Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0431/2008

Keskustelut :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Äänestykset :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0460

Hyväksytyt tekstit
WORD 45k
Torstai 25. syyskuuta 2008 - Bryssel Lopullinen painos
Energiahintojen hallinta
P6_TA(2008)0460B6-0428, 0431, 0436 ja 0445/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. syyskuuta 2008 energiahintojen hallinnasta

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon 29. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman öljyriippuvuudesta(1) sekä 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman polttoaineen hinnannousun aiheuttamasta kalastusalan kriisistä(2) ,

–   ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2008 päivätyn komission tiedonannon vastatoimista öljyn hinnannousulle (KOM(2008)0384),

–   ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2008 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–   ottaa huomioon Nizzassa 12. ja 13. syyskuuta 2008 järjestetyn epävirallisen Ecofin-kokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että öljyn hinnat saavuttivat kesällä 2008 kaikkien aikojen korkeimman reaalitasonsa ja että myös muiden energiatuotteiden hinnat ovat nousseet ja että polttoaineiden kuluttajahinnat ovat noudattaneet raakaöljyn hinnassa vallitsevaa suuntausta; ottaa huomioon, että heikko Yhdysvaltain dollari on vaikuttanut öljyn hintaan kohdistuviin paineisiin,

B.   ottaa huomioon, että ennusteiden mukaan öljyn hinta saattaa pysyä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä korkeana ja tällä on kielteinen vaikutus inflaatioon ja EU:n talouskasvuun,

C.   ottaa huomioon, että energian korkeampi hintataso heikentää EU:n kansalaisten ostovoimaa, ja kielteisin vaikutus kohdistuu pienituloisimpiin kotitalouksiin ja energiavaltaisiin toimialoihin,

D.   katsoo, että energiahintojen äkilliseen nousuun vaikuttaa monimutkaisten tekijöiden yhdistelmä: öljyn tarjonnan ja kysynnän rakenteellinen muutos, uusien öljykenttien määrän ja koon supistuminen, öljyntuotannon rajoitettu laajentuminen, geopoliittiset tekijät, teknologiseen kehitykseen suunnattujen investointien väheneminen, suuremmat investointikustannukset sekä pätevän työvoiman puute keskeisissä tuottajamaissa; ottaa huomioon, että eräillä öljyntuottajavaltioilla on taipumus käyttää luonnonvarojaan poliittisiin tarkoituksiin,

E.   katsoo, että kaupallisia öljyvaroja koskevan tiedon avoimuuden ja luotettavuuden lisääminen sekä sen tiheämpi julkistaminen ovat öljymarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta tärkeitä tekijöitä,

F.   katsoo, että rahoitusalan nykyinen kuohunta on ajanut investoijat hakemaan vaihtoehtoisia sijoituksia ja osaltaan lisännyt lyhyen aikavälin hintavaihtelua,

G.   katsoo, että EU:n talous on edelleen suuresti tuontiöljystä riippuvainen ja mahdolliset uudet kentät ovat suurimmaksi osaksi "epätavanomaisissa esiintymissä", mikä nostaa niiden hyödyntämiskustannuksia,

H.   katsoo, että solidaarisuudelle ja tarjonnan monipuolistamiselle perustuvalla yhteisellä energiapolitiikalla luotaisiin synergiaa, jonka avulla huolehdittaisiin toimitusvarmuudesta EU:ssa ja lujitettaisiin EU:n vahvuutta ja toimintavalmiuksia ulkopolitiikan alalla sekä uskottavuutta maailmanlaajuisena toimijana,

1.   korostaa, että ellei energiapolitiikassa ja energian kulutuksessa saada yhteisvoimin aikaan maailmanlaajuista muutosta, energian kysyntä kasvaa edelleen tulevina vuosikymmeninä; on huolestunut energian hinnan noususta, etenkin sen kielteisestä vaikutuksesta maailmantalouteen ja kuluttajiin, mikä estää myös Lissabonin tavoitteiden saavuttamisen;

2.   korostaa tarvetta toteuttaa toimenpiteitä, jotka antavat EU:n taloudelle mahdollisuuden ylläpitää kilpailukykyään ja mukautua uuteen energian hintaympäristöön;

