Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/2026(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0398/2008

Predložena besedila :

A6-0398/2008

Razprave :

PV 22/10/2008 - 11
CRE 22/10/2008 - 11

Glasovanja :

PV 23/10/2008 - 6.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0515

Sprejeta besedila
WORD 112k
Četrtek, 23. oktober 2008 - Strasbourg Končna izdaja
Predlog splošnega proračuna 2009 (Oddelek III)
P6_TA(2008)0515A6-0398/2008
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2008 o predlogu proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek III – Komisija (C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)) in pisnem predlogu spremembe št. 1/2009 (SEK(2008)2435) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009

Evropski parlament ,

–   ob upoštevanju člena 272 Pogodbe ES in člena 177 Pogodbe Euratom,

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(1) ,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2) ,

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. aprila 2008 o letni strategiji politik Komisije za leto 2009(4) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. aprila 2008 o proračunskem okviru in prednostnih nalogah za leto 2009(5) ,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. julija 2008 o proračunskem postopku za leto 2009: prvi premisleki o predhodnem predlogu proračuna za leto 2009 in mandat za usklajevanje. Oddelek III - Komisija(6) ,

–   ob upoštevanju predhodnega predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, ki ga je Komisija predložila dne 16. maja 2008 (KOM(2008)0300),

–   ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, ki ga je Svet pripravil na seji dne 17. julija 2008 (C6–0309/2008),

–   ob upoštevanju pisnega predloga spremembe št. 1/2009 (SEK(2008)2435) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009,

–   ob upoštevanju člena 69 in Priloge IV svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenj drugih zadevnih odborov (A6-0398/2008),

Ključna vprašanja

1.   opozarja, da so bile njegove politične prednostne naloge in ocene proračunskega okvira za leto 2009 pojasnjene v omenjenih resolucijah z dne 24. aprila 2008; ugotavlja, da sta ti dve resoluciji ponudili trden temelj za njegovo prvo oceno predhodnega predloga proračuna za leto 2009, ki ga je pripravila Komisija, kot jo je pojasnil v omenjeni resoluciji o predhodnem predlogu proračuna, sprejeti 8. julija 2008; opominja, da je bil Parlament v tej resoluciji zelo kritičen do nizke ravni plačil in majhnih razlik do zgornje meje v večini razdelkov večletnega finančnega okvira;

2.   pozdravlja dogovor o šestih skupnih izjavah, priloženih tej resoluciji, med Evropskim parlamentom in Svetom na usklajevanju med prvo obravnavo proračuna za leto 2009 dne 17. julija 2008; te izjave je upošteval pri pripravi osnutkov dopolnil predloga proračuna; kljub temu opozarja, da o nekaterih vprašanjih, na primer ocenjevanju agencij, ni bilo mogoče doseči skupnega stališča s Svetom;

3.   obžaluje, da je Svet še nadalje zmanjšal že tako nizke zneske v predhodnem predlogu proračuna: sredstva za prevzem obveznosti v predlogu proračuna znašajo skupaj 133 933 milijonov EUR, tj. 469 milijonov EUR manj kakor v predhodnem predlogu proračuna, sredstva za plačila v znesku 114 972 milijonov EUR pa so bila v primerjavi s predhodnim predlogom proračuna zmanjšana za dobrih 1 771 milijonov EUR, tako da ustrezajo 0,89 % BND, kar je najnižja raven plačil doslej; poudarja, da se je zaradi tega dodatno povečalo nesorazmerje med ravnijo obveznosti in plačil, kar je v nasprotju z načelom ravnotežja;

4.   opozarja, da je treba ob prvi priložnosti prilagoditi zgornjo mejo za razdelek 4, s čimer bi se odzvali na dejanske potrebe; obžaluje, da Svet nima posluha za takšno ustrezno oblikovanje proračuna;

5.   podpira pisni predlog spremembe predhodnega predloga proračuna št. 1 za leto 2009, ki ga je Komisija sprejela 9. septembra 2008, saj nekoliko bolj ustreza dejanskim potrebam v razdelku 4 kakor predhodni predlog proračuna; vseeno obžaluje, da zaradi omejitev večletnega finančnega okvira 2007–2013 ne more prevzeti financiranja novih nepredvidenih in nujnih potreb, kot je pomoč v hrani in obnova Gruzije, Kosova, Afganistana in Palestine; poudarja, da je sprejete zaveze EU na področju zunanje politike mogoče uresničiti le s trdno politično voljo in izkoriščanjem možnosti, predvidenih v okviru določb Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

6.   ocenjuje, da znesek plačil, ki ga je sprejel Svet, ni niti najmanj usklajen z različnimi političnimi prednostnimi nalogami in zavezami EU; izraža začudenje, da je Svet uradno predlagal plačila v znesku samo 0,89 % BND, glede na to, da so neporavnane obveznosti v letu 2007 skupaj znašale kar 139 000 milijonov EUR; je zaradi tega sklenil, da skupni znesek plačil poveča na 0,959 %;

