Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0208(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0450/2008

Pateikti tekstai :

A6-0450/2008

Debatai :

PV 18/11/2008 - 15
CRE 18/11/2008 - 15

Balsavimas :

PV 20/11/2008 - 6.8
CRE 20/11/2008 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0560

Priimti tekstai
WORD 50k
Ketvirtadienis, 2008 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Vidutinės trukmės finansinė pagalba valstybių narių mokėjimų balansams *
P6_TA(2008)0560A6-0450/2008

2008 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0717),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 308 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0389/2008),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo(1) ir į 2001 m. rugsėjo 6 d. Parlamento poziciją dėl vidutinės trukmės finansinės pagalbos valstybių narių mokėjimų balansams(2) ir 2008 m. lapkričio 20 d. Parlamento rezoliuciją dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo(3) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0450/2008),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Siekiant pagerinti Bendrijos gebėjimą greitai reaguoti į didelius finansinės aplinkos pokyčius, turinčius įtakos bendrai pagalbos sumai, kurios gali prireikti valstybėms narėms, turėtų būti nustatyta tos aukščiausios ribos būsimų peržiūrų ad hoc tvarka.
(2)  Išimtinėmis aplinkybėmis, kuriomis Bendrija turėtų greitai reaguoti į didelius finansinės aplinkos pokyčius, Europos Parlamentas, valstybės narės Taryboje ir Komisija turėtų veikti operatyviai ir užtikrinti, kad nebūtų pakirstas pasitikėjimas rinka.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalis
Reglamentas (EB) Nr. 332/2002
1 straipsnio 3 dalis
straipsnis papildomas 3 dalimi:
Išbraukta.
"Kai, rimtai pablogėjus finansinei aplinkai, kelioms valstybėms narėms skubiai reikia Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos, Komisija gali nuspręsti peržiūrėti aukščiausią ribą, gavusi Ekonomikos ir finansų komiteto nuomonę tiek dėl poreikio skubiai peržiūrėti aukščiausią ribą, tiek dėl pačios peržiūrėtos aukščiausios ribos. Naujoji aukščiausia riba įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje."
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 a straipsnis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 332/2002
10 straipsnis
1a straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 332/2002 10 straipsnis pakeičiamas taip:
"Kas dveji metai ir prireikus dažniau Taryba, vadovaudamasi Komisijos ataskaita, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir po to, kai savo nuomonę pateikia Ekonomikos ir finansų komitetas, patikrina, ar nustatyta priemonė savo esme, planais ir maksimaliu sumos dydžiu vis dar atitinka tą poreikį, dėl kurio ji buvo sukurta."

(1) OL L 53, 2002 2 23, p. 1.
(2) OL C 72 E, 2002 3 21, p. 312.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0562.

Atnaujinta: 2009 m. rugpjūčio 31 d.Teisinis pranešimas