Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2654(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0541/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0541/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 12
CRE 22/10/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.6
CRE 23/10/2008 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0522

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 90k
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας και Ερζεγοβίνης
P6_TA(2008)0522B6-0541/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφετέρου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης (19-20 Ιουνίου 2003) και το συνημμένο σε αυτά παράρτημα με τίτλο "Η Ατζέντα της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση",

–   έχοντας υπόψη την από 7 Νοεμβρίου 2005 απόφαση του Συμβουλίου για έναρξη διαπραγματεύσεων με την Βοσνία και Ερζεγοβίνη εν όψει της σύναψης μιας συμφωνίας σύνδεσης και σταθεροποίησης,

–   έχοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μονογράφηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2007 και υπεγράφη στις 16 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφετέρου (8226/2008),

–   έχοντας υπόψη τον Οδικό Χάρτη περί απελευθέρωσης των θεωρήσεων διαβατηρίων που η Επιτροπή υπέβαλε στην Κυβέρνηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στις 5 Ιουνίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την Ενδιάμεση Συμφωνία περί εμπορίου και εμπορικών θεμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αφενός και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης αφετέρου, τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα και Πρωτόκολλα, και την κοινή δήλωση καθώς και την δήλωση της Κοινότητας που επισυνάπτεται στην Τελική Πράξη,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης είναι η πρώτη γενική διεθνής συμφωνία μεταξύ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (BiH) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίζει μια συμβατική σχέση μεταξύ των δυο μερών η οποία με τη σειρά της θα διευκολύνει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να καταστεί πλήρως λειτουργικό κράτος, του οποίου το μέλλον, όπως διακηρύχθηκε στο προαναφερθέν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στην οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, δεδομένου ότι περιέχει διατάξεις που υποχρεώνουν τη χώρα να απελευθερώσει την αγορά της, βελτιώνοντας συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της και προσελκύοντας επενδύσεις, να εκσυγχρονίσει το νομικό της πλαίσιο καθιστώντας το περισσότερο αποτελεσματικό και διαφανές, τέλος δε να εναρμονίσει βαθμιαία τους νόμους και κανονισμούς της με το κοινοτικό κεκτημένο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ενδιάμεση Συμφωνία, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2008, καταργεί σταδιακά τους περισσότερους εμπορικούς περιορισμούς μεταξύ των δυο μερών και πιθανόν να εξαντλήσει βραχυπρόθεσμα την οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης λόγω του ανταγωνισμού με τα κοινοτικά προϊόντα και της μείωσης των δασμολογικών εσόδων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης περιέχει διατάξεις που αφορούν την ενίσχυση των θεσμών, την εδραίωση του κράτους δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία ορίζει πως τα δυο μέρη οφείλουν να συνεργαστούν σε ευαίσθητους τομείς, όπως είναι οι θεωρήσεις διαβατηρίων, οι συνοριακοί έλεγχοι, το άσυλο και η μετανάστευση, το ξέπλυμα χρήματος, ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και κατά του οργανωμένου εγκλήματος,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της συμπεφωνημένης μεταρρύθμισης των πολιτικών δομών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης πρέπει να θεωρηθεί μέρος των προσπαθειών της χώρας να βελτιώσει τις ικανότητές της στην αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση του επιπέδου της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και η πολιτική σε θέματα νεότητας και σε θέματα εργασίας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της άτυπης εκπαίδευσης, αποτελούν επίσης αντικείμενο της Συμφωνίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται εντονότερες προσπάθειες για την υπέρβαση της διαίρεσης μεταξύ εθνοτήτων και για την επίτευξη μιας γνήσιας συμφιλίωσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να απευθύνονται ειδικότερα στις νεότερες γενεές, μέσα από κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και στις δυο εδαφικές οντότητες και μέσα από κοινή θεώρηση των πρόσφατων τραγικών γεγονότων που συνέβησαν στη χώρα,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βοσνία και Ερζεγοβίνη εξακολουθεί από πολλές απόψεις να είναι μια χώρα διαιρεμένη μεταξύ εθνοτήτων, πράγμα που αποτελεί εμπόδιο για τη μετατροπή της σε ένα πραγματικά λειτουργικό κράτος και σε μια πραγματική δημοκρατία,

