Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0059(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0449/2008

Teksty złożone :

A6-0449/2008

Debaty :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Głosowanie :

PV 04/12/2008 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0578

Teksty przyjęte
WORD 71k
Czwartek, 4 grudnia 2008 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi *
P6_TA(2008)0578A6-0449/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi (COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0147),

–   uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0155/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0449/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Punkt 17 preambuły
-1)  Punkt 17 preambuły otrzymuje następujące brzmienie:
" Środki niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji * . Parlament Europejski powinien być w pełni informowany o zamierzonych środkach, zgodnie z pkt 5 porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE ** .
_________________
* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.
** Dz.U. C 143 z 10.6.2008, s. 1. "
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Artykuł 6
-1a)  W art. 6 słowa "procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2" zastępuje się słowami "procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2".
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1b) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Artykuł 18 – ustęp 1
-1b)  W art. 18 akapit pierwszy słowa "procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2" zastępuje się słowami "procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2".
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3a) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Artykuł 25 – ustęp 3
3a)  W art. 25 ust. 3 słowa "procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2" zastępuje się słowami "procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2".
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3b) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit drugi
3b)  W art. 27 ust. 4 słowa "procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2" zastępuje się słowami "procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2".
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3c) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Artykuł 29 – ustępy 1 i 2
3c)  W art. 29 ust. 1 oraz 2 słowa "procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2" zastępuje się słowami "procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2".
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3d) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Artykuł 30 – ustępy 1 i 2
3d)  W art. 30 akapit pierwszy i drugi słowa "procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2" zastępuje się słowami "procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2".
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3e) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Artykuł 35
3e) w art. 35 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. Państwa członkowskie i Komisja okresowo oceniają stosowanie niniejszego rozporządzenia. Komisja zbiera informacje dotyczące działań podjętych przez państwa członkowskie w celu ścigania nadużyć finansowych, informuje o działaniach, które przyniosły najlepsze wyniki i proponuje działania, które uzna za najbardziej odpowiednie dla zaradzenia nadużyciom finansowym.";
b) po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
"1a. Komisja opracowuje zestaw wskaźników umożliwiających określenie obszarów, w których ryzyko wystąpienia niezgodności z prawem podatkowym jest większe niż w innych. Środki wprowadzane przez krajowe organy podatkowe powinny być inspirowane potrzebą zaradzenia nadużyciom finansowym oraz ułatwiania uczciwym podatnikom wypełniania swoich obowiązków.";
c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Wykaz danych statystycznych niezbędnych do oceny stosowania niniejszego rozporządzenia ustala się zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 44 ust. 2. Na podstawie danych zgromadzonych w ten sposób Komisja opracowuje zestaw wskaźników umożliwiających określenie zakresu współpracy każdego państwa członkowskiego z Komisją i innymi państwami członkowskimi w dostarczaniu im dostępnych informacji i świadczeniu niezbędnej pomocy w celu zaradzenia nadużyciom finansowym. Sprawozdania takie są podawane do publicznej wiadomości." .
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3f) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Artykuł 37
3f)  W art. 37 słowa "procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2" zastępuje się słowami "procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2".
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3g) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003
Artykuł 44 – ustęp 3a (nowy)
3g)  W artykule 44 dodaje się następujący ustęp:
"3a. Parlament Europejski jest w pełni informowany o zamierzonych środkach, zgodnie z pkt 5 porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE.".
Ostatnia aktualizacja: 29 lipca 2009Informacja prawna