Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2103(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0354/2008

Ingivna texter :

A6-0354/2008

Debatter :

PV 20/10/2008 - 24

Omröstningar :

PV 21/10/2008 - 8.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0495

Antagna texter
WORD 80k
Tisdagen den 21 oktober 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Strategi för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter
P6_TA(2008)0495A6-0354/2008

Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2008 om en strategi för den framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter (2008/2103(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktandet av kommissionens meddelande av den 11 mars 2008 "EU:s tillsynsmyndigheter – mot en gemensam ansats" (KOM(2008)0135),

–   med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2004 om kommissionens meddelande "Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter"(1) ,

–   med beaktande av förslaget till interinstitutionellt avtal av den 25 februari 2005 om fastställande av ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter (KOM(2005)0059),

–   med beaktande av den muntliga frågan till rådet från utskottet för konstitutionella frågor och budgetutskottet samt det svar som rådet gav vid parlamentets sammanträde den 15 november 2005 (O-0093/05),

–   med beaktande av sin resolution av den 1 december 2005 om kommissionens förslag till interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter(2) ,

–   med beaktande av det beslut som fattades av talmanskonferensen den 17 april 2008,

–   med beaktande av skrivelsen av den 7 maj 2008 från kommissionens ordförande till Europaparlamentets talman och rådets tjänstgörande ordförande till förmån för inrättandet av en interinstitutionell arbetsgrupp på politisk nivå,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A6-0354/2008), och av följande skäl:

A.  Parlamentets och kommissionens ansträngningar för att fastställa rättsligt bindande ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter har inte lett till något resultat.

B.  På grund av rådets institutionella och politiska vägran har inga påtagliga framsteg gjorts när det gäller förslaget till interinstitutionellt avtal från 2005, och kommissionen har beslutat att dra tillbaka sitt förslag till interinstitutionellt avtal och ersätta det med en inbjudan till interinstitutionell dialog som kommer att leda till en gemensam strategi.

C.  Även om tillsynsmyndigheterna vid första anblicken kan jämföras med "mikroinstitutioner" har de ändå ett "makroinflytande" när det gäller EU:s styrelseformer.

D.  Det är nödvändigt att definiera åtminstone de viktigaste strukturella egenskaperna hos tillsynsmyndigheterna, eftersom dessa har fått en institutionsliknande ställning i EU.

E.  Kommissionen föreslår att man inrättar en interinstitutionell arbetsgrupp som skulle ha till uppgift att fastställa ramvillkor för tillsynsmyndigheterna samt alla de olika EU-institutionernas behörighet i förhållande till dessa myndigheter.

F.  Kommissionen bör utarbeta en horisontell utvärdering av tillsynsmyndigheterna till 2009−2010 och sedan omgående överlämna en rapport om resultaten från denna utvärdering till parlamentet och rådet.

G.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att inte föreslå något inrättande av nya organ innan den interinstitutionella arbetsgruppen har slutfört sitt arbete.

H.  Kommissionen uppmanas att inte avvika från riktlinjerna i förslaget till interinstitutionellt avtal från 2005 om ändringar i de grundläggande rättsakter som reglerar befintliga tillsynsmyndigheter, så att dessa kan anpassa sig till den nya strategin.

I.  Det finns redan ett enhetligt regelverk(3) för de tillsynsmyndigheter som har fått ett tidsbegränsat uppdrag att förvalta gemenskapsprogram.

Allmänna frågor

1.  Europaparlamentet anser att kommissionens förslag är ett lovvärt initiativ och förklarar sig villigt att genom sina företrädare delta i den interinstitutionella arbetsgruppens arbete, men anser ändå att den "gemensamma strategin" inte motsvarar parlamentets förväntningar i fråga om upprättandet av det interinstitutionella avtalet. Detta utesluter dock inte att arbetsgruppens arbete kan leda till att andra överenskommelser växer fram.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att, i egenskap av budgetmyndighetens ena gren, konstruktivt bidra till denna arbetsgrupps verksamhet.