7.   izraža mnenje, da proračun EU v sedanji obliki ne omogoča stvarnega in učinkovitega obravnavanja ciljev, ki jih je EU določila na področju podnebnih sprememb; meni, da evropski državljani potrebujejo konkretno evropsko pobudo za obravnavo posledic podnebnih sprememb; obžaluje, da je v proračunu EU podpora ukrepom za preprečevanje takšnih sprememb še vedno zelo omejena; izraža prepričanje, da si je treba odločno prizadevati za povečanje in koncentracijo ustreznih finančnih sredstev, namenjenih spodbujanju evropske vodilne vloge pri obravnavanju posledic podnebnih sprememb; poziva Komisijo, naj do 15. marca 2009 predstavi ambiciozen načrt za ustrezno povečanje sredstev za preprečevanje podnebnih sprememb, in sicer za ustanovitev posebnega "sklada za podnebne spremembe" ali odprtje namenske proračunske vrstice, kar bi povečalo proračunske zmogljivosti za obravnavanje teh vprašanj, zlasti z ukrepi za blaženje, prilagajanje in stabilizacijo; verjame, da je treba tudi sistem za trgovanje z emisijami obravnavati kot potencialen vir na ravni EU;

8.   ni pripravljen sprejeti, da se v pripombah proračuna za leto 2009 namenjajo sredstva za nove namene; je zato izbrisal vse predlagane nove navedbe konkretnih zneskov in/ali posameznih organizacij ali organov, ker takšen način dodeljevanja sredstev ni v skladu s finančno uredbo;

9.   je sklenil potrditi zmanjšanje upravnih odhodkov za nekatere večletne programe, ki ga je predlagal Svet, glede na to, da Komisija pri splošnem obračunu pogosto prerazporeja sredstva iz teh vrstic; kljub temu poudarja, da takšno zmanjšanje v enem proračunskem postopku ne sme nikakor privesti do zmanjšanja v vseh proračunih zadevnih programov, ki se sprejmejo v postopku soodločanja; vztraja, da Komisija primanjkljaj zaradi omenjenega zmanjšanja nadomesti v naslednjih letih programskega obdobja;

10.   meni, da so rast in zaposlovanje, boj proti podnebnim spremembam in krepitev varnosti in zaščite evropskih državljanov ter socialne razsežnosti Evropske unije, na primer s pobudo za rast in delovna mesta ter s podporo malim in srednjim podjetjem, raziskavam in inovativnosti ter kohezije med regijami, pomembne prednostne naloge v proračunu za leto 2009; bo v skladu s svojimi resolucijami povečal zneske v proračunskih vrsticah, iz katerih se prednostne naloge financirajo;

Podrazdelek 1a

11.   je začuden, da je Svet še dodatno zmanjšal vrstice za podporo lizbonske strategije, ki se vendarle opira na sklep Evropskega sveta; poudarja, da sta cilja rasti in zaposlovanja jedro lizbonske strategije in da je Komisija v predhodnem predlogu proračuna že zmanjšala nekatere vrstice v primerjavi s prejšnjim letom;

12.   bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi zagotovil zadostno financiranje dejavnosti in politik v tem razdelku, ki lahko prinesejo neposredne in oprijemljive koristi za evropske državljane; je pripravljen uporabiti vso razpoložljivo razliko do zgornje meje za financiranje pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov v tem podrazdelku;

13.   ne odobrava poskusa Komisije, da bi obšla sklepe proračunskega organa v zvezi z Evropskim inštitutom za inovacije in tehnologijo v proračunu 2008; zato vztraja, da se proračun tega inštituta vključi v politično področje raziskav in da se njegova upravna struktura, ki je administrativne narave, financira iz razdelka 5 večletnega finančnega okvira; je sklenil temu ustrezno spremeniti proračunsko nomenklaturo;

14.   poudarja, da izplačevanje sredstev iz proračunske vrstice 06 03 04 (vseevropsko energetsko omrežje - energija) in dodelitev statusa TEN-E kateremu koli plinovodu ali projektu, ki omogoča lažjo dobavo plina iz Rusije ali entitet, ki so navsezadnje pod njenim nadzorom, morata biti pogojena z realizacijo poti NG3, kar je potrdil tudi koordinator EU;

Podrazdelek 1b

15.   znova poudarja pomen, ki ga pripisuje solidarnostnemu načelu v Evropski uniji; namerava narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi zagotovil zadostna finančna sredstva za kohezijsko politiko, da se bo mogoče soočiti s trenutnimi in prihodnjimi izzivi;

16.   poudarja, da se iz tega podrazdelka financirajo številne pomembne politike in dejavnosti v zvezi z bojem proti podnebnim spremembam ter spodbujanjem rasti in zaposlovanja;

