Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2026(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0398/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0398/2008

Viták :

PV 22/10/2008 - 11
CRE 22/10/2008 - 11

Szavazatok :

PV 23/10/2008 - 6.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0515

Elfogadott szövegek
WORD 128k
2008. október 23., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
2009. évi általános költségvetési tervezet (III. szakasz)
P6_TA(2008)0515A6-0398/2008
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2008. október 23-i állásfoglalása az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, III. szakasz - Bizottság [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] és az 1. sz. módosító indítványról a 2009. évi előzetes költségvetés-tervezethez [SEC(2008)2435]

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK tanácsi határozatra(1) ,

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2) ,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(3) ,

–   tekintettel a Bizottság 2009-es éves politikai stratégiai jelentéséről szóló 2008. április 24-i állásfoglalására(4) ,

–   tekintettel a 2009. évi költségvetési keretre és prioritásokra vonatkozó 2008. április 24-i állásfoglalására(5) ,

–   tekintettel 2008. július 8-i állásfoglalására 2009. évi költségvetésről: a 2009. évi előzetes költségvetési tervezetre vonatkozó első gondolatok és az egyeztetésre kapott megbízatás, III. szakasz - Bizottság(6) ,

–   tekintettel a Bizottság által 2008. május 16-án előterjesztett, az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének előzetes tervezetére (COM(2008)0300),

–   tekintettel a Tanács által 2008. július 17-én megállapított, az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetére (C6-0309/2008),

–   tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének előzetes tervezetéhez fűzött 1/2009. sz. (SEC(2008)2435) módosító indítványra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a többi érdekelt bizottság véleményére (A6-0398/2008),

Kulcsfontosságú kérdések

1.   emlékeztet rá, hogy a 2009-es évre vonatkozó politikai prioritások és a költségvetési keret értékelése a fent említett két, 2008. április 24-i állásfoglalásban került kifejtésre; megjegyzi, hogy ez a két állásfoglalás szilárd alapot biztosított a Bizottság 2009-es évre szóló előzetes költségvetési tervezetének (EKT) soron következő első értékeléséhez, ahogyan az a 2008. július 8-án elfogadott állásfoglalásban is szerepel; emlékeztet arra, hogy állásfoglalásában a Parlament erősen kritizálta a kifizetési előirányzatok alacsony szintjét és a többéves pénzügyi keret legtöbb fejezetében a rendelkezésre álló tartalékkeretek szűkösségét;

2.   üdvözli a 2009-es költségvetésről szóló 2008. július 17-i, első olvasat utáni egyeztetés során az Európai Parlament és a Tanács által hat közös nyilatkozatról elfogadott megállapodást, melyek ezen állásfoglalás mellékletét képezik; ezeket a költségvetés tervezetéhez fűzött módosításai elkészítésekor figyelembe vette; rámutat azonban, hogy egyes kérdésekben, mint pl. az ügynökségek értékelése, nem született még közös álláspont a Tanáccsal;

3.   sajnálja, hogy a Tanács tovább csökkentette az EKT már így is alacsony szintjét; a költségvetési tervezetben a kötelezettségvállalási előirányzatok összege 133 933 millió euró, amely a 469 milliós EKT-hez képest csökkenést jelent, a kifizetési előirányzatok 114 972 millió eurós összege pedig 1 771 millióval kevesebb, mint az EKT összege és a GNI 0,89%-ának felel meg, ami által a kifizetések szintje példátlanul alacsonnyá válik; hangsúlyozza, hogy ez tovább növelte a kötelezettségvállalások és a kifizetések szintje közötti különbséget, ami nem felel meg az egyensúly elvének;

4.   kéri, hogy a 4. fejezet plafonértékét a lehető leghamarabb igazítsák ki, hogy az megfeleljen a valódi igényeknek; sajnálja, hogy a Tanács nem hajlandó ennek megfelelően elkészíteni a költségvetést;

5.   elvben támogatja a Bizottság által 2008. szeptember 9-én elfogadott 1. sz. módosító indítványt, mivel az kicsit reálisabb képet fest az EKT 4. fejezetének szükségleteiről; sajnálja azonban, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret korlátai miatt nincs abban a helyzetben, hogy finanszírozzon olyan új, előre nem látható és sürgős szükségleteket, mint pl. az élelmiszersegélyek vagy Grúzia, Koszovó, Afganisztán és Palesztina újjáépítési szükségletei; hangsúlyozza, hogy kizárólag a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás ("intézményközi megállapodás") értelmében rendelkezésre álló lehetőségek kiaknázása, valamint az erős politikai akarat szükségesek ahhoz, hogy az EU meg tudja valósítani a külpolitika területén vállalt kötelezettségeit;

6.   úgy ítéli meg, hogy a Tanács által a kifizetési előirányzatok tekintetében elfogadott szám távolról sincs összhangban az EU különböző politikai prioritásaival és kötelezettségvállalásaival; megdöbbenését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy Tanács a kifizetésekben mindössze a GNI 0,89%-át javasolja, tekintve, hogy 2007-ben a RAL már 139 000 millió euró volt; következésképpen úgy határoz, hogy a kifizetések teljes szintjét 0,959%-ra emeli;

