Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0249(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0316/2008

Texte depuse :

A6-0316/2008

Dezbateri :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Voturi :

PV 24/09/2008 - 8.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0450

Texte adoptate
WORD 263k
Miercuri, 24 septembrie 2008 - Bruxelles Ediţie definitivă
Autoritatea europeană de reglementare a pieţei comunicaţiilor electronice ***I
P6_TA(2008)0450A6-0316/2008
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 septembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de reglementare a pieței comunicațiilor electronice (COM(2007)0699 – C6-0428/2007 – 2007/0249(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0699),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0428/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A6-0316/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   constată că Comisia și-a comunicat intenția de a finanța noul Organism al autorităților europene pentru reglementare în domeniul telecomunicațiilor (OARET) în cadrul subrubricii 1a din actualul cadru financiar multianual 2007-2013, parțial prin redistribuire și parțial printr-o majorare pentru perioada 2009-2013; subliniază, totuși, că autoritatea bugetară nu a primit încă informații detaliate privind acest exercițiu și, prin urmare, nu este clar încă ce programe sau priorități vor fi afectate sau care vor fi consecințele pe parcursul exercițiului financiar și dacă la subrubrica 1a va fi în continuare disponibilă o marjă suficientă;

3.   subliniază faptul că OARET va executa, de asemenea, sarcini administrative și va oferi asistență Comisiei; prin urmare, consideră că ar trebui analizate toate posibilitățile de a finanța organismul din cadrul financiar multianual 2007-2013, inclusiv din cadrul rubricii 5, rubrică la care, aparent, sunt încă disponibile marje suficiente;

4.   subliniază faptul că înființarea OARET va intra sub incidența dispozițiilor de la punctul 47 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII)(1) ; subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea unei astfel de agenții, Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării acestei agenții, în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

5.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

6.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 septembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Organismului autorităților europene pentru reglementare în domeniul telecomunicațiilor (OARET)
P6_TC1-COD(2007)0249

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei ║,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(1) ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(2) ,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(3) ,

întrucât:

(1)  Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva-cadru)(4) , Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul)(5) , Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice (Directiva privind autorizarea)(6) , Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciile universale şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile electronice de comunicaţii (Directiva privind serviciul universal)(7) şi Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor electronice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice)(8) (denumite împreună în continuare "Directiva-cadru şi Directivele individuale "), precum și rezoluția Parlamentului European din 21 iunie 2007 privind încrederea consumatorilor în mediul digital (9) doresc să creeze o piaţă internă a comunicaţiilor electronice în cadrul Comunităţii, asigurând, în acelaşi timp, un nivel ridicat de investiţii, inovaţii şi protecţie a consumatorilor printr-o concurenţă sporită.

(2)  Cadrul de reglementare din 2002 pentru comunicațiile electronice prevede un sistem de reglementare al autorităților naționale de reglementare (ANR-uri) și cooperarea acestor autorități atât între ele cât și cu Comisia, în vederea asigurării dezvoltării practicii coerente de reglementare și a aplicării unitare a cadrului de reglementare la nivelul Comunității, dar lăsând loc concurenței în materie de reglementări între ANR-uri, în lumina condițiilor specifice de pe piețele naționale .

(3)  ANR-urile exercită o putere discreţionară considerabilă în punerea în aplicare a cadrului de reglementare care reflectă cunoaşterea expertă de către acestea a condiţiilor de pe piaţa locală, dar această putere discreţionară trebuie reconciliată cu necesitatea de a asigura dezvoltarea practicii de reglementare coerente şi aplicarea uniformă a cadrului de reglementare pentru a contribui în mod eficient la dezvoltarea şi definitivarea pieţei interne.

(4)  Organismul autorităților europene pentru reglementare în domeniul telecomunicațiilor (OARET) ar trebui înființat în vederea realizării unei coordonări între ANR-urile statelor membre, fără a armoniza strategiile de reglementare existente într-o măsură care să submineze concurența în materie de reglementări.

(5)  Având în vedere această necesitate de a aplica în mod uniform normele relevante în toate statele membre, Comisia a înfiinţat Grupul european al autorităţilor de reglementare (ERG) prin Decizia 2002/627/CE (10) pentru a acorda consultanţă şi asistenţă Comisiei în consolidarea pieţei interne şi, la un nivel mai general, pentru a asigura o interfaţă între ANR-uri şi Comisie.

(6)  ERG a avut o contribuţie pozitivă, acordând asistenţă în demersurile către o practică coerentă de reglementare, în măsura în care acest lucru a fost posibil. Cu toate acestea, prin natura sa, ERG este un grup informal care se bazează în esenţă pe cooperare voluntară, al cărui statut instituţional existent nu reflectă responsabilităţile importante exercitate de ANR-uri în punerea în aplicare a cadrului de reglementare.

(7)  Prin urmare, este necesar un temei instituțional substanțial pentru înființarea unui organism care să reunească expertiza și experiența ANR-urilor , împreună cu un set de competențe bine definit, având în vedere necesitatea ca acest organism să exercite o autoritate ▌în ochii membrilor săi și necesitatea reglementării sectorului prin calitatea rezultatelor acestuia.

(8)  Necesitatea de a îmbunătăţi mecanismele de asigurare a practicii uniforme de reglementare în vederea definitivării pieţei interne a comunicaţiilor şi serviciilor electronice a fost evidenţiată de constatările rapoartelor Comisiei din 20 februarie 2006 şi din 29 martie 2007 cu privire la punerea în aplicare a cadrului de reglementare din 2002(11) şi de consultarea publică privind Comunicarea Comisiei din 29 iunie 2006 către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor asupra Revizuirii cadrului de reglementare UE pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice║. Acestea au identificat absenţa în continuare a unei pieţe interne a comunicaţiilor electronice ca fiind cel mai important aspect care trebuia soluţionat prin reforma cadrului de reglementare. Reglementarea fragmentată şi neuniformă rezultată în urma activităţilor slab coordonate ale ANR-urilor riscă să pună în pericol competitivitatea sectorului, precum şi beneficiile semnificative ale consumatorilor rezultate în urma concurenţei transfrontaliere şi trans-naţionale, şi chiar a serviciilor la nivel comunitar.

(9)  În special, efectuarea cu întârziere a analizelor de piaţă în baza Directivei 2002/21/CE (Directiva-cadru ), metodele divergente adoptate de ANR-uri pentru impunerea obligaţiilor stabilite pentru remedierea absenţei unei concurenţe eficiente identificată prin analiza de piaţă, condiţiile eterogene aferente drepturilor de utilizare, procedurile de selecţie diferite pentru serviciile la nivel comunitar, numerele diferite din Comunitate pentru serviciile la nivel comunitar şi problemele cu care se confruntă ANR-urile în soluţionarea disputelor transfrontaliere au ca rezultat soluţii ineficiente şi creează obstacole în calea realizării pieţei interne.

(10)  Strategia actuală de creare a unei mai mari coerențe între ANR-uri prin schimbul de informații și cunoștințe privind experiențele practice s-a dovedit a avea succes în scurta perioadă ce a trecut de la desfășurarea sa. Cu toate acestea, va fi necesară o coordonare mai intensă între toate autoritățile de reglementare la nivel național și european pentru a înțelege și dezvolta mai departe piața internă a serviciilor de comunicații electronice cu scopul de a spori gradul de coerență al reglementărilor.

(11)  Această situație atrage după sine necesitatea înființării unui nou organism, OARET . OARET ar aduce astfel o contribuție efectivă la sprijinirea definitivării pieței interne prin sprijinul acordat Comisiei și ANR-urilor . OARET ar funcționa ca punct de referință și ar câștiga încredere în virtutea independenței sale, a calității serviciilor de consultanță acordate și a informațiilor diseminate, a transparenței procedurilor și metodelor sale de operare și a eforturilor depuse în îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt alocate.

