közösségi támogatás;
   b) az egyes nemzeti szabályozó hatóságoktól kapott pénzügyi hozzájárulás. Minden egyes tagállam biztosítja, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkeznek a BERT működésében való részvételhez szükséges megfelelő pénzügyi forrásokkal;
   c) a szakszemélyzet felét a nemzeti hatóságoktól érkező kiküldött tagállami szakértők kell, hogy adják;
   d) a szabályozói tanács legkésőbb hat hónappal e rendelet hatálybalépését követően meghatározza a b) pontban említett, az egyes tagállamok által nyújtott pénzügyi hozzájárulás mértékét ;
   e) a költségvetési szerkezet megfelelőségét és a tagállamok megfelelését 2014 . január 1-ig felül kell vizsgálni.

(2)  A BERT kiadásai személyzeti, igazgatási, infrastrukturális és működési költségekből állnak.

(3)  A bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.

(4)  Az összes bevételről és kiadásról pénzügyi évenként előzetes becslést kell készíteni, majd a becsült összegeket a költségvetésében fel kell tüntetni; a pénzügyi év azonos a naptári évvel.

(5)  A BERT szervezeti és pénzügyi felépítését 2014. január 1-ig felül kell vizsgálni.

25. cikk

A költségvetés megállapítása

(1)  Az ügyvezető igazgató minden évben legkésőbb február 15-ig elkészíti, és az előzetes munkaköri jegyzékkel együtt továbbítja a szabályozói tanácshoz a következő pénzügyi év előirányzott működési kiadásait és munkaprogramját magában foglaló előzetes költségvetés-tervezetet. Az ügyvezető igazgató által készített tervezet alapján a szabályozói tanács minden évben becslést készít a BERT következő pénzügyi évre várható bevételeiről és kiadásairól. Ezt a – létszámtervet is magában foglaló – becslést a szabályozói tanács legkésőbb március 31-ig a Bizottság elé terjeszti. ▌

(2)  A Bizottság az előirányzatot az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetével együtt eljuttatja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz (a továbbiakban együtt: "költségvetési hatóság").

(3)  A becslés alapján a Bizottság az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetében feltünteti a létszámtervre való tekintettel szükségesnek ítélt előrejelzéseket, valamint azon támogatás összegét, amely a Szerződés 272. cikkével összhangban az általános költségvetést terheli.

(4)  A költségvetési hatóság elfogadja a BERT létszámtervét.

(5)  A BERT költségvetését az igazgatási tanács állítja össze. Véglegesnek attól fogva tekintendő, hogy az Európai Közösségek általános költségvetését véglegesen elfogadták. A költségvetést szükség esetén eszerint ki kell igazítani.

(6)  A szabályozói tanács haladéktalanul értesíti a költségvetési hatóságot, ha olyan projekt megvalósítása áll szándékában, amely jelentős pénzügyi kihatással van költségvetésének finanszírozására, különösen pedig akkor, ha ingatlannal – például épületek bérbe vagy tulajdonba vételével – kapcsolatos projektről van szó. Minderről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a költségvetési hatóság bármely ága véleményt kíván kibocsátani, az ingatlanprojektről szóló tájékoztatás átvételétől számítva két héten belül értesíti a BERT-et erről a szándékáról. Válasz hiányában a BERT lebonyolíthatja a tervezett ügyletet.

26. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1)  Az ügyvezető igazgató ellátja az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatait, és végrehajtja a BERT költségvetését.

(2)  Az ügyvezető igazgatónak éves tevékenységi jelentést kell készítenie a BERT számára egy megbízhatósági nyilatkozat kíséretében. E dokumentumokat közzé kell tenni.

(3)   A BERT számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi év lezárulta után legkésőbb március 1-jéig megküldi a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek az előzetes beszámolót, valamint az adott pénzügyi év költségvetési és pénzügyi gazdálkodásáról szóló jelentést. A BERT számvitelért felelős tisztviselője legkésőbb a következő év március 31-ig az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is megküldi a költségvetési és a pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője ezután az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 128. cikkével összhangban konszolidálja az intézmények és a decentralizált szervezetek előzetes beszámolóját.

(4)   A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi év lezárulta után legkésőbb március 31-ig megküldi a Számvevőszéknek a BERT előzetes beszámolóját, valamint az adott pénzügyi év költségvetési és pénzügyi gazdálkodásáról szóló jelentést. A pénzügyi év költségvetési és pénzügyi gazdálkodására vonatkozó jelentést az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is el kell juttatni.

