Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2579(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0422/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0422/2008

Keskustelut :

PV 23/09/2008 - 15
CRE 23/09/2008 - 15

Äänestykset :

PV 24/09/2008 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0454

Hyväksytyt tekstit
WORD 46k
Keskiviikko 24. syyskuuta 2008 - Bryssel Lopullinen painos
Kansainvälinen trooppista puuta koskeva sopimus
P6_TA(2008)0454B6-0422/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. syyskuuta 2008 trooppista puuta koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (ITTA) 2006

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (11964/2007),

–   ottaa huomioon komission lainsäädäntö- ja työohjelman vuodeksi 2008 (KOM(2007)0640),

–   ottaa huomioon elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) laatiman metsätuotteiden vuosittaisen markkinakatsauksen 2006–2007,

–   ottaa huomioon Nicholas Sternin 30. lokakuuta 2006 esittelemän raportin ilmastonmuutoksen taloudellisista näkökohdista,

–   ottaa huomioon 7. heinäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon vauhdittamisesta(1) ,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   katsoo, että ympäristönsuojeluvaatimukset on sisällytettävä yhteisen kauppapolitiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon (perustamissopimuksen 6 artikla ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohta), koska yhtenä Euroopan yhteisön ympäristöpolitiikan keskeisenä tavoitteena on sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, metsän biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja kestävä käyttö mukaan lukien (perustamissopimuksen 174 artikla),

B.   ottaa huomioon, että metsiä hävitetään vuodessa noin 13 miljoonaa hehtaaria, joista 6 miljoonaa hehtaaria on aarniometsiä,

C.   ottaa huomioon, että arvioiden mukaan 20 prosenttia 1990-luvun kasvihuonekaasupäästöistä johtuu metsänhakkuista,

D.   ottaa huomioon FAO:n arvion, jonka mukaan alle 8 prosentilla kokonaismetsäalasta on ekomerkintä ja että alle viittä prosenttia trooppisista metsistä hoidetaan kestävästi,

E.   katsoo, että laittoman puutavaran ja metsästä saatavien tuotteiden halpatuonti sekä keskeisten sosiaalisten standardien ja ympäristöstandardien noudattamatta jättäminen horjuttavat kansainvälisiä markkinoita, leikkaavat tuottajamaiden verotuloja ja vaarantavat hyviä työpaikkoja sekä vienti- että tuontimaissa sekä heikentävät sellaisten yritysten asemaa, jotka toimivat vastuullisesti ja noudattavat voimassa olevia standardeja,

F.   ottaa huomioon, että puutavaran tuottajamaiden asukkaiden ei voida olettaa vastaavan kustannuksista, joita syntyy globaalien resurssien säilyttämisestä,

G.   ottaa huomioon, että komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2008 sisälsi komission tiedonannon metsänhakkuita vähentävistä toimenpiteistä sekä tiedonannon, johon liittyi lainsäädäntöehdotus, jolla estetään laittomasti tuotetun puutavaran ja puutuotteiden saattaminen Euroopan unionin markkinoille,

1.   panee tyytyväisenä merkille vuoden 2006 kansainvälisen trooppista puuta koskevan sopimuksen tekemisen, koska sopimuksen tekemättä jättäminen olisi antanut kielteisen kuvan kansainvälisen yhteisön sitoumuksesta suojella trooppisia metsiä ja käyttää niitä kestävällä tavalla; katsoo kuitenkin, että tulos ei täytä lähellekään vaatimuksia, joita näiden metsien hävittämistä koskevaan ongelmaan puuttuminen edellyttää;

Yhtenäisemmän politiikan tarve

2.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huomattavasti lisäämään käytettävissä olevia taloudellisia resursseja, joilla voidaan lisätä trooppisten metsien suojelemista ja ekologista käyttöä, tukea toimia, joiden tarkoituksena on ympäristöhallinnon ja valmiuksien kehittämisen vahvistaminen, ja edistää taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja tuhoaville hakkuille, kaivostoiminnalle ja maatalouskäytänteille;

3.   katsoo, että on tärkeää lisätä kansallisten parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan, paikallisyhteisöt ja alkuperäisväestö mukaan lukien, valmiuksia osallistua päätöksentekoon, joka koskee luonnonvarojen säilyttämistä, käyttöä ja hallintaa, ja valmiuksia määrittää ja puolustaa maanomistusoikeuttaan;

4.   katsoo, että julkisessa hankintapolitiikassa olisi vaadittava, että puutavara ja puutuotteet ovat lähtöisin laillisista ja kestävistä lähteistä, jotta rohkaistaisiin viranomaisia sitoutumaan käytännössä metsätalouden hyvään hallintotapaan ja korruption torjuntaan;

5.   vaatii, että komission ja jäsenvaltioiden on myös tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että vientiluottolaitokset, Cotonoun investointiväline ja muut kansainväliset luottolaitokset, jotka rahoittavat hankkeita EU:n julkisella tuella, soveltavat vapaaehtoisen ilmoitetun ennakkosuostumuksen periaatetta, ennen kuin antavat tukea metsäalan hankkeille, ja että näille hankkeille on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi- ja tutkimusmenettelyt, jotta varmistetaan, että kyseiset hankkeet eivät lisää metsien häviämistä, rappeutumista tai laittomia hakkuita;