7.   véleménye szerint jelenlegi formájában az uniós költségvetés nem képes hatékonyan és reálisan kezelni azon célokat, amelyeket az EU az éghajlatváltozás vonatkozásában határozott meg; úgy véli, hogy az európai polgároknak kézzelfogható uniós kezdeményezésre van szükségük az éghajlatváltozás következményeivel való szembenézés tekintetében; sajnálja, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések támogatása még mindig nagyon korlátozott mértékben szerepel az uniós költségvetésben; meggyőződése, hogy komoly erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy növeljük, illetve tovább koncentráljuk az arra szolgáló megfelelő pénzügyi forrásokat, hogy az éghajlatváltozás következményeivel való szembenézés terén megerősödjön Európa vezető szerepe; kéri, hogy a Bizottság 2009. március 15-ig nyújtson be egy, az éghajlatváltozással kapcsolatos pénzforrások megfelelő növelésére irányuló olyan ambiciózus tervet, amely foglalkozik egy különleges "éghajlatváltozási alap", vagy egy külön erre a célra létrehozott költségvetési tétel felállításával is, aminek köszönhetően a költségvetés jobban tudná kezelni ezeket a kérdéseket, különösen a csökkentésre, adaptációra és stabilizálásra irányuló intézkedéseken keresztül; úgy véli, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszert szintén potenciális forrásként kell kezelni uniós szinten;

8.   nem fogad el semmilyen új elkülönítést a 2009-es költségvetés megjegyzéseiben; éppen ezért törölte az összes új, konkrét összegre és/vagy egyénileg megnevezett szervezetre vagy testületre történő utalást, mivel ezek az elkülönítések nem állnak összhangban a költségvetési rendelettel;

9.   úgy határozott, hogy elfogadja a Tanácsnak az igazgatási kiadások kismértékű csökkentésére vonatkozó javaslatát néhány többéves program vonatkozásában, mivel maga a Bizottság gyakran újraosztja az e költségvetési tételekből származó forrásokat egy általános elszámolási gyakorlat keretében; hangsúlyozza azonban, hogy ezek az éves költségvetési eljárásban történő csökkentések semmiképpen sem vezethetnek az érintett programok együttdöntéssel megállapított kereteinek csökkentéséhez; ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság kompenzálja a programok későbbi éveiben eszközölt csökkentéseket;

10.   úgy ítéli meg, hogy a növekedés és a foglalkoztatás, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint az Európai Unió polgárai biztonságának és az EU szociális dimenziójának megerősítése, pl. a munkahelyteremtést szolgáló növekedést célzó kezdeményezés, illetve a kis- és középvállalkozások, valamint a kutatás és az innováció támogatása, továbbá a régiók közötti kohézió előmozdítása a 2009-es költségvetés fontos prioritásai; korábbi állásfoglalásaival összhangban meg fogja szilárdítani e prioritások finanszírozásához szükséges költségvetési tételek előirányzatait;

1a. alfejezet

11.   megdöbbentőnek találja, hogy a Tanács tovább csökkenti a lisszaboni stratégia támogatására szolgáló költségvetési tételeket, hiszen végső soron a lisszaboni stratégia az Európai Tanács döntésén alapul; rámutat, hogy a növekedési és foglalkoztatási célkitűzések a lisszaboni stratégia magját képezik, valamint hogy EKT-jében a Bizottság már bevezetett néhány csökkentést az előző évhez képest;

12.   mindent megtesz az e fejezet alá tartozó, az európai polgárok számára közvetlen és kézzel fogható előnyöket biztosító tevékenységek és politikák megfelelő finanszírozásának biztosítására; kész felhasználni a teljes rendelkezésre álló tartalékkeretet kísérleti projektek és előkészítő intézkedések ezen alfejezetben történő finanszírozására;

13.   az Európai Technológiai és Innovációs Intézet (EIT) tekintetében elfogadhatatlannak tartja a Bizottságnak a költségvetési hatóság által a 2008-as költségvetésre vonatkozóan hozott határozatának visszavonására irányuló kísérletét; éppen ezért ragaszkodni fog ahhoz, hogy az EIT költségvetése kerüljön a "Kutatás" szakpolitikába, és mivel irányítási szerkezete adminisztratív jellegű, annak finanszírozása a többéves pénzügyi keret 5. fejezetéből történjen; úgy határoz, hogy a nómenklatúrát ennek megfelelően módosítja;

14.   hangsúlyozza, hogy – ahogyan azt az uniós koordinátor is megerősítette – az NG3-gázfolyosó megvalósulásától függenek a 06 03 04. költségvetési tételből (transzeurópai energetikai hálózatok, "TEN") történő kifizetések, valamint a TEN-E státusz odaítélése olyan gázvezetékek vagy projektek számára, amelyek megkönnyítik az Oroszországból vagy a végső soron Oroszország által ellenőrzött forrásokból történő gázszállítást;

1b. alfejezet

15.   megismétli, hogy mennyire fontosnak tartja a szolidaritás elvét az Európai Unióban; szándékában áll megtenni minden szükséges erőfeszítést a kohéziós politika kellő finanszírozásának biztosítására, annak érdekében, hogy képes legyen megfelelni a jelen és a jövő kihívásainak;

16.   hangsúlyozza, hogy ez az alfejezet számos, az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a munkahelyteremtést szolgáló növekedést célzó politikát és tevékenységet finanszíroz;

17.   sajnálja, hogy az EKT-ban a Tanács sok csökkentést eszközölt, különösen az Európai Szociális Alap által a regionális versenyképesség és foglalkoztatás céljára szánt finanszírozás terén; emlékezteti a Tanácsot, hogy a lisszaboni stratégia mind az Európai Unió, mind pedig a tagállamok költségvetéseinek közös erőfeszítésein alapul;