17.   obžaluje, da je Svet zmanjšal predhodni predlog proračuna, zlasti kar zadeva financiranje Evropskega socialnega sklada, namenjenega regionalni konkurenčnosti in zaposlovanju; Svet opominja, da lizbonska strategija, kar zadeva financiranje iz proračuna, temelji na skupnih prizadevanjih Evropske unije in držav članic;

Razdelek 2

18.   ugotavlja, da je Komisija navedla, da je boj proti podnebnim spremembam ena od prednostnih nalog v proračunu za leto 2009; vseeno ocenjuje, da se ta prednostna naloga v predhodnem predlogu proračuna ne odraža dovolj, zato namerava tej ključni politiki dati večji poudarek; zaradi preglednosti predlaga dodelitev proračunskih sredstev le eni posebni proračunski vrstici za ta namen; bo v skladu s tem povečal sredstva za program LIFE+ in sklad za razvoj podeželja;

19.   je seznanjen z nedavnim predlogom Komisije o sistematskem pregledu skupne kmetijske politike in zagovarja stališče, da modulacija iz prvega v drugi steber ne sme vplivati na proračun;

20.   je seznanjen z ustanovitvijo proračunskih vrstic za tri nove sklade v okviru skupne kmetijske in ribiške politike – sklad za prestrukturiranje sektorja mleka, ekološka pomoč za ohranitev ovčjereje in kozjereje v EU ter priložnostni finančni instrument za prilagajanje ribiških flot gospodarskim posledicam povišanja cen goriva, pri čemer so vsi skladi ustanovljeni s ciljem prilagoditve novim razmeram in ustvarjanju priložnosti za prihodnost, zlasti v manj razvitih in občutljivih regijah; meni, da bi se morali ti skladi financirati predvsem z neporabljenimi sredstvi iz proračuna za kmetijstvo;

21.   z zadovoljstvom ugotavlja, da sta Svet in Komisija končno pripravljena uvesti program razdeljevanja sadja v šolah ter nameniti precejšen letni znesek za boj proti debelosti in zdravstvenim težavam pri šolarjih, obžaluje pa, da je bilo izgubljeno eno leto, ker je Svet v proračunskem postopku za leto 2008 to pobudo Evropskega parlamenta zavrnil;

Podrazdelek 3a

22.   se zaveda želje evropskih državljanov po varni Evropi in pozdravlja povečanje v tem podrazdelku v primerjavi s proračunom za leto 2008; poudarja pomen načela solidarnosti in ohranjanja najvišje ravni varstva temeljnih pravic;

23.   poudarja, da je treba v proračunu EU predvideti zadostna sredstva za upravljanje zakonitega priseljevanja in integracije državljanov tretjih držav, vzporedno pa omejiti nezakonito priseljevanje in izboljšati varovanje meja, vključno z okrepitvijo Evropskega sklada za begunce za spodbujanje solidarnosti med državami članicami;

Podrazdelek 3b

24.   opominja, da podrazdelek 3b zajema bistvene politike, ki imajo neposreden vpliv na vsakodnevno življenje evropskih državljanov; ponovno poudarja svoje razočaranje o nizkem povišanju v primerjavi z letom 2008, ki ga je za ta podrazdelek predlagala Komisija, zlasti za tiste dejavnosti, ki so pomembne za Evropo državljanov in so utrpele tudi zmanjšanje svojih proračunskih sredstev;

25.   ne more sprejeti, da je Svet še dodatno znižal te "vrstice za državljane", in bo zagotovil, da se za to pomembno področje zagotovijo primerna sredstva; poudarja, da bo majhni preostanek rezerve tega podrazdelka uporabil za financiranje pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, da se okrepi to področje politike;

Razdelek 4

26.   ugotavlja pomembno prerazporeditev sredstev, ki jo je Svet opravil v razdelku 4, in meni, da je to pomemben kazalec resnega pomanjkanja razpoložljivih sredstev iz zgornje meje večletnega finančnega okvira; poudarja, da bo postala redna uporaba zgornje meje razdelka 4 za določbe Medinstitucionalnega sporazuma pogostejša in potrebnejša; meni, da sedanja razpoložljiva sredstva ne omogočajo Evropski uniji opravljanja svoje vloge globalne partnerice;

27.   poziva Evropski svet, naj ne sprejema daljnosežnih političnih zavez, kot so na primer sklepi njegovega predsedstva z dne 20. junija 2008, v katerih so predsedniki držav in vlad pozvali k večji finančni podpori EU za države v razvoju, ali naj se hkrati zaveže tudi k potrebnim proračunskim predlogom in ukrepom, če so takšne zaveze v očitnem nasprotju z razpoložljivimi sredstvi iz letnih zgornjih meja tekočega večletnega finančnega okvira;

