Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0062(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0371/2008

Predložena besedila :

A6-0371/2008

Razprave :

PV 16/12/2008 - 19
CRE 16/12/2008 - 19

Glasovanja :

PV 17/12/2008 - 5.8
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0616

Sprejeta besedila
WORD 154k
Sreda, 17. december 2008 - Strasbourg Končna izdaja
Čezmejni pregon na področju varnosti v cestnem prometu ***I
P6_TA(2008)0616A6-0371/2008
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažjem čezmejnem pregonu na področju varnosti v cestnem prometu (KOM(2008)0151 – C6-0149/2008 – 2008/0062(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0151),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 71(1)(c) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0149/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0371/2008),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. decembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2009/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o lažjem čezmejnem pregonu na področju varnosti v cestnem prometu
P6_TC1-COD(2008)0062

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71(1)(c) te Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1) ,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij(2) ,

po posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov(3) ,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe(4) ,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Evropska unija izvaja politiko povečanja varnosti v cestnem prometu z namenom zmanjšanja števila žrtev, poškodb in materialne škode. Dosledno izvrševanje sankcij za cestno prometne prekrške, za katere je znano, da zelo ogrožajo varnost na cesti, je pomemben instrument za doseganje tega cilja.

(2)  Zaradi pomanjkanja ustreznih mehanizmov pa sankcije v obliki denarne kazni za nekatere prometne prekrške, ki so bili storjeni v eni državi članici z vozilom, ki je registrirano v drugi državi članici, pogosto niso izvršene.

(3)  Zaradi povečanja varnosti v cestnem prometu po vsej Evropski uniji in zaradi zagotavljanja enake obravnave rezidenčnih in nerezidenčnih storilcev prekrškov bi bilo treba olajšati pregon tako, da ta ne bi bil odvisen od tega, v kateri državi članici je registrirano vozilo, s katerim je bil storjen prekršek. V ta namen bi bilo treba vzpostaviti sistem čezmejne izmenjave informacij.

(4)  Takšen sistem bi bil pomemben zlasti pri prometnih prekrških, odkritih s samodejnimi napravami, pri katerih identitete storilca prekrška ni mogoče ugotoviti takoj, to sta npr. prekoračitev hitrosti ali vožnja skozi rdečo luč. Koristen bi bil tudi v primerih, ko je bilo vozilo zaustavljeno, da se omogoči obravnavanje prekrškov, pri katerih bi bilo treba preveriti podatke o registraciji. To velja zlasti za vožnjo pod vplivom alkohola.

(5)  Ta sistem bi moral zajemati vrste prometnih prekrškov, s katerimi se resno ogroža varnost v cestnem prometu, in tiste, ki so opredeljeni kot prometni prekrški v zakonodajah vseh državah članicah. V skladu s tem bi bilo ustrezno sprejeti določbe za prekoračitev dovoljene hitrosti, vožnjo pod vplivom alkohola, neuporabo varnostnega pasu in vožnjo skozi rdečo luč. Komisija bo spremljala razvoj po Evropski uniji v zvezi z drugimi cestno prometnimi prekrški z resnimi posledicami za varnost v cestnem prometu. Po preložitvi poročila o izvajanju te direktive dve leti po začetku njene veljavnosti bi Komisija po potrebi morala predlagati spremembe direktive za povečanje področja njene uporabe, da bi vanjo vključili tudi druge prometne prekrške .

(6)  Za zagotovitev zadostne stopnje varnosti v cestnem prometu in sorazmernost denarnih kazni, ki se uporabljajo, bi morala Komisija z državami članicami razpravljati o uvedbi usklajenega sistema fiksnih denarnih kaznih za prometne prekrške ter bi morala države članice spodbujati k izmenjavi najboljših praks.