Ι.   έχοντας υπόψη ότι η προοπτική της ευρωπαϊκής ένταξης αφορά τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη ως ενιαίο κράτος και όχι τις εδαφικές οντότητές της, που δεν διαθέτουν αυτόνομη κυριαρχία· έχοντας υπόψη ότι είναι συνεπώς προς το συμφέρον των εδαφικών οντοτήτων να μεριμνήσουν ώστε η Βοσνία και Ερζεγοβίνη να καταστεί πλήρως λειτουργικό κράτος, ικανό να πληροί όλα τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 125 072 άτομα επισήμως καταγεγραμμένα ως μετατοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας εκ των οποίων, σύμφωνα με την Κυβέρνηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, οι 8 000 εξακολουθούν να ζουν σε κέντρα διαβίωσης, κυρίως εξ αιτίας της έλλειψης κατάλληλων κατοικιών, υποδομών και απασχόλησης στις περιοχές καταγωγής τους,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη το υποδειγματικό έργο που επιτελούν επί τόπου οι μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να καταστήσουν περισσότερο υποφερτή την κατάσταση των μετατοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας και των προσφύγων,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης 45 000 επισήμως καταχωρημένα άτομα που χρειάζονται βοήθεια για να επιστρέψουν στους προπολεμικούς τόπους κατοικίας τους,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να διωχθούν με την ίδια αποφασιστικότητα, με τα ίδια μέσα και με την ίδια αποτελεσματικότητα τόσο σε κρατικό όσο και σε τοπικό επίπεδο,

1.   χαιρετίζει την υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας και καλεί όλα τα κράτη μέλη να προχωρήσουν σύντομα στην επικύρωσή της· είναι πεπεισμένο ότι η συμφωνία εδραιώνει την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και παρέχει στη χώρα αυτή την μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας·

2.   υπενθυμίζει ειδικά στους πολιτικούς ηγέτες ότι είναι κυρίως δική τους ευθύνη απέναντι σε αυτή την ευκαιρία να επιδείξουν επαρκή διορατικότητα και αποφασιστικότητα και να εφαρμόσουν από κοινού μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα -κρατικό, εδαφικών οντοτήτων και τοπικό - με σκοπό να εκσυγχρονιστεί το κράτος και να γίνει πιο αποτελεσματικό και πιο συμβατό με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, μεταξύ άλλων με την κατάργηση όλων των νομικών και διοικητικών εμποδίων και με τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών δομών· πιστεύει ότι ειδικότερα οι αρχές της Ομοσπονδίας θα πρέπει επειγόντως να εξετάσουν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση·

3.   υπενθυμίζει επ´αυτού την υποχρέωση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, μεταξύ άλλων:

   α) να καταργήσει σταδιακά όλους τους ποσοτικούς περιορισμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα,
   β) να καταργήσει τους τελωνειακούς δασμούς, βάσει των συμπεφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων,
   γ) να απλοποιήσει τη ροή των εμπορευμάτων με κάθε μεταφορικό μέσον στο σύνολο της επικράτειάς της, και
   δ) να κάνει λεπτομερή απογραφή όλων των συστημάτων καταβολής ενισχύσεων σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε αυτά να ευθυγραμμισθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και να δημιουργήσει ανεξάρτητη αρχή για τις κρατικές ενισχύσεις·

4.   θεωρεί ότι η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης έχει τη δυνατότητα να δώσει ώθηση στην οικονομία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, δεδομένου ότι περιέχει διατάξεις που υποχρεώνουν τη χώρα να απελευθερώσει την αγορά της, βελτιώνοντας συνεπώς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της και προσελκύοντας επενδύσεις, και να εκσυγχρονίσει το νομικό της πλαίσιο καθιστώντας το περισσότερο αποτελεσματικό και διαφανές· προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να λάβουν τα δέοντα μέτρα ώστε να αυξηθεί το επίπεδο των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα·

5.   θεωρεί ότι τα ανωτέρω μέτρα σημαίνουν ότι η διοικητική ικανότητα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης πρέπει να ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού, που θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης και της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, ανεξάρτητα από το ποιοι φορείς είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της·