28.   ponovno poudarja svojo oceno nujne potrebe po množični in konkretni mobilizaciji Evropske unije za reševanje težave hitro naraščajočih cen hrane in posledične prehrambene krize ter poudarja, da se je treba odzvati na proračunu primeren način; opozarja, da se razpoložljivih rezerv iz razdelka 2 ne da porabiti v namene razdelka 4, saj je aktualna zgornja meja razdelka 4 nezadostna za financiranje instrumenta, ne da bi ogrozila obstoječih prednostnih nalog; meni, da si morata veji proračunskega organa prizadevati za pregled vseh možnosti iz Medinstitucionalnega sporazuma za financiranje predvidenih zneskov za hrano iz razdelka 4; klub temu opozarja, da bo končni sklep o finančnih sredstvih sprejet med letnim proračunskim postopkom in bo povezan s skupno oceno aktualnih instrumentov za politiko sodelovanja z državami v razvoju;

29.   še naprej šteje podporo za mirovni postopek v Palestini in na Kosovu med svoje nespremenjene bistvene prednostne naloge za katere je treba v proračunu EU nameniti zadostna sredstva; vendar ugotavlja, da taka primerna raven sredstev lahko zahteva ponovno načrtovanje v razdelku 4 tako, da druge proračunske vrstice prispevajo nekaj proračunske kompenzacije; ponovno poudarja, da je za zagotavljanje pravilne uporabe sredstev EU zelo pomembno dobro delovanje javne uprave;

30.   pozdravlja ponovno vzpostavitev sredstev v vrstici za finančno podporo, namenjeno spodbujanju gospodarskega razvoja turške skupnosti na Cipru; pozdravlja tudi podporo za izkop, identifikacijo in vrnitev posmrtnih ostankov pogrešanih oseb na Cipru;

31.   podpira policijsko misijo, ki je začela delovati v okviru evropske varnostne in obrambne politike na Kosovu; vendar poziva Komisijo, naj zagotovi konkreten načrt in časovni okvir za misijo Evropske unije za krepitev pravne države na Kosovu (EULEX), zlasti glede prevzema nalog misije ZN na Kosovu (UNMIK), ustreznih potreb in stroškov na kadrovskem področju ter sodelovanja z Uradom za zvezo Evropske komisije na Kosovu (ECLO); prav tako poziva Komisijo, naj zagotovi podrobne informacije o usposabljanju lokalnih sil;

32.   poudarja svojo željo za pomoč Gruziji pri njenem trajnem in dragem postopku obnove, prav tako želi prevzeti dejavno vlogo pri financiranju ustrezne finančne rešitve v skladu z resolucijo z dne 3. septembra 2008 o razmerah v Gruziji(7) ; zato odločno poziva Komisijo, naj predstavi predloge za izpolnitev zavez EU; zato vztraja pri spoštovanju politično in finančno zdravega načela novega financiranja za nove potrebe; v zvezi s tem je seznanjen z namero Komisije, da preuči možnost odobritve sredstev v višini do 500 milijonov EUR v obdobju med letom 2008 in vključno 2010 ter po potrebi potrdi namero v okviru konference donatorjev za Gruzijo;

33.   je seznanjen z vse večjim pomenom energetske skupnosti in pozdravlja namen Turčije, da se ji pridruži; meni, da bi morali olajšati vstop Ukrajine, Gruzije, Azerbajdžana in Armenije v to skupnost in razviti ukrepe za energetsko solidarnost med njenimi članicami; v letu 2009 pričakuje predstavitev poročila Komisije o izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju Sklepa Sveta 2006/500/ES z dne 29. maja 2006 o sklenitvi Pogodbe o Energetski skupnosti s strani Evropske skupnosti(8) ;

34.   poudarja, da ima prednostna naloga EU o boju proti podnebnim spremembam tudi zunanjo komponento in da je treba iz razdelka 4 financirati ustrezne dejavnosti, kot so tiste v povezavi s svetovno zvezo za podnebne spremembe;

35.   poudarja , da se je Svetovni zdravstveni sklad za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji izkazal kot učinkovit mehanizem financiranja, vendar obžaluje, da Svetovni sklad ni izvajalec; opozarja Komisijo, da bo za učinkovito izvajanje nepovratnih sredstev iz Svetovnega sklada potrebno več sredstev nameniti tehnični pomoči;

36.   opozarja Svet, da je rezerva za nujno pomoč namenjena financiranju nepredvidenih nujnih potreb in meni, da so sredstva iz te proračunske vrstice ne le upravičena, temveč tudi, da bi črtanje teh sredstev ogrozilo sposobnost primernega odziva EU na morebitne krizne razmere v prvih mesecih leta 2009; zato ponovno vzpostavlja predhodni predlog proračuna za rezervo za nujno pomoč, tudi v okviru točke 25 Medinstitucionalnega sporazuma;