2. fejezet

18.   tudomásul veszi, hogy a Bizottság kijelentette, hogy a 2009-es költségvetés egyik fő prioritása az éghajlatváltozás elleni küzdelem; úgy ítéli meg azonban, hogy ez a prioritás nem tükröződik kellőképpen az EKT-ben, ezért nagyobb hangsúlyt szándékozik fektetni erre a kulcspolitikára; a láthatóság érdekében azt javasolja, hogy különítsenek el egy költségvetési soron kizárólag erre a célra szolgáló előirányzatokat; ennek megfelelően meg fogja emelni a folyamatban lévő LIFE+ program, illetve az Európai Vidékfejlesztési Alap forrásait;

19.   tudomásul veszi a KAP állapotfelmérésével kapcsolatos közelmúltbéli bizottsági javaslatokat, és védelmezi azt a nézetet, miszerint az első pillérből a második pillérbe történő modulációnak költségvetési szempontból semlegesnek kell maradnia;

20.   tudomásul veszi, hogy új költségvetési tételeket hoztak létre a közös mezőgazdasági és halászati politika terén három új alap – a tejágazat átalakítását szolgáló alap, a juh- és kecsketenyésztés EU-n belüli fenntartását támogató Eco-Aid, valamint a halászflottának az üzemanyagárak emelkedésének gazdasági következményeihez történő hozzáigazítását szolgáló ad hoc pénzügyi eszköz – számára, melyek mindegyikét azzal a céllal hozták létre, hogy segítsék az új helyzetekhez való alkalmazkodást, illetve új jövőbeli lehetőségeket tárjanak fel, különösen a hátrányos helyzetben lévő és az érzékeny térségekben; úgy véli, hogy ezeket az alapokat elsősorban a fel nem használt mezőgazdasági előirányzatokból kell finanszírozni;

21.   elégedettséggel veszi tudomásul, hogy a Tanács és a Bizottság végre készek iskolagyümölcs-programot indítani, évente elegendő forrást rendelkezésre bocsátva a diákok körében tapasztalható túlsúllyal és egészségügyi problémákkal kapcsolatos gondok leküzdésére, azonban sajnálja azt az egy év veszteséget, amit az Európai Parlament kezdeményezésének a Tanács által a 2008-as költségvetésben történt elutasítása okozott;

3a. alfejezet

22.   méltányolja az európai polgárok biztonságos és nyugodt Európára vonatkozó kívánságát, és üdvözli a 2008-as költségvetéshez képest ebben az alfejezetben eszközölt emeléseket; rámutat a szolidaritás elvének és az alapjogok magas szintű védelmének fontosságára;

23.   hangsúlyozza, hogy az EU költségvetésén keresztül elegendő finanszírozást kell biztosítani a legális bevándorlás kezelésére és a harmadik országok állampolgárainak integrációjára, míg ezzel párhuzamosan küzdeni kell az illegális bevándorlás ellen és meg kell erősíteni a határvédelmet, beleértve az Európai Menekültügyi Alap tagállamok közötti szolidaritás előmozdítása érdekében történő megerősítését;

3b. alfejezet

24.   emlékeztet rá, hogy a 3b. alfejezet alá tartoznak azon létfontosságú politikák, amelyek az európai polgárok mindennapjait befolyásolják; megismétli azzal kapcsolatos csalódottságát, hogy 2008-hoz képest erre az alfejezetre vonatkozóan a Bizottság csak kismértékű emelést javasolt, különösen a polgárok Európája szempontjából fontos tevékenységek esetében, amelyek közül néhány költségvetése még csökkent is;

25.   elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tanács tovább csökkentette ezeket a "polgári" tételeket, és gondoskodni fog arról, hogy ez a fontos terület elegendő forráshoz jusson; rámutat, hogy az ezen alfejezeten belül megmaradt kevés tartalékkeretet e politikai terület fellendítésére irányuló kísérleti projektek és előkészítő intézkedések támogatására fordítja;

4. fejezet

26.   tudomásul veszi a Tanács által a 4. fejezetben végrehajtott átcsoportosításokat, és ezt úgy fogja fel, mint arra utaló jelzést, hogy a többéves pénzügyi keret plafonértéke alatti források rendkívül szűkösek; rámutat, hogy a 4. fejezet plafonértékével kapcsolatban egyre inkább szükséges lesz az intézményközi megállapodás rendelkezéseinek alkalmazása; úgy véli, hogy a rendelkezésre álló források jelenlegi formájukban nem teszik lehetővé, hogy az Európai Unió megtartsa globális partneri szerepét;

27.   felszólítja az Európai Tanácsot, hogy ne tegyen olyan nagy horderejű politikai kötelezettségvállalásokat, mint a 2008. június 20-i elnökségi következtetéseiben, amelyben az állam- és kormányfők a fejlődő országok fokozottabb uniós támogatására szólítottak fel, vagy pedig vállaljon ugyanakkor kötelezettséget a szükséges költségvetési javaslatok és intézkedések kidolgozására is abban az esetben, ha nyilvánvaló ellentmondás van a kötelezettségvállalás és az aktuális többéves pénzügyi keret éves plafonértékei alatt rendelkezésre álló források között;

