Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2099(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0305/2008

Texte depuse :

A6-0305/2008

Dezbateri :

PV 02/09/2008 - 10
CRE 02/09/2008 - 10

Voturi :

PV 24/09/2008 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0451

Texte adoptate
WORD 116k
Miercuri, 24 septembrie 2008 - Bruxelles Ediţie definitivă
O abordare comună a utilizării spectrului de frecvenţe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală
P6_TA(2008)0451A6-0305/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 24 septembrie 2008 referitoare la beneficierea pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală (2008/2099(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 noiembrie 2007 intitulată "Să beneficiem pe deplin de dividendul digital în Europa: o abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală" (COM(2007)0700) (Comunicarea Comisiei privind o abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe),

–   având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2007 intitulată "Către o politică europeană privind spectrul de frecvențe radio"(1) ,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 septembrie 2005 intitulată "Priorități ale spectrului de frecvenţe UE pentru trecerea la tehnologia digitală în contextul apropiatei Conferințe regionale UIT privind radiocomunicațiile 2006 (RRC-06)" (COM(2005)0461),

–   având în vedere avizul Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio din 14 februarie 2007 intitulată "EU Spectrum Policy Implications of the Digital Dividend" (Implicațiile politicii comunitare în domeniul spectrului de frecvențe cauzate de dividendul digital),

–   având în vedere Rezoluția sa din 16 noiembrie 2005 privind accelerarea tranziției de la difuziunea analogică la cea digitală(2) ,

–   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru cultură și educație, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare și al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A6-0305/2008),

A.   întrucât, ca urmare a eficienței mai mari a transmisiilor digitale, trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală terestră până la sfârșitul anului 2012 va elibera o gamă de frecvențe semnificativă în Uniunea Europeană, oferind, astfel, posibilitatea de a realoca spectrul şi de a prezenta noi posibilități pentru creșterea pieței și pentru extinderea serviciilor de calitate destinate consumatorilor și pentru înmulțirea posibilităților de alegere;

B.   întrucât beneficiile utilizării spectrului de frecvenţe radio vor fi maximizate prin instituirea unor măsuri coordonate la nivel comunitar pentru a asigura utilizarea optimă din punctul de vedere al eficienței;

C.   întrucât spectrul de frecvenţe radio este fundamental pentru furnizarea unei game extinse de servicii și pentru dezvoltarea unor piețe bazate pe tehnologie, a căror valoare este estimată la 2,2% din PIB-ul UE, fiind, astfel, un factor-cheie pentru creştere, productivitate și dezvoltare a industriei europene în conformitate cu Strategia de la Lisabona;

D.   întrucât spectrul de frecvenţe radio este atât o resursă naturală limitată, cât și un bun public, iar utilizarea sa eficientă este de importanță crucială pentru a asigura accesul la spectru pentru diversele părți interesate care doresc să ofere servicii conectate;

E.   întrucât o bună parte a spectrului este utilizată în prezent în scopuri militare, folosindu-se tehnologia analogică, şi, prin urmare, creşterea semnificativă a gamei totale de frecvenţe care se află în proprietate publică va include, de asemenea, şi această parte după trecerea la tehnologia digitală;

F.   întrucât statele membre nu au un calendar comun pentru trecerea la tehnologia digitală; întrucât în numeroase state membre planurile pentru trecerea la tehnologia digitală se află într-un stadiu avansat, iar în altele trecerea a avut deja loc,

G.   întrucât comunicarea Comisiei privind o abordare comună a utilizării spectrului de frecvențe este parte integrantă a pachetului pentru comunicații electronice, adoptat de Comisie în noiembrie 2007, privind reforma cadrului de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice;

H.   întrucât (re)alocarea către operatorii de radiodifuziune digitală a frecvențelor de difuzare este în curs de desfășurare în multe state membre, aceste frecvențe fiind, prin urmare, alocate și deci blocate pentru mulți ani;

I.   întrucât neutralitatea tehnologică este fundamentală pentru promovarea interoperabilității și asigurarea unei politici mai flexibile și mai transparente de trecere la tehnologia digitală, care să ia în considerare interesul public;

J.   întrucât Consiliul a invitat statele membre să realizeze, în măsura posibilului, trecerea la tehnologia digitală înainte de 2012;