(12)  Înfiinţarea OARET ar trebui, prin crearea unei baze comune de expertiză, să consolideze capacităţile ANR-urilor fără a înlocui funcţiile existente ale acestora şi fără a dubla eforturile depuse deja, în beneficiul sprijinirii Comisiei în îndeplinirea responsabilităţilor sale.

(13)  OARET urmează să înlocuiască ERG și să joace rolul de forum exclusiv pentru cooperare între ANR-uri şi între aceste autorităţi şi Comisie în exercitarea întregii game de responsabilități ale acestora conform cadrului de reglementare.

(14)  OARET ar trebui înființată în cadrul structurii instituționale și a balanței de puteri existente ale Comunității. Agenția ar trebui să fie independentă în ceea ce privește aspectele tehnice și să aibă autonomie juridică, administrativă și financiară. În acest scop, este necesar ▌ca OARET să fie un organism comunitar cu personalitate juridică care să-și poată exercita puterile conferite prin prezentul regulament.

(15)  OARET ar trebui să aibă la bază eforturile naționale și comunitare și, prin urmare, să își îndeplinească sarcinile în deplină colaborare cu ANR-uri și cu Comisia și să fie deschisă la contactele cu industria, cu grupurile de consumatori, cu grupurile de interes cultural și cu alte părți interesate relevante.

(16)  ▌În acest sens, OARET are ▌un rol important de jucat în cadrul mecanismelor avute în vedere pentru consolidarea pieței interne a comunicațiilor electronice și pentru efectuarea analizelor de piață în anumite circumstanțe.

(17)  OARET ar trebui să ofere consultanță în mod corespunzător Comisiei şi ANR-urilor, precum și Parlamentului European, la cererea acestuia, conform cadrului de reglementare al Comunității pentru comunicații electronice, asistând astfel la punerea în aplicare efectivă a acestuia.

(18)  ▌Controlul anual efectuat de OARET ar identifica cele mai bune practici și obstacolele rămase și ar contribui la îmbunătățirea nivelului de beneficii aduse cetățenilor care călătoresc în Uniunea Europeană.

(19)  În contextul urmăririi obiectivelor stabilite prin Decizia 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio)(12) , Comisia poate apela la consultanță independentă de specialitate oferită de OARET , când este considerată adecvată , în legătură cu utilizarea spectrului radio în Comunitate. Această consultanță ar putea implica investigații tehnice specifice, precum și evaluarea impactului economic sau social și analiza măsurilor din cadrul politicii cu privire la spectrul de frecvențe. De asemenea, ar putea include aspecte legate de punerea în aplicare a articolului 4 din Decizia 676/2002/CE ║, prin care OARET i se poate solicita să informeze Comisia în legătură cu rezultatele obținute în baza mandatelor conferite de Comisie Conferinței Europene a Poștelor și Telecomunicațiilor (CEPT).

(20)  În timp ce sectorul comunicațiilor electronice este un sector-cheie pentru avansarea către o economie europeană mai dezvoltată bazată pe cunoaștere, iar progresul tehnologic și al pieței a sporit potențialul de furnizare a serviciilor de comunicații electronice dincolo de granițele geografice ale statelor membre individuale, există riscul ca existența unor condiții juridice și de reglementare diferite privind furnizarea acestor servicii conform dreptului intern să împiedice tot mai mult furnizarea acestor servicii transfrontaliere.

(21)  Comisia a recunoscut natura globală și transfrontalieră a pieței telecomunicațiilor globale, observând că această piață este diferită de serviciile de telecomunicații oferite doar la nivel național și că se presupune o piață unică pentru toate serviciile de telecomunicații globale (STG), care trebuie deosebită de simplele servicii de telecomunicații naționale. STG constituie un caz special, în care ar putea fi necesară armonizarea condițiilor. Este în general recunoscut că aceste servicii, constând în date gestionate privind afacerile și serviciile vocale pentru companii multinaționale cu sediul în țări diferite, adesea continente diferite, sunt inevitabil servicii transfrontaliere iar, în interiorul Europei, paneuropene. OARET ar trebui să elaboreze o abordare comună asupra reglementării, astfel încât avantajele economice ale serviciilor integrate și continue să crească în întreaga Europă.

(22)   În cazul apariţiei unor dispute de natură transfrontalieră între întreprinderi în legătură cu drepturile sau obligaţiile prevăzute în cadrul de reglementare pentru comunicaţii electronice, la solicitarea unei autorităţi naţionale de reglementare cu competenţă în soluţionarea disputei, OARET trebuie să investigheze fondul apariţiei disputei şi să informeze respectiva ANR ║ în legătură cu cele mai adecvate măsuri de soluţionare a acestei dispute conform prevederilor cadrului de reglementare.

(23)   În domeniul comunicațiilor electronice, investițiile și inovația sunt strâns legate. OARET ar trebui să contribuie la elaborarea celor mai bune practici de reglementare și la uniformizarea aplicării regulamentului în sectorul comunicațiilor electronice, facilitând schimbul de informații dintre autoritățile naționale de reglementare și punând informațiile adecvate la dispoziția publicului, de o manieră ușor accesibilă. OARET ar trebui să aibă posibilitatea să se ocupe de aspectele economice și tehnice și să acceseze cele mai recente informații disponibile pentru a putea răspunde provocărilor economice și tehnice pe care le ridică societatea informațională aflată în curs de dezvoltare ▌.

(24)   ▌Pentru îmbunătățirea transparenței prețurilor pentru persoanele fizice la efectuarea și primirea de apeluri telefonice prin roaming în Comunitate, și pentru a ajuta clienții serviciilor de roaming să ia decizii cu privire la utilizarea telefoanelor lor mobile atunci când se află în străinătate, OARET ar trebui să se asigure că informații actualizate cu privire la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în rețelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunității ║(13) sunt puse la dispoziția părților interesate și că publică anual rezultatele unei astfel de monitorizări.

(25)   De asemenea, OARET ar trebui să poată cere efectuarea de studii necesare îndeplinirii sarcinilor sale, asigurându-se în acelaşi timp că legăturile stabilite de aceasta cu Comisia şi cu statele membre previn duplicarea eforturilor.

(26)   Structura OARET ar trebui să fie redusă și adecvată sarcinilor pe care urmează să le îndeplinească. Structura trebuie adaptată pentru a răspunde nevoilor specifice ale sistemului comunitar de reglementare a comunicațiilor electronice. În special, ar trebui respectate rolul specific al ANR-urilor și natura independentă a acestora atât la nivel european, cât și național.

(27)   OARET ar trebui să dețină atribuțiile necesare pentru a-și exercita funcțiile ▌într-un mod eficient și, mai ales, independent. Reflectând situația la nivel național, Consiliul autorităților de reglementare trebuie așadar să acționeze independent de orice interes de piață și nu poate cere sau urma instrucțiuni de la nici un guvern sau altă entitate publică sau privată.

(28)   Funcționarea fără probleme a OARET necesită ca Directorul general al acesteia să fie numit în funcție de merite și abilități administrative și manageriale dovedite, precum și în funcție de competența și experiența relevantă în domeniul rețelelor, serviciilor și piețelor de comunicații electronice, și ca acesta să își îndeplinească îndatoririle total independent și cu flexibilitate în ceea ce privește organizarea funcționării interne a OARET . Directorul general trebuie să asigure îndeplinirea eficientă a sarcinilor OARET , de o manieră independentă.

(29)   Pentru a se asigura că sarcinile OARET sunt îndeplinite în mod eficient, Directorul general ar trebui să deţină competenţele necesare emiterii tuturor avizelor, cu consimţământul Consiliului autorităţilor de reglementare şi să se asigure că OARET îşi desfăşoară activitatea conform principiilor generale prevăzute în acest sens.