6.   υπενθυμίζει ότι και οι δυο εδαφικές οντότητες πρέπει να σημειώσουν πρόοδο στη διεργασία ιδιωτικοποιήσεων, τονίζει όμως ότι τούτο πρέπει να γίνει υπό διαφανείς συνθήκες και εντός ενός του αρμόζοντος κανονιστικού και νομικού πλαισίου, και ότι τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να επενδυθούν για την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της χώρας·

7.   καλεί το Κοινοβούλιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, σε στενή συνεργασία με τα κοινοβούλια των εδαφικών οντοτήτων, να επιβλέψει την εφαρμογή της Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης και να προωθήσει την έγκριση των νόμων που αφορούν τη Συμφωνία και την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση·

8.   είναι πεπεισμένο ότι οι διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία σε πεδία όπως εκείνο των θεωρήσεων διαβατηρίων, της διαχείρισης των συνόρων, της μετανάστευσης και του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας θα αποτελέσουν ισχυρό κίνητρο για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη προκειμένου να εφαρμόσει την πρόσφατα εγκριθείσα μεταρρύθμιση της αστυνομίας, προωθώντας την περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δομών της αστυνομίας και επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη εναρμόνιση διαδικασιών και πρακτικών· καλεί την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αποστολή στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη να διευκολύνει αυτή τη διεργασία·

9.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η Συμφωνία προβάλλει επίσης την αρχή της ίσης μεταχείρισης ως προς την πρόσβαση στα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ανεξάρτητα από φύλο, εθνοτική καταγωγή ή θρησκεία· πιστεύει ότι στην πράξη χρειάζεται να καταβληθούν ακόμη σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να ξεπεραστούν οι ρατσιστικές δομές που εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα· θεωρεί ότι η εκπαίδευση και η εξοικείωση με τον "άλλο" μέσα από την κοινή διαβίωση από μικρή ηλικία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στη διεργασία της συμφιλίωσης·

10.   πιστεύει ότι η ΕΕ οφείλει να προαγάγει την ακαδημαϊκή και ερευνητική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών προσωπικού, μεταξύ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και των άλλων χωρών της περιοχής και μεταξύ αυτών και των κρατών μελών της ΕΕ· υπενθυμίζει επ´αυτού τη συμβολή που μπορούν να έχουν τα προγράμματα της ΕΕ και την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού οργανισμού που θα αναλάβει την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων που τώρα είναι ανοικτά για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων·

11.   καλεί τις εκπαιδευτικές αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να δημιουργήσουν επί τέλους τον εθνικό οργανισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή πολιτών της χώρας στα κοινοτικά προγράμματα για την κινητικότητα τα οποία, με εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άνοιξαν για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· πιστεύει ότι, πέρα από την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και των ερευνητών, τα σχετικά κοινοτικά προγράμματα θα πρέπει επίσης να επιδιώκουν την προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των εδαφικών οντοτήτων·