28.   megismétli, hogy az emelkedő élelmiszerárak, és az ennek következtében kialakuló élelmiszerválság elleni küzdelem érdekében sürgősen szükség van az Európai Unió jelentős és konkrét szerepvállalására, és ismételten hangsúlyozza a költségvetési szempontból helyes reagálás szükségességét; emlékeztet arra, hogy a 2. fejezetben rendelkezésre álló tartalékkeret nem fordítható a 4. fejezet céljaira, mivel a 4. fejezet jelenlegi plafonértéke nem elegendő az eszköz finanszírozására a már meglévő prioritások veszélybe kerülése nélkül; úgy ítéli meg, hogy a költségvetési hatóság két ágának minden erőfeszítést meg kell tennie és meg kell vizsgálnia az intézményközi megállapodás által biztosított minden lehetőséget a 4. fejezet alatti élelmiszersegélyekre szánt összegek finanszírozásához; mindazonáltal emlékeztet rá, hogy a pénzügyi keretről szóló végső döntés az éves költségvetési eljárás keretében fog megszületni, és a fejlődő országokkal történő együttműködési politikák jelenlegi eszközeinek átfogó értékeléséhez fog kapcsolódni;

29.   a palesztin és a koszovói békefolyamat támogatását változatlanul kulcsfontosságú prioritásként tartja számon, amelyhez elegendő forrást kell biztosítani az EU költségvetésében; megjegyzi azonban, hogy egy ilyen megfelelő szintű finanszírozás újraprogramozást tehet szükségessé a 4. fejezetben, egyéb költségvetési tételekből származó kompenzáció révén; emlékeztet a működőképes közigazgatás jelentőségére, amely szükséges ahhoz, hogy az uniós támogatások megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében garantálják az elengedhetetlen különös gondosságot;

30.   üdvözli a ciprusi török közösség gazdasági fejlődését előmozdító pénzügyi támogatást biztosító költségvetési tétel forrásainak visszaállítását; ugyancsak üdvözli a Cipruson eltűnt személyek exhumálása, azonosítása és földi maradványainak hazaszállítása céljára nyújtott támogatást;

31.   támogatja az európai biztonsági és védelmi politika keretében Koszovóban elindított rendőri missziót; arra kéri ugyanakkor a Bizottságot, hogy nyújtson be konkrét tervet és ütemezést az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójára (EULEX) vonatkozóan, különös tekintettel az ENSZ koszovói missziója feladatainak átvételére, és az ehhez kapcsolódó humánerőforrás-szükségletekre és költségekre, valamint az Európai Bizottság koszovói összekötő hivatalával kialakítandó együttműködésre; kéri továbbá a Bizottságot, hogy nyújtson részletes tájékoztatást a helyi erőknek tartott képzésről;

32.   hangsúlyozza, hogy szándékában áll támogatni Grúzia hosszadalmas és költséges újjáépítési folyamatát, és aktív szerepet kíván vállalni a megfelelő pénzügyi megoldás megtalálásában, mint ahogyan azt a grúziai helyzetről szóló, 2008. szeptember 3-i állásfoglalásában(7) is kifejezte; sürgeti ezért a Bizottságot, hogy nyújtson be az EU kötelezettségvállalásainak teljesítésére irányuló javaslatokat; éppen ezért ragaszkodik az "új igényekhez új finanszírozás" politikailag és pénzügyileg szilárd elvéhez; tudomásul veszi ezzel összefüggésben, hogy a Bizottság 500 millió euróig terjedő összeget hajlandó biztosítani a 2008-tól 2010 végéig terjedő időszakban, és – amennyiben szükséges – egy Grúziával foglalkozó adományozói konferencia keretében kötelezi el ezen összegeket;

33.   hangsúlyozza az Energiaközösség növekvő jelentőségét, és üdvözli, hogy Törökország tagja kíván lenni; úgy véli, hogy elő kell mozdítani Ukrajna, Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország csatlakozását az Energiaközösséghez, és fejleszteni kell a tagok közötti energiaszolidaritási intézkedéseket; várja az Energiaközösséget létrehozó szerződés Európai Közösség általi megkötéséről szóló, 2006. május 29-i 2006/500/EK tanácsi határozatról(8) szóló, 2009-ben benyújtandó bizottsági jelentést;

34.   rámutat, hogy az EU egyik fő prioritásának tekintett éghajlatváltozás elleni küzdelemnek is vannak külső vonatkozásai, és az ehhez kapcsolódó – így például a Globális Éghajlatváltozási Szövetséggel kapcsolatos – tevékenységeket a 4. fejezetből kell finanszírozni;

35.   kiemeli, hogy az AIDS, a tuberkulózis és a malária elleni küzdelem globális alapja hatékony finanszírozási mechanizmusnak bizonyult, sajnálja ugyanakkor, hogy a globális alap nem végrehajtó szerv; emlékezteti a Bizottságot, hogy a globális alap támogatásainak hatékony végrehajtása érdekében növelni kell a technikai segítségnyújtásra fordított pénzügyi forrásokat;

36.   emlékezteti a Tanácsot, hogy a sürgősségi segélyre képzett tartalék az előre nem látható sürgős igények finanszírozására szolgál, és úgy véli, hogy e költségvetési tétel előirányzatai nemcsak megalapozottak, de törlésük veszélyeztetné az EU megfelelő reagálási képességét a lehetséges válsághelyzetekre 2009 első hónapjaiban; éppen ezért visszaállítja a sürgősségi segélyre képzett tartalékot a többéves pénzügyi keretben, tekintettel az intézményközi megállapodás 25. pontjára;

