Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2657(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0565/2008

Rozpravy :

PV 23/10/2008 - 13.2
CRE 23/10/2008 - 13.2

Hlasování :

PV 23/10/2008 - 14.2

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0526

Přijaté texty
WORD 54k
Čtvrtek 23. října 2008 - Štrasburk Konečné znění
Demokratická republika Kongo: spojení východních pohraničních oblastí
P6_TA(2008)0526B6-0556, 0559, 0563, 0565 a 0569/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2008 o Kongu: střety na východní hranici Konžské demokratické republiky

Evropský parlament ,

-   s ohledem na usnesení ze dne 21. února 2008 o situaci v Severním Kivu(1) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2008 o situaci v Konžské demokratické republice a  o znásilnění jako o válečném zločinu(2) a na svá předchozí usnesení o porušování lidských práv v Konžské demokratické republice,

-   s ohledem na usnesení Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ze dne 22. listopadu 2007 o situaci v Konžské demokratické republice, zejména na východě této země a o jejím dopadu v této oblasti(3) ,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2007 o odpovědi EU na nestabilní situaci v rozvojových zemích(4) ,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. října 2007 nazvané "Úvahy o postupu EU v nestabilních situacích – činnost ve složitém prostředí pro trvale udržitelný rozvoj, stabilitu a mír" (KOM(2007)0643) a na přiložený pracovní dokument útvarů Komise (SEC(2007)1417),

-   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 60/1 ze dne 24. října 2005 ohledně závěrů světového summitu konaného v roce 2005 a zejména na její články 138 až 140 o odpovědnosti za ochranu obyvatelstva,

-   s ohledem na prohlášení Rady ze dne 10. října 2008 o situaci na východě Konžské demokratické republiky,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že boje mezi konžskou armádou, povstaleckými jednotkami svrženého generála Laurenta Nkundy, bojovníky Demokratických sil za osvobození Rwandy (FDLR) a jednotkami ugandské Armády božího odporu působily dlouhé měsíce mimořádné utrpení civilnímu obyvatelstvu ve východních provinciích Konžské demokratické republiky,

B.   vzhledem k tomu, že konflikt postihující Konžskou demokratickou republiku si od roku 1998 vyžádal život 5 400 000 osob a stále způsobuje, přímo nebo nepřímo, smrt 1500 osob každý den,

C.   vzhledem k tomu, že došlo k těžkým bojům v okolí pohraniční vesnice Rumangabo nedaleko města Goma, a že byl obsazen strategicky důležitý vojenský tábor povstalci generála Nkundy, kteří zabavili zbraně a zásoby,

D.   vzhledem k tomu, že kromě zpráv o stovkách mrtvých těl svržených do řeky a 50 000 vysídlených osob po těžkých bojích s Armádou božího odporu v provincii Ituri měly nové boje v Severním Kivu podle zpráv Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na svědomí vysoký počet obětí a více než 100 000 vysídlených osob,

E.   vzhledem k tomu, že od mírové dohody z města Goma ze dne 23. ledna 2008 došlo k masakrování, znásilňování mladých dívek, matek a babiček, násilnému verbování civilních a dětských vojáků a řadě dalších násilných činů a závažných případů porušení lidských práv na východě Konžské demokratické republiky, a to jak povstaleckými jednotkami generála Laurenta Nkundy, tak bojovníky Demokratických sil za osvobození Rwandy a samotnou konžskou armádou,

F.   vzhledem k tomu, že mandát Mise OSN v Konžské demokratické republice (MONUC) vychází z ustanovení Hlavy VII Charty OSN, což jí dovoluje použít veškeré nezbytné prostředky, aby zabránila jakémukoli pokusu o použití síly, které by ohrozilo politický proces, a to ze strany jakékoli ozbrojené skupiny, ať zahraniční či konžské, zejména bývalých Ozbrojených sil Rwandy a bojovníků Interahamwe, a zajistit ochranu civilního obyvatelstva, kterému hrozí bezprostřední nebezpečí fyzického násilí,

G.   s ohledem na závazky týkající se postupné demobilizace a příměří, které byly přijaty na konferenci o míru, bezpečnosti a rozvoji ve městě Goma, včetně příměří mezi všemi válčícími stranami, odzbrojení všech nevládních sil, návratu a opětovného usídlení všech vysídlených osob na východě Konžské demokratické republiky a zavedení dočasného systému sledování příměří,