K.   întrucât toate statele membre și-au publicat propunerile privind trecerea la tehnologia digitală,

1.   recunoaște importanța inițiativei i2010 ca parte a noii Strategii de la Lisabona și subliniază importanța accesului eficient la spectrul de frecvenţe și a utilizării eficiente a acestuia pentru atingerea obiectivelor de la Lisabona; subliniază, în acest context, necesitatea accesului la servicii în bandă largă concepute pentru a depăși decalajul digital;

2.   subliniază nevoia de trecere la tehnologia digitală care, împreună cu dezvoltarea de noi tehnologii informaționale și de comunicații și cu dividendul digital, va contribui la diminuarea decalajului digital și la îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la Lisabona;

3.   observă divergența dintre regimurile naționale de alocare și exploatare a spectrului de frecvențe; constată că aceste diferențe pot să reprezinte obstacole în calea realizării unei piețe interne pe deplin funcţionale;

4.   subliniază că dimensiunile dividendului digital variază de la un stat membru la altul, datorită condițiilor locale naționale, reflectând totodată politicile naționale în domeniul mass-media și al audiovizualului;

5.   recunoaște că eficiența crescută a utilizării spectrului de frecvențe de către televiziunea digitală terestră ar trebui să permită realocarea a circa 100 MHz din dividendul digital către serviciile în bandă largă mobile și alte servicii (cum ar fi serviciile de siguranță publică, RFID (identificare prin radiofrecvență) și programele privind siguranța rutieră), asigurând, totodată, prosperarea serviciilor de difuzare;

6.   ia act de faptul că majoritatea statelor membre înregistrează în prezent o întârziere față de alte țări dezvoltate privind investițiile în noile generații de infrastructuri de comunicații și subliniază că, pentru a asigura competitivitatea și coeziunea Uniunii Europene pe plan internațional, este esențial ca aceasta să devină lider în dezvoltarea tehnologiilor de bandă largă și internet, în special în ceea ce privește dezvoltarea unor platforme digitale interactive și furnizarea unor servicii noi, precum serviciile de comerț electronic, e-învățământ, e-sănătate și e-guvernare; subliniază că ar trebui realizate investiții mai importante la nivel național și european pentru a încuraja dezvoltarea de produse și servicii inovatoare; subliniază că eforturile depuse în vederea garantării accesului la servicii de bandă largă nu ar trebui să se limiteze la dividendul digital;

7.   își exprimă convingerea că noile oferte multi-play, bazate pe tehnologii și servicii inovatoare, pot fi comercializate în curând datorită progreselor înregistrate în materie de convergență tehnologică și constată, în același timp, că apariția acestor oferte depinde în mod esențial de disponibilitatea unor părți utilizabile din spectrul de frecvenţe, precum și de noile tehnologii interactive care ar trebui să asigure o interoperabilitate, conectivitate și acoperire neîntrerupte, cum ar fi tehnologiile multimedia mobile și tehnologiile de acces fără fir în bandă largă;

8.   observă că deja convergența tehnologică a devenit o realitate, ce oferă serviciilor tradiționale noi mijloace și posibilități; subliniază faptul că accesul la benzile spectrului de frecvenţe care anterior fuseseră rezervate pentru radiodifuziune poate favoriza apariția de noi servicii, cu condiția ca gestionarea spectrului de frecvenţe să se facă într-un mod cât se poate de eficient și eficace, astfel încât să nu impieteze asupra furnizării de programe digitale de radiodifuziune de înaltă calitate;

9.   solicită o cooperare strânsă între statele membre pentru a crea o piață internă a comunicațiilor electronice performantă, deschisă și competitivă, care să permită dezvoltarea unor noi tehnologii de rețea;

10.   subliniază importanța strategică pe care o are pentru Uniunea Europeană crearea unui spațiu în care să se garanteze deschiderea pentru inovare, pentru noi tehnologii și servicii și noi actori pe piață, cu scopul de a îmbunătăți competitivitatea și coeziunea europeană; subliniază faptul că este esențial să se acorde consumatorilor finali libertatea de a alege între produse și servicii, pentru a asigura astfel dezvoltarea dinamică a piețelor și tehnologiilor în Uniunea Europeană;

