Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0013(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0406/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0406/2008

Keskustelut :

PV 16/12/2008 - 11
CRE 16/12/2008 - 11

Äänestykset :

PV 17/12/2008 - 5.2
CRE 17/12/2008 - 5.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0610

Hyväksytyt tekstit
WORD 85k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2008 - Strasbourg Lopullinen painos
Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppa ***I
P6_TA(2008)0610A6-0406/2008
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17 . joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi (KOM(2008)0016 – C6-0043/2008 – 2008/0013(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0016),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0043/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6-0406/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   panee merkille tähän päätöslauselmaan liitetyt komission lausumat;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/.../EY antamiseksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi
P6_TC1-COD(2008)0013

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2009/29/EY.)


LIITE

Komission lausumat

Komission lausuma 10 artiklan 3 kohdasta päästöoikeuksien huutokaupasta saatavien tulojen käyttö

Jäsenvaltiot voivat vuosien 2013 ja 2016 välisenä aikana käyttää päästöoikeuksien huutokaupasta saatavia tuloja tehokkaiden voimaloiden rakentamisen tukemiseen, mukaan luettuna uudet voimalat, joilla on valmius hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin. Kun kyseessä ovat uudet laitokset, joissa voimalan hyötysuhde ylittää komission 21 päivänä 2006 tekemän päätöksen 2007/74/EY(1) liitteen 1 tason, jäsenvaltion tuki voi olla enintään 15 prosenttia kokonaisinvestoinneista uuteen laitokseen, jolla on valmius hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.

Komission lausuma 10 a artiklan 4 a kohdasta

ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevat yhteisön suuntaviivat ja EU:n päästökauppajärjestelmä

Jäsenvaltiot voivat pitää tarpeellisena korvata sähkön hintoihin siirtyvät hiilidioksidikustannukset tilapäisesti joillekin laitoksille, jos hiilidioksidikustannukset saattavat muutoin altistaa ne hiilivuodon riskille. Kansainvälisen sopimuksen puuttuessa komissio sitoutuu jäsenvaltioita kuultuaan mukauttamaan ympäristönsuojelulle myönnettävää valtiontukea koskevia yhteisön suuntaviivoja vuoden 2010 loppuun mennessä, jotta voidaan yksityiskohtaisesti säännellä, miten jäsenvaltiot voivat myöntää valtiontukea tällaista tukemista varten. Sääntelyssä noudatetaan periaatteita, jotka on esitetty asiakirjassa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 19 päivänä marraskuuta 2008 (liite 2, 15713/1/08).

(1) Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, sähkön ja lämmön erillisen tuotannon yhdenmukaistettujen hyötysuhteen viitearvojen määrittämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/8/EY soveltamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6817).

Päivitetty viimeksi: 22. syyskuuta 2009Oikeudellinen huomautus