30)   În plus față de principiile sale de funcționare bazate pe independență și transparență, OARET ar trebui să fie ▌deschis contactelor cu, printre altele , industria, consumatorii, sindicatele, organismele din sectorul public, centrele de cercetare și alte părți interesate. Acolo unde este cazul, OARET trebuie să ofere asistență Comisiei la diseminarea și schimbul de cele mai bune practici între întreprinderi.

(31)   Prin urmare, procedurile OARET ar trebui să garanteze faptul că acesta are acces la expertiza și experiența specialiștilor din sectorul comunicațiilor electronice, în special în domenii cu complexitate tehnică și schimbări rapide ▌.

(32)   Pentru a garanta autonomia și independența deplină a OARET , acesta ar trebui să primească un buget autonom. O treime din fondurile sale ar trebui să provină din bugetul general al Uniunii Europene și celelalte două treimi să îi fie alocate de către ANR-uri . Statele membre ar trebui să se asigure că ANR-urile dispun, în acest scop, de fonduri suficiente și necondiționate. Această metodă de finanțare nu ar trebui să aducă atingere independenței OARET nici în raport cu statele membre și nici cu Comisia Europeană.

(33)   Dacă este cazul, OARET ar trebui să se consulte cu părţile interesate şi să le ofere oportunitatea de a comenta proiectele de măsuri într-o perioadă de timp rezonabilă.

(34)   Comisia ar trebui să poată lua măsurile necesare în cazul în care întreprinderile nu furnizează informațiile necesare OARET pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor sale. De asemenea, statele membre ar trebui să garanteze faptul că dispun de un cadru adecvat de impunere efectivă a penalizărilor asupra întreprinderilor, direct proporțional cu culpa acestora și care să le descurajeze să comită o altă culpă pe viitor, pentru nerespectarea de către acestea a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

(35)   În cadrul domeniului său de aplicare, în urmărirea obiectivelor sale și în îndeplinirea sarcinilor sale, ANR-urile ar trebui să se asigure că OARET respectă în special prevederile aplicabile instituțiilor Comunității referitoare la tratamentul documentelor confidențiale. Acolo unde este cazul, este necesară asigurarea unui schimb coerent și sigur de informații în cadrul prezentului regulament.

(36)   ANR-urile ar trebui să se asigure că OARET pune în aplicare legislația relevantă din Comunitate cu privire la accesul public la documente, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei(14) şi la protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele Comunităţii şi privind libera circulaţie a acestor date(15) .

(37)  Până la 1 ianuarie 2014 ar trebui să se realizeze evaluarea nevoii de a prelungi mandatul OARET. În cazul în care o prelungire este justificată, ar trebui reevaluate reglementările bugetare și procedurale, precum și resursele umane,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE, DEFINIŢII ŞI SARCINI

Articolul 1

Obiect şi domeniu de aplicare

(1)  Se înființează un Organism al autorităților europene pentru reglementare în domeniul telecomunicațiilor (OARET) , ale cărui responsabilități sunt stabilite prin prezentul regulament. La îndeplinirea funcțiilor sale, Comisia consultă OARET, conform directivei-cadru și a directivelor individuale, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2)  OARET își desfășoară activitatea în domeniul de aplicare al ║ directivei-cadru ║ și al directivelor individuale și utilizează expertiza disponibilă în cadrul ANR-urilor . OARET contribuie la îmbunătățirea reglementărilor naționale în sectorul comunicațiilor electronice și la mai buna funcționare a pieței interne a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, inclusiv, în special, la promovarea unei aplicări eficiente și coerente a cadrului de reglementare a comunicațiilor electronice și la dezvoltarea comunicațiilor electronice la nivel comunitar ▌, prin intermediul sarcinilor menționate în Capitolele II și III.

(3)  OARET își îndeplinește sarcinile în colaborare cu ANR-urile și cu Comisia ▌.

OARET funcționează ca mijloc de schimb de informații și de adoptare a unor decizii coerente de către ANR-uri. OARET oferă baza organizațională pentru luarea de decizii de către ANR-uri. OARET adoptă poziții comune și comentarii. OARET oferă servicii de consultanță Comisiei și asistă ANR-urile în toate chestiunile ce intră în sfera de aplicare a sarcinilor încredințate ANR-urilor prin directiva-cadru și directivele individuale.

(4)  În desfăşurarea tuturor activităţilor sale şi în special în emiterea avizelor sale, OARET urmăreşte aceleaşi obiective cu cele urmărite de ANR conform articolului 8 din Directiva 2002/21/CE (directiva -cadru).

(5)  Se adoptă o decizie de înființare a unui birou care să asigure OARET resursele cuvenite şi care să conțină următoarele dispoziții:

a)   o dispoziţie care să prevadă că acest birou face parte din administrația comunitară în ceea ce privește condițiile de angajare și responsabilitățile bugetare;

b)   un statut al funcționarilor specific biroului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea în mod autonom a sarcinilor OARET; și

c)   norme privind prima adunare și primul președinte al OARET.

Biroul își are sediul la Bruxelles.

Articolul 2

Definiţii

În sensul prezentului regulament, se aplică definiţiile prevăzute la articolul 2 din Directiva 2002/21/CE, articolul 2 din Directiva 2002/19/CE, articolul 2 din Directiva 2002/20/CE, articolul 2 din Directiva 2002/22/CE, articolul 2 din Directiva 2002/58/CE şi articolul 2 din Decizia nr. 676/2002/CE ║.

Articolul 3

Funcţiile OARET

În promovarea sarcinilor sale prevăzute prin prezentul regulament, OARET :

   a) emite avize la solicitarea Parlamentului European, a Comisiei sau din proprie inițiativă și sprijină Parlamentul European și Comisia prin punerea la dispoziția acestora a unor mijloace tehnice suplimentare de asistență privind toate aspectele legate de comunicațiile electronice;
   b) elaborează poziții comune, orientări generale și bune practici pentru impunerea unor soluții de reglementare la nivel național și monitorizează implementarea lor în statele membre;
   c) asistă Comunitatea, statele membre şi ANR-urile în relaţiile, discuţiile şi schimburile cu terţii;
   d) furnizează consultanță actorilor de pe piață (inclusiv consumatorilor și organizațiilor de protecție a consumatorilor) și ANR-urilor cu privire la aspecte din domeniul reglementării;
   e) schimbă, diseminează şi colectează informaţii şi efectuează studii în domenii relevante pentru activitatea sa;
   f) schimbul de experiență și promovarea inovării în domeniul comunicațiilor electronice;
   g) oferă consultanță ANR-urilor în legătură cu dispute transnaționale și, dacă este cazul, referitoare la aspecte ce țin de accesibilitatea electronică.
   h) dezvoltă poziții comune privind chestiunile paneuropene, printre care STG, pentru a crește coerența cadrului de reglementare și pentru a promova o piață paneuropeană și norme paneuropene.

CAPITOLUL II

SARCINILE OARET REFERITOARE LA CONSOLIDAREA PIEŢEI INTERNE

Articolul 4

Rolul OARET în aplicarea cadrului de reglementare

(1)  La solicitarea Comisiei, OARET emite avize cu privire la toate aspectele legate de comunicațiile electronice, după cum prevede prezentul regulament . OARET poate prezenta, de asemenea, din proprie inițiativă, Comisiei și ANR-urilor avize cu privire la aceste aspecte.

(2)  Pentru a promova aplicarea armonizată a prevederilor directivei -cadru și ale directivelor individuale , Comisia solicită, de asemenea, sprijinul OARET, pentru elaborarea recomandărilor sau a măsurilor obligatorii care urmează a fi adoptate de Comisie conform articolului 19 din Directiva 2002/21/CE (directiva -cadru). Parlamentul European poate solicita sprijinul OARET într-o măsură rezonabilă, în legătură cu anchetele sau cu legislația care intră în sfera funcțiilor îndeplinite de OARET.