11.   subliniază faptul că dividendul digital oferă Uniunii Europene oportunități cu totul speciale de a dezvolta servicii noi, cum ar fi televiziunea mobilă și accesul la internet fără fir, rămânând lider mondial în domeniul tehnologiilor multimedia mobile, diminuând, în același timp, decalajul digital, oferind noi oportunități pentru cetățeni, servicii, mass-media și diversitate culturală pe întreg teritoriul Uniunii Europene;

12.   invită statele membre, respectând în totalitate suveranitatea acestora în această privinţă, să analizeze impactul trecerii la tehnologia digitală în cadrul spectrului folosit în scopuri militare şi, dacă este cazul, să realoce o parte din acest dividend digital specific unor aplicaţii civile noi;

13.   recunoaște că o coordonare la nivel comunitar ar încuraja dezvoltarea, ar stimula economia digitală și ar permite tuturor cetățenilor să aibă un acces egal și la tarife accesibile la societatea informațională;

14.   îndeamnă insistent statele membre să elibereze dividendele lor digitale de îndată ce este posibil, permițând cetățenilor Uniunii să beneficieze de dezvoltarea unor servicii noi, inovatoare și competitive; subliniază că, în acest scop, se impune cooperarea activă între statele membre, cu scopul de a depăși obstacolele care există la nivel național și care împiedică (re)alocarea eficientă a dividendului digital;

15.   evidențiază că operatorii de radiodifuziune au un rol esențial în apărarea principiilor pluraliste și democratice și își exprimă convingerea fermă că oportunitățile oferite de dividendul digital vor permite operatorilor din sectorul public și privat să ofere un număr mult mai mare de programe care să vină în slujba obiectivelor de interes general, definite în legislația națională, cum ar fi, de exemplu, promovarea diversității culturale și lingvistice;

16.   consideră că dividendele digitale ar trebui să ofere difuzorilor posibilitatea de a-și dezvolta și extinde considerabil serviciile și să țină seama, în același timp, de alte aplicații potențiale sociale, culturale și economice, cum ar fi noi tehnologii în bandă largă și servicii de acces deschise, concepute pentru a depăși decalajul digital, fără a permite vreo barieră în calea interoperabilității;

17.   subliniază beneficiile potențiale oferite de o abordare coordonată a folosirii spectrului de frecvenţe în Uniunea Europeană în domeniul economiilor de scară, al dezvoltării unor servicii interoperabile fără fir și al evitării fragmentării, care duce la folosirea suboptimă a acestei resurse limitate; consideră că, deși o coordonare mai strictă și o mai mare flexibilitate sunt necesare pentru exploatarea eficientă a spectrului de frecvenţe, Comisia și statele membre trebuie să atingă echilibrul potrivit între flexibilitate și gradul de armonizare, astfel încât să se obțină beneficii maxime de pe urma dividendului digital;

18.   observă că dividendul digital poate fi alocat eficient fără să fie afectată niciuna din părțile care dețin în prezent licențe de spectru în banda de frecvențe ultra-înalte (UHF), precum și că menținerea și extinderea serviciilor actuale de radiodifuziune pot fi realizate în mod eficace, garantându-se, în același timp, atribuirea unor resurse de spectru importante în banda UHF pentru noile tehnologii multimedia mobile și pentru tehnologiile de acces fără fir în bandă largă, cu scopul de a oferi cetățenilor Uniunii noi servicii interactive;

19.   consideră că, în cazul în care se recurge la licitații pentru alocarea frecvențelor, statele membre ar trebui să adopte o abordare comună în ceea ce privește condițiile și modalitățile de desfășurare a licitațiilor și alocarea resurselor generate; invită Comisia să prezinte orientări generale în acest sens;

20.   subliniază că principiul director principal pentru alocarea dividendului digital ar trebui să constea în slujirea interesului general prin asigurarea celui mai bun randament social, cultural și economic, concretizat într-o ofertă îmbunătățită și mai bine reprezentată geografic de servicii și de conținut digital către cetățeni, și nu doar în maximizarea veniturilor publice, protejând, în același timp, drepturile utilizatorilor actuali ai serviciilor media audiovizuale și reflectând diversitatea lingvistică și culturală;

21.   subliniază că dividendul digital reprezintă o oportunitate unică pentru ca Uniunea Europeană să își consolideze rolul de lider mondial în domeniul tehnologiilor multimedia mobile și pentru a reduce, în același timp, decalajul digital prin mărirea fluxurilor de informații, cunoștințe și servicii care îi unesc pe toți cetățenii Uniunii și care oferă noi oportunități pentru mass-media, cultură și diversitate pe întreg teritoriul Uniunii Europene;