Razdelek 5

37.   bo, kot splošno načelo, ponovno vzpostavil znižanja zneskov predhodnega predloga proračuna v tem razdelku, kot jih je predlagal Svet; vendar ugotavlja, da še vedno obstajajo nekatera odprta vprašanja glede posebnih vidikov razvrstitve osebja med naloge upravne podpore in usklajevalne naloge ter možnosti prerazporeditve, pa tudi glede potrebe po dodatnih informacijah o nepremičninski politiki; je sklenil nameniti nekaj sredstev v rezervo, da si zagotovi pravočasne odgovore na zastavljena vprašanja;

38.   poudarja, da je v predhodnem predlogu proračuna 2009 skupni znesek 120 milijonov EUR namenjen financiranju upravnih odhodkov izven razdelka 5; meni, da je ta znesek kar visok;

39.   poudarja dejstvo, da se poraba uprave še naprej povečuje precej nad povprečno ravnijo inflacije v EU, pri čemer se zastavlja vprašanje, ali se denar davkoplačevalcev učinkovito porablja; poziva Komisijo, da prične s temeljnim pregledom vseh vidikov upravnih izdatkov in poroča o napredku od reform v letu 2000, pri tem pa posebno pozornost nameni vplivu širitve leta 2004 in potrebi po nadaljnjem iskanju načinov za večjo stroškovno učinkovitost; zahteva, da naj bo pregled na voljo do 31. julija 2009;

40.   v tem kontekstu je zaskrbljen, da se zneski iz sredstev, namenjenih delovanju programov za financiranje izvajalskih agencij, nenehno povečujejo in so že dosegli visoko raven ter financirajo več kot 1 300 uslužbencev v letu 2009; si želi bolj jasnega pregleda nad učinki oblikovanja izvajalskih agencij in nenehnega širjenja njihovih nalog na starševske generalne direktorate, ki so bili odgovorni za izvajanje ustreznih programov preden so to odgovornost prevzele izvajalske agencije;

41.   ugotavlja, da so sedanji podatki pokazali, da se delež med uslužbenci ter upravno pomočjo in usklajevalnimi funkcijami ter tistimi, ki izvajajo operativne naloge, v generalnih direktoratih Komisije precej razlikuje; poziva Komisijo, naj opravi analizo razlogov za te razlike;

42.   pričakuje, da bo v celoti obveščen o vseh dogodkih v zvezi s tako imenovano "Holmquistovo" reformo uslužbencev v Komisiji;

43.   poziva Evropski urad za izbor osebja (EPSO), naj si še naprej prizadeva za racionalizacijo in krajšanje ciklov natečajev; meni, da je treba uradu EPSO zagotoviti ustrezne človeške vire, ki bodo nudili podporo pri prizadevanjih za izboljšanje notranjih postopkov in metod in pospešitev upravljanja rezervnih seznamov, da institucijam lahko zagotavlja osebje, ki ustreza njihovim potrebam, vključno s primernostjo meril za sprejemljivost, zlasti za delovna mesta AST;

44.   poziva Svet, naj predloži koledar pogajanj s Parlamentom v zvezi s predlogi Komisije o Uredbi (ES) št. 1073/1999 (OLAF) glede povečanja učinkovitosti Evropskega urada za boj proti goljufijam ter pojasnitve pravnega okvira njegovih nalog;

45.   obžaluje pomanjkanje doslednosti in skladnosti, ki se ga redno zasledi v komunikacijski politiki, ki jo izvajajo generalni direktorati Komisije; podpira razvoj celovite in prepoznavne "identitete EU", ki se bo uporabljala v vseh komunikacijskih ukrepih; zato želi spodbuditi posamezne službe Komisije, naj izboljšajo in uskladijo vse informacijske in komunikacijske dejavnosti, ki jih izvajajo na svoji ravni;

46.   poziva institucije, naj sistematično uskladijo svoja prizadevanja, da bi:

   - državljanom omogočile dostop do informacij o njihovih pravicah in uporabi teh v praksi v državah članicah,
   - izboljšale dostopnost in preglednost evropske zakonodaje s pomočjo učinkovitih iskalnikov in konsolidacijo besedil ter uporabo najboljše razpoložljive tehnične oblike za takojšnje oblikovanje direktiv, uredb in sklepov,
   - na podlagi razpoložljivih virov, tako na evropski kot na nacionalni ravni, ustanovile digitalno knjižnico na temo Evropske unije;

47.   pozdravlja reformo sistema evropskih šol, ki jo je nedavno začela Komisija, vendar poziva države članice, naj skladno z veljavnimi dogovori izpolnjujejo svoje obveznosti; opozarja na točko 47 Medinstitucionalnega sporazuma, po kateri mora proračunski organ odobriti oblikovanje novih šol, ki imajo vpliv na proračun;

48.   poudarja, kako pomembno je upoštevati točko 47 Medinstitucionalnega sporazuma; poziva Komisijo, naj sodeluje s proračunskim organom pri opredelitvi primernega in podrobnega postopka za izvajanje;