   12. πιστεύει επίσης ότι, λόγω των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που πιθανόν να έχει η έναρξη ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ(1) οφείλει να παρέχει υποστήριξη για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων της χώρας και της εργατικής νομοθεσίας της, να υποστηρίξει τους οργανισμούς της αγοράς εργασίας και τα συνδικάτα, καθώς επίσης να στηρίξει την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ώστε να προαχθεί η οικονομική ανάπτυξη, και να να στηρίξει περιβαλλοντικές πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση της ρύπανσης, στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων· χαιρετίζει συναφώς το διορισμό, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, του Εθνικού Συντονιστή Προενταξιακής Βοήθειας, όπως είχε ζητήσει η Επιτροπή·
   13. καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ειδικά μέτρα που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, προκειμένου να υποστηριχθεί και να διευκολυνθεί η διεργασία ένταξης στην ΕΕ·
   14. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη σε όλες της τις πρωτοβουλίες για την προαγωγή των διαπροσωπικών επαφών, για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας·
   15. ανησυχεί από την απουσία προόδου στο θέμα της επιστροφής των προσφύγων και των μετατοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας, π.χ. στην Posavina της Republika Srpska· υπενθυμίζει την ανάγκη στενότερης συμμετοχής και δέσμευσης των τοπικών αρχών στη διεργασία της επιστροφής, την ανάγκη διοργάνωσης εκτεταμένων δραστηριοτήτων προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός δημόσιας αποδοχής των επιστρεφόντων, την ανάγκη κάλυψης των αναγκών των περιοχών επιστροφής σε υποδομές και υπηρεσίες κοινής ωφελείας, την ανάγκη δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης για τους επιστρέφοντες, και την ανάγκη εναρμόνισης των συνταξιοδοτικών, υγειονομικών και εκπαιδευτικών συστημάτων σε ολόκληρη τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ώστε η επιστροφή να μπορεί να γίνεται υπό ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες, να είναι βιώσιμη και να συμβάλλει πραγματικά στη διεργασία της συμφιλίωσης·
   16. υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την υποχρέωση εφαρμογής του Δήλωσης του Σαράγιεβο του 2005·
   17. είναι πεπεισμένο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να αυξηθούν οι προσπάθειες για τη διευκόλυνση της επιστροφής των προσφύγων, λόγω της ανάγκης να επιτευχθεί μέχρι το 2011 νέα απογραφή πληθυσμού, βασισμένη σε αποκεντρωμένα δεδομένα, ώστε να δημιουργηθούν επικαιροποιημένα στοιχεία για τη δομή του πληθυσμού της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·
   18. καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να εξετάσουν επειγόντως τα προβλήματα των 8 000 ατόμων που εξακολουθούν να ζουν σε κέντρα διαβίωσης, και των οποίων η ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή ίσως να μην είναι εφικτή, και να εξετάσουν κατάλληλες, αξιοπρεπείς και βιώσιμες λύσεις για αυτά τα άτομα·
   19. θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες υπέρ των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, δεδομένης της μικρής προόδου που σημειώθηκε σε αυτό το πεδίο· χαιρετίζει επ´ αυτού την τροπολογία του εκλογικού νόμου του Απριλίου 2008, που επιτρέπει στα μέλη εθνικών μειονοτήτων να θέτουν υποψηφιότητα στις τοπικές εκλογές· θεωρεί ωστόσο λυπηρό το γεγονός ότι ο αριθμός των εδρών των εθνικών μειονοτήτων παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αρχών· τονίζει επί πλέον την ανάγκη του να καταστούν λειτουργικά τα γνωμοδοτικά συμβούλια για μειονότητες που πρόσφατα δημιουργήθηκαν στη Republika Srpska και που πρέπει να δημιουργηθούν στην Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· τέλος, θεωρεί λυπηρές τις συνεχιζόμενες διακρίσεις έναντι των "λοιπών" στο Σύνταγμα και τους εκλογικούς νόμους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης·
   20. ανησυχεί από το κλίμα αδιαλλαξίας απέναντι στις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους, τους αμφοτεροφυλόφιλους και τους διεμφυλικούς κυρίως μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την έναρξη του πρώτου Φεστιβάλ Queer στο Σαράγεβο, στις 24 Σεπτεμβρίου 2008, και καλεί το Βοσνιακό κράτος και τις τοπικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να κατοχυρωθεί πλήρως και για την ανωτέρω ομάδα ατόμων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη το θεμελιώδες δικαίωμα του ειρηνικού συνέρχεσθαι·