22.   subliniază faptul că un mijloc potențial prin care dividendul digital poate ajuta la atingerea obiectivelor de la Lisabona este creșterea disponibilității serviciilor de acces în bandă largă pentru cetățenii și actorii economici din întreaga Uniune Europeană, micșorând decalajul digital prin furnizarea de avantaje către zonele defavorizate, îndepărtate sau rurale și asigurând acoperirea universală în statele membre;

23.   regretă accesul inegal al cetățenilor Uniunii la servicii digitale, în special în domeniul radiodifuziunii; remarcă faptul că regiunile rurale și cele periferice sunt deosebit de defavorizate (în termeni de disponibilitate, varietate și calitate) în ceea ce privește accesul la servicii digitale; îndeamnă statele membre și autoritățile regionale să depună toate eforturile pentru a garanta că trecerea la tehnologia digitală este efectuată în mod rapid și echitabil pentru toți cetățenii lor;

24.   subliniază faptul că decalajul digital nu este o problemă care privește doar mediul rural; evidențiază dificultatea de a dota unele clădiri înalte mai vechi cu infrastructura necesară noilor rețele; atrage atenția asupra avantajelor pe care le poate aduce spectrul de frecvențe pentru depășirea decalajului digital atât în zonele urbane, cât și în cele rurale;

25.   subliniază contribuția pe care dividendul digital o poate avea la furnizarea către cetățeni de servicii sociale interoperabile îmbunătățite, cum ar fi e-guvernare, e-sănătate, e-formare profesională și e-educație, în special către cei care trăiesc în zone defavorizate sau izolate, cum ar fi zonele rurale și cele mai puțin dezvoltate și insulele;

26.   îndeamnă insistent statele membre să consolideze măsurile care permit utilizatorilor cu handicap, celor în vârstă și celor cu nevoi sociale speciale să profite cât mai mult de beneficiile oferite de dividendul digital;

27.   confirmă valoarea socială a serviciilor de siguranță publică și necesitatea de a include sprijinirea cerințelor lor operaționale în acordurile privind spectrul de frecvenţe care decurg din reorganizarea benzii de frecvențe UHF ca urmare a abandonării serviciilor analogice;

28.   subliniază faptul că principala prioritate a politicii de a beneficia pe deplin de pe urma exploatării dividendului digital în Europa este de a garanta consumatorilor posibilitatea de a beneficia de o gamă foarte largă de servicii de înaltă calitate, fiind în același timp respectate pe deplin drepturile acestora şi ținând seama de necesitatea de a utiliza în mod eficace spectrul de frecvențe eliberat prin trecerea la tehnologia digitală;

29.   subliniază că dividendul digital oferă noi oportunități pentru atingerea obiectivelor din domeniul audiovizual și mass-media; este convins, prin urmare, că deciziile privind gestionarea dividendului digital ar trebui să promoveze și să protejeze obiective de interes general legate de politica din domeniul audiovizualului și din domeniul mass-media, cum ar fi libertatea de exprimare, pluralismul mass-media, diversitatea lingvistică și culturală, precum și drepturile minorilor;

30.   încurajează statele membre să recunoască valoarea socială, culturală și economică a faptului de a permite utilizatorilor fără licență, în special întreprinderilor mici și mijlocii și sectorului non-profit, posibilitatea de a accesa dividendul, îmbunătățind astfel eficiența globală a utilizării spectrului de frecvenţe prin orientarea acestor utilizări fără licență către spectrul de frecvenţe neutilizat în prezent ("spații albe");

31.   solicită adoptarea unei abordări pas cu pas în acest domeniu; este de părere că trebuie luate în considerare efectele asupra rețelelor mai mici, în special asupra rețelelor locale fără fir, pentru care nu se solicită licență în prezent, și că ar trebui promovat accesul universal la sistemele în bandă largă, în special în mediul rural;

32.   invită statele membre să sprijine măsurile de cooperare consolidată între autoritățile de gestionare a spectrului de frecvenţe, pentru a lua în considerare domenii în care o alocare fără licență a spațiilor albe ale spectrului de frecvenţe ar permite apariția unor tehnologii și servicii noi, încurajând inovarea;