5. fejezet

37.   általános elvként visszaállítja a Tanács által ebben a fejezetben az előzetes költségvetés-tervezet számadatain eszközölt csökkentéseket; megjegyzi azonban, hogy mindig vannak nyitott kérdések a tekintetben, hogy a Bizottság hogyan osztja be a személyzetet az igazgatási támogatási és a koordinációs feladatok ellátására, milyen átcsoportosítási lehetőségek vannak, és további információra van szükség a Bizottság ingatlanpolitikájáról; úgy határozott, hogy az összegek egy részét tartalékba helyezi annak érdekében, hogy kellő időben választ kapjon ezekre a kérdésekre;

38.   rámutat, hogy a 2009-es előzetes költségvetés-tervezetben 1 120 millió eurós összeg szerepel az igazgatási költségek finanszírozására az 5. fejezeten kívül; úgy ítéli meg, hogy ez az összeg igencsak jelentős;

39.   hangsúlyozza, hogy az országok igazgatási kiadásai továbbra is jóval az EU átlagos inflációs szintje felett járnak, ami miatt kétséges, hogy az adófizetők pénzét hatékonyan használják-e fel; felhívja a Bizottságot, hogy folytasson alapvető felülvizsgálatot a 2000-es reformok óta elért fejlődés igazgatási költségeiről szóló jelentések valamennyi szempontja tekintetében, különös tekintettel a 2004-es bővítés hatásaira és annak fontosságára, hogy továbbra is keressék a hatékonysági megtakarítások lehetőségeit; kéri, hogy ez a jelentés 2009. július 31-ig álljon rendelkezésre;

40.   ebben az összefüggésben aggódik amiatt, hogy a végrehajtási ügynökségek finanszírozása céljából a működési programok keretéből elvont összegek folyamatosan növekednek, és már most jelentős szintet értek el, 2009-ben egy több mint 1300 fős személyzet finanszírozásával; világosabb képet szeretne kapni arról, hogy milyen hatással van a végrehajtó ügynökségek létrehozása azon főigazgatóságokra, amelyek az ügynökségek előtt felelősek voltak az egyes programok végrehajtásáért;

41.   tudomásul veszi, hogy a jelenlegi adatok szerint a Bizottság főigazgatóságain az igazgatási támogatási és koordinációs feladatokat ellátó személyzet, illetve a működési feladatokat ellátó személyzet aránya jelentősen eltérhet; felkéri a Bizottságot e különbségek okainak elemzésére;

42.   teljes körű tájékoztatást vár a Bizottság ún. "Holmquist" személyzeti reformjával kapcsolatban;

43.   felkéri az Európai Személyzeti Felvételi Hivatalt (ESZFH), hogy folytassa a kiválasztási folyamat egyszerűsítésére és lerövidítésére irányuló erőfeszítéseit; úgy véli, hogy megfelelő emberi erőforrásokat kell biztosítani az ESZFH számára az arra irányuló erőfeszítéseinek támogatására, hogy javítsa belső eljárásait és módszereit, és felgyorsítsa a tartaléklisták kezelését, annak érdekében, hogy az intézményeket az igények szerint megfelelő személyzettel tudja ellátni, valamint pontosítsa az elfogadhatósági követelményeket, különösen az AST munkakörökre vonatkozóan;

44.   kéri, hogy a Tanács nyújtson be tárgyalási menetrendet az 1073/1999/EK rendeletre vonatkozó, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) hatékonyságának növelését célzó bizottsági javaslatok Parlamenttel történő megtárgyalására, és tisztázza feladatának jogi kereteit;

45.   sajnálja, hogy a Bizottság főigazgatóságai által alkalmazott kommunikációs politikából érezhetően hiányzik a konzisztencia és a koherencia; támogatja a koherens és felismerhető "EU-identitás" kifejlesztését az összes kommunikációs intézkedésben; ezért arra szeretné ösztönözni a Bizottság minden egyes szolgálatát, hogy minden, a szintjükön végzett kommunikációs és tájékoztatási tevékenységet finoman hangoljanak össze és koordináljanak;

46.   kéri, hogy az intézmények szisztematikusan hangolják össze erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy:

   - az állampolgárok számára elérhetővé váljanak a saját jogaikkal, és azok tagállamokban történő gyakorlati megvalósításával kapcsolatos információk;
   - javuljon a közösségi jog elérhetősége és átláthatósága annak köszönhetően, hogy hatékony kutatási eszközök állnak rendelkezésre, megtörténik a szövegek konszolidációja, és a lehető legjobb technikai formátumot alkalmazzák már az irányelvek, rendeletek és határozatok megalkotásakor;
   - a közösségi és nemzeti szinten elérhető források alapján létrejöjjön egy digitális könyvtár az Európai Unióról;

47.   üdvözli a Bizottság által az európai iskolarendszert érintő nemrégiben indított reformot, de sürgeti a tagállamokat, hogy teljesítsék a hatályos megállapodásokban vállalt kötelezettségeiket; felhívja a figyelmet az intézményközi megállapodás 47. pontjára, amely szerint új iskolák költségvetési következményekkel járó létrehozásához a költségvetési hatóság engedélye szükséges;

48.   hangsúlyozza az intézményközi megállapodás 47. pontja tiszteletben tartásának jelentőségét; kéri, hogy a Bizottság működjön együtt a költségvetési hatósággal e cikk alkalmazására vonatkozó megfelelő részletes eljárás meghatározása érdekében;