(3)  Aspectele menționate la alineatul (1) sunt :

   a) măsuri ale ANR-urilor cu privire la definirea pieţei, desemnarea întreprinderilor care au o autoritate semnificativă pe piaţă şi impunerea de remedii, conform articolului 7 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru);
   b) identificarea pieţelor transnaţionale, conform articolului 15 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru);
   c) aspecte referitoare la standardizare conform articolului 17 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru);
   d) analize ale piețelor naționale specifice conform articolului 16 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) și, unde este cazul, ale piețelor sub-naționale ;
   e) transparenţa şi informaţiile furnizate utilizatorilor finali conform articolului 21 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);
   f) calitatea serviciului conform articolului 22 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);
   g) punere în aplicarea eficientă a numărului de telefon de urgenţă "112" conform articolului 26 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);
   h) transferabilitatea numerelor conform articolului 30 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);
   i) îmbunătăţirea accesului utilizatorilor finali cu handicap la serviciile şi echipamentele de comunicaţii electronice conform articolului 33 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal);
   j) măsuri ale ANR-urilor adoptate conform articolului 5 şi articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul);
   k) măsuri cu privire la transparenţă în vederea punerii în aplicare a desfacerii buclei locale conform articolului 9 din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul);
   l) condiţiile de acces la serviciile de televiziune digitală şi radio, conform articolului 6 din Directiva 2002/19/CE (Directiva privind accesul), şi interoperabilitatea serviciilor interactive de televiziune digitală, conform articolului 18 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru);
   m) chestiuni care țin de responsabilitatea OARET, identificate în directiva-cadru și în directivele individuale, în măsura în care acestea afectează gestionarea spectrului sau sunt afectate de gestionarea acestuia;
   n) măsuri care să garanteze elaborarea de norme și cerințe paneuropene comune pentru furnizorii de STG.

(4)  În plus, Comisia poate solicita OARET să își asume sarcinile prevăzute la articolele 5-18 .

(5)  Comisia și ANR-urile țin cont întru totul de avizele emise de OARET. În cazul în care OARET propune soluții alternative în lumina diferitelor condiții de piață și a dependenței de o anumită cale a diferitelor strategii de reglementare, ANR-urile analizează care dintre soluții este cea mai potrivită pentru propria lor strategie de reglementare. ANR-urile și Comisia fac public modul în care s-a ținut seama de avizul OARET.

Articolul 5

Consultarea OARET cu privire la definirea şi analiza pieţelor naţionale şi cu privire la măsurile corective

(1)  Comisia informează OARET atunci când acţionează în conformitate cu articolul 7 alineatele (4) şi (8) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

(2)  OARET prezintă un aviz Comisiei cu privire la proiectul de măsuri respective, în termen de 4 săptămâni după ce a fost informată. Avizul va include o analiză detaliată și obiectivă pentru a se stabili dacă proiectul de măsuri constituie un obstacol pentru piața unică și compatibilitatea acestuia cu legislația comunitară, în special cu obiectivele la care se face referire în articolul 8 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). Acolo unde este cazul, Comisia solicită OARET să indice ce modificări trebuie aduse proiectului de măsuri pentru a se asigura faptul că aceste obiective sunt atinse în modul cel mai eficient.

(3)  La solicitarea Comisiei, OARET va furniza acesteia toate informaţiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în alineatul (2).

Articolul 6

Revizuiri ale pieţelor naţionale de către OARET

(1)  În cazul în care OARET primeşte o solicitare din partea Comisiei, conform articolului 16 alineatul (7) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) de analizare a pieţei specifice relevante dintr-un stat membru, aceasta emite un aviz şi furnizează Comisiei informaţiile necesare, inclusiv rezultatele consultării publice şi analiza pieţei. În cazul în care OARET constată ineficienţa concurenţei de pe piaţă, avizul său va include, în urma unei consultări publice, un proiect de măsuri în care vor fi indicate întreprinderile care consideră că trebuie desemnate ca având o putere semnificativă pe piaţă, precum şi obligaţiile corespunzătoare care trebuie impuse.

(2)  Atunci când este cazul, OARET poate consulta autorităţile naţionale relevante din domeniul concurenţei înainte de a transmite Comisiei avizul său.

(3)  La solicitarea Comisiei, OARET va furniza acesteia toate informaţiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alineatul (1).

Articolul 7

Definirea şi analiza pieţelor transnaţionale

(1)  La solicitarea Comisiei, OARET emite un aviz cu privire la definirea corespunzătoare a pieţelor transnaţionale.

(2)  Acolo unde Comisia a identificat o piață transnațională conform articolului 15 alineatul (4) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), OARET poate acorda asistență, la cerere, ANR-urilor implicate în analiza comună a pieței conform articolului 16 alineatul (5) din directiva în cauză ▌.

(3)  La solicitarea Comisiei, OARET va furniza acesteia toate informaţiile disponibile în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alineatele (1) şi (2).

Articolul 8

Armonizarea numerotării şi transferabilitatea numerelor

(1)  La solicitarea Comisiei, OARET colaborează cu ANR-uri în legătură cu aspecte legate de fraudă sau utilizarea necorespunzătoare a resurselor de numerotare în cadrul Comunității, în special pentru servicii transfrontaliere. Poate emite un aviz cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse la nivel comunitar sau național în caz de fraudă sau de utilizare necorespunzătoare, precum și cu privire la alte neclarități ale consumatorilor referitoare la numerotare.

(2)  La solicitarea Comisiei, OARET prezintă Comisiei un aviz cu privire la domeniul de aplicare şi parametrii tehnici ai obligaţiilor referitoare la transferabilitatea numerelor sau la datele de identificare ale abonaţilor şi informaţiile aferente între reţele, precum şi la oportunitatea extinderii acestor obligaţii la nivel comunitar.

Articolul 9

Punerea în aplicare a numărului de urgenţă la nivel european 112

(1)  La solicitarea Comisiei, OARET emite un aviz către Comisie cu privire la aspectele tehnice legate de punerea în aplicare a numărului de telefon de urgenţă pentru Europa 112, conform articolului 26 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal).

(2)  Înainte de emiterea avizului său, conform alineatului (1) , OARET se consultă cu autorităţile naţionale competente şi organizează o consultare publică în conformitate cu articolul 31 .

Articolul 10

Consultanţă privind aspectele legate de spectrul de frecvenţe radio din punctul de vedere al comunicaţiilor electronice

(1)  La solicitarea Comisiei, OARET acordă consultanță Comisiei, Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio ("RSPG") sau Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio("RSC"), atunci când este cazul, și în ceea ce privește aspectele care intră în sfera sa de responsabilități, în măsura în care aceste aspecte afectează sau sunt afectate de utilizarea, în Comunitate, a spectrului de frecvențe radio în domeniul comunicațiilor electronice. OARET lucrează în strânsă cooperare cu RSPG și RSC, atunci când este cazul.

(2)  Activităţile la care se face referire la alineatul (1) pot avea în vedere aspecte ce ţin de punerea în aplicare a Deciziei nr. 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvenţe radio) şi nu afectează diviziunea sarcinilor conform articolului 4 din decizia în cauză.

(3)  Comisia poate solicita OARET să furnizeze consultanță RSPG sau RSC, în ceea ce privește consultanța oferită de acesta din urmă Comisiei în legătură cu elaborarea obiectivelor comune ale politicii la care se face referire la articolul 6 alineatul (3) din Decizia nr. 676/2002/CE (Decizia privind spectrul de frecvențe radio), în cazul în care acestea cad sub incidența sectorului privind comunicațiile electronice.

