Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0297(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0419/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0419/2008

Keskustelut :

PV 16/12/2008 - 15
CRE 16/12/2008 - 15

Äänestykset :

PV 17/12/2008 - 5.6
CRE 17/12/2008 - 5.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0614

Hyväksytyt tekstit
WORD 79k
Keskiviikko 17. joulukuuta 2008 - Strasbourg Lopullinen painos
Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ***I
P6_TA(2008)0614A6-0419/2008
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17 . joulukuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (KOM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0856),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0022/2008),

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 ja 35 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0419/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   panee merkille tähän päätöslauselmaan liitetyt komission lausumat;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
P6_TC1-COD(2007)0297

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 443/2009.)


LIITE

KOMISSION LAUSUMA

Komissio vahvistaa, että se aikoo esittää vuonna 2009 ehdotuksen, jolla tarkistetaan kuluttajien mahdollisuudesta saada uusien henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja annettua direktiiviä 1999/94/EY. Tällä pyritään varmistamaan, että kuluttajat saavat asianmukaista tietoa uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöistä.

Komissio aikoo tarkistaa vuoteen 2010 mennessä direktiivin 2007/46/EY, jotta tiedot ajoneuvon sisältämistä innovatiivisista teknologioista (ekoinnovaatiot) ja niiden vaikutuksista ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin voidaan asetuksen mukaisesti välittää seurannasta ja ilmoittamisesta vastaaville jäsenvaltioiden viranomaisille.

Komissio aikoo myös harkita autoihin asennettavia polttoainetalousmittareita koskevien vaatimusten valmistelua ja täytäntöönpanoa kannustaakseen vähemmän polttoainetta kuluttavaan ajamiseen. Tässä yhteydessä komissio harkitsee tyyppihyväksyntälainsäädännön muuttamista ja tarvittavien teknisten standardien hyväksymistä vuoteen 2010 mennessä.

Komissio on kuitenkin sitoutunut parempaa sääntelyä koskevan aloitteensa tavoitteisiin ja siihen, että ehdotuksiin on liitettävä kattava arvio vaikutuksista ja hyödyistä. Tältä osin komissio arvioi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti edelleen, onko tarpeen tehdä uusia lainsäädäntöehdotuksia, ja varaa itselleen oikeuden päättää ehdotusten tarpeellisuudesta ja esitysajankohdasta.

Päivitetty viimeksi: 22. syyskuuta 2009Oikeudellinen huomautus