3.  Europaparlamentet ber rådet och kommissionen att tillsammans med parlamentet omgående utarbeta den interinstitutionella gruppens arbetsprogram, så att denna grupp kan inleda sitt arbete hösten 2008.

4.  Europaparlamentet anser att den interinstitutionella gruppens arbetsprogram särskilt bör innehålla följande punkter:

   Att meddela vilka områden man bör fokusera på vid den horisontella utvärdering som kommissionen ska genomföra före utgången av 2009.
   Att fastställa objektiva kriterier för att utvärdera om en myndighet är nödvändig eller inte, med beaktande av eventuella ersättningslösningar.
   Att regelbundet och på ett samordnat och konsekvent sätt utvärdera myndigheternas arbete och de resultat som de har uppnått, inklusive extern utvärdering som särskilt sker genom lönsamhetsanalyser.
   Att fastställa huruvida alternativet att inrätta en myndighet är mer kostnadseffektivt än att låta kommissionens egna tjänsteavdelningar utföra ifrågavarande uppgifter.
   Att utvärdera vilka vinster som eventuellt uteblivit på grund av att viss verksamhet bedrivits punktvis av tillsynsmyndigheter i stället för av kommissionens avdelningar.
   Att besluta om åtgärder för att öka myndigheternas öppenhet, särskilt genom en tillnärmning av deras grundläggande strukturella egenskaper.
   Att fastställa gränser för myndigheternas självbestämmande och för den kontroll som de utövar, särskilt formen och räckvidden för kommissionens ansvar för deras respektive verksamhet, som inte kan sträcka sig längre än kommissionens möjligheter att konkret påverka verksamheten inom själva organen.
   Att utse företrädare till rådets och kommissionens kontrollmekanismer för myndigheterna och gå vidare till utfrågning av kandidaterna inför parlamentets behöriga utskott.
   Att utse myndigheternas verkställande organ, särskilt deras respektive direktörer, och precisera parlamentets roll i detta avseende.
   Att beakta behovet av ett gemensamt angreppssätt hos myndigheterna för presentation av deras verksamhet under det aktuella räkenskapsåret och av deras räkenskaper och för rapporterna om budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning.
   Att ta fram ett standardkrav för alla myndighetschefer att utarbeta och underteckna en revisionsförklaring, med reservationer om det anses nödvändigt.
   Att utarbeta en harmoniserad modell som är tillämplig på alla myndigheter och satellitmyndigheter och som tydligt skiljer mellan
   en årsrapport avsedd för allmänheten om myndighetens verksamhet, arbete och resultat,
   finansieringsöversikter och en rapport om genomförandet av budgeten,
   en verksamhetsrapport med en struktur liknande verksamhetsrapporterna från kommissionens generaldirektorat,
   en revisionsförklaring undertecknad av myndighetens direktör, tillsammans med alla reservationer eller observationer som direktören finner lämpliga att meddela myndigheten för beviljande av ansvarsfrihet.
   Att fastställa principerna för att bestämma om och i vilken omfattning som avgifter och betalningar ska vara en finansieringskälla för myndigheterna.
   Att kontinuerligt ompröva behovet av existerande myndigheter och fastställa kriterier för när en tillsynsmyndighet ska anses ha uppnått sitt syfte och kan avvecklas.

5.  Europaparlamentet beklagar att det saknas en allmän strategi för inrättandet av organ på EU-nivå. Nya organ inrättas från fall till fall, vilket leder till ett ogenomträngligt lapptäcke av tillsynsmyndigheter, genomförandeorgan och andra gemenskapsorgan, där vart och ett är en skapelse av eget slag (sui generis). .

6.  Europaparlamentet noterar kommissionens ståndpunkt enligt vilken inrättandet av tillsynsmyndigheter, som ibland sker med parlamentets medverkan, är ett uttryck för samarbete mellan medlemsstaterna, och tillsynsmyndigheternas verksamhet består i interlinking och utövandet av behörigheter som inte helt skulle kunna överlåtas åt gemenskapsinstitutioner utan att det skulle anses vara fråga om toppstyrning.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillsammans med parlamentet sträva efter att inrätta en tydlig och konsekvent gemensam ram för vilken plats tillsynsmyndigheterna i framtiden bör ha inom ramen för hur EU styrs.