(5)   Az ügyvezető igazgató, miután beérkeztek hozzá a BERT előzetes beszámolójára vonatkozó, a Számvevőszék által az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 129. cikkében foglaltakkal összhangban tett észrevételek, saját hatáskörében összeállítja, majd véleményezésre a szabályozói tanács elé terjeszti a BERT végleges beszámolóját.

(6)   A szabályozói tanács véleményt bocsát ki a BERT végleges beszámolójáról.

(7)   Az ügyvezető igazgató a pénzügyi év lezárulta után legkésőbb július 1-ig eljuttatja a szóban forgó végleges beszámolót, valamint a szabályozói tanács véleményét az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Számvevőszékhez.

(8)   A végleges beszámolót közzé kell tenni.

(9)   Az ügyvezető igazgató legkésőbb október 15-ig választ küld a Számvevőszéknek annak észrevételeire. E válaszról másolatot küld a szabályozói tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak.

(10)   Az ügyvezető igazgató az Európai Parlamentnek – ez utóbbi kérésére, összhangban az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 146. cikkének (3) bekezdésében foglaltakkal – minden olyan tájékoztatást megad, amely szükséges a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához.

(11)   Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2-ik év május 15-ig mentesíti az ügyvezető igazgatót az N-ik pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

27. cikk

Belső ellenőrzési rendszerek

A Bizottság belső pénzügyi ellenőre felelős a BERT belső ellenőrzési rendszerének könyvvizsgálatáért.

28. cikk

Pénzügyi szabályok

A BERT-re vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatási tanács fogadja el. A szóban forgó szabályok eltérhetnek az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. december 23-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől(17) , ha a BERT sajátos működési igényei úgy kívánják, ehhez azonban a Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség.

29. cikk

Csalás elleni intézkedések

(1)  Csalás, vesztegetés és egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés céljából az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(18) előírásai megszorítás nélkül alkalmazandók║.

(2)  A BERT köteles csatlakozni az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága között létrejött, az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz(19) , és haladéktalanul elfogadni a BERT összes alkalmazottjára vonatkozó megfelelő rendelkezéseket.

(3)  A finanszírozási határozatokban és a megállapodásokban, valamint a belőlük következő végrehajtási aktusokban kifejezetten ki kell kötni, hogy a Számvevőszék és az OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzésnek vetheti alá a BERT által kifizetett pénzösszegek kedvezményezettjeit, valamint a BERT azon munkatársait, akik az említett pénzösszegek allokációjáért felelnek.

VI.FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

30. cikk

Információszolgáltatás a BERT számára

(1)  Az elektronikus hírközlő hálózatokat működtető és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások kötelesek megadni mindennemű, a BERT által az e rendeletben meghatározott feladatai végrehajtása céljából kért információt, beleértve a pénzügyi információkat is. A vállalkozások a kérést követően az információkat haladéktalanul , illetve a BERT által kért időhatárokon belül, a BERT által kért részletezésben adják meg. A Bizottság felkérheti a BERT-et, hogy indokolja meg : miért kéri az információkat.

(2)  A nemzeti szabályozó hatóságok a BERT rendelkezésére bocsátják mindazon információkat, amelyekre annak e rendeletben meghatározott feladatainak végrehajtásához szüksége van. Amennyiben a rendelkezésre bocsátott információk olyan információkra vonatkoznak, amelyeket korábban a vállalkozások a nemzeti szabályozó hatóság kérésére annak rendelkezésére bocsátottak, az érintett vállalkozásokat erről értesítik.

(3)  Szükség esetén garantálni kell az e cikk alapján rendelkezésre bocsátott információ bizalmas jellegét. A 35. cikket alkalmazni kell.

31. cikk

Egyeztetés

Ha a BERT a rendelettel összhangban véleményt szándékozik kiadni , erről adott esetben egyeztetést folytat az érdekelt felekkel, és lehetőséget biztosít számukra, hogy ésszerű időhatárokon belül megtegyék észrevételeiket a tervezett véleményről . Az egyeztetési eljárás eredményeit a BERT nyilvánosságra hozza, feltéve, hogy az nem számít bizalmas információnak.

32. cikk

Felügyelet, végrehajtás és szankciók

(1)   A nemzeti szabályozó hatóságok a BERT-tel együttműködve felelősek annak ellenőrzéséért, hogy a vállalkozások teljesítik-e az e rendeletben rögzített rendelkezésekből eredő kötelezettségeiket.