(7)  Zaradi zagotavljanja učinkovitosti sistema pregona bi ta moral zajemati obdobje od ugotovitve prekrška do pošiljanja obvestila o prekršku, izdelanega v skladu s standardnim obrazcem, imetniku potrdila o registraciji zadevnega vozila. Po sprejetju dokončne odločbe se lahko uporablja Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni(5) . V primeru, ko se okvirni sklep ne more uporabljati, če na primer odločbe o sankcijah ne sodijo na področje kazenskega prava, se mora učinkovitost sankcij zagotoviti z drugimi ukrepi za njihovo izvrševanje. Za obvestila o prekrških bi bilo treba določiti minimalne standarde, vključno z obrazcem za odgovor in z uporabo bolj usklajenih metod pošiljanja, da bi čezmejni pregon postal zanesljivejši in učinkovitejši.

(8)  Čezmejna izmenjava informacij bi morala potekati hitro z elektronskimi sredstvi. V ta namen bi bilo zaželeno, da se vzpostavijo varna elektronska omrežja Skupnosti, ki bi omogočala varno izmenjavo informacij in zagotavljala zaupnost posredovanih podatkov.

(9)  Ker so podatki v zvezi z identifikacijo storilca prekrška osebni, bi morale države članice sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(6) . Storilcu prekrška bi se v obvestilu o prekršku moralo posredovati tudi informacije o njegovih pravicah glede dostopa do podatkov, njihovih popravkov in izbrisa ter o najdaljšem zakonitem roku njihove hrambe.

(10)  Podatki, zbrani v okviru te direktive, se ne glede na njihovo začasno hrambo v nobenem primeru ne uporabljajo v druge namene, kot so tisti, ki omogočajo obravnavanje prekrškov v cestnem prometu. Komisija in države članice morajo zato zagotoviti, da se pri obravnavanju osebnih podatkov in upravljanju omrežja izogne temu, da bi se zbrani podatki uporabljali v druge namene, kot je varnost v cestnem prometu.

(11)  Na področju nadzora cestnega prometa države članice uskladijo svoje metode, da so njihove prakse primerljive na ravni Evropske unije . Vsaka država članica torej oblikuje minimalne standarde za izvajanje nadzora.

(12)  Tehnično opremo za nadzor varnosti v cestnem prometu je prav tako treba uskladiti, da se zagotovi skladnost ukrepov nadzora med državami članicami. Takšno tehnično uskladitev predlaga Komisija pri reviziji, ki jo predvideva člen 14 .

(13)  Komisija in države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za obveščenost in ozaveščenost državljanov Evropske unije glede izvajanja direktive. Primerne informacije o posledicah neupoštevanja pravil na področju varnosti v cestnem prometu imajo lahko preventivni učinek.

(14)  Komisija bi se morala v prihodnje osredotočiti na poenostavitev čezmejnega pregona prometnih prekrškov v primerih resnih prometnih nesreč.

(15)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(7) .

(16)  Komisiji bi bilo zlasti treba podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov v zvezi s prilagoditvijo Priloge. Ker je področje uporabe navedenih ukrepov splošno in so namenjeni spremembi nebistvenih elementov te direktive, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(17)   Ker države članice same ne morejo zadovoljivo doseči cilja predvidenih ukrepov, torej lažjega čezmejnega izvrševanja sankcij za nekatere cestno prometne prekrške, ampak jih je mogoče zaradi obsega in učinkov bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego tega cilja

STA SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.  Ta direktiva vzpostavlja sistem za lažje čezmejno izvrševanje sankcij za naslednje cestno prometne prekrške:

   a) prekoračitev dovoljene hitrosti;
   b) vožnjo pod vplivom alkohola;
   c) neuporabo varnostnega pasu;
   d) vožnjo skozi rdečo luč.