8.  Europaparlamentet anser att insynen hos tillsynsmyndigheterna måste säkerställas, särskilt vad gäller deras funktion, utlämnande av och tillgång till information samt planeringen och redovisningen av verksamheten.

9.  Europaparlamentet bedömer att prioriterandet av det gemensamma regelverk som eftersträvas i samband med den interinstitutionella överenskommelsen bör syfta till att rationalisera verksamheten och optimera tillsynsmyndigheternas mervärde genom att skapa större öppenhet, en demokratisk och synlig kontroll samt större effektivitet.

10.  Europaparlamentet ser det som oumbärligt att införa gemensamma miniminormer och regler för samtliga tillsynsmyndigheters struktur och verksamhet samt kontrollen av dessa, oberoende av deras karaktär.

11.  Europaparlamentet anser att deltagande i tillsynsmyndigheternas verksamhet ska garanteras genom en formell strukturering av samråds- och dialogförfarandena med intressenterna.

12.  Europaparlamentet anser att skillnaderna mellan de olika myndigheternas struktur och verksamhet ger upphov till allvarliga frågeställningar som gäller normativa parametrar, god förvaltning och förhållandet mellan olika institutioner i fråga om centralisering/decentralisering.

13.  Europaparlamentet förespråkar att principerna om god förvaltning ska säkerställas genom en gemensam metod för personalrekrytering, budgetering och resursförvaltning samt en effektiv lednings- och resultatutvärdering.

14.  Europaparlamentet avser att undersöka om kommissionens åtagande att inte fullfölja förslag till grundande av nya tillsynsmyndigheter också ska omfatta de två förslag vars behandling inte slutförts, som gäller energisektorn och telekommunikationssektorn.

15.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att inrätta en parlamentarisk kontroll av sammansättningen av och verksamheten inom tillsynsmyndigheter, som främst bör bestå i

   att tillsynsmyndigheterna lägger fram sina egna årsrapporter för parlamentet,
   att alla tillsynsmyndigheters direktörer eventuellt bjuds in till parlamentets behöriga utskott innan de utses, och
   att parlamentet beviljar ansvarsfrihet för budgetgenomförandet för de tillsynsmyndigheter som får gemenskapsfinansiering.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera slutsatserna av den horisontella utvärderingen av tillsynsmyndigheterna snarast, och allra senast före slutet av perioden 2009–2010, så att den interinstitutionella arbetsgruppen kan ta hänsyn till dessa.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla riktmärken som gör det möjligt att jämföra dessa resultat och att fastställa tydliga regler för att avsluta en tillsynsmyndighets mandat om resultaten inte är tillfredsställande.

18.  Europaparlamentet uppmanar talmannen och talmanskonferensen att prioritera frågan om kommissionens förslag till arbetsgruppens sammansättning och anser det lämpligt att parlamentet i arbetsgruppen företräds av ordförandena eller föredragandena från utskottet för konstitutionella frågor, budgetutskottet och två andra utskott med praktisk erfarenhet av tillsynen över tillsynsmyndigheternas arbete.

19.  Europaparlamentet upprepar uppmaningen från både parlamentet och kommissionen i utkastet till interinstitutionellt avtal från 2005 att ta med beslutet om myndigheternas säte i grundrättsakten.

Budgetfrågor

20.  Europaparlamentet vill upprepa vikten av att på interinstitutionell nivå systematiskt säkerställa tillämpningen av det förfarande som fastställs i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(4) och framhåller behovet av att säkerställa en tillbörlig uppföljning av parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande av den 13 juli 2007 om decentraliserade organ.