(4)  OARET contribuie la rapoartele publicate de Comisie, GPSR, RSC sau oricare alte organisme relevante, după caz, privind evoluțiile prognozate ale spectrului din sectorul comunicațiilor electronice și politicile în cadrul cărora identifică nevoile și provocările posibile.

Articolul 11

Armonizarea condiţiilor şi procedurilor referitoare la autorizaţiile generale şi drepturile de utilizare

(1)  Comisia poate solicita OARET să prezinte Comisiei, RSPG sau RSC un aviz privind domeniul de aplicare și conținutul tuturor măsurilor de punere în aplicare prevăzute la articolul 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea). Acesta poate include, în special, evaluarea întocmită de către OARET cu privire la beneficiile pe care le poate avea piața unică a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ca urmare a punerii în aplicare a măsurilor adoptate de Comisie conform articolului 6a din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea) și identificarea serviciilor cu potențial comunitar care ar beneficia ca urmare a acestor măsuri.

(2)  La solicitarea Comisiei, a RSPG, a RSC sau a altor organisme pertinente, OARET explică sau completează orice aviz emis conform alineatului (1), în intervalul de timp indicat în solicitarea respectivă.

Articolul 12

Revocarea drepturilor de utilizare a spectrului de frecvenţe radio şi a numerelor emise în baza procedurilor comune

Comisia poate solicita OARET să prezinte Comisiei, RSPG sau RSC un aviz privind revocarea drepturilor de utilizare emise în baza procedurilor comune prevăzute la articolul 6b din Directiva 2002/20/CE (Directiva privind autorizarea).

Acest aviz examinează dacă au existat încălcări grave şi repetate ale condiţiilor aferente drepturilor de utilizare.

Articolul 13

Propria iniţiativă

Din proprie inițiativă, OARET poate prezenta Parlamentului European și Comisiei un aviz, în special cu privire la aspectele menționate la articolul 4 alineatul (2), articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (2) , articolul 10 alineatul (1), articolul 14, articolul 21 și articolul 22, precum și cu privire la alte aspecte pe care le consideră pertinente .

CAPITOLUL III

SARCINI COMPLEMENTARE ALE OARET

Articolul 14

Litigii transfrontaliere

(1)  În cazul în care OARET primeşte o solicitare din partea unei ANR conform articolului 21 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru) pentru o recomandare privind soluţionarea unui litigiu, aceasta informează toate părţile implicate în litigiu şi toate ANR-urile interesate.

(2)  OARET investighează istoricul disputei şi solicită informaţii corespunzătoare de la părţile implicate şi de la ANR-urile interesate.

(3)  Cu excepţia unor circumstanţe excepţionale, OARET emite recomandările sale în termen de trei luni de la solicitare. În recomandare sunt identificate toate măsurile considerate de către OARET a fi cele corespunzătoare pentru a fi luate de ANR-uri , conform prevederilor directivei -cadru şi/sau directivelor individuale .

(4)  OARET poate refuza emiterea unei recomandări atunci când consideră că alte mecanisme ar contribui mai bine şi mai rapid la soluţionarea disputei, conform prevederilor articolului 8 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru). În astfel de situaţii, OARET informează fără întârziere părţile şi ANR-urile interesate.

În cazul în care, în termen de patru luni, disputa nu este soluţionată sau dacă părţile nu au recurs la toate celelalte mecanisme, OARET acţionează conform alineatelor 2 şi 3, la solicitarea oricărei ANR .

Articolul 15

Schimbul, diseminarea şi colectarea de informaţii

(1)  Ținând cont de politica promovată de Comunitate în domeniul comunicațiilor electronice, OARET promovează schimbul de informații atât între statele membre, cât și între statele membre, ANR-uri și Comisie, cu privire la situația și progresul activităților de reglementare aferente rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ▌. În lumina diferitelor condiții de piață și a dependenței de o anumită cale a diferitelor strategii de reglementare naționale, OARET poate elabora soluții alternative, în limitele cadrului de reglementare armonizat.

(2)  OARET încurajează schimbul de informaţii şi promovează cele mai bune practici de reglementare şi dezvoltare tehnologică în Comunitate şi în afara acesteia, în special prin:

   a) colectarea, prelucrarea şi publicarea informaţiilor referitoare la caracteristicile tehnice, calitatea şi preţurile serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi la pieţele comunicaţiilor electronice din Comunitate,
   b) inițierea sau efectuarea de studii cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice și reglementarea ▌acestora, precum și
   c) organizarea și promovarea de cursuri de instruire pentru ANR-uri cu privire la aspectele care intră în sfera de competență a OARET, astfel cum aceasta a fost stabilită prin directiva-cadru și directivele individuale .

(3)  OARET pune aceste informații la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil; Se respectă confidențialitatea în mod corespunzător.

Articolul 16

Monitorizarea şi raportarea în domeniul comunicaţiilor electronice

(1)  Comisia poate solicita OARET să monitorizeze evoluțiile de pe piața comunicațiilor electronice și, în special, prețurile cu amănuntul pentru produsele și serviciile utilizate cel mai frecvent de către consumatori.

(2)  OARET publică un raport anual cu privire la evoluțiile din domeniul comunicațiilor electronice, incluzând aspecte referitoare la consumatori, în cadrul căruia identifică obstacolele rămase în calea definitivării pieței unice a comunicațiilor electronice. Raportul include, de asemenea, o prezentare și a analiză a informațiilor referitoare la procedurile naționale de recurs puse la dispoziție de statele membre conform articolului 4 alineatul (3) din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru), și măsura în care procedurile de soluționare a disputelor în afara instanțelor menționate la articolul 34 din Directiva 2002/22/CE (Directiva privind serviciul universal) sunt utilizate în statele membre. Acest raport este prezentat Parlamentului European care poate emite un aviz cu privire la acesta.

(3)  Comisia poate cere OARET să prezinte un aviz cu privire la măsurile care pot fi luate pentru soluționarea problemelor identificate în timpul evaluării aspectelor menționate la alineatul (1), împreună cu publicarea raportului anual. Acest aviz este prezentat Parlamentului European.

(4)  Comisia poate solicita OARET să publice periodic un raport privind interoperabilitatea serviciilor de televiziune interactivă digitală, conform celor menționate la articolul 18 din Directiva 2002/21/CE (Directiva cadru).

Articolul 17

Accesibilitate electronică

(1)  La solicitarea Comisiei sau din proprie inițiativă, OARET acordă consultanță Comisiei și ANR-urilor în legătură cu îmbunătățirea interoperabilității, utilizării și accesului la serviciile de comunicații electronice și la echipamentele terminale și, în special, în legătură cu aspecte referitoare la interoperabilitatea transfrontalieră, analizând nevoile speciale ale utilizatorilor finali cu handicap și ale celor vârstnici.

Articolul 18

Sarcini suplimentare

La solicitarea Comisiei, OARET poate prelua sarcini specifice suplimentare, cu acordul unanim al membrilor săi .

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA OARET

Articolul 19

Organismele OARET

OARET este alcătuit din:

   a) un Consiliu al autorităților de reglementare
   b) un Director general

Articolul 20

Consiliul autorităţilor de reglementare

(1)  Consiliul autorităților de reglementare este alcătuit dintr-un membru pentru fiecare stat membru, care va fi responsabilul sau reprezentantul la nivel înalt numit al ANR-ului independent, însărcinat cu aplicarea continuă în statele membre a cadrului de reglementare . ANR-urile numesc câte un supleant pentru fiecare stat membru. În urma acordului Consiliului autorităților de reglementare, Comisia participă în calitate de observator.

(2)  Consiliul autorităților de reglementare numește președintele consiliului și vice-președintele acestuia dintre membrii consiliului. Vice-președintele înlocuiește automat președintele dacă acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile. Mandatul președintelui și al vice-președintelui este de doi ani și jumătate, în conformitate cu procedurile electorale stabilite în regulamentul de procedură .