2.  Ta direktiva se uporablja samo, če je sankcija, predvidena za zadevni prekršek, denarna kazen ali če sankcija to kazen vključuje.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

   a) " imetnik" pomeni imetnika potrdila o registraciji zadevnega vozila, vključno z motornimi kolesi ;

b)   " država prekrška" pomeni državo članico, v kateri je bil storjen prekršek;

c)   " država registracije" pomeni državo članico, v kateri je registrirano vozilo, s katerim je bil storjen prekršek;

   d) " pristojni organ" pomeni eno kontaktno točko v vsaki državi članici, ki je odgovorna za olajšano izvajanje te direktive ;
   e) "osrednji organ" pomeni organ, ki je odgovoren za zagotavljanje varstva podatkov v vsaki državi članici;
   f) "končna upravna odločba" pomeni vsako odločbo, v kateri se zahteva plačilo denarne kazni in ni odločba, ki sodi v okvir opredelitve iz člena 1 Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ;
   g) " prekoračitev dovoljene hitrosti" pomeni prekoračitev omejitve za hitrost, ki velja v državi prekrška za zadevno cesto in vozilo;
   h) " vožnja pod vplivom alkohola" pomeni vožnjo s koncentracijo alkohola v krvi, ki presega najvišjo koncentracijo, ki je dovoljena v državi prekrška;
   i) " neuporaba varnostnega pasu" pomeni neizpolnitev zahteve po uporabi varnostnega pasu ali zadrževalnega sistema za otroke, kadar je takšna uporaba obvezna v skladu z Direktivo Sveta 91/671/EGS(8) ali nacionalnim zakonom v državi prekrška;
   j) " vožnja skozi rdečo luč" pomeni prekršek vožnje skozi rdečo luč na semaforju, kakor je opredeljen z zakonom države prekrška.

Člen 3

Smernice na področju varnosti v cestnem prometu v Evropski uniji

1.  Za izvajanje politike varnosti v cestnem prometu, katere namen je visoka raven zaščite vseh uporabnikov cest v Evropski uniji, in ob upoštevanju velike raznolikosti razmer v Evropski uniji morajo države članice brez poseganja v strožje politike in zakonodaje sprejeti ukrepe za oblikovanje najosnovnejšega niza smernic za varnost v cestnem prometu na področju uporabe te direktive. Za uresničitev tega cilja Komisija sprejme smernice na ravni Evropske unije v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(2). Smernice so v skladu z osnovnimi načeli, opredeljenimi v tem členu .

2.  V zvezi s hitrostjo se spodbuja uporaba avtomatske opreme za nadzor na avtocestah, stranskih cestah in mestnih ulicah, zlasti na odsekih cestnega omrežja, kjer so nesreče, povezane s prekoračitvijo hitrosti, pogostejše.

Namen priporočil, sprejetih v okviru smernic, je, da države članice, v katerih je število smrtnih žrtev nesreč nad povprečjem Evropske unije, padec tega števila od leta 2001 pa pod povprečjem, povečajo število kontrol hitrosti z avtomatsko opremo za 30 %. V vsaki državi članici je treba zagotoviti ustrezno geografsko pokritost.

3.  V zvezi z vožnjo pod vplivom alkohola države članice v prvi vrsti izvajajo naključne kontrole na mestih, kjer se predpisi kršijo pogosteje in je povečano tveganje za nesreče, in v času, ko prihaja do tega.

Države članice zagotovijo, da se letno opravi nadzor nad vsaj 30 % voznikov.

4.  V zvezi z uporabo varnostnih pasov se v državah članicah, v katerih varnostni pas uporablja manj kot 70 % uporabnikov cest, intenzivni nadzor izvaja vsaj šest tednov na leto, in to še zlasti na mestih, kjer pogosto prihaja do kršitev, in v času, ko se to dogaja.

5.  V zvezi z vožnjo skozi rdečo luč se avtomatska oprema za nadzor uporablja predvsem v križiščih, kjer se prepisi pogosto kršijo in kjer pogosteje prihaja do nesreč, povezanih z vožnjo skozi rdečo luč.