49.   poziva Komisijo, naj predstavi poročilo o možnih rešitvah glede zanesljivosti oskrbe s plinom v EU in diverzifikacijskega mehanizma v koridorju NG3, ki naj med drugim vključuje tudi informacije o morebitni vlogi Evropske investicijske banke pri grosističnem nakupu plina od netradicionalnih držav dobaviteljic (držav, ki imajo na trgu EU manj kot 5-odstotni delež) v koridorju NG3 ali pri olajšanju nakupa, bodisi z neposrednim nakupom ali z ustanovitvijo subjekta za nakup;

Agencije

50.   pozdravlja sklep Komisije, da bo končno sledila zahtevam proračunskega organa in pri pripravi predhodnega predloga proračuna za leto 2009 za decentralizirane agencije upoštevala namenske prihodke; meni, da je to nedvomno korak proti večji proračunski preglednosti; vendar ponovno opozarja, skladno s svojimi dopolnili k proračunskim opombam agencij za proračun 2008, da morajo tiste agencije, ki se v večji meri opirajo na prihodke iz pristojbin, še vedno uporabljati instrument namenskih prihodkov, da pridobijo potrebno proračunsko prožnost;

51.   pozdravlja sporočilo Komisije z dne 11. marca 2008 z naslovom "Evropske agencije – smernice za prihodnost" (KOM(2008)0135), pri čemer zlasti ugotavlja zavezo Komisije, da oceni regulativne agencije v letu 2009; zahteva, da se pri tem ocenjevanju posebna pozornost nameni ugotavljanju delovanja, učinkovitosti in vplivu dela agencij, pri čemer se za večjo stroškovno učinkovitost opredeli primerne možnosti znotraj služb Komisije, saj se delo daje v podizvajanje agencijam, in da se ocenjevanje zaključi do 30. junija 2009;

52.   poudarja dejstvo, da imajo manjše agencije visok delež uslužbencev (50 % ali več), ki se ukvarja z notranjim upravljanjem same agencije; bi upošteval stroškovno učinkovitost malih agencij kot eno vprašanj, ki jih mora obravnavati medinstitucionalna delovna skupina o prihodnosti decentraliziranih agencij, ki naj bi bila ustanovljena jeseni 2008;

53.   je seznanjen s presežkom v višini 290 milijonov EUR Urada za usklajevanje na notranjem trgu za letošnje proračunsko leto; želi, da Komisija premisli o primernosti ponovne vključitve vsakega presežka urada, ki je neposredna posledica notranjega trga, v proračun EU;

54.   poudarja, da je Agencija za preskrbo Euratom, kot je bila oblikovana s Pogodbo Euratom, neodvisna agencija, subvencije zanjo pa morajo biti na pregleden način predstavljene v proračunu EU;

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

55.   poudarja, da Medinstitucionalni sporazum omogoča, da se v vsakem proračunu za pilotne projekte nameni skupno 40 milijonov EUR, za pripravljalne ukrepe pa skupno 100 milijonov EUR, od tega največ 50 milijonov EUR za nove pripravljalne ukrepe;

56.   meni, da so tej projekti nujno potrebno orodje, s katerim lahko Parlament spodbuja nove politike, ki so v interesu evropskih državljanov; je analiziral vrsto zanimivih predlogov, od katerih jih bo lahko le malo vključenih v proračun za leto 2009, zaradi omejitev iz Medinstitucionalnega sporazuma in zgornjih meja večletnega finančnega okvira;

57.   vztraja, da je predlagane projekte in ukrepe, ki niso vključeni v proračun za leto 2009, ker jih je Komisija zajela v že veljavno pravno podlago, treba dejansko izvajati v okviru te pravne podlage in poziva Komisijo, naj v svojem poročilu o pilotnih projektih in pripravljalnih ukrepih poroča tudi o teh predlogih; pričakuje, da si bo Komisija za to zelo prizadevala, ne glede na to, ali bodo tej projekti in ukrepi dejansko izrecno omenjeni v ustreznih opombah pravnih podlag za proračun za leto 2009; namerava tesno spremljati izvajanje teh projektov in ukrepov v okviru njihovih pravnih podlag med proračunskim letom 2009;

o
o   o

58.   je seznanjen z mnenji strokovnih odborov, ki so vključeni v poročilo A6-0398/2008;

59.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj z dopolnitvami in predlaganimi spremembami oddelka III predloga splošnega proračuna posreduje Svetu, Komisiji ter drugim zadevnim institucijam in organom.

(1) UL L 253, 7.10.2000, str. 42.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL C 139, 14. 6. 2006, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0174.
(5) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0175.
(6) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0335.
(7) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0396.
(8) UL L 198, 20.7.2006, str. 15.


