Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0015(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0414/2008

Predložena besedila :

A6-0414/2008

Razprave :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Glasovanja :

PV 17/12/2008 - 5.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0612

Sprejeta besedila
WORD 47k
Sreda, 17. december 2008 - Strasbourg Končna izdaja
Geološko shranjevanje ogljikovega dioksida ***I
P6_TA(2008)0612A6-0414/2008
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS, 96/61/ES, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES in Uredbe (ES) št. 1013/2006 (KOM(2008)0018 – C6-0040/2008 – 2008/0015(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0018),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 175(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija predlog predložila Parlamentu (C6-0040/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0414/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   je seznanjen z izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji;

4.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006
P6_TC1-COD(2008)0015

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2009/31/ES.)


PRILOGA

IZJAVE KOMISIJE

Izjava Komisije o najnovejšem napredku pri uvajanju tehnologij CCS

Od leta 2010 bo Komisija redno poročala o zadnjem napredku pri uvajanju tehnologij CCS v okviru svojih dejavnosti v zvezi z delovanjem omrežja demonstracijskih projektov CCS. Ta poročila bodo vključevala informacije o napredku uvajanja demonstracijskih obratov CCS, napredku o razvoju tehnologij CCS, ocenah stroškov in razvoju infrastrukture prevoza in shranjevanja CO2.

Izjava Komisije o osnutkih odločb o dovoljenjih in osnutkih odločb o prenosu v skladu s členoma 10(1) in 18(2) Direktive

Komisija bo objavila vsa mnenja o osnutkih odločb o dovoljenjih v skladu s členom 10(1) Direktive in osnutkih odločb o prenosu v skladu s členom 18(2). Objavljena različica mnenj ne bo razkrivala informacij, katerih zaupnost je zajamčena v okviru izjem o dostopu javnosti do informacij v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31. 5. 2001, str.43) in Uredbo (ES) št. 1367/2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (UL L 264, 25. 9. 2006, str. 13).

Izjava Komisije o tem, ali bi bilo treba v revidirani "direktivi Seveso" ogljikov dioksid imenovati za snov z ustreznimi pragovnimi vrednostmi

CO2 je navadna snov in trenutno ni opredeljena kot nevarna. Prevoz CO2 in skladiščni prostori trenutno niso vključeni v Direktivo Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (direktiva Seveso). Na podlagi predhodne analize dostopnih informacij za prevoz CO2, ki jo je opravila Komisija, empirični in modelni dokaz glede cevovodnega transporta kažeta, da predstavljeno tveganje ni večje kot pri cevovodnem transportu naravnega plina. Enako naj bi veljalo za ladijski prevoz CO2 v primerjavi z ladijskim prevozom utekočinjenega naravnega plina ali utekočinjenega naftnega plina. Ugotovljeno je bilo tudi, da nevarnost nesreče, ki jo predstavlja skladiščni prostor CO2, bodisi zaradi zloma ob vbrizganju ali uhajanja po vbrizganju, ni velika. Vendar bo treba ob sprejemanju predlagane revizije direktive ob koncu leta 2009 in začetku leta 2010 podrobneje proučiti, ali se CO2 vključi kot določena snov v okvir "direktive Seveso". Če bi se z oceno ugotovilo, da obstaja znatna možnost za nevarnost nesreče, bo Komisija predlagala, da se CO2 kot določena snov z ustreznimi pragovnimi vrednostmi vključi v revidirano "direktivo Seveso". V tem primeru bo Komisija tudi predlagala spremembe Priloge III k Direktivi 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (direktiva o okoljski odgovornosti), da se zagotovi, da so vsi objekti Seveso za ravnanje s superkritičnim CO2 zajeti v direktivi o okoljski odgovornosti.

Izjava Komisije o uskladiščenju CO2 z mineralizacijo

Uskladiščenje CO2 z mineralizacijo (vezanje CO2 v obliki anorganskih karbonatov) je potencialna tehnologija za zmanjšanje učinkov na podnebje, ki bi jo načeloma lahko uporabljale iste kategorije industrijskih obratov, ki lahko uporabljajo geološko skladiščenje CO2. Vendar je trenutno še vedno v fazi razvoja. Poleg porabe energije (energy penalty)(1) pri zajemu CO2 se trenutno porablja veliko energije za sam proces mineralizacije karbonatov, za kar bo treba najti rešitev, preden se začne s trženjem. Kot pri geološkem skladiščenju bo treba tudi tu vzpostaviti nadzor za zagotovitev, da bo tehnologija varna za okolje. Z ozirom na temeljne razlike med tehnologijama se bo ta nadzor verjetno zelo razlikoval od nadzora nad geološkim skladiščenjem. Z vidika teh ugotovitev bo Komisija tesno spremljala tehnični napredek pri uskladiščenju CO2 z mineralizacijo, da bi razvila pravni okvir za okolju varno uskladiščenje CO2 z mineralizacijo in njegovo priznanje v okviru sistema trgovanja z emisijami, ko bo tehnologija dosegla ustrezno stopnjo razvoja. Glede na zanimanje držav članic za tehnologijo in hitrost tehnoloških sprememb se bo prva ocena verjetno opravila približno okrog leta 2014 ali prej, če bodo to omogočale okoliščine.

(1) "Poraba energije" je termin, ki označuje dejstvo, da obrat za zajem CO2 ali mineralizacijo uporablja nekaj te energije za navedena procesa in takopotrebuje več energije kot obrat z isto količino proizvodov brez zajema/mineralizacije.

Zadnja posodobitev: 22. september 2009Pravno obvestilo