6.  V smernicah se priporoča, da države članice izmenjajo dobre prakse. Še zlasti se države članice z najbolj razvito avtomatsko opremo za nadzor pozove, da nudijo tehnično pomoč državam članicam, ki so za to zaprosile.

POGLAVJE II

DOLOČBE ZA LAŽJI ČEZMEJNI PREGON

Člen 4

Postopek za izmenjavo informacij med državami članicami

1.  Kadar je bil prekršek storjen v državi članici z vozilom, ki je registrirano v drugi državi članici, organ, ki je pristojen za pregon v državi prekrška, pa prekrška ne kaznuje in primera ne zaključi takoj, pošlje pristojni organ navedene države registrsko številko vozila in podatke o kraju in datumu storjenega prekrška pristojnim organom druge države članice ali državi registracije, če je to mogoče ugotoviti. Tako ravna v enakih razmerah in pod istimi pogoji, pod katerimi bi preganjalo tudi prekršek, ki bi bil storjen z vozilom, registriranim na njegovem ozemlju.

2.  Pristojni organi države registracije takoj sporočijo pristojnim organom države prekrška naslednje informacije:

   a) znamko in model vozila z zadevno registrsko številko;
   b) kadar je imetnik potrdila o registraciji zadevnega vozila fizična oseba: njegovo ime, naslov, datum in kraj rojstva;
   c) kadar je imetnik potrdila o registraciji zadevnega vozila pravna oseba: njen naziv in naslov.

3.  Izmenjava informacij glede obdelave osebnih podatkov in njihovega prostega pretoka bo potekala v skladu z Direktivo 95/46/ES. Informacij, ki jih je poslala država prekrška, pristojni organi drugih držav članic ne shranijo. Te informacije se pošiljajo le za namen te direktive, vse podatke pa je treba po zaključku postopka dokazljivo izbrisati.

Člen 5

Uporaba elektronskega omrežja

1.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da izmenjava informacij, kakor je opisana v členu 4 , poteka z elektronskimi sredstvi. V ta namen države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se elektronsko omrežje Skupnosti na podlagi skupnih pravil vzpostavi najpozneje v 12 mesecih po datumu iz člena 15(1) .

2.  Skupna pravila glede izvajanja odstavka 1 sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(2) do datuma, navedenega v členu 15(1) .

Ta skupna pravila vključujejo zlasti določbe o naslednjem:

   a) obliko podatkov za izmenjavo;
   b) tehničnih postopkih za elektronsko izmenjavo podatkov med državami članicami, ki zagotavljajo varnost in zaupnost prenesenih podatkov ;
   c) pravila za varstvo in zaščito osebnih podatkov, da ne bi prišlo do njihove uporabe v neke druge namene.

Člen 6

Obvestilo o prekršku

1.  Po prejemu informacij iz člena 4(2) pošljejo organi države prekrška, pristojni za pregon prekrškov, ki jih zajema ta direktiva, obvestilo o prekršku imetniku. Obvestilo je izdelano v skladu z obrazcem iz Priloge.

2.  Obvestilo o prekršku vsebuje vsaj zadevo obvestila, ime organa, odgovornega za izvajanje denarnih kazni, ime pristojnega organa, odgovornega za izvajanje te direktive, in opis bistvenih podrobnosti zadevnega prekrška. Obvestilo navaja znesek denarne kazni, najbolj enostaven način plačila, rok plačila , podatke o možnostih za izpodbijanje razlogov za izdajo obvestila o prekršku in za pritožbo zoper odločbo o plačilu denarne kazni, ter postopek, po katerem se je treba ravnati v primeru ugovora ali pritožbe.

3.  Vse denarne kazni, ki bodo izrečene v skladu s to direktivo, bodo nediskriminatorne z vidika nacionalnosti in izrečene v skladu z zakonodajo države prekrška.

4 .  Obvestilo o prekršku imetnika pouči, da mora v določenem roku izpolniti obrazec za odgovor, če ne namerava plačati denarne kazni. Prav tako ga obvesti, da se zavrnitev plačila sporoči pristojnemu organu države registracije za izvršbo odločbe.