H.   vzhledem k tomu, že konžská armáda nemá lidské, technické ani finanční zdroje nezbytné k provádění svých úkolů ve východních provinciích Konžské demokratické republiky, což ohrožuje její ochrannou úlohu vůči obyvatelstvu a znovunastolení míru,

I.   vzhledem k tomu, že je nezbytné najít politické řešení konfliktu ve východních provinciích Konžské demokratické republiky, aby se upevnil mír a demokracie a podpořila stabilita a rozvoj v oblasti pro dobro všech obyvatel oblasti Velkých jezer,

J.   vzhledem k tomu, že občanská válka v oblasti, která trvá již čtyři roky, je charakterizována systematickým pleněním bohatství země přívrženci nebo odpůrci konžské vlády,

K.   vzhledem k tomu, že vícero humanitárních organizací muselo pozastavit svou činnost následkem nepřátelských akcí na konci roku 2007, zatímco zdravotní střediska zůstávají stále bez zásob nebo byla opuštěna zdravotnickým personálem,

L.   vzhledem k tomu, že dosažení podstatného zlepšení zdraví a snížení míry úmrtnosti v celé Konžské demokratické republice a zejména v jejích východních částech bude vyžadovat léta intenzivního nasazení a významné finanční investice jak ze strany konžské vlády, tak ze strany mezinárodního společenství,

M.   vzhledem k tomu, že humanitární pracovníci zaznamenali, že místní a vysídlené obyvatelstvo ve východních provinciích Konžské demokratické republiky postupně slábne a že pokračující konflikty zabraňují humanitárním pracovníkům v přístupu do určitých oblastí, které potřebují naléhavě potravinovou a lékařskou pomoc,

N.   vzhledem k tomu, že nedostatečná výživa je dalším aspektem extrémní zranitelnosti, kterou obyvatelstvo žijící v současnosti ve východních provinciích Konžské demokratické republiky trpí, a vzhledem k tomu, že údaje programu lékařské pomoci organizace Lékaři bez hranic poskytují znepokojující údaje o míře podvýživy ve východních provinciích Konžské demokratické republiky,

O.   vzhledem k tomu, že EU rozhodně odsuzuje nedávné prohlášení Laurenta Nkundy, který vyzýval ke svržení zvolené a legitimní vlády Konžské demokratické republiky,

1.   je mimořádně znepokojen obnovením bojů mezi konžskou armádou a znovu se objevivšími milicemi v Severním Kivu a v oblasti Ituri, ve které byl již dříve obnoven mír;

2.   vyjadřuje vážné rozhořčení nad masakry, zločiny proti lidskosti a sexuálním násilím proti ženám a dívkám, ke kterým ve východních provinciích Konžské demokratické republiky dochází po mnoho let, a vyzývá všechny příslušné vnitrostátní i mezinárodní orgány, aby soustavně stavěly pachatele před soud, ať už je to kdokoli, a vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby neodkladně přijala všechna opatření, která mohou skutečně zabránit všem dalším útokům na civilní obyvatelstvo východních provincií Konžské demokratické republiky;

3.   vyzývá Národní kongres pro obranu lidu (CNDP – National Congress for the Defence of the People), aby okamžitě a bezpodmínečně obnovil mírový proces, ke kterému se sám zavázal v lednu 2008 ve městě Goma;

4.   naléhavě vyzývá všechny strany, aby obnovily právní stát a bojovaly proti beztrestnosti, zejména pokud jde o masové znásilňování žen a dívek a nábor dětských vojáků,

5.   vyzývá vládu Konžské demokratické republiky, aby společně s Rwandou a  MONUC vypracovala plán na izolování a zajetí vůdců genocidy ve skupině Demokratických sil za osvobození Rwandy a aby nabídla znovuosídlení v Kongu nebo opětovnou integraci ve Rwandě těm, kteří se nepodíleli na genocidě a jsou ochotni k demobilizaci;

6.   vyzývá mezinárodní společenství a Radu bezpečnosti OSN, aby posílily MONUC s tím, že jí poskytnou příslušný materiál a pracovníky, a umožní jí tak splnit mandát, jak o to žádal vedoucí představitel MONUC, pan Alan Doss, v New Yorku poté, co informoval Radu bezpečnosti OSN;

7.   vítá skutečnost, že prezident Konžské demokratické republiky a jeho ministři veřejně vyjádřili svou podporu MONUC vzhledem k jejímu přispění k národní bezpečnosti;

8.   vyzývá MONUC, aby vyšetřila obvinění, podle kterých se konžská armáda tajně domluvila s Demokratickými silami za osvobození Rwandy ohledně kontroly lukrativního obchodu s nerosty Severního Kivu, a aby ukončila tyto praktiky;

9.   znovu potvrzuje svoji podporu konžským orgánům v jejich úsilí najít politické řešení krize a vyzývá všechny strany, aby respektovaly příměří;

10.   s obavami poznamenává, že skupiny z ugandské povstalecké Armády božího odporu nedávno zaútočily na 16 lokalit ve východních oblastech Konžské demokratické republiky Dungu, ve Východní provincii a v oblasti Ituri, a že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky informoval o 80 pohřešovaných dětech, což potvrzuje obavy o novém násilném náboru dětských vojáků;

11.   zdůrazňuje, že seskupování lidí podle etnické příslušnosti během procesu vysídlování je za daných okolností potenciálně nebezpečné;

12.   vyzývá k nulové toleranci sexuálního násilí proti dívkám a ženám, které je využíváno jako zbraň, a žádá přísné trestní postihy pro pachatele těchto trestných činů; upozorňuje na důležitost přístupu k reprodukčnímu zdraví a poradenským službám v konfliktních situacích a uprchlických táborech;

13.   vyzývá všechny strany, aby dodržely své závazky chránit civilní obyvatelstvo a dodržovat lidská práva, jak je uvedeno v mírové dohodě z města Goma a ve sdělení z Nairobi, a neprodleně tyto závazky plnit;

14.   vyzývá vládu Konžské demokratické republiky a vládu Rwandy, aby zastavily nedávné slovní útoky, navrátily se ke konstruktivnímu dialogu a ukončily konflikt;

15.   apeluje na všechny vlády oblasti Velkých jezer, aby zahájily dialog s cílem zkoordinovat své úsilí zaměřené na snížení napětí a zastavení násilností ve východní oblasti Konžské demokratické republiky, než se konflikt rozšíří na celou oblast;

16.   vyzývá Radu a Komisi, aby s okamžitým účinkem zavedly rozsáhlou lékařskou pomoc a reintegrační programy pro civilní obyvatelstvo ve východní oblasti Konžské demokratické republiky, se zvláštním zaměřením na ženy a dívky postižené zločiny sexuálního násilí, jejichž cílem bude jak splnění bezprostředních potřeb obyvatel, tak příprava na potřebnou rekonstrukci; konstatuje, že ženy hrají v rekonstrukci zdevastovaných společenství klíčovou úlohu;

17.   vyzývá žalobce Mezinárodního trestního soudu, aby vyšetřil hrůzné trestné činy spáchané v Kivu a Ituri od června 2003 a stíhal osoby, které jsou za ně zcela zjevně odpovědné; toto vyšetřování by mělo zahrnout hlavní vůdce milicí, kteří nebyli zadrženi, a osoby odpovědné za masakry a sexuální násilí;

18.   žádá, aby byly vytvořeny účinné kontrolní mechanizmy pro ověřování původu přírodních zdrojů dovážených na trh EU, jako je například Kimberleyský proces,

19.   vyzývá Radu a členské státy, aby poskytly zvláštní pomoc obyvatelům východní oblasti Konžské demokratické republiky;

20.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro SZBP, vládám a parlamentům členských států, orgánům Africké unie, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě bezpečnosti OSN, Radě OSN pro lidská práva a vládám a parlamentům zemí z oblasti Velkých jezer.

(1) Přijaté texty, P6_TA(2008)0072.
(2) Přijaté texty, P6_TA(2008)0022.
(3) Úř. věst. C 58, 1.3.2008, s. 40.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0540.

Poslední aktualizace: 26. srpna 2009Právní upozornění