21.  Europaparlamentet är övertygat om att ett detaljerat förfarande för att tillämpa denna bestämmelse är absolut nödvändigt. Ett sådant förfarande skulle kunna införliva vissa av de viktiga aspekter som blockerade förslaget till interinstitutionellt avtal från 2005, eventuellt i kombination med vissa anpassningar till rambudgetförordningen för gemenskapsorgan.(5)

22.  Europaparlamentet konstaterar att om utvärderingarna utvisar att det inte finns garantier för att den decentraliserade förvaltningen blir effektiv och kostnadseffektiv bör Europeiska unionen inte dra sig för att vända den aktuella trenden med att lägga ut kommissionens uppgifter externt. Vidare behövs tydliga regler för hur decentraliserade organs mandatperiod ska upphöra.

23.  Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att avstå från att föreslå att nya decentraliserade organ inrättas innan utvärderingsprocessen är klar, särskilt mot bakgrund av att det för närvarande skulle vara oerhört svårt att finansiera ett nytt gemenskapsorgan inom de marginaler som den aktuella fleråriga budgetramen tillåter utan att kraftigt ändra programmen.

24.  Europaparlamentet anser ur budgetsynpunkt att följande punkter bör utgöra nyckelfrågor på dagordningen för den interinstitutionella arbetsgruppen för EU-organens framtid:

Införandet av en definition av organ

25.  Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om den definition av begreppet "organ" som fastställdes vid trepartsmötet den 7 mars 2007, då man i syfte att tillämpa punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 kom överens om att definitionen av ett "organ" skulle bestämmas av huruvida organet i fråga inrättats i enlighet med artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(6) eller inte.

26.  Europaparlamentet önskar betona den vikt som det fäster vid en tydlig, enhetlig och allmänt gällande terminologi för organ. Parlamentet påminner om att "tillsynsmyndigheter" bara utgör en undergrupp till decentraliserade organ.

Nya organ – sambandet mellan lagstiftningsförfaranden och budgetbefogenheter

27.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att diskutera problem med tidsplanen samt rättsliga och förfaranderelaterade aspekter som skulle kunna uppstå om en aktuell överenskommelse om finansieringen av ett nytt organ, i enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, inte kan nås samtidigt med de beslut som fattas av lagstiftaren. Parlamentet anser att det är lika viktigt att diskutera rättssäkerhetsgarantier för att se till att budgetmyndigheten fullt ut deltar i alla frågor som får budgetmässiga konsekvenser, såsom utvidgade uppgifter för organen.

28.  Europaparlamentet påminner om att det redan 2005 i sin ovannämnda resolution uppmanade till att obligatoriska kostnads–intäktsanalyser bör genomföras innan ett förslag om att inrätta en ny myndighet läggs fram. Dessa analyser skulle i synnerhet vara inriktade på frågan om alternativet med att inrätta en myndighet (inklusive beräknade kostnader för övervakning och samordning) är mer kostnadseffektivt än att låta kommissionens egna tjänsteavdelningar utföra de ifrågavarande uppgifterna, men också på frågor som organets mandat och arbetsmetoder samt dess oberoende i förhållande till kommissionen, eftersom detta ofta är av särskilt intresse för lagstiftaren.

Befintliga organ – övervakning

29.  Europaparlamentet betonar behovet av en regelbunden och samordnad utvärdering och kontroll – i syfte att undvika dubbelarbete och överlappning – för att bedöma mervärdet hos redan befintliga decentraliserade organ som inte längre omfattas av punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet ser detta som en uppföljning av det tidigare utförda arbetet som resulterade i det gemensamma uttalandet om gemenskapsorgan, vilket man enades om vid trepartsmötet den 18 april 2007 och som innebar regelbunden utvärdering av befintliga gemenskapsorgan, med särskilt fokus på kostnadseffektiviteten och ingående redogörelse för de kriterier som tillämpas för att välja ut de organ som ska utvärderas.