   21. ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την επίτευξη του στόχου που έθεσε η εθνική στρατηγική κατά των ναρκών, να έχει καθαριστεί δηλαδή η Βοσνία και Ερζεγοβίνη από τις νάρκες μέχρι το 2009· επισημαίνει ότι το κυριότερο πρόβλημα στο θέμα αυτό είναι η έλλειψη πιστώσεων για την εφαρμογή της συγκεκριμένης στρατηγικής, και καλεί επομένως τις αρμόδιες αρχές να παράσχουν τις αναγκαίες πιστώσεις για την εφαρμογή και ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού το ταχύτερο δυνατόν·
   22. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ η καταστροφή των πλεονασμάτων όπλων, του στρατιωτικού εξοπλισμού και των πυρομαχικών των ενόπλων δυνάμεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα προκειμένου αυτά τα όπλα να μην πουληθούν σε ύποπτους μεσάζοντες, χώρες ή καθεστώτα·
   23. υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη έμπρακτης εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων περί απόδοσης των ιδιοκτησιών, και καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να ξεπεράσουν τους δισταγμούς που τρέφουν σε αυτό το θέμα·
   24. είναι επίσης πεπεισμένο ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του ζητήματος των αγνοουμένων και των επανορθώσεων προς τις οικογένειές τους, και χαιρετίζει επ´αυτού το έργο που επιτελούν η Διεθνής Επιτροπή Αγνοουμένων και το Ίδρυμα Αγνοουμένων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· ζητεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε επίπεδο εδαφικών οντοτήτων να υποστηρίξουν το έργο των οργάνων σε κρατικό επίπεδο, προωθώντας σ" αυτά όλες τις σχετικές πληροφορίες που συλλέγουν·
   25. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις δίκες εγκλημάτων πολέμου σε επίπεδο περιφερειών και καντονίων, ώστε να διευκρινισθεί εάν και πώς θα κατανέμονται οι υποθέσεις μεταξύ των κρατικών και των χαμηλότερου επιπέδου δικαστηρίων, και να διασφαλιστεί η σωστή υποστήριξη των δικαστών και εισαγγελέων, η κατάλληλη προστασία των μαρτύρων, η ενίσχυση της διασυνοριακής αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, και η εναρμόνιση των νομικών πλαισίων που ισχύουν σε επίπεδο κράτους, καντονίων και τοπικών αρχών· καλεί την Επιτροπή και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενεργήσουν για μια καλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο στο θέμα αυτό·
   26. υποστηρίζει σε αυτό το πλαίσιο την τρέχουσα προσπάθεια της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να καταρτίσει μια Στρατηγική για τη Δίωξη των Εγκλημάτων Πολέμου η οποία, με τη διευκρίνιση του αριθμού των πιθανών περιπτώσεων εγκλημάτων πολέμου, θα βοηθήσει στην οριοθέτηση των πολιτικών, οικονομικών και νομοθετικών αποφάσεις και των πόρων που χρειάζονται για την διεκπεραίωση αυτών των περιπτώσεων·
   27. ανησυχεί λόγω του κλίματος εκφοβισμού των μέσων ενημέρωσης, των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών εν γένει που επικρατεί στη Republika Srpska, και καλεί τους πολιτικούς ηγέτες να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο που τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και οι ΜΚΟ παίζουν στη δημοκρατική ζωή της εδαφικής τους οντότητας·
   28. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Republika Srpska αποσύρθηκε μονομερώς από την κρατική εταιρία μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και δημιούργησε δική της εταιρία αποσύροντας την προηγούμενη υποστήριξή της προς τη μεταρρύθμιση που είχε συμφωνηθεί· επισημαίνει ότι η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να υποσκάψει τις βοσνιακές προσπάθειες στο πλαίσιο της Διεργασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (SAP) της χώρας· ταυτόχρονα καλεί τις αρχές της Ομοσπονδίας να εγκρίνουν τα από μακρού χρόνου εκκρεμούντα νομοσχέδια για τον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος·
   29. ζητεί να γίνουν οι δέουσες ενέργειες απέναντι στην υπογραφή, εκ μέρους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης σε σχέση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μιας διμερούς συμφωνίας ακαταδίωκτου με τις ΗΠΑ, που αντιβαίνει προς την κοινή θέση της ΕΕ και προς τις κατευθυντήριες γραμμές της σε αυτό το θέμα·
   30. θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βοσνία και Ερζεγοβίνη ως προς τον έλεγχο της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, της σωματεμπορίας, του ξεπλύματος χρημάτων και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, η πρόοδος σε αυτούς τους τομείς παρεμποδίζεται από πολιτικές παρεμβάσεις και από απουσία πολιτικής βούλησης αλλά και συντονισμού ανάμεσα στους διάφορους οργανισμούς και τις αστυνομικές δυνάμεις των εδαφικών οντοτήτων· καλεί τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να προβούν σύντομα σε περαιτέρω ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων·