49.   kéri, hogy a Bizottság nyújtson be jelentést az EU gázellátásának biztonságára, valamint az NG3-gázfolyosóval kapcsolatos diverzifikálási mechanizmusokra vonatkozó lehetséges megoldásokról, többek között az Európai Fejlesztési Bank lehetséges szerepéről abban, hogy a gáz nagy részének beszerzése az NG3-folyosó nem megszokott (kevesebb, mint 5%-os uniós piaci részesedéssel rendelkező) ellátóországaitól történjen, vagy abban, hogy közvetlen beszerzéssel vagy egy beszerző szerv bevonásával elősegítse a vásárlást;

Ügynökségek

50.   üdvözli a Bizottság határozatát, amely végre megfelel a költségvetési hatóság kérésének, és figyelembe veszi a célhoz kötött bevételeket a decentralizált ügynökségekre vonatkozó 2009-es EKT kidolgozásakor; úgy ítéli meg, hogy ez kétségtelenül egy lépéssel közelebb visz a költségvetés átláthatósága felé; megismétli azonban, a 2008-as költségvetés ügynökségekre vonatkozó költségvetési megjegyzésekhez fűzött módosításaival összhangban, hogy a nagymértékben a díjakból származó bevételekre támaszkodó ügynökségek a számukra szükséges költségvetési rugalmasság biztosítása érdekében továbbra is használhatják a célhoz kötött bevételek eszközét;

51.   üdvözli a Bizottság "Európai ügynökségek – A további teendők" (COM(2008)0135) című, 2008. március 11-i közleményét, különösen kiemelve a Bizottság elkötelezettségét a szabályozási ügynökségek 2009-es értékelése tekintetében; kéri, hogy ez a 2009. június 30-ig elkészítendő értékelés fordítson különös figyelmet az ügynökségek munkája hatékonyságának és hatásának vizsgálatára és állapítson meg arányos hatékonysági megtakarításokat a Bizottság saját szolgálatain belül a munka ügynökségeknek való kiszervezése tekintetében;

52.   rámutat, hogy a kisebb méretű ügynökségeknél általában arányaiban nagyobb számú (50% vagy több) személyzet foglalkozik az ügynökség belső adminisztrációjával; jónak tartaná, ha a 2008 őszén felállítandó, a decentralizált ügynökségek jövőjével foglalkozó intézményközi munkacsoport megvizsgálná a kisebb ügynökségek költséghatékonyságának kérdését;

53.   tudomásul vette, hogy a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal többlete a jelenlegi pénzügyi évben 290 millió euró; szeretné, ha a Bizottság megfontolná, hogy helyénvaló volna-e a Hivatal többletbevételeit – mivel az a belső piac egyenes következménye – visszaforgatni az EU költségvetésébe;

54.   hangsúlyozza, hogy az Euratom Ellátási Ügynökség, abban a formában, ahogyan az Euratom Szerződés azt létrehozta, egy önálló ügynökség, amelynek támogatását az EU költségvetésében átlátható módon kell feltüntetni;

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

55.   emlékeztet arra, hogy az intézményközi megállapodás kísérleti projektek céljára akár 40 millió eurónyi összeg biztosítását is lehetővé teszi bármely költségvetési évben, illetve az előkészítő intézkedések számára összesen akár 100 millió euró biztosítását, amelyből legfeljebb 50 millió eurót lehet új előkészítő intézkedésekre fordítani;

56.   úgy ítéli meg, hogy ezek a projektek a Parlament nélkülözhetetlen eszközei az európai polgárok érdekeit szolgáló új politikák kezdeményezésében; elemzett egy sor érdekes javaslatot, amelyek közül az intézményközi megállapodás korlátai és a többéves pénzügyi keret plafonértékei miatt csak néhány kerülhetett be a 2009-es költségvetésbe;

57.   ragaszkodik ahhoz, hogy azon projektek és intézkedések végrehajtására, amelyek azért nem kerültek be a 2009-es költségvetésbe, mert a Bizottság szerint már meglévő jogalappal rendelkeznek, ezen jogalapok alapján kerüljön sor, és kéri a Bizottságot, hogy a kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről szóló jelentésében térjen ki ezen javaslatokra is; elvárja a Bizottságtól, hogy megtegyen minden szükséges erőfeszítést ebben az irányban tekintet nélkül arra, hogy a projektek és intézkedések végül kifejezetten említésre kerülnek-e a 2009-es költségvetés jogalapjaira vonatkozó megjegyzésekben; szándékában áll a 2009-es pénzügyi évben közelebbről figyelemmel kísérni e projektek és intézkedések jogalapoknak megfelelő megvalósítását;

o
o   o

58.   tudomásul veszi a szakbizottságok által elfogadott, az A6-0398/2008 jelentésben szereplő véleményeket;

59.   utasítja elnökét, hogy az általános költségvetési tervezet III. szakaszához fűzött módosításokkal és módosítási javaslatokkal együtt továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1) HL L 253, 2000.10.7., 42. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0174.
(5) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0175.
(6) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0335.
(7) Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0396.
(8) HL L 198., 2006.7.20., 15. o.


MELLÉKLET

A 2008. JÚLIUS 17-I EGYEZTETÉS SORÁN TETT KÖZÖS NYILATKOZATOK

1.   A 2007–2013-as időszakra szóló, strukturális és kohéziós alapokra, valamint vidékfejlesztésre vonatkozó programok

"Az Európai Parlament és a Tanács kiemelt jelentőséget tulajdonít a 2007–2013 időszakra szóló új, a strukturális és kohéziós alapokkal, valamint a vidékfejlesztéssel kapcsolatban a tagállamok által benyújtott operatív programok és projektek megfelelő és zökkenőmentes végrehajtásának.