(3)  Ședințele Consiliului autorităților de reglementare sunt convocate de către președinte ▌în sesiune ordinară ║cel puțin de patru ori pe an. Acesta se poate reuni , de asemenea, în mod excepțional, la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi. Consiliul autorităților de reglementare poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la ședințele sale în calitate de observator. Membrii Consiliului autorităților de reglementare pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistați de consultanți sau de experți. ▌

(4)  Deciziile Consiliului autorităților de reglementare se adoptă în baza unei majorități de două treimi dintre membrii prezenți, în cazul în care nu există alte prevederi în prezentul regulament, în directiva-cadru și în directivele individuale.

Consiliul autorităților de reglementare aprobă regulamentul de procedură al OARET cu o majoritate de două treimi. Acest regulament de procedură garantează că membrii Consiliului autorităților de reglementare primesc întotdeauna ordini de zi și proiecte de propuneri complete înaintea fiecărei reuniuni, pentru a avea posibilitatea de a propune amendamente înaintea votării. Prezentele decizii sunt comunicate Comisiei.

(5)  Fiecare membru are un vot. Regulamentul de procedură prevede în detaliu etapele care trebuie urmate în cadrul procedurii de vot, mai ales condiţiile în care un membru poate acţiona în numele unui alt membru sau, dacă este cazul, normele care guvernează cvorumurile.

(6)  În exercitarea atribuțiilor care i-au fost conferite prin prezentul regulament, Consiliul autorităților de reglementare acționează independent și nu solicită sau primește instrucțiuni din partea niciunui stat membru și nici din partea grupurilor de interese publice sau private.

(7)  Serviciile de secretariat ale Consiliului autorităților de reglementare sunt asigurate de către OARET.

Articolul 21

Sarcinile Consiliului autorităților de reglementare

(1)  Consiliul autorităților de reglementare numește Directorul general , în conformitate cu alineatul (7) . Consiliul autorităților de reglementare ia toate deciziile referitoare la exercitarea atribuțiilor OARET, astfel cum sunt menționate la articolul 3.

(2)  După consultarea Comisiei , Consiliul autorităților de reglementare adoptă, în conformitate cu articolul 23 alineatul (3) și în temeiul proiectului de buget stabilit conform articolului 25, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, ▌programul de activitate al OARET pentru anul următor și îl transmite Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. ▌

(3)  Consiliul autorităților de reglementare exercită autoritate disciplinară asupra Directorului general .

(4)  Consiliul autorităților de reglementare adoptă, în numele OARET, dispozițiile speciale necesare punerii în aplicare a dreptului de acces la documentele OARET , în conformitate cu articolul 36 .

(5)  Consiliul autorităților de reglementare adoptă raportul anual privind activitățile OARET și îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Comitetului Economic și Social European și Curții de Conturi până cel târziu la data de 15 iunie. Parlamentul European poate cere Președintelui Consiliului autorităților de reglementare sau Directorului general să îl informeze în legătură cu aspectele pertinente privind activitățile OARET .

(6)  Consiliul autorităților de reglementare oferă consultanță Directorului general în exercitarea atribuțiilor acestuia.

(7)  Consiliul autorităților de reglementare numește Directorul general. Consiliul autorităților de reglementare adoptă această decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi. Directorul general numit nu participă la pregătirea sau la procesul de votare a unor astfel de decizii.

(8)  Consiliul autorităților de reglementare aprobă secțiunea independentă privind activitățile de reglementare din raportul anual, în conformitate cu alineatul (5) din prezentul articol și cu articolul 23 alineatul (7).

Articolul 22

Directorul general

(1)  OARET este administrat de către Directorul general al acestuia , care răspunde în fața Consiliului autorităților de reglementare și hotărăște, în exercitarea atribuțiilor sale, în conformitate cu instrucțiunile acestuia . Cu excepția dispoziției de mai sus, Directorul general nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern sau alt organism.

(2)  ▌Directorul general este numit de către Consiliul autorităților de reglementare , pe baza meritelor, a competențelor și a experienței relevante în domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ▌. Înainte de a fi numit în funcție, capacitatea candidatului selecționat de către Consiliul autorităților de reglementare poate fi supusă unui aviz cu caracter neobligatoriu al Parlamentului European și al Comisiei . În acest scop, candidatul poate primi invitația de a se adresa comitetului competent al Parlamentului European și de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

(3)  Mandatul Directorului general este de cinci ani. ▌

(4)  Consiliul ▌autorităților de reglementare poate să prelungească durata mandatului Directorului general o singură dată, pentru o perioadă care nu depășește trei ani, având în vedere raportul de evaluare și numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile și obligațiile OARET .

Consiliul autorităților de reglementare informează Parlamentul European în legătură cu intenţia sa de a prelungi durata mandatului Directorului general . Cu o lună înainte de prelungirea mandatului său, Directorul general poate primi invitaţia de a se adresa comitetului competent al Parlamentului şi de a răspunde întrebărilor puse de membrii acestuia.

Dacă durata mandatului nu este prelungită, Directorul general poate să rămână în funcţie până la numirea succesorului său.

(5)  Directorul general poate fi revocat din funcție doar printr-o decizie a Consiliului ▌autorităților de reglementare, ținându-se seama de avizul Parlamentului European . Consiliul autorităților de reglementare adoptă o astfel decizie cu o majoritate de trei sferturi dintre membrii săi.

(6)  Parlamentul European și Consiliul pot solicita Directorului general să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale. În cazul în care acesta este necesar, comisia responsabilă în Parlamentul European poate solicita Directorului general să ia cuvântul și să răspundă întrebărilor adresate de către membrii acesteia.

Articolul 23

Sarcinile Directorului general

(1)  Directorul general are responsabilitatea de a reprezenta OARET şi de a o administra.

(2)  Directorul general stabilește ordinea de zi a Consiliului autorităților de reglementare . El sau ea participă, fără a avea drept de vot, la lucrările Consiliului autorităților de reglementare.

(3)  În fiecare an, Directorul general pregătește un proiect al programului de activitate al OARET pentru anul următor și îl prezintă Consiliului autorităților de reglementare înainte de data de 30 iunie a anului respectiv. Consiliul autorităților de reglementare aprobă proiectul programului de activitate în conformitate cu articolului 21 alineatul (2).

(4)  Directorul general este responsabil de supravegherea punerii în aplicare a programului anual de activitate al OARET sub îndrumarea Consiliului autorităților de reglementare .

(5)  Directorul general ia măsurile necesare, în special cea de adoptare a instrucţiunilor administrative interne şi de publicare a comunicărilor, pentru a garanta funcţionarea OARET în conformitate cu prezentul regulament.

(6)  Directorul general face o estimare a veniturilor şi cheltuielilor OARET în conformitate cu articolul 25 şi execută bugetul OARET în conformitate cu articolul 26 .

(7)  În fiecare an, Directorul general pregătește un proiect de raport anual care conține o secțiune privind activitățile de reglementare ale OARET , cu o secțiune privind activitățile consultative ale OARET și o secțiune privind aspectele financiare și administrative.

(8)  Referitor la personalul OARET , Consiliul autorităților de reglementare poate delega Directorului general competențele prevăzute la articolul 38 alineatul (3).

CAPITOLUL V

CERINŢE FINANCIARE

Articolul 24

Bugetul OARET

(1)  Veniturile și resursele OARET se constituie în special din următoarele:

   a) o subvenție comunitară prevăzută la linia adecvată din bugetul general al Uniunii Europene (Secțiunea Comisie), conform deciziei autorității bugetare și în conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (16) ;
   b) o contribuție financiară din partea fiecărei ANR. Fiecare stat membru se asigură că ANR-urile dispun de resurse financiare adecvate pentru participarea la activitățile OARET;
   c) jumătate din personalul specializat este constituit din experți naționali detașați de la autoritățile naționale;
   (d) Consiliul autorităților de reglementare stabilește, cel târziu la șase luni după intrarea în vigoare a acestui regulament, nivelul contribuției financiare a fiecărui stat membru, conform literei (b);
   e) nivelul de adecvare a structurii bugetare și al respectării de către statele membre se revizuiește până la 1 ianuarie 2014.