33.   încurajează statele membre ca, în contextul alocării spațiilor albe, să aibă în vedere necesitatea de a acorda acces liber și fără licență la spectrul de frecvenţe furnizorilor de servicii educaționale și necomerciale, precum și comunităților locale ce îndeplinesc servicii publice;

34.   subliniază că unul dintre elementele-cheie în contextul furnizării acesului la dividendul digital către utilizatorii fără licență îl reprezintă nevoia de a lua în considerare necesitățile grupurilor sociale amenințate cu excluderea, în special ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor în vârstă, precum și cele ale utilizatorilor cu nevoi sociale speciale;

35.   recunoaște beneficiile aduse de noile tehnologii, cum ar fi WiFi și Bluetooth, care au apărut în banda fără licență de 2,4 GHz; recunoaște faptul că frecvențele specifice sunt mai adaptate unor servicii specifice; consideră că alocarea de mici spații din spectrul fără licență în alte frecvențe mai joase ar putea stimula și mai mult inovarea în sfera noilor servicii;

36.   subliniază, așadar, că frecvențele ar trebui atribuite într-un mod transparent, luându-se în calcul toate utilizările posibile ale noului spectru de frecvenţe și avantajele acestora pentru societate;

37.   încurajează statele membre să evalueze în detaliu valoarea economică și socială a benzilor de spectru ce urmează a fi eliberate în anii ce urmează, ca urmare a trecerii de la difuzarea analogică la cea digitală;

38.   recunoaște importanța Acordului UIT Geneva-06 (Conferința regională privind radiocomunicațiile 2006) și a planurilor naționale de alocare a frecvențelor, precum și a deciziilor Conferinței mondiale privind radiocomunicațiile 2007 (WRC-07) în ceea ce privește reorganizarea benzii UHF;

39.   invită statele membre să dezvolte, până la sfârșitul anului 2009, strategii naționale pentru dividendul digital, folosind o metodologie comună; îndeamnă insistent Comisia să asiste statele membre la dezvoltarea strategiilor naționale proprii privind dividendul digital și să promoveze cele mai bune practici la nivel comunitar;

40.   subliniază că iminența trecerii la tehnologia digitală în anumite state membre și diferențele dintre planurile naționale de trecere la tehnologia digitală fac necesară o reacție la nivel comunitar care nu poate fi amânată până la intrarea în vigoare a directivelor de reformă;

41.   recunoaște dreptul statelor membre de a determina utilizarea dată dividendului digital, dar afirmă, de asemenea, că o abordare coordonată la nivel comunitar ameliorează în mod semnificativ valoarea dividendului și este cea mai eficientă cale de a evita interferențele dăunătoare între statele membre și între statele membre și țările terțe;

42.   reiterează că, în interesul cetățenilor Uniunii, dividendul digital ar trebui gestionat într-un mod cât se poate de eficient și eficace, astfel încât să nu intre în conflict cu oferirea unor programe digitale de televiziune de înaltă calitate unui număr din ce în ce mai mare de cetățeni și să respecte drepturile și interesele consumatorilor, precum și investițiile acestora în aparatură;

43.   subliniază că statele membre ar putea să organizeze licitații neutre din punct de vedere tehnologic, destinate alocării frecvențelor eliberate în virtutea dividendului digital, precum și să facă respectivele frecvențe comercializabile; consideră, cu toate acestea, că, pentru a evita interferențele dăunătoare între serviciile furnizate, această procedură ar trebui să respecte pe deplin reglementările UIT în domeniul radio, programarea națională a frecvențelor și obiectivele politicii naționale; avertizează, însă, cu privire la fragmentarea spectrului de frecvenţe, care conduce la utilizarea suboptimă a unor resurse rare; invită Comisia să garanteze că un viitor plan pentru un spectru de frecvenţe coordonat nu va conduce la apariția unor noi bariere în calea inovării;

44.   sprijină o abordare comună și echilibrată a utilizării date dividendului digital, permițând, pe de o parte, difuzorilor să continue să-și ofere și să-și extindă serviciile și, pe de altă parte, operatorilor de comunicații electronice să folosească această resursă pentru a oferi servicii noi care privesc alte utilizări sociale și economice importante; subliniază, însă, că, în orice caz, dividendul digital ar trebui alocat pe bază de criterii care nu depind de tehnologie;