5.  Z obvestilom o prekršku se imetnika obvesti, da se bodo njegovi osebni podatki obravnavali v skladu z Direktivo 95/46/ES, ter se ga seznani o njegovih pravicah v zvezi z dostopom, popravki in črtanjem, kot določa člen 11 te direktive.

6.  Če imetnik potrdila o registraciji ni vozil vozila v trenutku, ko je bil storjen prekršek, mora v skladu z zakonom države registracije posredovati informacije o identiteti voznika. Ta določba ne velja, ko med dvema ali več državami obstaja dogovor, katerega namen je obravnavanje težav, ki izhajajo iz izvajanja tega člena.

7 .  Obvestilo o prekršku se imetniku pošlje v uradnem jeziku ali jezikih države registracije, kot je določen v tej državi.

8 .  Komisija lahko zaradi upoštevanja tehničnega razvoja spremeni obrazec obvestila o prekršku. Ukrepi za spremembo nebistvenih tehničnih določb te direktive se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(2) .

9.  Za prekršek, ki je bil storjen pred začetkom veljavnosti te direktive, se za namene te direktive ne izreče nobena denarna kazen.

Člen 7

Obravnavanje cestnoprometnih prekrškov

1.  V primeru, ko denarne kazni niso bile plačane in so bili postopki, po katerih se je treba ravnati v primeru ugovora ali pritožbe, že uporabljeni, se za obravnavanje denarnih kazni iz člena 1 Okvirnega sklepa 2005/214/PNZ uporabi navedeni okvirni sklep.

2.  V primerih neplačila iz odstavka 1, vendar ob upoštevanju denarnih kazni, ki ne sodijo na področje uporabe navedenega okvirnega sklepa, pristojni organ države prekrška končno odločbo posreduje pristojnemu organu države registracije, ki izvrši denarne kazni.

Člen 8

Priznavanje in izvrševanje denarnih kazni

1.  Pristojni organ države registracije brez nadaljnjih formalnosti prizna končno upravno odločbo o denarni kazni, ki mu je bila posredovana v skladu s členom 7(2), in nemudoma sprejme vse potrebne ukrepe za njeno izvršbo, razen če sklene, da bo uveljavljal enega izmed naslednjih razlogov za zavrnitev njenega priznanja ali izvršbe:

   a) pravo države registracije zagotavlja imuniteto, ki onemogoča izvršbo odločbe;
   b) zadevna stranka ni bila obveščena o pravici do pritožbe in o časovnem roku, v katerem lahko to stori.

2.  Izvrševanje odločbe o denarne kazni, za katerega je pristojen organ države registracije, zakon države registracije ureja na enak način kot denarno kazen v tej državi.

3.  Pristojni organ države prekrška nemudoma obvesti pristojni organ države registracije o vseh odločitvah ali ukrepih, zaradi katerih odločba ni več izvršljiva. Pristojni organ države registracije ustavi izvršbo odločbe takoj, ko ga pristojni organ države prekrška obvesti o taki odločitvi ali ukrepu.

Člen 9

Obveščanje s strani države registracije

Pristojni organ države registracije na način, ki zagotavlja pisno zabeležbo, nemudoma obvesti pristojni organ države prekrška o:

   a) posredovanju odločbe pristojnemu organu;
   b) vseh odločitvah o neizvršitvi odločbe, skupaj z razlogi, ki odločitve utemeljujejo;
   c) izvršbi odločbe, takoj ko je bila ta zaključena.

Člen 10

Osrednji organi

1.  Vse države članice imenujejo osrednji organ, ki pomaga pri uresničevanju te direktive.

2.  Vse države članice v šestih mesecih po začetku veljavnosti te direktive sporočijo Komisiji nazive in naslove osrednjih organov, imenovanih v skladu s tem členom.