PRILOGA

IZJAVE, O KATERIH SO SE DOGOVORILI NA USKLAJEVANJU 17. JULIJA 2008

1.   Programi za strukturne sklade, Kohezijski sklad ter za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013

"Za Evropski parlament in Svet je najpomembnejše nemoteno in dobro izvajanje operativnih programov in projektov, ki so jih države članice predstavile v zvezi z novimi programi za strukturne sklade in Kohezijski sklad ter za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013.

Da bi se izognili ponovnim težavam iz začetka programskega obdobja 2000–2006, Evropski parlament in Svet ob tem, da sta seznanjena z odobritvijo večine operativnih programov in projektov, menita, da je sedaj zelo pomembno zagotoviti nemoteno in učinkovito izvajanje, in sicer tako, da bodo ustrezni sistemi upravljanja in nadzora odobreni čim prej in v rokih, ki so določeni v uredbah.

Evropski parlament in Svet bosta zato skrbno in redno spremljala stanje glede odobritev sistemov upravljanja in nadzora v državah članicah ter stanje glede odobritve velikih projektov.

Zato naj Komisija med proračunskim postopkom tudi v prihodnje redno zagotavlja posebna orodja za spremljanje.

Komisija naj po potrebi najkasneje do konca oktobra 2008 predstavi posodobitev svojih ocen plačil za leto 2009."

2.  Zaposlovanje, povezano s širitvijo leta 2004 in 2007

"Evropski parlament in Svet ponovno poudarjata, da je pri zaposlovanju v zvezi s širitvijo leta 2004 in 2007 pomembno zapolniti vsa prosta delovna mesta, in vztrajata, da bi si morale institucije in zlasti urad EPSO kar najbolj prizadevati, da se zagotovi sprejetje potrebnih ukrepov za pospešitev celotnega postopka zaposlitve uradnikov na ta delovna mesta. Merila bi morala biti določena v skladu s členom 27 Kadrovskih predpisov, njihov cilj pa bi morala biti čimprejšnja in geografsko kar najbolj sorazmerna porazdelitev.

Evropski parlament in Svet nameravata še naprej natančno spremljati sedanji postopek zaposlovanja. Zato od vsake institucije in urada EPSO zahtevata, naj proračunskemu organu dvakrat na leto, tj. marca in oktobra, posreduje informacije o stanju glede zaposlovanja v zvezi s širitvijo leta 2004 in 2007."

3.   Solidarnostni sklad EU

"Evropski parlament, Svet in Komisija potrjujejo, da je pomembno zagotoviti nemoten postopek sprejemanja sklepov o uporabi Solidarnostnega sklada EU. Zato Evropski parlament in Svet pozdravljata zavezo Komisije, po kateri bo od zdaj naprej namen vsakršnega predhodnega predloga spremembe proračuna, potrebne zaradi uporabe Solidarnostnega sklada, izključno ta."

4.   Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji in rezerva za nujno pomoč

"Evropski parlament, Svet in Komisija potrjujejo, da je pomembno zagotoviti hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje na globalizacijo in rezerve za nujno pomoč, ter pri tem ustrezno upoštevati Medinstitucionalni sporazum."

5.   Izjava o izvajanju proračuna leta 2009

"Da bi zagotovili nemoteno izvajanje proračuna leta 2009 ter tako zmanjšali težave, povezane s koncem mandata Evropskega parlamenta in obdobjem nedejavnosti pred evropskimi volitvami, so Evropski parlament, Svet in Komisija dosegli te dogovore:

Prerazporeditve

Komisija bo zagotovila, da bodo vse zahteve za prerazporeditev predložene pravočasno za obravnavo na zadnji redni seji Odbora Evropskega parlamenta za proračun, predvideni za 27. april 2009.

Če to ne bo mogoče, bo vse zahteve, predložene po tem datumu, po ustreznem sporočilu obravnaval odbor po izrednem postopku.

Spremembe proračuna

Svet in Komisija opozarjata, da bo v volilnem obdobju morda treba sprejeti nujne in nepredvidene sklepe, zato bi se s prenosom pristojnosti, ki veljajo za plenarna zasedanja, na Odbor za proračun lahko izognili nepotrebnim zamudam."

6.   Najnovejša poročila o finančnem načrtovanju v razdelku 5

"Evropski parlament, Svet in Komisija pozivajo generalne sekretariate vseh institucij, da do konca oktobra predložijo posodobljena poročila o finančnem načrtovanju za upravne odhodke v razdelku 5."

ENOSTRANSKE IZJAVE

1.   Sredstva za plačila

   1.1. "Svet poziva Komisijo, naj predloži spremembo proračuna, če odobritve v proračunu za leto 2009 ne zadostujejo za kritje odhodkov v podrazdelku 1a (Konkurenčnost za rast in zaposlovanje), podrazdelku 1b (Kohezija za rast in zaposlovanje), razdelku 2 (Ohranjanje in upravljanje naravnih virov) in razdelku 4 (EU kot globalni partner)."
   1.2. "Evropski parlament meni, da bo med postopkom ocenil potrebna plačila v vseh razdelkih za celo leto na podlagi napovedi, ki bodo na razpolago na različnih stopnjah postopka."