45.   subliniază faptul că politica privind spectrul de frecvenţe trebuie să fie dinamică și trebuie să permită atât difuzorilor, cât și operatorilor de comunicații să utilizeze noi tehnologii și să dezvolte noi servicii care să le permită să joace în continuare un rol important în atingerea obiectivelor politicii culturale și media, asigurând în același timp noi servicii de comunicații, de o calitate superioară;

46.   subliniază beneficiile potențiale în domeniul economiilor de scară, al inovării, al interoperabilității și al furnizării de servicii potențiale paneuropene caracterizate printr-o planificare mai coerentă și integrată a spectrului de frecvențe la nivel comunitar; încurajează statele membre să colaboreze între ele și cu Comisia pentru a identifica sub-benzi comune ale spectrului de frecvențe ale dividendului digital pentru diverse grupe de aplicații care ar putea fi armonizate pe bază de criterii care nu depind de tehnologie;

47.   consideră că gruparea în interiorul benzii UHF ar trebui bazată pe o abordare de jos în sus, potrivit specificităților piețelor naționale, asigurând totodată efectuarea unei armonizări la nivel comunitar în toate cazurile în care aceasta ar determina o valoare adăugată concretă;

48.   pentru o utilizare mai eficientă a spectrului de frecvenţe și pentru a facilita apariția unor servicii naționale, transfrontaliere și paneuropene inovatoare și de succes, sprijină o abordare coordonată la nivel comunitar, bazată pe grupe diferite ale spectrului UHF, pentru servicii unidirecționale și, respectiv, bidirecționale, ținând seama de potențialul de interferențe dăunătoare care apar în urma coexistenței a diverse tipuri de rețele pe aceeași bandă, de concluziile RRC 06 și WRC 07 ale UIT Geneva și de autorizațiile existente;

49.   consideră că o parte a spectrului de frecvenţe armonizat la nivel comunitar dedicată serviciilor de urgență ar trebui să fie în măsură să furnizeze accesul la viitoarele tehnologii de bandă largă în vederea accesării și transmiterii de informații necesare pentru salvarea de vieți omenești prin asigurarea unui răspuns mai eficient al serviciilor de urgență;

50.   îndeamnă insistent Comisia să inițieze, în cooperare cu statele membre, studiile tehnice, socio-economice și de rentabilitate necesare pentru a determina lărgimea și caracteristicile sub-benzilor care ar putea fi coordonate sau armonizate la nivel comunitar; reamintește că astfel de studii ar trebui să țină seama de faptul că dividendul nu este static și că dezvoltarea tehnologică este un proces continuu, iar implementarea noilor tehnologii ar trebui să permită utilizarea benzii UHF pentru noi tipuri de servicii sociale, culturale și economice inovatoare, altele decât serviciile de radiodifuziune și serviciile fără fir în bandă largă; invită Comisia să asigure contribuția statelor membre la aceste studii pentru a identifica benzile comune care urmează să fie armonizate la nivel european pentru servicii paneuropene bine definite și interoperabile, precum și pentru alocarea acestor benzi;

51.   îndeamnă insistent Comisia să inițieze o cooperare cu țările care se învecinează cu statele membre, astfel încât acestea să adopte distribuții similare ale frecvențelor sau să coordoneze alocarea propriilor frecvențe cu Uniunea Europeană, pentru a evita perturbarea funcționării aplicațiilor de telecomunicații;

52.   invită Comisia să efectueze un studiu privind conflictele dintre utilizatorii de aplicații informatice cu sursă deschisă (open source) și autoritățile de certificare, în ceea ce priveşte sistemele radio definite prin software;

53.   invită Comisia să propună măsuri pentru reducerea răspunderii juridice în contextul furnizării de servicii prin rețele plasă (mesh) fără fir;

54.   invită Comisia să transmită Parlamentului European și Consiliului, imediat după finalizarea acestor studii și după consultarea Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio și a Conferinței Europene a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor, ținând seama în mod corespunzător de specificul național, o propunere de instituire a unor măsuri pentru o mai bună coordonare la nivel comunitar a modalității de utilizare a dividendului digital, în conformitate cu planurile de frecvențe adoptate la nivel internațional;

55.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO C 287 E, 29.11.2007, p. 364.
(2) JO C 280 E, 18.11.2006, p. 115.

Ultima actualizare: 8 iulie 2009Notă juridică