(2)   A Bizottság felhívja a vállalkozások figyelmét, ha azok nem tesznek eleget a 30. cikk szerinti információra vonatkozó kérésnek. Adott esetben, és a BERT kérésére a Bizottság nyilvánosságra hozhatja e vállalkozások nevét ▌.

4.  

33. cikk

Érdekeltségi nyilatkozat

A BERT alkalmazottai, a szabályozói tanács tagjai és a BERT ügyvezető igazgatója évente kötelezettségvállalási nyilatkozatot és érdekeltségi nyilatkozatot tesz, amelyben nyilatkoznak a függetlenségüket esetleg befolyásoló mindenfajta közvetlen vagy közvetett érdekeltségük hiányáról. Ezeket a nyilatkozatokat írásban kell megtenni.

34. cikk

Átláthatóság

(1)  A BERT tevékenységét magas fokú átláthatóság biztosításával végzi.

(2)  A BERT gondoskodik arról, hogy a nyilvánosság és bármely érdekelt fél tárgyilagos, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon, különösen – adott esetben – a BERT munkájának eredményeit illetően. Nyilvánosságra hozza továbbá a szabályozói tanács tagjai és az ügyvezető igazgató által tett érdekeltségi nyilatkozatokat ▌.

(3)  A szabályozói tanács, az ügyvezető igazgató javaslata alapján engedélyezheti az érdekelt felek számára, hogy a BERT egyes tevékenységeiben megfigyelőként részt vegyenek.

(4)  A BERT belső eljárási rendjében meghatározza az (1) és (2) bekezdésben említett átláthatósági szabályok végrehajtására vonatkozó gyakorlati intézkedéseket.

35. cikk

Titoktartás

(1)  A BERT nem adhatja tovább harmadik felek részére az általa kezelt vagy hozzá beérkezett olyan információkat, amelyek tekintetében bizalmas kezelést kértek.

(2)  A BERT szabályozói tanácsának tagjaira, az ügyvezető igazgatóra, a külső szakértőkre és a BERT alkalmazottaira ▌ feladataik megszűntét követően is vonatkoznak a Szerződés 287. cikke szerinti titoktartási előírások.

(3)  A BERT belső eljárási rendjében meghatározza az (1) és (2) bekezdésben említett titoktartási szabályok végrehajtására vonatkozó gyakorlati intézkedéseket.

(4)  Az alábbi 36. cikk sérelme nélkül a BERT a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom határozattal(20) összhangban megteszi a szükséges intézkedéseket azoknak a titoktartási rendelkezések alá eső információknak a védelmére, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik, illetve amelyeket a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok bocsátanak rendelkezésére. A tagállamok szintén megteszik e célból a megfelelő intézkedéseket a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban. Megfelelő figyelemmel kell lenni a Közösség vagy annak egy vagy több tagállama alapvető érdekei esetleges sérülésének súlyosságára. A tagállamok és a Bizottság egyaránt tiszteletben tartja a dokumentumok készítője által meghatározott titkossági besorolást.

36. cikk

Hozzáférés az iratokhoz

(1)  A BERT-nél tárolt iratokra az 1049/2001/EK ║rendeletet kell alkalmazni.

(2)  A szabályozói tanács a BERT tényleges működésének kezdetétől számítva hat hónapon belül gyakorlati intézkedéseket fogad el az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására.

37. cikk

Jogállás

(1)  A BERT jogi személyiséggel rendelkező közösségi szerv.

(2)  A BERT-et valamennyi tagállamban az a legteljesebb jogképesség illeti meg, amellyel a nemzeti jog szerint jogi személy rendelkezhet. A BERT jogosult különösen ingó és ingatlan vagyont szerezni, illetőleg azt elidegeníteni, valamint bírósági eljárásban félként részt venni.

(3)  A BERT-et ügyvezető igazgatója képviseli.

(4)  A BERT székhelye: […]. Végleges elhelyezéséig a BERT a Bizottság helyiségeiben működik.

38. cikk

Munkatársak

(1)  A BERT alkalmazottaira ▌ az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint az Európai Közösségek intézményei által az említett szabályzat, illetve feltételek alkalmazása céljából közösen elfogadott szabályok alkalmazandók.

(2)  A szabályozói tanács – a Bizottsággal egyetértésben, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 110. cikkében foglaltaknak megfelelően – elfogadja a szükséges végrehajtó intézkedéseket.

