Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2629(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0423/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0423/2008

Debates :

PV 24/09/2008 - 19
CRE 24/09/2008 - 19

Balsojumi :

PV 25/09/2008 - 7.7

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0462

Pieņemtie teksti
WORD 48k
Ceturtdiena, 2008. gada 25. septembra - Brisele Galīgā redakcija
Kolektīvais autortiesību pārrobežu pārvaldījums
P6_TA(2008)0462B6-0423/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 25. septembra rezolūcija par likumīgu mūzikas tiešsaistes pakalpojumu autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārrobežu pārvaldījumu

Eiropas Parlaments ,

–   ņemot vērā Komisijas 2005. gada 18. oktobra ieteikumu 2005/737/EK par likumīgu mūzikas tiešsaistes pakalpojumu autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārrobežu pārvaldījumu(1) (turpmāk " 2005. gada ieteikums"),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 95. un 151. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas II-77. un II-82. pantu,

–   ņemot vērā Lisabonas līguma 97.a pantu,

–   ņemot vērā spēkā esošos starptautiskos nolīgumus saistībā ar tiesībām uz mūziku, proti, 1961. gada 26. oktobra Romas konvenciju par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību, Bernes konvenciju par literāro un mākslas darbu aizsardzību, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) 1996. gada 20. decembra līgumu par autortiesībām, WIPO 1996. gada 20. decembra līgumu par izpildījumu un fonogrammām, kā arī Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) 1994. gada 15. aprīļa nolīgumu par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem (TRIPS) ,

–   ņemot vērā Kopienas tiesību kopumu ("acquis communautaire") autortiesību un blakustiesību jomā saistībā ar tiesībām uz mūziku, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/115/EK par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām un dažām blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā(2) , Padomes 1993. gada 27. septembra Direktīvu 93/83/EEK par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai(3) , Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības termiņiem(4) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā(5) ,

–   ņemot vērā Komisijas 1995. gada 19. jūnija Zaļo grāmatu par autortiesībām un blakustiesībām informācijas sabiedrībā (COM(1995)0382),

–   ņemot vērā 2003. gada 15. maija rezolūciju par audiovizuālo izpildītāju aizsardzību(6) ,

–   ņemot vērā 2004. gada 15. janvāra rezolūciju par Kopienas pamatnoteikumiem attiecībā uz kolektīvā pārvaldījuma biedrībām autortiesību un blakustiesību jomā(7) ,

–   ņemot vērā Komisijas 2004. gada 16. aprīļa paziņojumu par autortiesību un blakustiesību pārvaldījumu iekšējā tirgū (COM(2004)0261),

–   ņemot vērā 2006. gada 5. jūlija rezolūciju par Kopienas Lisabonas programmas īstenošanu: pētniecības un inovāciju sekmēšana ‐ ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai: kopēja nostāja(8) ,

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 3. janvāra paziņojumu par tiešsaistē pieejamu radošo saturu vienotajā tirgū (COM(2007)0836),

–   ņemot vērā 2006. gada 6. jūlija rezolūciju par vārda brīvību internetā(9) ,

–   ņemot vērā 2007. gada 13. marta rezolūciju par Komisijas 2005. gada 18. oktobra ieteikumu saistībā par likumīgu mūzikas tiešsaistes pakalpojumu autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārrobežu pārvaldījumu (2005/737/EK)(10)

–   ņemot vērā 2007. gada 4. septembra rezolūciju par nesaistošu tiesību normu instrumentu pielietošanas institucionālo un juridisko ietekmi(11) ,

–   ņemot vērā kopsavilkuma ziņojumu, kurā izklāstīti 2005. gada ieteikuma pārraudzības rezultāti(12) ,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā Parlaments 2007. gada 13. marta rezolūcijā aicināja Komisiju precizēt, ka 2005. gada ieteikums attiecas tikai uz mūzikas ierakstu pārdošanu tiešsaistē un pēc iespējas ātrāk un pēc nopietnām apspriedēm ar ieinteresētajām personām iesniegt priekšlikumu par elastīgu direktīvu, ko Parlamentam un Padomei jāpieņem koplēmuma procedūras rezultātā, ar mērķi regulēt autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldību saistībā ar pārrobežu tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem, ņemot vērā digitāla laikmeta īpatnības un aizsargājot Eiropas kultūras daudzveidību, kā arī nelielos tiesību īpašniekus un vietējo repertuāru, un ievērojot vienādas attieksmes principu;