(2)  Cheltuielile OARET cuprind cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, cheltuieli cu infrastructura şi operaţionale.

(3)  Veniturile şi cheltuielile trebuie să fie în echilibru.

(4)  Toate veniturile și cheltuielile fac obiectul unor previziuni pentru fiecare exercițiu financiar, care coincide cu anul calendaristic, și sunt introduse în bugetul OARET .

(5)  Structura organizațională și financiară a OARET este revizuită la 1 ianuarie 2014.

Articolul 25

Elaborarea bugetului

(1)  Cel târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an, Directorul general întocmește un proiect de buget estimativ acoperind cheltuielile operaționale și programul de activitate anticipat pentru exercițiul financiar următor și îl trimite Consiliului autorităților de reglementare , împreună cu schema de personal provizorie. În fiecare an, Consiliul autorităților de reglementare , în baza proiectului pregătit de către Directorul general , realizează o estimare a veniturilor și cheltuielilor OARET pentru următorul exercițiu financiar. Acest buget estimativ, incluzând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de către Consiliul autorităților de reglementare cel târziu până la data de 31 martie. ▌

(2)  Bugetul estimativ se transmite de către Comisie Parlamentului European şi Consiliului (denumite, în continuare, autoritatea bugetară), împreună cu proiectul bugetului general preliminar al Uniunii Europene.

(3)  Pe baza acestui buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare, ţinând cont de schema de personal şi de cuantumul subvenţiei prevăzute în bugetul general în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(4)  Autoritatea bugetară stabileşte schema de personal a OARET .

(5)  Bugetul OARET este stabilit de către Consiliul autorităţilor de reglementare. Acesta devine final odată cu adoptarea finală a bugetului general al Comunităţilor Europene. Dacă este necesar, acesta este adaptat în consecinţă.

(6)  Consiliul autorităţilor de reglementare notifică autoritatea bugetară cât mai curând posibil în legătură cu intenţia sa de a pune în aplicare orice proiect care ar putea avea implicaţii financiare semnificative pentru finanţarea bugetului, în special proiectele de natură imobiliară, cum ar fi închirierea sau achiziţionarea de imobile. Consiliul informează Comisia în acest sens. Dacă una dintre autorităţile bugetare intenţionează să emită un aviz, aceasta notifică OARET în acest sens în termen de două săptămâni de la primirea informaţiilor privind proiectul imobiliar în cauză. În absenţa unui răspuns, OARET poate demara operaţiunea planificată.

Articolul 26

Execuţia şi controlul bugetului

(1)  Directorul general îşi exercită competenţele de ordonator de credite şi execută bugetul OARET .

(2)  Directorul general elaborează un raport anual privind activitatea OARET, precum și o declarație de asigurare. Documentele respective se fac publice.

(3)  Până cel târziu la data de 1 martie după încheierea fiecărui exerciţiu financiar, contabilul OARET transmite contabilului Comisiei şi Curţii de Conturi situaţia conturilor provizorii, precum şi raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul financiar respectiv. De asemenea, contabilul OARET trimite Parlamentului European şi Consiliului raportul privind gestiunea financiară şi bugetară, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor. Contabilul Comisiei consolidează situaţia conturilor provizorii ale instituţiilor şi organismelor descentralizate, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (CE, Euratom) ║ nr. 1605/2002.

(4)  Până cel târziu la data de 31 martie după încheierea exerciţiului financiar, contabilul Comisiei transmite Curţii de Conturi situaţia conturilor provizorii ale OARET , precum şi raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul financiar respectiv. Raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul financiar respectiv este transmis, de asemenea, Parlamentului European şi Consiliului.

(5)  După primirea observaţiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale OARET , în conformitate cu prevederile articolului 129 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 ║, Directorul general elaborează, pe propria răspundere, situaţia conturilor finale ale OARET şi o trimite spre avizare Consiliului autorităţilor de reglementare .

(6)  Consiliul autorităţilor de reglementare emite un aviz cu privire la conturile finale ale OARET .

(7)  Până cel târziu la data de 1 iulie după încheierea exerciţiului financiar, Directorul general transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi situaţia conturilor finale împreună cu avizul Consiliului de administraţie.

(8)  Conturile finale sunt publicate.

(9)  Directorul general comunică Curţii de Conturi un răspuns la observaţiile formulate de aceasta până cel târziu la data de 15 octombrie. Acesta trimite, de asemenea, răspunsul său Consiliului autorităţilor de reglementare , Parlamentului European şi Comisiei.

(10)  Directorul general prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia şi în conformitate cu articolul 146 alineatul (3) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002, toate informaţiile necesare derulării eficiente a procedurii de descărcare de gestiune pentru exerciţiul financiar în cauză.

(11)  La recomandarea Consiliului, adaptate cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a Directorului general pentru execuţia bugetului pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Articolul 27

Sistemele de control intern

Auditorul intern al Comisiei este responsabil de auditarea sistemelor de control intern ale OARET.

Articolul 28

Norme financiare

Normele financiare aplicabile OARET sunt adoptate de către Consiliul autorităţilor de reglementare după consultarea Comisiei. Aceste norme ║ pot deroga de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (17) , dacă nevoile funcţionale specifice OARET o cer şi numai cu acordul în prealabil al Comisiei.

Articolul 29

Măsuri antifraudă

(1)  Pentru a combate frauda, corupţia şi alte activităţi ilegale, se aplică fără restricţie dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul european de luptă antifraudă (OLAF)(18) .

(2)  OARET aderă la Acordul interinstituţional din 25 mai 1999 încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene privind anchetele interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(19) şi adoptă fără întârziere dispoziţii corespunzătoare aplicabile tuturor angajaţilor OARET .

(3)  Deciziile de finanţare, acordurile şi instrumentele de punere în aplicare rezultate din acestea, stipulează clar că OLAF şi Curtea de Conturi pot, dacă este necesar, să desfăşoare verificări la faţa locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite de către OARET , precum şi în cazul personalului responsabil cu alocarea acestor sume de bani.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 30

Furnizarea de informaţii către OARET

(1)  Întreprinderile care furnizează rețele și servicii de comunicații electronice vor transmite toate informațiile, inclusiv informațiile financiare, solicitate de OARET în vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute în prezentul regulament. Întreprinderile respective furnizează aceste informații rapid și la cerere, respectând termenele și nivelul de detalii solicitate de OARET . Comisia poate cere OARET să prezinte motivele care justifică cererea sa de informații.

(2)  ANR-urile vor furniza OARET informaţiile necesare îndeplinirii sarcinilor acesteia prevăzute în prezentul regulament. Atunci când informaţiile furnizate se referă la informaţii furnizate anterior de întreprinderi la cererea ANR-urilor , întreprinderile sunt informate cu privire la aceasta.

(3)  Dacă este necesar, se garantează confidențialitatea informațiilor furnizate în conformitate cu prezentul articol. Se aplică articolul 35.

Articolul 31

Consultare

Atunci când intenționează să prezinte un aviz conform prevederilor prezentului regulament , OARET se va consulta, dacă este cazul, cu părțile interesate și le va oferi posibilitatea de a comenta proiectul de aviz într-un interval de timp rezonabil. Rezultatele procedurii de consultare vor fi publicate de OARET , exceptând informațiile confidențiale.

Articolul 32

Supraveghere, aplicare şi penalităţi

(1)  ANR-urile , în cooperare cu OARET , sunt responsabile cu verificarea respectării de către întreprinderi a obligaţiilor rezultate în baza prevederilor prezentului regulament.