2.   Programi za strukturne sklade, Kohezijski sklad ter za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013

Komisija naj bi do konca oktobra 2008 predložila posodobljene napovedi plačil za leto 2009. Zaradi določene nejasnosti glede pogojev izvajanja v različnih državah članicah se bo morala Komisija pri teh posodobljenih napovedih zanašati na posodobljene napovedi plačil držav članic.

3.   Ocenjevanje agencij

   3. 1 "Svet pozdravlja namero Komisije, da začne temeljito oceno regulativnih agencij, kot je napovedala v svojem sporočilu z naslovom "Evropske agencije – smernice za prihodnost" z dne 11. marca 2008. Prav tako pozdravlja zavezo Komisije, da do zaključka ocene ne bo predlagala novih regulativnih agencij, z izjemo agencij, omenjenih v navedenem sporočilu Komisije.

Svet in Komisija se strinjata, da bi s to oceno lahko ovrednotili, koliko so regulativne agencije z vidika dobrega upravljanja in dobrega finančnega poslovodenja primerne za sedanje in prihodnje izvajanje evropskih politik. Zato bi morala ocena omogočiti primerjavo rezultatov na horizontalni ravni, po možnosti z uporabo skupnih kazalnikov.

Poleg tega bi bilo treba v oceni obravnavati zlasti naslednja vprašanja:

– upravičenost obstoja, pomen in namen agencij v skladu z dobrim upravljanjem;

– učinke, učinkovitost in uspešnost delovanja agencij, vključno z odločilnimi dejavniki, kot so mehanizmi programiranja, poročanja in spremljanja;

– proračunski postopek in obveznost agencij, da poročajo o svojem upravljanju.

Z oceno bi si morali prizadevati tudi za presojo:

– usklajenosti ciljev in dejavnosti agencij s prednostnimi nalogami in cilji politik EU;

– preglednosti delovanja agencij;

– odnosa med agencijami in Komisijo, in, če je to ustrezno, povezave med regulativnimi agencijami in nacionalnimi agencijami;

– upravljanja s proračunskimi sredstvi agencij.

Ta ocena bi morala proračunskemu organu zagotoviti primerna orodja in sredstva, da bi z vidika dodelitve prispevka Skupnosti tekom letnega proračunskega postopka ocenil primerljivost ciljev glede učinkovitosti, upravnih odhodkov in odhodkov za poslovanje, premike na področju osebja (vrste in število prostih delovnih mest) in vpliva, ki ga ima velikost agencije.

Komisija namerava pri opredelitvi področja in pogojev uporabe te ocene upoštevati stališče Sveta, s čimer bo zagotovljeno, da so zajeti vidiki največjega interesa vsake institucije, predvsem na proračunskem področju. Da bi zagotovili zanesljivost, trdnost in celovitost rezultatov, je potrebno neodvisno zunanje izvedensko mnenje."

   3.2. "Evropski parlament pozdravlja namero Komisije, da začne temeljito oceno decentraliziranih agencij, kot je napovedala v svojem sporočilu z naslovom "Evropske agencije – smernice za prihodnost" z dne 11. marca 2008.

Meni, da je medinstitucionalna delovna skupina primerna struktura za konstruktivno in ciljno naravnano razpravo, ki je za to potrebna, in poudarja, da morajo v tej delovni skupini sodelovati vsi pomembnejši institucionalni in zakonodajni akterji ter predstavniki proračunskega organa, da bi dosegli zadovoljive rezultate.

Evropski parlament pozdravlja zlasti začetek temeljite ocene decentraliziranih agencij, ki je opisan v sporočilu. S to oceno bo mogoče ovrednotiti, koliko so decentralizirane agencije z vidika dobrega upravljanja in dobrega finančnega poslovodenja primerne za izvajanje evropskih politik danes in v prihodnosti. Zato bi morala ocena omogočiti primerjavo rezultatov na horizontalni ravni, po možnosti z uporabo skupnih kazalnikov.

Pristojnosti proračunskega organa v zvezi z ustanavljanjem novih decentraliziranih agencij, določene v točki 47 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, je treba dosledno spoštovati v postopku ocenjevanja in nadzora že ustanovljenih agencij."

4.   Nadaljnje ukrepanje v skladu s točko 32 sklepov Evropskega sveta z dne 19. in 20. junija 2008

"Evropski parlament opozarja, da je treba pri financiranju novih ukrepov upoštevati načela iz finančne uredbe (zlasti specifikacije) ter iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 (predvsem zgornje meje za različne razdelke).

Komisijo poziva, naj predloži potrebne predloge za njihovo financiranje v okviru proračunskih postopkov za obdobje 2008–2009."

Zadnja posodobitev: 26. avgust 2009Pravno obvestilo