Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2325(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0504/2008

Pateikti tekstai :

A6-0504/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/12/2008 - 6.2
PV 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0618

Priimti tekstai
WORD 39k
Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo keitimas
P6_TA(2008)0618A6-0504/2008

2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo keitimo projekto (2008/2325(INI))

Europos Parlamentas ,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (TIS)(1) , ypač į jo 25 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 21 d. derinimo posėdžio su Taryba rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0834),

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 4 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo remiantis sukuriama greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonė(2) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį ir į VI priedo IV skirsnio 1 ir 2 punktus,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6–0504/2008),

A.   kadangi Europos Parlamentas tvirtai remia Komisijos iniciatyvą parengti naują greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas besivystančiose šalyse priemonę ("Maisto priemonę"), kuriai 2008 m. birželio 19–20 d. taip pat pritarė Europos Taryba,

B.   kadangi 2008 m. lapkričio 21 d. vykusiame derinimo susirinkime Europos Parlamentas ir Taryba sutarė šiai maisto priemonei per trejus metus skirti 1 milijardą eurų,

C.   kadangi pagal pradinį Komisijos pasiūlymą šiai maisto priemonei buvo numatyta skirti lėšų iš Daugiametės finansinės programos (DFP) 2 išlaidų kategorijos, tačiau šį siūlymą Europos Parlamentas ir Taryba atmetė,

D.   kadangi, Europos Parlamento nuomone, tinkamiausias sprendimas būtų peržiūrėti DFP 4 išlaidų kategorijos maksimalią finansavimo ribą, tačiau šį pasiūlymą Taryba atmetė,

E.   kadangi abi biudžeto valdymo institucijos šakos sutarė finansuoti maisto priemonę optimaliai derindamos lėšas iš Neatidėliotinos pagalbos rezervo ir iš Lankstumo bei lėšų perkėlimo priemonės, kuri įeina į Stabilumo priemonės 4 išlaidų kategoriją,

F.   kadangi šiame susitarime numatyta, kad iš neatidėliotinos pagalbos rezervo maisto priemonei finansuoti bus skirta 340 mln. eurų suma, iš kurios 22 mln. eurų asignavimų dar galima panaudoti 2008 m. biudžete, 78 milijonus – iš 2009 m. biudžeto asignavimų, o 240 mln. eurų bus skirta padidinus vienkartinę neatidėliotinos pagalbos rezervui skirtą sumą, kuri bus įtraukta į 2008 m. biudžetą,

G.   kadangi padidinus šią sumą reikia pakeisti TIS 25 punktą, kad būtų galima neatidėliotinos pagalbos rezervo lėšas 2008 m. padidinti iki 479 218 000 eurų (dabartinėmis kainomis),

H.   kadangi šis pakeitimas reikalauja abiejų biudžeto valdymo institucijos šakų patvirtinimo, o tai reiškia, kad visos valstybės narės ir Taryba turi vieningai pritarti šiam susitarimui,

1.   palankiai vertina TIS 25 punkto pakeitimo projektą, pridedamą prie 2008 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento sprendimo(3) , kad būtų galima neatidėliotinos pagalbos rezervo lėšas 2008 m. padidinti iki 479 218 000 eurų (dabartinėmis kainomis);

2.   tačiau dar kartą pakartoja, kad yra susirūpinęs dėl fakto, jog nuolat kyla sunkumų skiriant finansavimą pagal 4 išlaidų kategoriją, kadangi turimos maržos nepakanka, todėl reaguojant į skubias nenumatytas aplinkybes nuolat reikia taikyti ypatingus mechanizmus; ragina atidžiai įvertinti, ar nereikėtų padidinti šiai išlaidų kategorijai skiriamų sumų, kadangi tokiu būdu būtų galima užtikrinti sklandžią ilgalaikės programinės veiklos plėtrą šioje srityje ir apsaugoti Sąjungos pajėgumą gerai atlikti pasaulinės svarbos vaidmenį, kuris jai skiriamas tarptautinėje sferoje;

3.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0576.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0617.

Atnaujinta: 2009 m. spalio 1 d.Teisinis pranešimas