Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2672(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0614/2008

Esitatud tekstid :

B6-0614/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0562

Vastuvõetud tekstid
WORD 36k
Neljapäev, 20. november 2008 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Rahaline abi liikmesriikide maksebilansi toetamiseks
P6_TA(2008)0562B6-0614/2008

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2008. aasta resolutsioon keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemi loomise kohta liikmesriikide maksebilansi toetamiseks

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse komisjoni 31. oktoobri 2008. aasta ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (KOM(2008)0717);

–   võttes arvesse komisjoni 31. oktoobri 2008. aasta soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse Ungarile vastastikust abi, ja ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse Ungarile ELi keskmise tähtajaga rahalist abi (KOM(2008)0716);

–   võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem(1) , ja võttes arvesse Euroopa Parlamendi 6. septembri 2001. aasta resolutsiooni liikmesriikide maksebilansi toetamiseks keskmise tähtajaga rahalise abi kohta(2) ;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 100 ja 119;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et komisjon soovitab anda Ungarile keskmise tähtajaga rahalist abi kuni 6,5 miljardi euro suuruses summas asutamislepingu artikli 119 alusel, koostoimes Rahvusvahelise Valuutafondi toetusega;

B.   arvestades, et keskmise tähtajaga rahalise abi andmisel tuleks eelistada kõiki liikmesriike hõlmavat laiahaardelist lähenemisviisi;

C.   arvestades, et tuleks silmas pidada praeguse ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõju;

D.   arvestades, et hiljuti Euroopa Liiduga liitunud liikmesriikide majandustel ei ole oma reservvaluuta omamisest tulenevaid eeliseid;

E.   arvestades, et nende liikmesriikide valuutad on hiljuti langenud ulatusliku spekuleerimise ohvriks ja et praeguse maksebilansi tasakaalustamatuse on põhjustanud peamiselt erasektori krediidi tugev kasv;

F.   arvestades, et vaja on poliitikat kõnealuste liikmesriikide majanduste spetsiifiliste probleemide lahendamiseks ülemaailmse finantskriisi ja Euroopas leviva majanduslanguse taustal;

G.   arvestades, et eelarvepoliitika manööverdamisruum maksebilansi ulatusliku tasakaalustamatuse vähendamiseks ja finantsturgude ebastabiilsuse ennetamiseks võib olla Euroopa Liidus praegu leviva majanduslanguse taustal üsna piiratud;

1.   on seisukohal, et euroalast väljaspool asuvaid liikmesriike tuleks seoses nende riikide maksebilansi defitsiidiga julgustada taotlema võimalikku keskmise tähtajaga rahalist abi ühenduse seest enne selle hankimist rahvusvahelisel tasandil;

2.   on arvamusel, et praegune olukord tõendab veelgi euro olulisust euroala liikmesriikide kaitsel, ja kutsub euroalast väljaspool olevaid liikmesriike sellega liituma kohe pärast Maastrichti kriteeriumide täitmist;

3.   kutsub komisjoni üles üksikasjalikult analüüsima, kuidas on pärast teiste liikmesriikide poolt päästekavade heakskiitmist mõjutanud Ungari maksebilanssi pankade käitumine, kes on viinud oma varad Ungarist välja;

4.   palub komisjonil hoolikalt uurida spekuleerivat tegevust (lühikeseks müümine) hiljuti ELiga ühinenud liikmesriikide valuutade vastu ja selgitada, mida võiks ette võtta, et vältida usalduse järsku vähenemist nende riikide valuuta ja kohalike pangandussüsteemide vastu;

5.   palub komisjonil edastada kõnealuste uurimiste tulemused de Larosière'i rühmale ning Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile;

6.   tunnistab vajadust märkimisväärselt suurendada määruses (EÜ) nr 332/2002 sätestatud liikmesriikidele antava laenusumma ülemmäära, sest pärast kõnealuse määruse vastuvõtmist on oluliselt kasvanud euroalast väljaspool olevate liikmesriikide arv; rõhutab, et selle summa suurendamine parandaks ka ühenduse paindlikkust keskmise tähtajaga rahalise abi täiendavatele taotlustele reageerimisel näiteks praeguse ülemaailmse finantskriisi kontekstis;

7.   märgib, et kõnealuse laenusumma ülemmäära suurendamine ei avaldaks mingit mõju eelarvele, kuna komisjon laenaks vastavad summad finantsturgudelt ja abi saavatel liikmesriikidel tuleks laenud tagasi maksta; rõhutab, et ainus võimalik mõju eelarvele tekiks olukorras, kus liikmesriik jätaks oma laenu tagasimaksmisega seotud kohustused täitmata;

8.   tuletab meelde, et enne Ungari praeguseid finantsraskusi ei olnud määrust (EÜ) nr 332/2002 pärast selle vastuvõtmist 2002. aastal kohaldatud ja sellele eelnenud määrust (EMÜ) nr 1969/88(3) asutamislepingu artikliga 119 ette nähtud mehhanismi rakendamiseks kohaldati kahel korral: üks kord Kreeka abistamiseks 1991. aastal ja üks kord Itaalia abistamiseks 1993. aastal ning Kreeka ja Itaalia täitsid täielikult oma kohustused komisjoni ees;

9.   tuletab meelde, et Euroopa Parlament palus nõukogul uurida iga kahe aasta järel komisjoni aruande alusel, pärast parlamendiga konsulteerimist ning pärast majandus- ja rahanduskomitee arvamuse esitamist, kas loodud süsteem vastab jätkuvalt vajadustele, milleks ta loodi; küsib, kas pärast määruse (EÜ) nr 332/2002 vastuvõtmist on selliseid aruandeid koostatud;

10.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Keskpangale, eurorühmale ning liikmesriikide valitsustele.

(1) EÜT L 53, 23.2.2002, lk 1.
(2) EÜT C 72 E, 21.3.2002, lk 312.
(3) EÜT L 178, 8.7.1988, lk 1.

Viimane päevakajastamine: 31. august 2009Õigusalane teave