3.  Komisija pošlje informacije, opisane v odstavku 2, drugim državam članicam.

Člen 11

Pravica do dostopa, popravka in črtanja

1.  Brez poseganja v pravico posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, ki jih imajo na podlagi nacionalne zakonodaje v skladu s členom 12(a) Direktive 95/46/ES, imajo vse osebe pravico, da so obveščene o osebnih podatkih, zabeleženih v državi registracije, ki so bili sporočeni državi članici, ki jih je zahtevala.

2.  Brez poseganja v spoštovanje zahtev postopkov za pritožbo in popravek, ki veljajo v zadevni državi članici, imajo vse zadevne osebe pravico, da takoj dosežejo popravek netočnih osebnih podatkov ali črtanje podatkov, zabeleženih nezakonito.

3.  Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, lahko pravice iz odstavka 2 uresničujejo pri osrednjem organu države registracije.

Člen 12

Obveščanje voznikov v Evropski uniji

1.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da uporabnikom cest zagotovijo zadostne informacije o ukrepih izvajanja te direktive. Informacije se lahko posreduje prek organizacij, kot so organi za varstvo v cestnem prometu, nevladne organizacije, dejavne na področju cestne varnosti, ali avtomobilski klubi.

Države članice zagotovijo, da so predpisi o omejitvah hitrosti ponazorjeni na prometnih znakih, postavljenih na vseh avtocestah, ki vodijo čez mejo.

2.  Komisija na svojih spletnih straneh objavi povzetek predpisov, ki so v državah članicah v veljavi na področju, ki ga zajema ta direktiva.

POGLAVJE III

POSTOPEK ODBORA

Člen 13

Odbor

1.  Komisiji pomaga Odbor za pregon na področju varnosti v cestnem prometu.

2 .  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 14

Revizija in poročilo

1.  Komisija ... (9) predloži Parlamentu in Svetu poročilo o tem, kako države članice izvajajo direktivo in kakšen je njen uspeh pri zniževanju števila smrtnih žrtev na cestah po EU.

2.  Komisija na podlagi poročila preuči možnosti razširitve področja uporabe direktive na druge prometne prekrške.

3.  Komisija v poročilu navede tudi predloge za uskladitev opreme za nadzor na podlagi meril Skupnosti in uskladitev nadzornih postopkov na področju varnosti v cestnem prometu.

4.  Nadalje Komisija v poročilu oceni, v kolikšni meri so države članice prostovoljno sledile smernicam na ravni Evropske unije iz člena 3, in preuči, ali naj ta priporočila iz navedenih smernic postanejo obvezna. Komisija po potrebi predloži predlog za spremembo direktive.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Prenos

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje dvanajst mesecev po začetku njene veljavnosti. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 16

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 17

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ║,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C ...
(2) UL C ...
(3) UL C 310, 5.12.2008, str. 9.
(4) Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2008.
(5) UL L 76, 22.3.2005, str. 16.
(6) UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
(7) UL L 184, 17.7.1999, str. 23. ║
(8) Direktiva Sveta 91/671/EGS z dne 16. decembra 1991 o približevanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L 373, 31.12.1991, str. 26) ║.
(9)* Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.


PRILOGA

OBRAZEC obvestila o prekršku

iz člena 6

[NASLOVNA STRAN]

[Ime, naslov in telefonska številka pošiljatelja] [Ime in naslov naslovnika]

obvestilo

o prometnem prekršku, storjenem v .......... [ime države članice, v kateri je bil storjen prekršek]

[zgornje besedilo na naslovni strani je v vseh uradnih jezikih EU]

Stran 2

Dne [datum ...... ] je .................[naziv pristojnega organa] ugotovil prometni prekršek, ki je bil storjen z vozilom z registrsko številko .............., znamke .........., modela .............

Registrirani ste kot imetnik potrdila o registraciji navedenega vozila.

Bistvene podrobnosti prekrška so opisane na strani 3.