3.   vaatii vahvaa poliittista sitoutumista konkreettisiin toimenpiteisiin energian kysynnän vähentämiseksi, uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden edistämiseksi sekä energiatoimitusten monipuolistamiseksi ja riippuvuuden vähentämiseksi fossiilisista tuontipolttoaineista; katsoo, että tämä muutos on paras keino reagoida korkeampiin energian hintoihin, lisätä energiamarkkinoiden vakautta, saada aikaan pitkäaikaisia kustannushyötyjä kuluttajille sekä saavuttaa YK:n ilmastonmuutossopimuksen ja siihen liittyvän Kioton pöytäkirjan tavoitteet; on samaa mieltä, että nämä strategiset toimenpiteet edellyttävät asianmukaista taloudellista rahoitusta tutkimukselle ja kehitykselle;

4.   katsoo, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava lyhyellä aikavälillä kohdennettuja toimenpiteitä, jotta voidaan lieventää kielteisiä vaikutuksia köyhimpiin kotitalouksiin; korostaa kuitenkin, että olisi vältettävä toimenpiteitä, jotka lisäävät inflaatiota, koska ne voivat olla haitaksi julkisen talouden kestävyydelle ja korkeampi öljyn hinta voi tehdä ne tehottomiksi;

5.   muistuttaa ensimmäisessä käsittelyssä 18. kesäkuuta 2008 vahvistamastaan kannasta, joka koskee ehdotusta sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/54/EY muuttamiseksi(3) , ja 9. heinäkuuta 2008 vahvistamastaan kannasta, joka koskee ehdotusta maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/55/EY(4) muuttamiseksi; katsoo, että komission olisi laadittava tiedonanto energiaköyhyyden torjunnasta Euroopan unionissa; kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kansalliset määritelmät energiaköyhyydelle ja kehittämään kansallisia toimintasuunnitelmia energiaköyhyyden poistamiseksi; kehottaa komissiota varmistamaan, että yleisten ja julkisten palvelujen velvoitteita noudatetaan, ja sen lisäksi seuraamaan ja koordinoimaan jäsenvaltioiden tuottamaa tietoa;

6.   kehottaa komissiota varmistamaan, että ehdotetussa energiankäyttäjien oikeuksia koskevassa peruskirjassa määritetään selkeästi kuluttajien oikeudet; kehottaa kansallisia sääntelyviranomaisia käyttämään toimivaltuuksiaan kuluttajien auttamiseksi;

7.   panee merkille, että raakaöljyn hinta on laskenut sataan dollariin tynnyriltä viime viikkojen aikana ja että öljyn hinnan jatkuva nousu on näin katkennut; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että kuluttajat maksavat edelleen korkeampia hintoja, jotka eivät aina täysin heijastele raakaöljyn hinnan laskusuuntausta; kehottaa komissiota seuraamaan hintakehitystä ja etenkin sitä, miten hintojen nousut ja laskut vaikuttavat kuluttajiin;

8.   kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n kilpailusääntöjä noudatetaan, ja keskittymään etenkin kilpailua vääristävien käytäntöjen tutkimiseen ja torjumiseen kaasu- ja sähköalalla sekä öljyn jalostuksessa ja jakelussa myyntipisteisiin;

9.   kehottaa komissiota tutkimaan yhteyttä öljyn ja kaasun hintojen välillä pitkäkestoisissa kaasusopimuksissa ja löytämään tähän toimivan ratkaisun;

10.   kehottaa Ecofinia ryhtymään toimiin energiaa säästävien tuotteiden ja palvelujen alv-tason alentamiseksi;

11.   kannustaa toimiin, joilla tuetaan energiavaltaisten alojen mukauttamista energiatehokkaammiksi; pyytää kuitenkin komissiota seuraamaan kyseisten toimien vaikutuksia ja ryhtymään aiheellisiin toimiin, mikäli ne vääristävät kilpailua;

12.   korostaa myös, että uusiutuvat energialähteet yhdessä energiansäästötoimien kanssa, mukaan luettuna kannustimet kotitalouksien energiatehokkuuteen, vähentävät Euroopan riippuvuutta energiantuonnista ja pienentävät näin tuonnista johtuvia poliittisia ja taloudellisia riskejä;

