Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2102(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0455/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0455/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.10
CRE 18/12/2008 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0625

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 91k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Εφαρμογή του προγράμματος εργασίας "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010"
P6_TA(2008)0625A6-0455/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - εφαρμογή του προγράμματος εργασίας "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010" (2008/2102(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2007 με τίτλο "Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία - Σχέδιο κοινής έκθεσης προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2008 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010" (COM(2007)0703), καθώς και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2007)1484),

–   έχοντας υπόψη το λεπτομερές πρόγραμμα των επακόλουθων εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη(1) και τις επακόλουθες κοινές ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή του,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 για την εκπαίδευση και κατάρτιση ως βασική κινητήρια δύναμη της Στρατηγικής της Λισαβόνας(2) ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης(3) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2007 για τις "νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας"(4) ,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2007 με τίτλο "Προς μία πολιτική και πρακτική εκπαίδευσης και κατάρτισης που βασίζονται περισσότερο στη γνώση" (SEC(2007)1098),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση(5) ,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/143/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006, για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση(6) ,

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα(7) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το ρόλο του αθλητισμού στην παιδεία(8) ,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης(9) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων: ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση(10) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη διαδικασία της Μπολόνια και την κινητικότητα των φοιτητών(11) ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών(12) ,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 13ης και 14ης Μαρτίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0455/2008),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, έως το 2010, να αποκτήσει ηγετική θέση σε παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά την ποιότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς τα συστήματα αυτά έχουν ζωτική σημασία για την περαιτέρω πρόοδο στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισαβόνας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στην ενίσχυση της αυτονομίας και της ευθύνης των πανεπιστημίων και ότι πρέπει να ενισχυθεί η υποστήριξη των πανεπιστημίων στη διαδικασία αυτή,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες και τους άνδρες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι απαραίτητη για την επιτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας, ένας από τους στόχους της οποίας είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των γυναικών και των ανδρών στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, μεταξύ άλλων με την άνοδο του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών στο 60% έως το 2010,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει, μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, να δώσουν ώθηση στη μεταρρύθμιση των εθνικών τους συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεκτικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και τα εργαλεία για τη διά βίου μάθηση που έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να εφαρμοστούν με συνέπεια, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας και να ενισχυθεί το τρίγωνο της γνώσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη χρειάζεται υψηλότερα επίπεδα δεξιοτήτων, και ότι η δημιουργικότητα και η καινοτομία πρέπει να προωθηθούν σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων στους τομείς του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, καθιστώντας, επί παραδείγματι, την αλλαγή του κλίματος και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα διαθεματικά αντικείμενα μελέτης σε όλες τις μορφές μάθησης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να συνεισφέρουν στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών και των σπουδαστών, με τη συμπερίληψη της διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε αυτές πρέπει να θεωρηθούν μείζονες στόχοι πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει πάντοτε να λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

1.   χαιρετίζει την προαναφερόμενη ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2007 και τις βελτιώσεις που περιλαμβάνει·

2.   επισημαίνει ότι η δράση στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα πρέπει να στηρίζεται σταθερά από συμπληρωματικά μέτρα κοινωνικοοικονομικής φύσης με σκοπό τη βελτίωση του γενικού βιοτικού επιπέδου των ευρωπαίων πολιτών·

3.   τονίζει την ανάγκη ένταξης των μεταναστών και των μειονοτήτων (ιδίως των Ρομά) και της προώθησης της ένταξης ομάδων με ειδικές ανάγκες (κυρίως των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων) σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί πρόσθετη στήριξη στους μετανάστες, ενώ οι εθνοτικές μειονότητες και οι Ρομά θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια από καταρτισμένο προσωπικό που θα ανήκει στην ίδια μειονότητα ή τουλάχιστον θα ομιλεί τη μητρική τους γλώσσα·

4.   υπογραμμίζει τη σημασία του αθλητισμού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στον αθλητισμό, επί παραδείγματι ενισχύοντας την παροχή μαθημάτων φυσικής αγωγής και την άθληση σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης και κατάρτισης, από το νηπιαγωγείο έως και το πανεπιστήμιο, και ζητεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα να διατίθενται τουλάχιστον τρία μαθήματα φυσικής αγωγής την εβδομάδα, ενώ τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνονται να επεκτείνουν το ελάχιστο αυτό προβλεπόμενο όριο όσο το δυνατόν περισσότερο·

5.   επισημαίνει τον ζωτικό ρόλο των οικογενειών και του κοινωνικού περιβάλλοντος σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

6.   επισημαίνει ότι η εκπαίδευση είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την κοινωνική καταξίωση και την ατομική ανάπτυξη τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών· υπογραμμίζει συνεπώς πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως θεμελιώδης παράμετρος για την επίτευξη του στόχου της προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