Denarna kazen za ta prekršek znaša ......... EUR / nacionalna valuta.

Rok za plačilo je .......................

Če ne plačate te denarne kazni, morate izpolniti priloženi obrazec za odgovor (stran 4) in ga poslati na navedeni naslov. Ta obrazec za odgovor lahko pošlje [pristojni organ države prekrška] [pristojnemu organu države registracije] za izvršbo odločbe o sankciji.

OBVESTILO

Primer bo obravnaval pristojni organ države prekrška.

Če postopek ne bo sprožen, boste o tem obveščeni v 60 dneh po prejemu obrazca za odgovor.

Če bo postopek sprožen, bo potekal na sledeč način:

[Izpolni država prekrška: kakšen bo potek postopka, vključno s podrobnostmi o možnostih in postopku pritožbe zoper odločitev o pregonu tega primera. Podrobnosti v vsakem primeru vključujejo naslednje: naziv in naslov organa, pristojnega za pregon primera; rok za plačilo; naziv in naslov pristojnega pritožbenega organa; rok za pritožbo.]

___________________________________________________________________________

Stran 3

Bistvene podrobnosti o prekršku

(a)  Podatki o vozilu, s katerim je bil storjen prekršek:

Registrska številka:

Država registracije:

Znamka in model:

(b)  Podatki o prekršku:

Kraj, datum in čas, ko je bil storjen:

Vrsta in pravna klasifikacija prekrška:

prekoračitev dovoljene hitrosti, vožnja pod vplivom alkohola, neuporaba varnostnega pasu ali zadrževalnega sistema za otroke, vožnja skozi rdečo luč(1) .

Podrobni opis prekrška:

Sklic na ustrezni predpis:

Opis dokaza o prekršku ali sklic nanj:

c)   Podatki o napravi, s katero je bil ugotovljen prekršek(2) :

Vrsta naprave za ugotavljanje prekoračitve dovoljene hitrosti, vožnje pod vplivom alkohola, vožnje skozi rdečo luč ali neuporabe varnostnega pasu1 :

Podatki o napravi:

Identifikacijska številka naprave:

Rok za naslednjo overitev:

(d)  Rezultat uporabe naprave:

[primer za prekoračitev hitrosti; ustrezno navesti druge prekrške:]

Največja dovoljena hitrost:

Izmerjena hitrost:

Izmerjena hitrost, zmanjšana za varnostno razliko:

Stran 4

Obrazec za odgovor

(izpolnite z velikimi tiskanimi črkami in ustrezno označite)

A.  Podatki o vozniku:

Ste vi vozili vozilo v času storitve prekrška?

(da/ne)

Če da, prosimo izpolnite naslednje:

   Priimek in ime:
   Kraj in datum rojstva:
   Številka vozniškega dovoljenja: ... izdanega (datum): ... v (kraj):
   Naslov:

Ali lahko navedete identiteto voznika, če niste vi vozili vozila v času storitve prekrška?

(da/ne)

Če da, prosimo izpolnite naslednje podatke o vozniku:

   Priimek in ime:
   Kraj in datum rojstva:
   Številka vozniškega dovoljenja: ... izdanega (datum): ... v (kraj):
   Naslov:

B.  Vprašanja:

(1)  Ali je vozilo znamke … z registrsko številko … registrirano na vaše ime?

da/ne

Če ni, navedite imetnika potrdila o registraciji:

(priimek, ime, naslov)

(2)  Ali se strinjate, da ste storili prometni prekršek?

da/ne

(3)  Če se ne strinjate in če nočete navesti identitete voznika , navedite razloge zakaj:

Izpolnjeni obrazec v 60 dneh po datumu tega obvestila pošljite na naslednji organ:

na naslednji naslov:

(1) Neustrezno črtati.
(2) Se ne izpolni, če ni bila uporabljena nobena naprava.

Zadnja posodobitev: 22. september 2009Pravno obvestilo