13.   kehottaa komissiota varmistamaan, että energiansäästölle, energiatehokkuudelle ja uusiutuville energialähteille annetaan etusija EU:n tulevan energiapolitiikan laadinnassa ja erityisesti tulevassa toisessa strategisessa energiakatsauksessa;

14.   katsoo, että Euroopan investointipankilla olisi oltava keskeisempi rooli rahoitettaessa energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen liittyviä hankkeita erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta;

15.   panee merkille, että joidenkin jäsenvaltioiden energiaveroista saamat tulot ovat lisääntyneet öljyn viimeaikaisen hinnannousun johdosta; korostaa asianmukaisen veropolitiikan merkitystä keinona vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, puuttua ilmastonmuutokseen ja luoda kannustimia sijoituksille energiatehokkuuteen, uusiutuviin energialähteisiin ja ympäristöystävällisiin tuotteisiin;

16.   kehottaa komissiota esittämään ehdotuksensa energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 27 päivänä lokakuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY(5) (niin kutsuttu energiaverodirektiivi) tarkistamiseksi sen jälkeen, kun se on huolellisesti tutkinut, mitä vaikutuksia verotuksellisilla toimenpiteillä voi olla inflaatioon, uusiin investointeihin ja EU:n siirtymiseen kohti vähähiilistä ja energiatehokasta taloutta;

17.   pitää erityisen tärkeänä avoimuuden lisäämistä sekä öljymarkkinoita ja kaupallisia öljyvaroja koskevan tiedon luotettavuutta; pitää tärkeänä parantaa tietämystä öljytuotteiden hintojen kehityksestä; kehottaa pikaisesti tarkistamaan yhteisön lainsäädäntöä öljyn varmuusvarastoista;

18.   huomauttaa, että EU:n olisi esiinnyttävä energiapolitiikassa yhtenäisenä; korostaa jälleen EU:n yhteisen energiapolitiikan ja Euroopan naapuruuspolitiikkaan sitoutumisen merkitystä; uskoo tähän liittyen, että EU:n olisi asetuttava johtamaan energiavuoropuhelua keskeisten öljyn- ja kaasuntuottajamaiden kanssa; pitää tervetulleena ajatusta öljyn ja kaasun kuluttaja- ja tuottajamaiden välisestä korkean tason huippukokouksesta, jolla pyritään parempaan hintavakauteen, toimitusten suurempaan ennakoitavuuteen sekä kauppojen maksamiseen euroina;

19.   kannustaa EU:n yrityksiä toimimaan aktiivisemmin lisäinvestointien avulla ja omaksumaan johtavan aseman uuden teknologisen taitotiedon ja suunnittelutaitojen alalla, jotta ne voivat säilyä suurimpien öljyntuottajamaiden keskeisinä kumppaneina; toteaa, että investointeja tarvitaan etenkin öljynjalostus- ja öljynetsintävalmiuksien kehittämiseen, jotta voidaan vastata lisääntyvään kysyntään;

20.   panee merkille, että suurten öljy-yhtiöiden olisi kehitettävä yritysten sosiaalista vastuuta kanavoimalla enemmän energia-alan yksityisiä investointeja energiansäästöohjelmiin ja vaihtoehtoisiin energiateknologioihin sekä niihin liittyvään tutkimukseen ja kehitykseen;

21.   kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan poliittiset interventiot, joilla puututaan energiahintojen nousuun; kehottaa komissiota laatimaan analyysin, joka perustuu jäsenvaltioiden parhaiden käytänteiden mukaisiin poliittisiin toimenpiteisiin, joilla ne ovat reagoineet korkeiden energiahintojen muodostamiin haasteisiin;

22.   kehottaa neuvostoa saamaan nopeasti aikaan sopimuksen tulevista keskeisistä toimenpiteistä täysin vapaiden energian sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi, sillä niiden avulla voidaan vähentää EU:n haavoittuvuutta energian hintojen suhteen ja parantaa toimitusvarmuutta; esittää tähän liittyen jälleen vahvan tukensa EU:n energia-alan sisämarkkinoiden loppuun saattamiselle;

23.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 227 E, 21.9.2006, s. 580.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0308.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0294.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0347.
(5) EYVL L 283, 31.10.2003, s. 51.

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2009Oikeudellinen huomautus