Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2222(ACI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0372/2008

Předložené texty :

A6-0372/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/10/2008 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0463

Přijaté texty
WORD 50k
Čtvrtek 9. října 2008 - Brusel Konečné znění
Schválení společného prohlášení o Partnerství pro komunikaci o Evropě
P6_TA(2008)0463A6-0372/2008
Rozhodnutí
 Příloha

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 9. října 2008 o schválení společného prohlášení o Partnerství pro komunikaci o Evropě (2007/2222(ACI))

Evropský parlament ,

-   s ohledem na článek 255 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2002 o sdělení Komise o novém rámci spolupráce při činnostech týkajících se informační a komunikační politiky Evropské unie(1) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2003 o uskutečňování informační a komunikační strategie Evropské unie(2) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2005 o uskutečňování informační a komunikační strategie Evropské unie(3) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 16. listopadu 2006 o Bílé knize o Evropské komunikační politice(4) ,

-   s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 25. září 2008,

-   s ohledem na navrhované společné prohlášení o Partnerství pro komunikaci o Evropě,

-   s ohledem na čl. 120 odst. 1 a čl. 43 odst. 1 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0372/2008),

A.   vzhledem k tomu, že komunikace je důležitý prvek jak zastupitelské, tak participativní demokracie,

B.   vzhledem k tomu, že jedna ze sil demokratických prvků EU je spojena s komunikačními systémy na evropské úrovni, které zajišťují propojení mezi orgány EU a občany,

C.   vzhledem k tomu, že zkušenosti získané z minulých evropských voleb a referend ukazují, že u osob, které se zajímají o záležitosti EU a jsou s nimi obeznámeny, je větší pravděpodobnost účasti, zatímco u osob, které mají nedostatek informací, je tato pravděpodobnost nižší; vzhledem k tomu, že tuto skutečnost znovu potvrdila analýza irského referenda,

D.   vzhledem k tomu, že komunikace o Evropské unii vyžaduje politickou angažovanost orgánů EU a členských států na všech úrovních,

1.   schvaluje společné prohlášení o Partnerství pro komunikaci o Evropě, které tvoří přílohu tohoto rozhodnutí, a připojuje toto prohlášení ke svému jednacímu řádu; vyzývá ke zveřejnění tohoto prohlášení v Úředním věstníku Evropské unie;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a jeho přílohu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 400.
(2) Úř. věst. C 64 E, 12.3.2004, s. 591.
(3) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
(4) Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 369.


PŘÍLOHA

Partnerství pro komunikaci o Evropě

Cíle a zásady

1.  Evropský parlament, Rada a Evropská komise přikládají prvořadý význam zlepšení komunikace o otázkách EU s cílem umožnit evropským občanům uplatňovat svoje právo podílet se na demokratickém životě Unie, v jejímž rámci jsou rozhodnutí přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům, přičemž jsou současně dodržovány zásady pluralismu, účasti, otevřenosti a transparentnosti.

2.  Cílem uvedených tří orgánů je podpořit sbližování názorů na priority, které má v oblasti komunikace Evropská unie jako celek, podpořit přidanou hodnotu přístupu EU ke komunikaci o evropských otázkách, usnadnit výměny informací a osvědčených postupů a rozvinout součinnost mezi orgány při zajišťování komunikace související s těmito prioritami, případně i usnadnit spolupráci mezi uvedenými orgány a členskými státy.

3.  Uvedené tři orgány si jsou vědomy, že komunikace o Evropské unii vyžaduje politickou angažovanost orgánů EU a členských států a že za komunikaci o otázkách EU s občany nesou odpovědnost členské státy.

4.  Uvedené tři orgány jsou přesvědčeny, že informační a komunikační činnosti související s evropskými otázkami by měly všem lidem zajistit přístup k věrohodným a různorodým informacím o Evropské unii a umožnit občanům uplatňovat svoje právo na vyjadřování názorů a aktivně se účastnit veřejné rozpravy o otázkách Evropské unie.

5.  Uvedené tři orgány při provádění informačních a komunikačních činností prosazují respektování mnohojazyčnosti a kulturní rozmanitosti.

6.  Uvedené tři orgány přijaly politický závazek těchto cílů dosáhnout. Vyzývají ostatní orgány a instituce EU, aby jejich úsilí podpořily a aby v případě zájmu k tomuto přístupu přispěly.

Partnerský přístup

7.  Uvedené tři orgány si jsou vědomy, že je důležité řešit náročný úkol týkající se komunikace o otázkách EU prostřednictvím partnerství mezi členskými státy a orgány EU s cílem zajistit na patřičné úrovni účinnou komunikaci s co největším počtem osob a poskytovat jim objektivní informace.

Chtějí rozvíjet součinnost s celostátními, regionálními a místními orgány, jakož i se zástupci občanské společnosti.

Za tímto účelem by chtěly podpořit pragmatický partnerský přístup.

8.  Uvedené orgány v této souvislosti připomínají klíčovou úlohu Interinstitucionální skupiny pro informace (IGI), která uvedeným orgánům slouží jako rámec na vysoké úrovni pro rozvíjení politické rozpravy o informačních a komunikačních činnostech souvisejících s EU s cílem podpořit součinnost a doplňkovost. Za tímto účelem se Interinstitucionální skupina pro informace, jíž společně předsedají zástupci Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise a jejíchž jednání se jako pozorovatelé účastní zástupci Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru, schází v zásadě dvakrát za rok.

Rámec pro spolupráci

Uvedené tři orgány hodlají spolupracovat na tomto základě:

9.  Uvedené tři orgány budou respektovat individuální odpovědnost každého orgánu EU a každého členského státu za svou vlastní komunikační strategii a priority a v rámci Interinstitucionální skupiny pro informace budou každý rok stanovovat omezený počet společných priorit v oblasti komunikace.

10.  Tyto priority budou založeny na prioritách v oblasti komunikace, jež stanoví orgány a instituce EU v souladu se svými interními postupy a jež případně doplní strategická stanoviska a úsilí členských států v této oblasti s přihlédnutím k očekáváním občanů.

11.  Uvedené tři orgány a členské státy budou usilovat o získání dostatečné podpory pro komunikaci o stanovených prioritách.

12.  Útvary v členských státech a orgánech EU odpovědné za komunikaci by měly spolupracovat v zájmu zajištění úspěšného provádění společných priorit v oblasti komunikace, jakož i dalších činností souvisejících s komunikací o EU, v případě potřeby na základě vhodných správních ujednání.

13.  Uvedené orgány a členské státy se vyzývají, aby si vyměňovaly informace o dalších komunikačních činnostech souvisejících s EU, zejména o komunikačních činnostech v jednotlivých odvětvích plánovaných uvedenými orgány a institucemi, pokud vyústí v informační kampaně v členských státech.

14.  Komise se vyzývá, aby ostatním orgánům EU předkládala na začátku každého roku zprávu o hlavních výsledcích dosažených v předchozím roce při provádění společných priorit v oblasti komunikace.

15.  Toto politické prohlášení bylo podepsáno dne [datum].

Poslední aktualizace: 23. července 2009Právní upozornění