6.   katsoo, että merkintäaloitteet, joiden ansiosta kuluttajat voivat luottaa siihen, että heidän ostamansa puutavara on paitsi laillista myös lähtöisin kestävällä tavalla hoidetuista metsistä, saattavat hyödyllisesti täydentää kansainvälisiä sopimuksia, jos merkintä perustuu riippumattomaan tarkastukseen;

7.   on huolissaan siitä, että vapaaehtoiselta pohjalta tehtyjen sopimusten avulla ei pystytä riittävästi varmistamaan, että EU:n markkinoille saatetut puutuotteet ovat peräisin laillisista ja kestävistä lähteistä, ja katsoo tästä syystä, että Euroopan unionin olisi alettava säätää unionissa oikeudellisesti sitovia standardeja, joiden noudattamatta jättämisestä aiheutuisi seuraamuksia;

8.   korostaa, että biopolttoaineiden ja biomassan tuontiin on sovellettava tiukkoja kestävyyttä koskevia kriteerejä, joissa otetaan huomioon sekä välittömät että välilliset ympäristövaikutukset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, jos metsänhakkuiden vuoksi lisääntyneet hiilidioksidipäästöt eivät ole selvästi suurempia kuin fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta saatavat ilmastohyödyt;

9.   kehottaa komissiota takaamaan kahdenvälisten ja monenvälisten kauppasopimustensa avulla puutavararesurssien hyvän hallinnan;

10.   katsoo, että Kaakkois-Aasian maiden kanssa tehtävää kauppasopimusta koskeva ehdotus on erityisen tärkeä tässä suhteessa ja että kaikissa sopimuksissa on oltava mielekästä kestävää kehitystä koskeva luku, jossa käsitellään metsien suojelua ja laittomien ja kestämättömien hakkuiden torjuntaa;

Vahvemman ja tehokkaamman sopimuksen piirteet

11.   katsoo, että trooppista puuta koskevan tehokkaan sopimuksen ensisijaisiin tavoitteisiin olisi kuuluttava trooppisten metsien suojelun ja kestävän hoidon varmistaminen sekä rappeutuneiden metsäalueiden kunnostus ja että trooppisen puun kauppaa olisi tuettava vain siinä määrin kuin siinä noudatetaan näitä ensisijaisia tavoitteita;

12.   kehottaa komissiota kehittämään asianmukaisia rahoitusvälineitä maille, jotka päättävät antaa etusijan pitkän aikavälin tavoitteelle edistää metsien kestävää hoitoa mieluummin kuin maksimoida lyhyen aikavälin tulot, ja tutkimaan mahdollisuutta muuttaa Kansainvälisen trooppisen puun järjestön äänestysmenettelyä siten, että palkittaisiin puuntuottajamaat, jotka antavat etusijan metsävarojen säilyttämiselle ja kestävälle käytölle;

13.   katsoo, että tulevan sopimuksen avulla olisi varmistettava, että parlamentin jäsenet ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat politiikan määrittelyyn ja että sopimuksessa on säännöksiä jäsenten metsänhoitopolitiikan kestävyyttä ja sen vaikutuksia alkuperäisväestöön koskevista puolueettomista tarkastuksista;

Johtopäätökset

14.   ottaa huomioon, että sopimus edellyttää parlamentin puoltavaa lausuntoa EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, ja uskoo, että neuvoston ja komission olisi suhtauduttava myönteisesti parlamentin vahvemman osallistumisen myötä lisääntyvään legitiimiyteen ja julkiseen hyväksyttävyyteen;

15.   kehottaa komissiota laatimaan vuosittain kertomuksen vuoden 2006 sopimuksen soveltamisesta sekä toimenpiteistä, joilla minimoidaan kaupan trooppisille metsille aiheuttamat haittavaikutukset, mukaan luettuina metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan ohjelman mukaisten vapaakauppasopimusten ja kahdenvälisten sopimusten seuraukset;

16.   katsoo, että parlamentin on oltava täysipainoisesti mukana ja sille on tiedotettava metsälainsäädännön lainvalvontaa, hallinnointia ja kauppaa koskevien kumppanuussopimusten jokaisessa neuvotteluvaiheessa tapahtuvasta edistymisestä;

17.   kehottaa komissiota aloittamaan seuraavaan neuvottelukierroksen valmistelut tavoitteenaan varmistaa, että seuraavasta sopimuksesta tulee huomattavasti parempi;

18.   kehottaa komissiota ilmoittamaan parlamentille säännöllisesti vuoden 2006 sopimusta seuraavaa sopimusta koskevien tulevien neuvottelujen kulusta, jotta neuvottelutulos saisi osakseen laajan tuen;

o
o   o

19.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 157 E, 6.7.2006, s. 482.

Päivitetty viimeksi: 8. heinäkuuta 2009Oikeudellinen huomautus