(2)  Comisia atrage atenția întreprinderilor asupra faptului că acestea nu se conformează cererii de informații menționate la articolul 30. După caz, și la cererea OARET, Comisia poate publica numele acestor întreprinderi .

4.  

Articolul 33

Declaraţia de interese şi avere

Personalul OARET , membrii Consiliului autorităților de reglementare și Directorul general al OARET vor da anual o declarație de angajament și o declarație de interese în care vor menționa orice interese directe sau indirecte care pot fi considerate că prejudiciază independența acestora. Toate aceste declarații sunt depuse în scris.

Articolul 34

Transparenţă

(1)  OARET îşi va desfăşura activităţile cu un nivel ridicat de transparenţă.

(2)  OARET se asigură că publicului și tuturor părților interesate li se furnizează, dacă este cazul, informații obiective, fiabile și ușor accesibile, în special în ceea ce privește rezultatele activității sale. De asemenea, publică declarațiile de interese ale membrilor Consiliului autorităților de reglementare și ale Directorului general .

(3)  Consiliul autorităţilor de reglementare, la propunerea Directorului general , poate autoriza părţile interesate să urmărească unele dintre activităţile OARET .

(4)  OARET stipulează, în cadrul normelor sale interne, metodele practice de punere în aplicare a normelor referitoare la transparenţă menţionate la alineatele (1) şi (2).

Articolul 35

Confidenţialitate

(1)  OARET nu dezvălui terţilor informaţiile pe care le prelucrează sau le primeşte, în legătură cu care a fost solicitată confidenţialitatea.

(2)  Membrii Consiliului autorităților de reglementare al OARET , Directorul general , experții externi și personalul OARET respectă cerințele de confidențialitate conform articolului 287 din tratat, chiar și după încetarea îndatoririlor acestora..

(3)  OARET stipulează, în cadrul normelor sale interne, metodele practice de punere în aplicare a normelor referitoare la confidenţialitate menţionate la alineatele (1) şi (2).

(4)  Fără a aduce atingere articolului 36 , OARET adoptă măsurile corespunzătoare, conform Deciziei 2001/844/CE, CECO , Euratom(20) , pentru protecţia informaţiilor care fac obiectul clauzei de confidenţialitate la care are acces sau pe care le primeşte de la statele membre sau de la ANR-uri . Statele membre adoptă măsuri echivalente în conformitate cu legislaţia internă în domeniu. Se va acorda atenţia corespunzătoare gravităţii unui posibil prejudiciu adus intereselor esenţiale ale Comunităţii sau ale unuia sau mai multor state membre. Fiecare stat membru şi Comisia respectă clasificarea relevantă din domeniul securităţii pusă la dispoziţie de autorul unui document.

Articolul 36

Accesul la documente

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 ║ se aplică documentelor deţinute de OARET .

(2)  Consiliul autorităților de reglementare adoptă măsurile practice pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 în termen de şase luni de la data începerii efective a activităţilor de către OARET .

Articolul 37

Statut juridic

(1)  OARET este un organism comunitar cu personalitate juridică.

(2)  În fiecare stat membru, OARET beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice conform legislaţiei naţionale. Aceasta poate, în special, să achiziţioneze sau să înstrăineze bunuri mobile şi imobile şi să se constituie parte în proceduri judiciare.

(3)  OARET este reprezentat de către Directorul general al acestuia .

(4)  Sediul OARET este situat în […]. Până la data la care sediul acesteia va fi finalizat, Autoritatea este găzduită în sediul Comisiei.

Articolul 38

Personalul

(1)  Statutul funcționarilor Comunităților Europene, regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestor regulamente se aplică personalului OARET .

(2)  Consiliul autorităților de reglementare , de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

(3)  În ceea ce priveşte personalul său, OARET îşi exercită atribuţiile conferite autorităţii de desemnare conform Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene, precum şi autorităţii împuternicite să încheie contracte conform regimului aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene.

(4)  Consiliul autorităților de reglementare poate adopta dispoziţii care să permită angajarea în cadrul OARET de experţi naţionali detaşaţi din statele membre.

Articolul 39

Privilegii şi imunităţi

Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene se aplică OARET şi personalului aferent.

Articolul 40

Răspunderea OARET

(1)  În cazul răspunderii necontractuale, OARET oferă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiei statelor membre, pentru orice daune produse de ea însăşi sau de membrii personalului său în exerciţiul funcţiunii. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene este competentă să judece toate litigiile legate de compensarea unor astfel de prejudicii.

(2)  Răspunderea financiară personală şi răspunderea disciplinară a personalului OARET faţă de aceasta sunt guvernate de dispoziţiile relevante aplicabile personalului OARET .

Articolul 41

Protecţia datelor cu caracter personal

În vederea prelucrării datelor referitoare la persoane fizice, OARET respectă dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Articolul 42

Participarea ţărilor terţe

OARET este deschisă participării țărilor europene care au încheiat acorduri cu Comunitatea, prin care țările respective au adoptat și aplică legislația comunitară din domeniul care face obiectul prezentului regulament. În conformitate cu prevederile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente precizând, în special, normele detaliate de participare a acestor țări la activitățile OARET , în special natura și anvergura participării. În urma deciziei Consiliului autorităților de reglementare , aceste aranjamente ▌pot dispune reprezentarea, fără drept de vot, în reuniunile Consiliului autorităților de reglementare.

Articolul 43

Comitetul pentru Comunicaţii

(1)  În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului regulament, Comisia este asistată de Comitetul pentru Comunicaţii, instituit prin articolul 22 din Directiva 2002/21/CE (Directiva-cadru).

(2)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei (21) , având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie .

(3)  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie .

Articolul 44

Evaluare şi analiză

În termen de trei ani de la începerea efectivă a activității ▌, Comisia publică un raport de evaluare privind experiența dobândită ca urmare a funcționării OARET . Acest raport de evaluare vizează rezultatele obținute de OARET precum și metodele acesteia de lucru, comparativ cu obiectivele, mandatul și sarcinile definite în prezentul regulament și în programele anuale de activitate stabilite de aceasta. Raportul de evaluare ține seama de opiniile părților interesate, atât la nivel comunitar, cât și național și va fi transmis Parlamentului European și Consiliului. Parlamentul European emite un aviz cu privire la raportul Comisiei.

La 1 ianuarie 2014 se realizează o analiză care vizează evaluarea nevoii de a prelungi mandatul OARET. În cazul în care o prelungire este justificată, sunt evaluate din nou reglementările bugetare și procedurale, precum și resursele umane.

Articolul 45

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la [31 decembrie 2009].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la║,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

(1) JO C 224, 30.8.2008, p. 50.
(2) JO C 257, 9.10.2008, p. 51.
(3) Poziţia Parlamentului European din 24 septembrie 2008.
(4) JO L 108, 24.4.2002, p. 33.
(5) JO L 108, 24.4.2002, p. 7.
(6) JO L 108, 24.4.2002, p. 21.
(7) JO L 108, 24.4.2002, p. 51.
(8) JO L 201, 31.7.2002, p. 37. ║
(9) JO C 146 E, 12.6.2008, p. 370.
(10) JO L 200, 30.7.2002, p. 38.
(11) JO C 104, 3.5.2006, p. 19 şi JO C 191, 17.8.2007, p . 17.
(12) JO L 108, 24.4.2002, p. 1.
(13) JO L 171, 29.6.2007, p. 32.
(14) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
(15) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.
(16) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(17) JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
(18) JO L 136, 31.5.1999, p. 1.
(19) JO L 136, 31.5.1999, p. 15.
(20) JO L 317, 3.12.2001, p. 1.
(21) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Ultima actualizare: 8 iulie 2009Notă juridică