A 2000–2006-os programozási időszak kezdetére jellemző, ismétlődő gyakorlat elkerülése érdekében, ezen operatív programok és projektek legtöbbjének jóváhagyását tudomásul véve az Európai Parlament és a Tanács úgy véli, hogy most nagyon fontos a zökkenőmentes és hatékony végrehajtás biztosítása a megfelelő irányítási és ellenőrző rendszereknek a lehető leghamarabbi jóváhagyása által, a rendeletekben megállapított határidőkön belül.

Az Európai Parlament és a Tanács ennélfogva szigorúan és rendszeres időközönként ellenőrizni fogja a tagállamokban ezen irányítási és ellenőrző rendszereket, a főbb projektek jóváhagyási eljárásának helyzetével együtt.

Ezért a Bizottság felkérést kap, hogy a költségvetési eljárás során továbbra is rendszeresen bocsásson rendelkezésre az ellenőrzést szolgáló megfelelő eszközöket.

A Bizottság ezenfelül arra is felkérést kap, hogy szükség esetén a 2009-es évre vonatkozó kifizetések előrejelzésének frissítését is nyújtsa be, legkésőbb 2008 októberének végéig."

2.  A 2004. és a 2007. évi bővítéshez kapcsolódó munkaerő-felvétel

"Az Európai Parlament és a Tanács hangsúlyozza a 2004. és a 2007. évi bővítéshez kapcsolódóan minden álláshely teljes betöltésének fontosságát, és kitart azon véleménye mellett, hogy az intézményeknek, és különösen az ESZFH-nak minden erőfeszítést meg kell tennie az ezen álláshelyek tisztviselőkkel való feltöltésére irányuló folyamat felgyorsítása érdekében. A kritériumoknak a személyzeti szabályzat 27. cikkében meghatározottaknak kell lenniük, a cél pedig a lehető legszélesebb, arányos földrajzi eloszlás mielőbbi elérése.

Az Európai Parlament és a Tanács továbbra is szorosan nyomon kívánja követni a jelenlegi munkaerő-felvételi folyamatot. Ebből a célból felkérik az egyes intézményeket és az ESZFH-t, hogy évente kétszer – márciusban és októberben – tegyenek jelentést a 2004. és 2007. évi bővítéssel kapcsolatos munkaerő-felvétel állásáról."

3.   Az EU Szolidaritási Alapja

"Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megerősíti annak fontosságát, hogy az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló határozatok elfogadási folyamata zökkenőmentes legyen. Ennélfogva az Európai Parlament és a Tanács üdvözli a Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy mostantól fogva a Szolidaritási Alap igénybevétele által megkívánt valamennyi előzetes költségvetésmódosítás-tervezet kizárólag azt a célt szolgálja."

4.   Európai Globalizációs Kiigazítási Alap és a sürgősségi segélyre képzett tartalék

"Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megerősíti egy olyan gyors eljárás biztosításának fontosságát, amely – az intézményközi megállapodással kellő összhangban – az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap mozgósításáról és a sürgősségi segélyre képzett tartalék felhasználásáról szóló határozatok elfogadását szolgálja."

5.   Nyilatkozat a költségvetés 2009. évi végrehajtásáról

"Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság a költségvetésnek 2009 folyamán az európai parlamenti ciklus lejártából és az európai választásokkal kapcsolatos szüneti időszakból fakadó nehézségek enyhítését célzó, zökkenőmentes végrehajtásának biztosítása érdekében az alábbiakban állapodik meg:

Előirányzatok átcsoportosítása

A Bizottság gondoskodik arról, hogy az Európai Parlament Költségvetési Bizottságának 2009. április 27-ére tervezett utolsó rendes üléséhez időben benyújtja az előirányzatok átcsoportosításával kapcsolatos valamennyi kérelmét.

Amennyiben a Bizottság ezt a határidőt nem tudja tartani, a Költségvetési Bizottság – a megfelelő egyeztetéseket követően – rendkívüli eljárás keretében fogja megvizsgálni az e határidőt követően benyújtott valamennyi kérelmet.

Költségvetés-módosítások

A Tanács és a Bizottság tudomásul veszi, hogy a választási időszak folyamán sürgős és előre nem látható döntések meghozatalára kerülhet sor; a plenáris ülés hatásköreinek a Költségvetési Bizottságra történő átruházása szükségtelen késlekedéseket előzhetne meg."

6.   Az 5. fejezet alatti pénzügyi programozás frissítése

"Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság felkéri valamennyi intézmény főtitkárát, hogy október végéig nyújtsa be az 5. fejezet alatti igazgatási kiadások pénzügyi programozásáról szóló frissített jelentését."

EGYOLDALÚ NYILATKOZATOK

1.   Kifizetési előirányzatok

   1.1. "A Tanács felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be költségvetés-módosítást, amennyiben a 2009. évi költségvetésben szereplő előirányzatok nem elégségesek az 1a. alfejezet (Versenyképesség a növekedés és foglalkoztatás szolgálatában), az 1b. alfejezet (Kohézió a növekedés és foglalkoztatás szolgálatában), a 2. fejezet (Természeti erőforrás megőrzés és gazdálkodás) és a 4. fejezet (Az EU mint globális partner) fedezésére."
   1.2. "Az Európai Parlament úgy véli, hogy az eljárás során a teljes évre vonatkozóan fogja értékelni valamennyi fejezet tekintetében az eljárás különböző szakaszaiban rendelkezésre álló előrejelzéseken alapuló kifizetési igényeket."

