Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0283(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0291/2008

Ingivna texter :

A6-0291/2008

Debatter :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Omröstningar :

PV 22/10/2008 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0509

Antagna texter
WORD 37k
Onsdagen den 22 oktober 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Främjande av rena fordon för vägtransporter ***I
P6_TA(2008)0509A6-0291/2008
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2008 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (KOM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0817),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0008/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för transport och turism (A6-0291/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
P6_TC1-COD(2005)0283

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2009/33/EG)

Senaste uppdatering: 26 augusti 2009Rättsligt meddelande