B.   tā kā Parlamenta 2007. gada 13. marta rezolūcijā tika norādīts, ka autoru intereses un tādējādi arī kultūras daudzveidība Eiropā vislabāk tiks nodrošināta, ieviešot taisnīgu un pārredzamu konkurences režīmu, kurš ļaus izvairīties no faktoriem, kas veicina autoru ienākumu samazināšanos;

1.   atgādina, ka, kaut arī autortiesībām ir teritoriāls raksturs un ir spēkā Direktīva 2001/29/EK, stāvoklis attiecībā uz autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldību saistībā ar tiešsaistes pakalpojumiem ir patiešām sarežģīts, galvenokārt tāpēc, ka nav ieviestas Eiropas mēroga licences;

2.   uzskata, ka atteikšanās pieņemt tiesību aktus (pat neraugoties uz vairākām Eiropas Parlamenta rezolūcijām) un lēmums regulēt nozari ar ieteikuma palīdzību ir radījis juridiskās nenoteiktības stāvokli gan tiesību subjektiem, gan lietotājiem, jo īpaši raidorganizācijām;

3.   vienlaikus uzsver, ka pēc lietotāju sūdzībām Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts ir iejaucies un uzsācis procedūru pret organizāciju CISAC (Starptautiskā autoru un komponistu sabiedrību konfederācija), kurā līdzās citiem biedriem apvienotas arī 24 Eiropas autortiesību aģentūras; norāda, ka šajā sakara pieņemtais lēmums kavēs ieinteresēto personu mēģinājumus rīkoties kopīgi, lai rastu atbilstošākos risinājumus, piemēram, radītu sistēmu, kā Eiropas līmenī veikt savstarpējos norēķinus par tiesībām, tā vietā ļaujot veidoties vairāku lielu autortiesību aģentūru oligopolam, kuras ar ekskluzīviem līgumiem būs saistītas ar pasaules mēroga repertuāra izdevējiem; uzskata, ka tā rezultātā tiks ierobežota izvēles iespēja un izzudīs mazās autortiesību aģentūras, tādējādi kaitējot mazākuma kultūrām;

4.   uzskata, ka ziņojums, kurā izklāstīti 2005. gada ieteikuma pārraudzības rezultāti, neprecīzi atspoguļo pašreizējos apstākļus un tajā nav ņemts vērā Parlamenta 2007. gada 13. marta rezolūcijā paustais atzinums;

5.   uzskata, ka šāds stāvoklis atspoguļo Komisijas lēmumu neņemt vērā Parlamenta brīdinājumus, jo īpaši tos, kas izteikti 2007. gada 13. marta rezolūcijā, kurā bija arī konkrēti priekšlikumi gan par regulētu konkurenci, gan arī par mazākuma kultūru aizsardzību un attīstību Eiropas Savienībā;

6.   aicina Komisiju nodrošināt, lai Parlaments kā līdzvērtīgs likumdevējs tiktu efektīvi iesaistīts iniciatīvā par tiešsaistē pieejamu radošo saturu;

7.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.

(1) OV L 276, 21.10.2005., 54. lpp.
(2) OV L 376, 27.12.2006., 28. lpp.
(3) OV L 248, 6.10.1993., 15. lpp.
(4) OV L 372, 27.12.2006., 12. lpp.
(5) OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp.
(6) OV C 67 E, 17.3.2004., 293. lpp.
(7) OV C 92 E, 16.4.2004., 425. lpp.
(8) OV C 303 E, 13.12.2006., 640. lpp.
(9) OV C 303 E, 13.12.2006., 879. lpp.
(10) OV C 301 E 13.12.2007., 64. lpp.
(11) OV C 187 E, 24.7.2008., 75. lpp.
(12) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 3. jūnijaJuridisks paziņojums