2.   A 2007–2013-as időszakra szóló, strukturális és kohéziós alapokra, valamint vidékfejlesztésre vonatkozó programok

A Bizottság felkérést kapott, hogy 2008. október végéig nyújtsa be a 2009. évre vonatkozó frissített kifizetési előrejelzéseket. A Bizottságnak – a tagállami végrehajtási feltételek bizonytalanságának mértékére tekintettel – a szóban forgó frissítéshez a tagállamok által nyújtandó, frissített kifizetési előrejelzésekre is támaszkodnia kell.

3.   Az ügynökségek értékelése

   3.1 "A Tanács üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy – amint azt az "Európai ügynökségek – A további teendők" című, 2008. március 11-i közleményében bejelentette – elindítsa a szabályozási ügynökségek alapos értékelését. Üdvözli továbbá a Bizottság arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy az értékelés lezárultáig – a fent említett bizottsági közleményben szereplő kivételekkel – nem nyújt be újabb szabályozási ügynökségekre vonatkozó javaslatokat.

A Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy ennek az értékelésnek lehetővé kell tennie számukra, hogy felmérjék – a jó kormányzás, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás összefüggésében –, milyen szinten jelentenek megfelelő eszközt a szabályozási ügynökségek az európai politikák végrehajtására a jelenben és a jövőben. E cél érdekében az értékelésnek – lehetőség szerint közös mutatók alapján – módot kell adnia az eredmények horizontális összehasonlíthatóságára.

Az értékelésnek ki kell terjednie többek között az alábbi pontokra is:

− az ügynökségek létjogosultsága, relevanciája és célja, a jó kormányzással összhangban,

− az ügynökségek munkájának hatása, hatékonysága és eredményessége, valamint az ügynökségek megfelelő szervezeti működése, beleértve olyan meghatározó tényezőket, mint a programozás, a jelentéstétel és a monitoring mechanizmusai,

− a költségvetési eljárás, valamint az ügynökségek elszámoltathatósága.

Célul kell kitűzni az alábbiak értékelését is:

− az ügynökségek célkitűzéseinek és tevékenységeinek koherenciája az uniós politikák prioritásaival és célkitűzéseivel,

− az ügynökségek munkájának átláthatósága,

− az ügynökségek és a Bizottság közötti viszony, és adott esetben a szabályozási ügynökségek és a nemzeti ügynökségek közötti kapcsolat,

− az ügynökségek költségvetési forrásainak igazgatása.

Az értékelésnek biztosítania kell a költségvetési hatóság számára a megfelelő eszközöket a teljesítménycélok, az adminisztratív és működési kiadások, a személyzet változása (típusok és üresedési ráták) és az ügynökség mérete által gyakorolt hatás összehasonlíthatóságának felmérésére az éves költségvetési eljárás során tett közösségi hozzájárulás elosztásának összefüggésében.

A Bizottság szándékában áll, hogy figyelembe vegye a Tanács álláspontját ezen értékelés alkalmazási körének és feladatainak meghatározása során annak biztosítása érdekében, hogy az értékelés kiterjedjen – különösen a költségvetés terén – minden egyes intézmény legfontosabb szempontjaira. A megbízható, szilárd és teljes eredmények garantálása érdekében független külső szakértőkre van szükség."

   3.2. "Az Európai Parlament üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy – amint azt az "Európai ügynökségek – A további teendők" című, 2008. március 11-i közleményében bejelentette – elindítsa a decentralizált ügynökségek alapos értékelését.

Úgy ítéli meg, hogy egy intézményközi munkacsoport elfogadható struktúra a konstruktív és eredményorientált vitához, amelyre szükség van e cél érdekében, továbbá hangsúlyozza, hogy az intézményi és jogalkotási szféra valamennyi lényeges szereplőjének és a költségvetési hatóság képviselőinek részt kell venniük ebben a munkacsoportban a kielégítő eredmények biztosítása érdekében.

Az Európai Parlament különösen üdvözli a decentralizált ügynökségek alapos értékelésének elindítását a közleményben ismertetettek szerint. Ez az értékelés a tervek szerint lehetővé teszi annak felmérését, hogy a jó kormányzás és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás összefüggésében milyen szinten jelentenek megfelelő eszközt a decentralizált ügynökségek az európai politikák végrehajtására a jelenben és a jövőben. E cél érdekében az értékelésnek – lehetőség szerint közös mutatók alapján – módot kell adnia az eredmények horizontális összehasonlíthatóságára.

A költségvetési hatóságnak a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározottak szerinti, új decentralizált ügynökségek létrehozására vonatkozó előjogát a már meglévő ügynökségekkel kapcsolatos értékelési és ellenőrzési eljárásban teljes mértékben meg kell tartani."

4.   A 2008. június 19–20-i európai tanácsi következtetések 32. pontjával kapcsolatos intézkedések

"Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy az új intézkedések finanszírozása tiszteletben kell, hogy tartsa a költségvetési rendeletben (különösen az egyediséget illetően), valamint a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban (különösen a különböző tételekben szereplő felső határok tekintetében) meghatározott elveket.

Az Európai Parlament felkéri a Bizottságot, hogy nyújtsa be ezen intézkedéseknek a 2008–2009. évi költségvetési eljárások keretében való finanszírozására irányuló szükséges javaslatokat."

Utolsó frissítés: 2009. augusztus 26.Jogi nyilatkozat