30.  Europaparlamentet noterar att den analys som genomförs bör ge svar på vissa grundläggande frågor om kostnadseffektivitet och utföras enligt bland annat följande kriterier:

   Relevans: I vilken utsträckning var de mål som föreskrivs i inrättandeförordningen för ett organ av betydelse för den nivå av offentliga utgifter som beviljades i budgeten?
   Effektivitet: Vilka effekter (vilken inverkan) har organets verksamhet haft?
   Kostnadseffektivitet: Har de olika insatserna på ett ekonomiskt sätt omvandlats till prestationer och resultat? Uppnåddes (de förväntade) effekterna till en rimlig kostnad, särskilt när det gäller anställning av personal och den interna organisationen?

31.  Europaparlamentet påpekar mot bakgrund av organens övergripande inverkan på budgeten att kommissionen på ett övertygande sätt måste visa att EU-förvaltning via organen är det mest kostnadseffektiva och ändamålsenliga alternativet för att genomföra EU:s politik för närvarande och inom den närmaste framtiden.

Allmän gemensam ram

32.  Europaparlamentet håller fast vid att det behöver inrättas gemensamma minimikrav, bland annat när det gäller kommissionens roll och politiska ansvar i förhållande till organen, det stöd som beviljas av värdländer och beslut om ett organs säte som fattas med insyn och i god tid, vilket skulle kunna ingå i organens inrättandeförordningar.

33.  Europaparlamentet påminner om att organens åtgärder måste styras av tydliga ansvarslinjer, i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. Parlamentet pekar på organens skyldigheter när det gäller ansvarsfrihetsförfarandet.

34.  Europaparlamentet anser att det dessutom är ytterst viktigt att försöka fastställa vissa gemensamma regler för redogörelse för organens budgetar för att skapa öppnare och mer jämförbara budgetindikatorer, som exempelvis organens genomförandenivåer eller de enskilda andelar som utgör deras intäkter och utgifter. Parlamentet menar att den allmänna redovisningen av bidrag till organ i EU:s budget kanske måste anpassas till den nya generationen av organ och deras uppgifter och roller.

35.  Europaparlamentet påpekar att det enligt uppgifterna i kommissionens ovannämnda meddelande för närvarande finns 29 tillsynsmyndigheter som sysselsätter omkring 3 800 personer, med en årsbudget på ca 1 100 miljoner euro inbegripet ett bidrag från gemenskapen på ca 559 miljoner euro.

36.  Europaparlamentet kräver att revisions- och ansvarsfrihetsförfarandet ska vara proportionerligt mot myndigheternas totala budget. Parlamentet uppmärksammar särskilt att Europeiska revisionsrättens resurser inte har ökat i takt med antalet myndigheter under de senaste åren.

37.  Europaparlamentet upprepar det önskemål som man uttryckte i punkt 7 i sin resolution av den 22 april 2008 om ansvarsfrihet för myndigheterna, nämligen att myndigheternas prestationer regelbundet (och ad hoc) ska granskas av Europeiska revisionsrätten eller en annan oberoende revisor. Parlamentet finner att detta inte bör begränsas till traditionella delar av ekonomisk förvaltning och korrekt användning av offentliga medel, utan även bör omfatta administrativ effektivitet och ändamålsenlighet samt inbegripa en bedömning av den ekonomiska förvaltningen på respektive myndighet.

38.  Europaparlamentet anser att alla myndigheter tillsammans med sin tjänsteförteckning bör lämna en översikt över fast och tillfälligt anställda och nationella experter samt ange förändringarna i relation till de föregående två åren.

39.  Europaparlamentet uppmärksammar Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2008 om sund ekonomisk förvaltning vid myndigheterna med särskild hänvisning till granskning av prestationer.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sammanföra de administrativa funktionerna för de mindre myndigheterna i syfte att skapa den kritiska massa som krävs för att myndigheterna på ett tillfredsställande sätt ska kunna uppfylla gällande regler om offentlig upphandling samt kunna följa budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna(7) .

41.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att kritiskt granska myndigheternas budgetkrav eftersom majoriteten av myndigheterna inte förbrukar begärda medel.

o
o   o

42.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
(2) EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 123.
(3) Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1).
(4) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(5) Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72).
(6) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

Senaste uppdatering: 26 augusti 2009Rättsligt meddelande