(3)  Alkalmazottai tekintetében a BERT gyakorolja az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata által a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott hatáskört, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek által a szerződéskötésre jogosult hatóságra ruházott hatáskört.

(4)  Az igazgatási tanács elfogadhat olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy kirendelt tagállami szakértőket alkalmazzanak a BERT-nél .

39. cikk

Kiváltságok és mentességek

A BERT-re alkalmazni kell az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet.

40. cikk

A BERT felelőssége

(1)  Szerződésen kívüli felelősség alapján a BERT – a tagállamok jogában meglévő közös általános jogelveknek megfelelően – megtéríti az általa okozott, illetőleg az alkalmazottai által feladataik ellátása során okozott összes kárt. Az ilyen károk megtérítésével kapcsolatos jogviták az Európai Közösségek Bíróságának joghatósága alá tartoznak.

(2)  A BERT alkalmazottainak a BERT-tel szembeni személyes pénzügyi és fegyelmi felelőssége tekintetében a BERT munkatársaira alkalmazandó vonatkozó rendelkezések az irányadók.

41. cikk

Személyes adatok védelme

A magánszemélyekkel kapcsolatos adatok feldolgozása tekintetében a BERT-re a 45/2001/EK rendelet rendelkezései vonatkoznak.

42. cikk

Harmadik országok részvétele

A BERT tevékenységében részt vehetnek olyan európai országok, amelyek a Közösséggel megállapodást kötöttek, melynek értelmében az adott országok elfogadták és alkalmazzák az e rendelet tárgyát képező területen a közösségi jogszabályokat. E megállapodások vonatkozó rendelkezései értelmében rögzíteni kell az ezen országoknak a BERT munkájában való részvételére vonatkozó részletes szabályokat, és különösen a BERT munkájában való részvétel jellegét és mértékét. A szabályozói tanács határozata alapján e szabályok előírhatják a szavazati jog nélküli képviseletet a szabályozói tanács ülésein .

43. cikk

A Hírközlési Bizottság

(1)  E rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során a Bizottságot munkájában a 2002/21/EK (keretirányelv) 22. cikke által létrehozott Hírközlési Bizottság segíti.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat (21) 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

44. cikk

Értékelés és felülvizsgálat

A▌ tényleges működés kezdetétől számított három éven belül ▌ a Bizottság értékelő jelentést tesz közzé a BERT működésének eredményeként szerzett tapasztalatokról ▌. Az értékelés kiterjed a BERT által elért eredményekre és annak munkamódszereire, összevetve azokat céljaival, megbízatásával és az e rendeletben és a BERT éves munkaprogramjaiban meghatározott feladataival. Az értékelő jelentés figyelembe veszi a nemzeti és közösségi szinten érdekelt felek álláspontját és azt a Tanács és az Európai Parlament elé kell terjeszteni. Az Európai Parlament véleményt készít az értékelő jelentésről.

2014. január 1-ig felülvizsgálatot kell végezni annak felmérése érdekében, hogy szükség van-e a BERT megbízatásának meghosszabbítására. Ha a hosszabbítás indokolt, felül kell vizsgálni a költségvetési és eljárási szabályzatot, valamint az emberi erőforrásokat.

45. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet [2009. december 31-én] lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt║

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 224., 2008.8.30., 50. o.
(2) HL C 257., 2008.10.9., 51. o.
(3) Az Európai Parlament 2008. szeptember 24-i álláspontja.
(4) HL L 108., 2002.4.24. , 33. o.
(5) HL L 108., 2002.4.24. , 7. o.
(6) HL L 108., 2002.4.24. , 21. o.
(7) HL L 108., 2002.4.24. , 51. o.
(8) HL L 201., 2002.7.31. , 37. o. ║
(9) HL C 146. E, 2008.6.12., 370. o.
(10) HL L 200., 2002.7.30., 38. o.
(11) HL C 104., 2006.5 .3., 19. o. és HL C 191., 2007.8.17., 17. o.
(12) HL L 108., 2002.4.24., 1. o.
(13) HL L 171., 2007.6.29., 32. o.
(14) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
(15) HL L 8, 2001.1.12., 1. o.
(16) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(17) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(18) HL L 136., 1999.5.31., 1. o.
(19) HL L 136., 1999.5.31., 15. o.
(20) HL L 317., 2001.12.3., 1. o.
(21) HL L 184 ., 1999.7.17., 23. o.

Utolsó frissítés: 2009. július 8.Jogi nyilatkozat