   31. θεωρεί ότι η συζήτηση για τη μελλοντική συνταγματική δομή της χώρας πρέπει να διεξαχθεί στο Κοινοβούλιο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· ζητεί να γίνει δημόσια συζήτηση επ´ αυτού με διαφανή και ανοικτό τρόπο, με πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί επίσης ότι οποιαδήποτε συνταγματική διευθέτηση πρέπει να αποτελεί προϊόν της εκούσιας συμφωνίας των διαφόρων πολιτικών κομμάτων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· πιστεύει πάντως ότι η διεθνής κοινότητα και ο Ειδικός Απεσταλμένος της ΕΕ έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν ως μεσολαβητές, και τους καλεί να προσφέρουν, σε συνεργασία με την "Επιτροπή της Βενετίας" ("για τη Δημοκρατία μέσω του Νόμου") του Συμβουλίου της Ευρώπης, την αναγκαία υποστήριξη για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης·
   32. καλεί τους τοπικούς πολιτικούς να αναγνωρίσουν την ανάγκη μεταρρύθμισης των δομών του κράτους της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης· τους υπενθυμίζει όμως ότι η μεταρρύθμιση αυτή μπορεί να επιτύχει μόνον εάν στηρίζεται σε ρεαλιστικές προϋποθέσεις·
   33. υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση του κεντρικού κράτους δεν σημαίνει αποδυνάμωση των εδαφικών οντοτήτων, αλλά δημιουργία των συνθηκών για μια αποτελεσματική διοίκηση που θα εργάζεται υπέρ του κοινού συμφέροντος όλων των πολιτών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης σε πολλούς τομείς, π.χ. για τη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς· ταυτόχρονα, προειδοποιεί κατά της χρήσης του συνταγματικού διαλόγου ως μέσου για την αυτοανάθεση από τις εδαφικές οντότητες εξουσιών και αρμοδιοτήτων που είναι χαρακτηριστικές των κυριάρχων κρατών·
   34. υπενθυμίζει στις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης την υποχρέωσή τους να συνεργαστούν πλήρως με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση της σύλληψης των εναπομεινάντων φυγοδίκων, τον εντοπισμό και την προστασία πιθανών μαρτύρων, και την τροφοδοσία του Δικαστηρίου με τα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για δίκες και έρευνες·
   35. θεωρεί λυπηρό το ότι οι εκλογικές αρχές δεν κατάφεραν να διαλύσουν τις ανησυχίες εκείνων των πολιτών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που στη διάρκεια του πολέμου έφυγαν στο εξωτερικό αλλά παρ´ όλα αυτά επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να ψηφίσουν· πιστεύει ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αγαστή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, ώστε να επιτραπεί σε αυτούς τους πολίτες να εγγραφούν·
   36. πιστεύει ότι το κλείσιμο του Γραφείου του Ανωτάτου Εκπροσώπου παράλληλα με την ενίσχυση του ρόλου του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει ο απώτατος στόχος τόσο για τη διεθνή κοινότητα όσο και για τους τοπικούς ηγέτες· καλεί συνεπώς τους πολιτικούς ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε αυτό το θέμα και να καταβάλουν σοβαρές προσπάθειες για να εκπληρώσουν τους πέντε στόχους και τις δυο προϋποθέσεις που έθεσε το Συμβούλιο Εφαρμογής της Ειρηνευτικής Διαδικασίας προκειμένου να επιτευχθεί, μέσω μιας συναινετικής διαδικασίας, η μετάβαση από τον Ανώτατο Εκπρόσωπο στον Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ·
   37. εκφράζει τη δυσφορία του ειδικά για την απουσία προόδου στο θέμα της ολοκλήρωσης των συμφωνιών για την Περιφέρεια του Brcko· προειδοποιεί τους πολιτικούς ηγέτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ότι η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου για το καθεστώς του Brcko είναι οριστική και δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση·
   38. καλεί επίσης τους πολιτικούς της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να αναγνωρίσουν την ανάγκη λογικής κατανομής ιδιοκτησιών μεταξύ του κράτους και των άλλων διοικητικών επιπέδων, ζήτημα που αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο του Γραφείου του Ανωτάτου Εκπροσώπου· τους καλεί να ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για την επίλυση αυτού του μακροχρόνιου ζητήματος· υπενθυμίζει ότι το κράτος πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για να ασκεί τα καθήκοντά του·
   39. υπενθυμίζει στους εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας ότι συνομιλητές τους στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι τα θεσμικά όργανα της χώρας και όχι οι ηγέτες των μεγάλων πολιτικών κομμάτων· πιστεύει συνεπώς ότι τα θεσμικά όργανα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης πρέπει να συμμετέχουν και εν τέλει να καταστούν οι βασικοί συντελεστές των μεταρρυθμιστικών διεργασιών τις οποίες η χώρα οφείλει να πραγματοποιήσει·
   40. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, και στον Ανώτατο Εκπρόσωπο-Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου