Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0228(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0432/2008

Predkladané texty :

A6-0432/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 11
CRE 19/11/2008 - 11

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0557

Prijaté texty
WORD 229k
Štvrtok, 20. novembra 2008 - Štrasburg Finálna verzia
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania *
P6_TA(2008)0557A6-0432/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2008 o návrhu smernice Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (KOM(2007)0637 – C6-0011/2007 – 2007/0228(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament ,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0637),

–   so zreteľom na článok 63 ods. 3 písm. a) a ods. 4 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 67 Zmluvy o ES v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0011/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre rozvoj (A6-0432/2008),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   vyzýva na začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

5.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

6.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Európska rada na mimoriadnom zasadnutí v Tampere 15. a 16. októbra 1999 skonštatovala, že je potrebná aproximácia právnych predpisov členských štátov o podmienkach prijímania a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín. V tejto súvislosti predovšetkým uviedla, že EÚ by mala zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín s oprávneným pobytom na území členských štátov a že dôraznejšia integračná politika by mala byť zameraná na to, aby im priznala práva a povinnosti porovnateľné s právami a povinnosťami občanov EÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Európska rada na svojom zasadnutí v Lisabone v marci 2000 určila pre Spoločenstvo cieľ stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete.
(3)  Európska rada na svojom zasadnutí v Lisabone v marci 2000 určila pre Spoločenstvo cieľ stať sa do roku 2010 najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou na svete, schopnou zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zvyšovať počet a kvalitu pracovných miest, ako aj sociálnu súdržnosť . Opatrenia na prilákanie a udržanie vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín ako súčasť prístupu založeného na potrebách členských štátov sú súčasťou širšieho rámca určeného lisabonskou stratégiou a integrovanými usmerneniami pre rast a zamestnanosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Na trhu práce, ktorý je čoraz viac globálny, by mala EÚ zvýšiť svoju príťažlivosť pre pracovníkov, a to najmä pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, z tretích krajín. Tento cieľ sa dá lepšie dosiahnuť udelením výhod, napr. určitých výnimiek, a umožnením ľahšieho prístupu k potrebným informáciám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Aby sa dosiahli ciele lisabonského procesu, je taktiež dôležité podporovať mobilitu vysokovalifikovaných pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, v rámci Únie, predovšetkým z členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 2004 a 2007. Pri realizácii tejto smernice sú členské štáty povinné rešpektovať zásadu uprednostňovania Spoločenstva, ako je to vyjadrené najmä v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.
(6)  Aby sa dosiahli ciele lisabonského procesu, je taktiež dôležité podporovať mobilitu vysokovalifikovaných pracovníkov, ktorí sú občanmi EÚ, v rámci Únie, predovšetkým z členských štátov, ktoré pristúpili v rokoch 2004 a 2007. Pri vykonávaní tejto smernice by sa mala dodržiavať zásada uprednostňovania Spoločenstva, ako je to vyjadrené najmä v príslušných ustanoveniach aktov o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 10
(10)  Táto smernica by mala zabezpečiť pružný systém pre vstup vychádzajúci z dopytu, založený na objektívnych kritériách, akými sú minimálny platový prah porovnateľný s úrovňou miezd v členských štátoch a  odborné kvalifikácie. Určenie minimálneho spoločného menovateľa pre národný mzdový prah je nevyhnutné na zabezpečenie miminálnej úrovne harmonizácie prijímacích podmienok v rámci celej EÚ. Členské štáty by mali pevne stanoviť svoje národné prahy podľa situácie na svojich trhoch práce a v súlade s ich všeobecnou prisťahovaleckou politikou.
(10)  Táto smernica by mala zabezpečiť pružný systém pre vstup vychádzajúci z dopytu, založený na objektívnych kritériách, akými sú odborné kvalifikácie. Uplatnenie zásady "za rovnakú prácu rovnaká mzda" je nevyhnutné na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania tak s štátnymi príslušníkmi EÚ, ako aj so štátnymi príslušníkmi tretích krajín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Odchýlky od základnej schémy, pokiaľ ide o platový prah, by mali byť stanovené pre vysokokvalifikovaných žiadateľov mladších ako 30 rokov, ktorí vzhľadom na ich relatívne obmedzené odborné skúsenosti a postavenie na trhu práce pravdepodobne nebudú môcť spĺňať platové požiadavky základnej schémy, alebo pre tých, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v Európskej únii.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  V prípade mobility v rámci EÚ z jedného členského štátu do druhého po predĺžení platnosti modrej karty EÚ môže byť dochádzanie do zamestnania cez hranicu jednou z možností pre držiteľa modrej karty EÚ. Keďže modrá karta EÚ je kombináciou pracovného povolenia a povolenia na pobyt, neponúka možnosť dochádzania do iného členského štátu na účely výkonu práce a súčasného zdržiavania sa na účely pobytu v členskom štáte, ktorý modrú kartu EÚ vydal. Možnosťou dochádzania do zamestnania cez hranicu by sa mala zaoberať smernica Rady .../.../ES z ... o zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Mobilita vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín medzi Spoločenstvom a krajinami ich pôvodu by sa mala podporovať a udržiavať. Mali by sa naplánovať odchýlky od smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, aby sa predĺžilo obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva, ktoré sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia legálneho a nepretržitého pobytu potrebného k oprávnenosti na štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Dlhšie obdobia neprítomnosti, než sú ustanovené v smernici Rady 2003/109/ES, by mali byť povolené aj po tom, čo vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín získali štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Najmä preto, aby podporili migračnú cirkuláciu vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, pochádzajúcich z rozvojových krajín, členské štáty by mali zvážiť využitie možností, ktoré ponúka článok 4 ods. 3 druhý pododsek a článok 9 ods. 2 smernice Rady 2003/109/ES na umožnenie dlhších období neprítomnosti, než sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Aby sa zabezpečila konzistentnosť, najmä so súvisiacimi rozvojovými cieľmi, tieto odchýlky by mali byť uplatniteľné iba vtedy, keď možno preukázať, že dotknutá osoba sa vrátila do svojej krajiny pôvodu kvôli práci, štúdiu alebo dobrovoľným činnostiam.
(17)  Mobilita vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín medzi Spoločenstvom a krajinami ich pôvodu by sa mala podporovať a udržiavať. Mali by sa naplánovať odchýlky od smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, aby sa predĺžilo obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva, ktoré sa neberie do úvahy pri výpočte obdobia legálneho a nepretržitého pobytu potrebného k oprávnenosti na štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Dlhšie obdobia neprítomnosti, než sú ustanovené v smernici Rady 2003/109/ES, by mali byť povolené aj po tom, čo vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín získali štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES. Najmä preto, aby podporili migračnú cirkuláciu vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín, pochádzajúcich z rozvojových krajín, členské štáty by mali zvážiť využitie možností, ktoré ponúka článok 4 ods. 3 druhý pododsek a článok 9 ods. 2 smernice Rady 2003/109/ES na umožnenie dlhších období neprítomnosti, než sú tie, ktoré sú stanovené v tejto smernici. Aby sa zabezpečila konzistentnosť, najmä so súvisiacimi rozvojovými cieľmi, tieto odchýlky by mali byť uplatniteľné iba vtedy, keď možno preukázať, že dotknutá osoba sa vrátila do svojej krajiny pôvodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Pri uplatňovaní tejto smernice by sa členské štáty mali zdržať vykonávania aktívneho náboru v rozvojových krajinách v odvetviach trpiacich nedostatkom ľudských zdrojov . Etická politika a zásady náboru platné pre verejný a súkromný sektor by sa mali vytvoriť najmä v sektore zdravotníctva, ako sa to zdôrazňuje v záveroch Rady a členských štátov zo 14 mája 2007 k Európskemu akčnému programu zameranému na kritický nedostatok zdravotníckych pracovníkov v rozvojových krajinách (2007 – 2013). Tieto by sa mali posilniť vypracovaním mechanizmov, usmernení a iných nástrojov na uľahčenie migračnej cirkulácie a dočasnej migrácie, ako aj iných opatrení, ktoré by minimalizovali negatívne a maximalizovali pozitívne vplyvy vysokokvalifikovanej imigrácie na rozvojové krajiny. Každý takýto zásah sa musí uskutočniť v súlade so Spoločným vyhlásením Afriky a EÚ o migrácii a rozvoji, dohodnutom v Tripolise v dňoch 22. a 23. novembra 2006 a s cieľom vytvoriť komplexnú migračnú politiku v zmysle záverov Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2006.
(20)  Pri uplatňovaní tejto smernice by sa členské štáty nemali aktívne uchádzať o vysokokvalifikovaných pracovníkov z odvetví v tretej krajine, v ktorých už je alebo v ktorých hrozí nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov. Vzťahuje sa to najmä na odvetvie zdravotníctva a vzdelávania. Členské štáty by mali s tretími krajinami uzatvoriť dohody o spolupráci s cieľom zabezpečiť potreby EÚ, ako aj rozvoj tretích krajín, z ktorých vysokokvalifikovaní prisťahovalci pochádzajú. Dohody o spolupráci by mali zahŕňať politiku a   zásady etického náboru a mali by sa posilniť vypracovaním mechanizmov, usmernení a iných nástrojov na uľahčenie migračnej cirkulácie a dočasnej migrácie, vďaka čomu sa vysokokvalifikovaní prisťahovalci môžu vrátiť do svojich krajín pôvodu. Každý takýto zásah sa musí uskutočniť v súlade so Spoločným vyhlásením Afriky a EÚ o migrácii a rozvoji, dohodnutom v Tripolise 22. a 23. novembra a s 2006 a so závermi z prvého stretnutia Globálneho fóra o migrácii a rozvoji v Belgicku v júli 2007 a s cieľom vytvoriť komplexnú migračnú politiku v zmysle záverov Európskej rady zo 14. a 15. decembra 2006. Členské štáty by ďalej mali v spolupráci s krajinami pôvodu poskytnúť konkrétnu podporu na vzdelávanie odborníkov v kľúčových odvetviach oslabených únikom talentov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 2 − písmeno b
b) "vysokokvalifikované zamestnanie" znamená výkon presne určenej a efektívnej práce pod vedením niekoho iného, za ktorú je osoba platená a pre ktorú sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie alebo najmenej tri roky rovnocennej odbornej praxe ;
b) "vysokokvalifikované zamestnanie" znamená výkon presne určenej a efektívnej práce zamestnanca pod vedením niekoho iného, za ktorú je osoba platená a pre ktorú sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie alebo vyššia odborná kvalifikácia ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 2 − písmeno c
c) "Modrá karta EÚ" znamená povolenie, na ktorom je uvedený výraz "Modrá karta EÚ", oprávňujúce jeho držiteľa na legálny pobyt a prácu na jej území a presťahovať sa do iného členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania podľa podmienok tejto smernice ;
c) "modrá karta EÚ" znamená povolenie, na ktorom je uvedený výraz "modrá karta EÚ", oprávňujúce jeho držiteľa na legálny pobyt a prácu na jej území a podľa kapitoly V sa presťahovať do iného členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno f
f) "rodinní príslušníci" znamená štátnych príslušníkov tretej krajiny v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2003/86/ES;
f) "rodinní príslušníci" znamená štátnych príslušníkov tretej krajiny v zmysle článku 4 ods. 1, článku 4 ods. 2 písm. b) a článku 4 ods. 3 smernice 2003/86/ES;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno g
g) "vysokoškolské vzdelanie" znamená akýkoľvek titul, diplom alebo iný certifikát vydaný príslušným orgánom, osvedčujúci úspešné ukončenie programu vyššieho vzdelania , konkrétne sériu kurzov poskytnutých vzdelávacou ustanovizňou uznanou za inštitút vyššieho vzdelávania v štáte, kde sídli . Na účely tejto smernice sa uvedené kvalifikácie berú do úvahy za podmienky, že štúdium potrebné na ich získanie trvalo najmenej tri roky;
g) "vysokoškolské vzdelanie" znamená akýkoľvek titul, diplom alebo iné osvedčenie vydané treťou krajinou a následne uznané príslušným orgánom členského štátu , ktoré osvedčuje úspešné ukončenie programu vysokoškolského vzdelávania , konkrétne série kurzov poskytnutých vzdelávacou ustanovizňou uznanou za inštitúciu vysokoškolského vzdelávania v štáte, kde sa nachádza . Na účely tejto smernice sa uvedené kvalifikácie berú do úvahy za podmienky, že štúdium potrebné na ich získanie trvalo najmenej tri roky. Na posúdenie, či príslušník tretej krajiny má vysokoškolské vzdelanie, sa na účely tejto smernice odkáže na medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vzdelávania (ISCED) 1997, úrovne 5a a 6;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 2 – písmeno h
h) "vyššia odborná kvalifikácia" znamená kvalifikáciu osvedčenú preukázaním vysokoškolského vzdelania alebo najmenej 3 rokmi rovnocennej odbornej praxe ;
h) "vyššia odborná kvalifikácia" znamená kvalifikáciu osvedčenú preukázaním najmenej piatich rokov odbornej praxe na úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním vrátane najmenej dvoch rokov na vedúcej pozícii;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 2 − písmeno i
i) "odborná prax" znamená skutočné a zákonné vykonávanie danej profesie.
i) "odborná prax" znamená skutočné a zákonné vykonávanie danej profesie potvrdené akýmkoľvek dokladom vydaným verejnými orgánmi, napr. potvrdením o zamestnaní, potvrdením o sociálnom poistení alebo daňovým dokladom;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 2 − písmeno i a (nové)
ia) "regulované povolanie" znamená odbornú činnosť alebo skupinu odborných činností, na ktorých začatie alebo vykonávanie alebo na jeden zo spôsobov vykonávania je podľa zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení priamo alebo nepriamo potrebná osobitná odborná kvalifikácia; jedným zo spôsobov výkonu je najmä používanie profesijného titulu podľa zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení na osoby s danou odbornou kvalifikáciou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1
1.  Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely štúdia .
1.  Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žiadajú o prijatie na územie členského štátu na účely vysokokvalifikovaného zamestnania , ako aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú v danom členskom štáte legálny pobyt v rámci iného systému a žiadajú o modrú kartu EÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 3 − odsek 2 − písmeno a
a) ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o medzinárodnú ochranu alebo v rámci schém dočasnej ochrany;
a) ktorí sa zdržiavajú v členskom štáte ako žiadatelia o medzinárodnú ochranu alebo v rámci schém dočasnej ochrany alebo ktorí požiadali o povolenie na pobyt z niektorého z uvedených dôvodov, ale rozhodnutie o ich právnom postavení zatiaľ nebolo prijaté ;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b
b) ktorí sú utečencami alebo požiadali o ich uznanie za utečencov a o žiadostiach ktorých zatiaľ nebolo s konečnou platnosťou rozhodnuté;
b) ktorí požiadali o priznanie postavenia utečenca a o žiadostiach ktorých zatiaľ nebolo s konečnou platnosťou rozhodnuté;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 3 − odsek 2 − písmeno f
f) ktorí vstupujú na územie členského štátu v rámci záväzkov obsiahnutých v medzinárodnej dohode uľahčujúcej vstup a prechodný pobyt niektorých kategórií fyzických osôb s obchodným a investičným zameraním;
f) ktorí vstupujú na územie členského štátu v rámci záväzkov obsiahnutých v medzinárodnej dohode uľahčujúcej vstup a prechodný pobyt niektorých kategórií fyzických osôb s obchodným a investičným zameraním, najmä osôb, ktoré boli dočasne preložené v rámci zamestnávateľskej spoločnosti, zmluvných poskytovateľov služieb a stážistov po ukončení vysokoškolského vzdelania v rámci záväzkov Európskeho spoločenstva vyplývajúcich zo Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2 – písmeno g a (nové)
ga) ktorým bol povolený vstup na územie členského štátu ako sezónnym pracovníkom;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3
3.  Táto smernica nemá vplyv na žiadnu budúcu dohodu medzi Spoločenstvom alebo medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na druhej strane, ktorá by obsahovala zoznam povolaní nepatriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s cieľom zabezpečiť etický nábor v odvetviach trpiacich nedostatkom personálu zachovávaním ľudských zdrojov v rozvojových krajinách, ktoré sú signatármi týchto dohôd.
3.   Táto smernica nemá vplyv na žiadnu budúcu dohodu medzi Spoločenstvom alebo medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na druhej strane, ktorá obsahuje zoznam povolaní nepatriacich do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s cieľom zabezpečiť etický nábor v odvetviach trpiacich nedostatkom personálu, v odvetviach, ktoré majú rozhodujúci význam pre dosiahnutie rozvojových cieľov milénia OSN, najmä v odvetví zdravotníctva a vzdelávania, a v odvetviach, ktoré sú rozhodujúce pre schopnosť rozvojových krajín poskytovať základné sociálne služby , zachovávaním ľudských zdrojov v rozvojových krajinách, ktoré sú signatármi týchto dohôd .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 4 − odsek 2
2.  Touto smernicou nie je dotknuté právo členských štátov prijať alebo zachovať výhodnejšie ustanovenia týkajúce sa podmienok vstupu a pobytu pre osoby , na ktoré sa vzťahuje, s výnimkou vstupu na územie prvého členského štátu .
2.  Touto smernicou nie je dotknuté právo členských štátov prijať alebo zachovať výhodnejšie ustanovenia týkajúce sa osôb , na ktoré sa táto smernica vzťahuje, pokiaľ ide o tieto ustanovenia:
a) článok 5 ods. 2 v prípade usadenia sa v druhom členskom štáte ;
b) článok 12, článok 13 ods. 1 a 2, články 14, 16, článok 17 ods. 4 a článok 20.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 5 odsek 1 − písmeno a
a) predložiť platnú pracovnú zmluvu alebo záväznú pracovnú ponuku najmenej na jeden rok z príslušného členského štátu;
a) predložiť pracovnú zmluvu pre vysokokvalifikované zamestnanie, ktorá je platná podľa vnútroštátnych právnych predpisov, alebo zodpovedajúcu záväznú pracovnú ponuku najmenej na jeden rok z príslušného členského štátu;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 5 − odsek 1 − písmeno c
c) v prípade neregulovaných profesií predložiť dokumenty osvedčujúce relevantnú vyššiu odbornú kvalifikáciu v odbore alebo sektore špecifikovanom v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 5 − odsek 1 − písmeno e
e) predložiť dôkaz o zdravotnom poistení pre žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov na všetky riziká bežne kryté pre štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu na obdobia, na ktoré sa v súvislosti s pracovnou zmluvou neposkytuje takéto poistné krytie a prislúchajúci nárok na dávky, alebo z nej takýto nárok nevyplýva;
e) predložiť dôkaz o zdravotnom poistení pre žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov na všetky riziká bežne kryté pre štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu na obdobia, na ktoré sa v súvislosti s pracovnou zmluvou neposkytuje takéto poistné krytie a prislúchajúci nárok na dávky zdravotného poistenia , alebo z nej takýto nárok nevyplýva;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f
f) byť osobou, ktorá nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
f) byť osobou, ktorá z objektívne preukázateľných dôvodov nepredstavuje ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2
2.  Okrem podmienok ustanovených v odseku 1 hrubý mesačný plat uvedený v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke nesmie byť nižší, než národný platový prah určenýzverejnený na tento účel členskými štátmi, ktorý má byť najmenej trojnásobkom minimálnej hrubej mesačnej mzdy určenej vnútroštátnou legislatívou .
2.  Okrem podmienok ustanovených v odseku 1 hrubá mesačná mzda uvedená v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke nesmie byť nižšia , než národná úroveň určená a zverejnená na tento účel členskými štátmi, ktorý má byť najmenej 1,7-násobkom minimálnej hrubej mesačnej alebo priemernej ročnej mzdy v príslušnom členskom štáte a nemala by byť nižšia než mzdy, ktoré platia alebo ktoré by platili pre porovnateľného pracovníka v prijímajúcej krajine.
Členské štáty, v ktorých minimálne mzdy nie sú určené, stanovia národný platový prah vo výške najmenej trojnásobku minimálneho príjmu, pod ktorým občania daného členského štátu majú nárok na sociálnu pomoc v tomto členskom štáte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 5 a (nový)
Článok 5a
Predchádzanie nedostatku vysokokvalifikovaných pracovníkov v tretích krajinách
Členské štáty sa aktívne neuchádzajú o vysokokvalifikovaných pracovníkov z odvetví v tretej krajine, v ktorých už je alebo v ktorých hrozí nedostatok vysokokvalifikovaných pracovníkov. Vzťahuje sa to najmä na odvetvie zdravotníctva a vzdelávania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 6
Článok 6
vypúšťa sa
Výnimka
Ak žiadosť predkladá štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je mladší ako 30 rokov a má vysokoškolské vzdelanie, platia nasledujúce výnimky:
a) členské štáty pokladajú podmienku stanovenú v článku 5 ods. 2 za splnenú, ak ponúkaný hrubý mesačný plat zodpovedá najmenej dvom tretinám národného platového prahu určeného v súlade s článkom 5 ods. 2;
b) členské štáty môžu upustiť od platovej požiadavky uvedenej v článku 5 ods. 2 za podmienky, že žiadateľ má skončené vyššie vzdelanie formou denného štúdia a získal titul bakalára a titul magistra v inštitúcii vyššieho vzdelávania nachádzajúcej sa na území Spoločenstva;
c) členské štáty nebudú vyžadovať preukazovanie odbornej praxe popri vysokoškolskom vzdelaní, pokiaľ to nie je nevyhnutné na splnenie podmienok stanovených vnútroštátnou legislatívou na výkon regulovanej profesie občanmi EÚ, ktorá je uvedená v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 8 − odsek 2
2.  Modrá karta EÚ platí pri prvom vydaní na dva roky a predlžuje sa najmenej na rovnakú dobu . Pokiaľ pracovná zmluva znie na obdobie kratšie než dva roky, modrá karta EÚ sa vydá na obdobie trvania pracovnej zmluvy plus tri mesiace .
2.  Platnosť modrej karty EÚ pri prvom vydaní je tri roky a predlžuje sa najmenej na ďalšie dva roky . Pokiaľ pracovná zmluva znie na obdobie kratšie než tri roky, modrá karta EÚ sa vydá na obdobie trvania pracovnej zmluvy plus šesť mesiacov .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2 a (nový)
2a.  Po 36 mesiacoch oprávneného pobytu v členskom štáte v postavení držiteľa modrej karty EÚ môže dotknutá osoba vykonávať vysokokvalifikované zamestnanie v inom členskom štáte, pričom má pobyt v prvom členskom štáte. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa dochádzania do zamestnania cez hranicu sú uvedené v smernici.../.../ES [zjednotenom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a na prácu na území členského štátu vydávané pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pre pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte].
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 9 − odsek 2 − pododsek 1
2.  Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty EÚ členské štáty môžu preskúmať situáciu na svojom trhu práce a uplatniť svoje vnútroštátne postupy týkajúce sa požiadaviek na obsadenie voľného pracovného miesta.
2.  Pred prijatím rozhodnutia o žiadosti o vydanie modrej karty EÚ členské štáty môžu preskúmať situáciu na svojom trhu práce a uplatniť svoje vnútroštátne postupy a postupy Spoločenstva týkajúce sa požiadaviek na obsadenie voľného pracovného miesta. Pri svojom rozhodovaní zohľadňujú vnútroštátny a regionálny dopyt po pracovnej sile.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Členské štáty môžu odmietnuť žiadosť o vydanie modrej karty EÚ s cieľom predísť úniku mozgov v odvetviach s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov v krajinách pôvodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2
Z dôvodov politiky trhu práce môže členský štát uprednostniť občanov Únie pred štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ak tak ustanovujú právne predpisy Spoločenstva, ako aj pred štátnymi príslušnikmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú a poberajú podporu v nezamestnanosti v dotknutom členskom štáte.
Z dôvodov politiky trhu práce členské štáty uprednostnia občanov Únie a môžu uprednostniť štátnych príslušníkov tretích krajín, ak tak ustanovujú právne predpisy Spoločenstva, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú a poberajú podporu v nezamestnanosti v dotknutom členskom štáte.
Členské štáty odmietnu žiadosť o vydanie modrej karty EÚ v tých sektoroch pracovného trhu, do ktorých majú pracovníci z iných členských štátov obmedzený prístup na základe prechodných opatrení ustanovených v aktoch o pristúpení zo 16. apríla 2003 a 25. apríla 2005.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1
1.  Členské štáty odoberú alebo odmietnu obnoviť modrú kartu EÚ vydanú na základe tejto smernice v nasledujúcich prípadoch:
1.  Členské štáty odoberú alebo odmietnu obnoviť modrú kartu EÚ vydanú na základe tejto smernice, ak bola modrá karta EÚ získaná podvodom alebo bola sfalšovaná alebo sa do nej neoprávnene zasahovalo.
a) ak bola získaná podvodom alebo bola sfalšovaná alebo sa do nej neoprávnene zasahovalo, alebo
1a.  Členské štáty môžu odňať alebo odmietnuť predĺžiť platnosť modrej karty EÚ vydanej na základe tejto smernice v týchto prípadoch:
b) kedykoľvek , keď sa zistí, že držiteľ nespĺňal alebo už nespĺňa podmienky pre vstup a pobyt v zmysle článkov 5 a 6 alebo sa zdržiava za iným, než povoleným účelom pobytu;
a) vždy , keď sa zistí, že držiteľ nespĺňal alebo prestal spĺňať podmienky pre vstup a pobyt v zmysle článkov 5 a 6, alebo sa zdržiava na iný ako povolený účel pobytu;
c) ak držiteľ nerešpektoval obmedzenia stanovené v článku 13 ods. 1 a 2 a článku 14.
b) ak držiteľ nerešpektoval obmedzenia stanovené v článku 13 ods. 1 a 2 a článku 14.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3
3.  Členské štáty môžu odobrať alebo odmietnuť predĺžiť modrú kartu EÚ z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
3.  Členské štáty môžu odobrať alebo odmietnuť predĺžiť modrú kartu EÚ iba v prípade objektívne preukázateľného ohrozenia verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
Vydaním modrej karty EÚ sa príslušný členský štát zaväzuje k vydaniu náležitých dokumentov a víz v príslušných prípadoch v čo najkratšom čase, a to aspoň v primeranej lehote pred tým, ako má žiadateľ nastúpiť do zamestnania, na základe ktorého bola udelená modrá karta EÚ, s výnimkou prípadu, keď tak členský štát nemôže urobiť z dôvodu oneskoreného podania žiadosti o modrú kartu EÚ príslušným zamestnávateľom alebo štátnym príslušníkom tretej krajiny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2
2.  Ak informácie predložené na podporu žiadosti sú neadekvátne, príslušné úrady upovedomia žiadateľa o dodatočných informáciách, ktoré sa vyžadujú. Lehota uvedená v odseku 1 sa pozastavuje, kým úrady nedostanú požadované dodatočné informácie.
2.  Ak sú informácie predložené na podporu žiadosti nedostatočné, príslušné úrady čo najskôr upovedomia žiadateľa o dodatočných informáciách, ktoré sa vyžadujú. Lehota uvedená v odseku 1 sa pozastavuje, kým úrady nedostanú požadované dodatočné informácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3
3.  Každé rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty EÚ alebo o  neobnovení, či odobratí modrej karty EÚ sa oznamuje dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a v prípade potreby jeho zamestnávateľovi písomne v súlade s oznamovacími postupmi podľa príslušnej národnej legislatívy je napadnuteľné na súdoch daného členského štátu. V oznámení sa uvedú dostupné možnosti preskúmania rozhodnutia a lehota, v akej možno konať.
3.  Každé rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o vydanie modrej karty EÚ, jej neobnovení alebo odňatí sa písomne oznámi dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny a v prípade potreby jeho zamestnávateľovi v súlade s oznamovacími postupmi podľa príslušných vnútroštátnych predpisov na príslušnom orgáne daného členského štátu je v súlade s vnútroštátnym právom možné proti nemu podať opravný prostriedok . V oznámení sa uvedú dostupné možnosti preskúmania rozhodnutia a lehota, v akej možno konať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 1
1.  Počas prvých dvoch rokov legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ je prístup na trh práce pre danú osobu obmedzený na platené zamestnanecké činnosti, ktoré spĺňajú požiadavky na prijatie stanovené v článkoch 5 a 6. Úpravy podmienok pracovnej zmluvy, ktoré sa dotýkajú podmienok pre prijímanie, alebo menia pracovný pomer, podliehajú predchádzajúcemu písomnému schváleniu príslušných úradov členského štátu pobytu podľa vnútroštátnych postupov a v rámci lehôt stanovených v článku 12 ods. 1.
1.  Počas prvých dvoch rokov legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ je prístup na trh práce pre danú osobu obmedzený na platené zamestnanecké činnosti, ktoré spĺňajú požiadavky na prijatie stanovené v článkoch 5 a 6. Úpravy podmienok pracovnej zmluvy, ktoré sa dotýkajú podmienok pre prijímanie alebo menia pracovný pomer, sa vopred písomne oznámia príslušným úradom členského štátu pobytu podľa vnútroštátnych postupov a v rámci lehôt stanovených v článku 12 ods. 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2
2.  Po prvých dvoch rokoch legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ, má daná osoba právo na rovnaké zaobchádzanie, ako so štátnymi príslušníkmi, pokiaľ ide o prístup k vysokokvalifikovanému zamestnaniu. Držiteľ modrej karty EÚ oznamuje zmeny vo svojom pracovnom pomere príslušným orgánom členského štátu pobytu podľa vnútroštátnych postupov.
2.  Po prvých dvoch rokoch legálneho pobytu v dotknutom členskom štáte v pozícii držiteľa modrej karty EÚ má daná osoba právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1
1.  Nezamestnanosť sama osebe nezakladá dôvod na odobratie modrej karty EÚ, pokiaľ obdobie nezamestnanosti nepresiahne tri za sebou nasledujúce mesiace .
1.  Nezamestnanosť sama osebe nie je dôvodom na odňatie alebo nepredĺženie platnosti modrej karty EÚ, pokiaľ obdobie nezamestnanosti nepresiahne šesť po sebe nasledujúcich mesiacov .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 a (nový)
1a.  Držiteľ modrej karty EÚ má právo zotrvať na území členského štátu, pokým sa zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach zameraných na ďalšie rozširovanie jeho odborných zručností alebo na odbornú rekvalifikáciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2
2.  Počas tohto obdobia môže držiteľ modrej karty EÚ hľadať a prijať zamestnanie za podmienok stanovených v článku 13 ods. 1 alebo 2 podľa toho, čo sa vzťahuje na daný prípad.
2.  Počas období uvedených v odsekoch 1 a 1a môže držiteľ modrej karty EÚ hľadať a prijať vysokokvalifikované zamestnanie za podmienok stanovených v článku 13 ods. 1 alebo 2 podľa toho, čo sa vzťahuje na daný prípad.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2
2.  Členské štáty môžu obmedziť práva poskytované podľa ods. 1 písm. c) a i), pokiaľ ide o študijné granty a postupy pri získavaní sociálnych bytov na prípady, keď držiteľ modrej karty EÚ sa zdržiaval alebo mal právo sa zdržiavať na ich území najmenej tri roky.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 15 – odsek 3
3.  Členské štáty môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie v oblasti sociálnej pomoci na prípady, keď držiteľovi modrej karty EÚ bol udelený štatút osoby s dlhodobým pobytom v ES v súlade s článkom 17.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 16 − odsek 2 a (nový)
2a.  Článok 8 ods. 2 sa vykladá tak, že držiteľ modrej karty EÚ mal počas obdobia platnosti modrej karty EÚ vrátane predĺženia jej platnosti oprávnený pobyt na území prvého členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 4
4.  Odchylne od článku 9 ods. 1 písm. c) smernice 2003/109/ES členské štáty predĺžia obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva povolené držiteľovi modrej karty EÚ a jeho rodinným príslušníkom, ktorým bol udelený štatút osôb s dlhodobým pobytom v ES na 24 za sebou nasledujúcich mesiacov.
4.  Odchylne od článku 9 ods. 1 písm. c) smernice 2003/109/ES členské štáty môžu predĺžiť obdobie neprítomnosti na území Spoločenstva povolené držiteľovi modrej karty EÚ a jeho rodinným príslušníkom, ktorým bol udelený štatút osôb s dlhodobým pobytom v ES na 24 za sebou nasledujúcich mesiacov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh smernice
Článok 17 – odsek 5
5.  Odchýlky od smernice 2003/109/ES uvedené v odsekoch 3 a 4 platia iba v prípadoch, keď dotknutý štátny príslušník tretej krajiny môže predložiť dôkaz, že bol mimo územia Spoločenstva kvôli vykonávaniu hospodárskej činnosti ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo kvôli vykonávaniu dobrovoľnej služby, či kvôli štúdiu vo svojej krajine pôvodu .
5.  Odchýlky od smernice 2003/109/ES uvedené v odsekoch 3 a 4 platia iba v prípadoch, keď dotknutý štátny príslušník tretej krajiny môže predložiť dôkaz, že bol mimo územia Spoločenstva, vo svojej krajine pôvodu, kvôli vykonávaniu hospodárskej činnosti ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo kvôli vykonávaniu dobrovoľnej služby, či kvôli štúdiu s cieľom podporiť okružnú migráciu týchto odborníkov, ako aj následné zapojenie tých istých migrujúcich pracovníkov do odborného vzdelávania, výskumu a technických činnostiach v ich krajinách pôvodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 19 − odsek 3 − uvádzacia veta
3.  V súlade s postupmi uvedenými v článku 12 druhý členský štát spracuje oznámenie a písomne informuje žiadateľa a prvý členský štát o svojom rozhodnutí:
3.  V súlade s postupmi uvedenými v článku 12 druhý členský štát spracuje žiadosť a dokumenty uvedené v odseku 2 tohto článku a písomne informuje žiadateľa a prvý členský štát o svojom rozhodnutí:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Návrh smernice
Článok 19 − odsek 3 − písmeno b
b) odmietnuť vydať modrú kartu EÚ a uložiť žiadateľovi a jeho rodinným príslušníkom povinnosť opustiť jeho územie v súlade s postupmi ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane postupov na vysťahovanie, pokiaľ podmienky uvedené v tomto článku nie sú splnené. Prvý členský štát bezodkladne a bez formalít prijme späť držiteľa modrej karty EÚ a jeho rodinných príslušníkov. Ustanovenia článku 14 sa uplatňujú po readmisii.
b) odmietnuť vydať modrú kartu EÚ, pokiaľ nie sú splnené podmienky uvedené v tomto článku alebo na základe dôvodov odmietnutia uvedených v článku 9. V tomto prípade uloží členský štát žiadateľovi a jeho rodinným príslušníkom povinnosť opustiť jeho územie v súlade s postupmi ustanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane postupov na vysťahovanie, ak sa už žiadateľ nachádza na jeho území . Prvý členský štát bezodkladne a bez formalít prijme späť držiteľa modrej karty EÚ a jeho rodinných príslušníkov. Ustanovenia článku 14 sa uplatňujú po readmisii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh smernice
Článok 20 – odsek 2
2.  V prípadoch, keď sa členský štát rozhodne uplatniť obmedzenia v prístupe na trh práce ustanovené v článku 14 ods. 3 smernice 2003/109/ES, uprednostní držiteľov povolenia na pobyt "osoba s dlhodobým pobytom v ES/držiteľ modrej karty EÚ" pred inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín žiadajúcich o pobyt na tie isté účely.
2.  V prípadoch, keď sa členský štát rozhodne uplatniť obmedzenia v prístupe na trh práce ustanovené v článku 14 ods. 3 smernice 2003/109/ES, môže uprednostniť držiteľov povolenia na pobyt "osoba s dlhodobým pobytom v ES/držiteľ modrej karty EÚ" pred inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín žiadajúcich o pobyt na tie isté účely v situácii, keď sú dvaja alebo viacerí kandidáti rovnako spôsobilí na danú prácu .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh smernice
Článok 22 − odsek 1
1.  Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom, či boli prijaté právne alebo regulačné opatrenia k článkom 7, 9 ods. 2, 19 ods. 5 a 20 prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES.
1.  Členské štáty prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES oznámia Komisii a ostatným členským štátom, či boli prijaté právne alebo regulačné opatrenia k článku 7, článku 9 ods. 2, článku 19 ods. 5 a článku 20 , ako aj podrobnosti príslušných opatrení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh smernice
Článok 22 – odsek 3
3.  Každoročne, a prvýkrát najneskôr do 1. apríla [jeden rok po dátume transpozície tejto smernice], členské štáty prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES oznámia Komisii a ostatným členským štátom štatistické údaje o počtoch štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bola udelená, obnovená alebo odobratá modrá karta EÚ v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, s uvedením ich štátnej príslušnosti a povolania. Štatistické údaje o prijatých členoch rodín sa oznámia rovnakým spôsobom. V prípade držiteľov modrej karty EÚ a ich rodinných príslušníkov prijatých v súlade s ustanoveniami článkov 19 a 21 má poskytnutá informácia navyše udávať aj členský štát predchádzajúceho pobytu.
3.  Každoročne, a prvýkrát najneskôr do 1. apríla [jeden rok po dátume transpozície tejto smernice], členské štáty prostredníctvom siete zriadenej rozhodnutím 2006/688/ES oznámia Komisii a ostatným členským štátom štatistické údaje o počtoch štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bola udelená, obnovená alebo odobratá modrá karta EÚ v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka, s uvedením ich štátnej príslušnosti a povolania v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Štatistické údaje o prijatých členoch rodín sa oznámia rovnakým spôsobom s výnimkou informácií o ich povolaní. V prípade držiteľov modrej karty EÚ a ich rodinných príslušníkov prijatých v súlade s ustanoveniami článkov 19 a 21 má poskytnutá informácia navyše udávať aj členský štát predchádzajúceho pobytu.
Posledná úprava: 31. augusta 2009Právne oznámenie