7.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα αποθαρρύνουν τις γυναίκες να ακολουθήσουν τομείς σπουδών και επαγγελματικής κατάρτισης στους οποίους κατά παράδοση κυριαρχούν οι άνδρες, αλλά επιδοκιμάζει μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων και προτρέπει τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν προγράμματα που προτείνουν στις γυναίκες δυνατότητες κατά το δυνατόν διαφοροποιημένου επαγγελματικού προσανατολισμού και επακόλουθης στήριξης στην αγορά εργασίας·

8.   υπογραμμίζει ότι οι υφιστάμενες ανισότητες ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τη δια βίου ποιοτική διδασκαλία και εκπαίδευση είναι μάλλον αισθητότερες στις νησιωτικές περιοχές και στις μειονεκτικές από γεωγραφική και κοινωνική άποψη περιοχές· ζητεί συνεπώς τη μεγαλύτερη προώθηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής·

9.   επισημαίνει την χρόνια υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ορισμένους τομείς σπουδών, σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στον ερευνητικό τομέα· ενθαρρύνει συνεπώς την ανάληψη συγκεκριμένων και θετικών δράσεων προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή·

10.   παρατηρεί ότι οι σπουδαστές που διακόπτουν τον κύκλο σπουδών τους, και ιδίως οι νέες μητέρες, είναι δυνατό να υφίστανται δυσμενείς διακρίσεις, και ζητεί να υιοθετούνται ελαστικότερες τακτικές που θα διευκολύνουν τη συνέχιση των σπουδών ή της κατάρτισης μετά τη γέννηση ενός παιδιού, και το συνδυασμό των σπουδών με την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή·

11.   παρατηρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών και της διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα, να ενισχυθεί η κοινωνική ασφάλιση των εκπαιδευτικών και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση και την κινητικότητά τους·

12.   υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να προωθηθεί ιδιαίτερα η εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας και στις ΤΠΕ, και συνιστά να αποτελεί η εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και να προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς και τους ηλικιωμένους προγράμματα διδασκαλίας για τα μέσα ενημέρωσης·

13.   επισημαίνει ότι πρέπει να διευκολυνθεί η μετάβαση μεταξύ των διαφόρων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και μεταξύ της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

14.   προτρέπει το Συμβούλιο να παρακολουθήσει την πρακτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών εκπαίδευσης και μάθησης από κάθε κράτος μέλος· θεωρεί ότι οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να θέσουν εθνικούς στόχους στον τομέα αυτόν με διαφανή τρόπο, και να θεσπίσουν την κατάλληλη νομοθεσία και τα συναφή μέτρα για να διασφαλίσουν την επίτευξη των ευρωπαϊκών προτύπων, και ιδιαίτερα την εφαρμογή των εγκεκριμένων μέσων σε επίπεδο ΕΕ, όπως για παράδειγμα της προαναφερθείσας σύστασης σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και του Europass(13) ·

Προσχολική εκπαίδευση

15.   τονίζει την ανάγκη να διατεθούν περισσότεροι πόροι για τη βελτίωση των υλικών συνθηκών και των κτιρίων και για συνεχή μέτρα επιμόρφωσης των παιδαγωγών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της προσχολικής εκπαίδευσης και να ενισχυθούν οι πόροι και οι επενδύσεις, δεδομένου ότι η γενική πρόσβαση σε ποιοτικά υψηλού επιπέδου προσχολική εκπαίδευση είναι αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη διά βίου μάθηση όλων των παιδιών και ιδίως των παιδιών που προέρχονται από μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες ή μειονότητες·

16.   επισημαίνει τη σημασία της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων των παιδιών, της εκμάθησης της μητρικής τους γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας διαμονής τους, και της απόκτησης δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής όσο το δυνατόν νωρίτερα·

17.   φρονεί ότι η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας θα έπρεπε να αρχίζει από αυτά τα πρώτα στάδια, αλλά η επαφή των νηπίων με τις γλώσσες πρέπει να γίνεται με τη μορφή παιχνιδιού και χωρίς πίεση όσον αφορά την επίδοση·

18.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να καταστήσουν την προσχολική εκπαίδευση υποχρεωτική·

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

19.   επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εγκαταλείψουν την εκπαίδευση σε μεταγενέστερο στάδιο· πιστεύει ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικά προγράμματα και μέτρα για τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης και ότι, στις περιπτώσεις όπου η εγκατάλειψη είναι αναπόφευκτη και συνεχίζει να συμβαίνει, πρέπει να παρέχεται στα εν λόγω άτομα υποστήριξη και ευκαιρίες προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία και να ακολουθήσουν τις σπουδές που είναι κατάλληλες για αυτούς·

20.   τονίζει ότι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να εξοπλίζει τα παιδιά ώστε να αναπτύσσουν αυτόνομη, δημιουργική και καινοτόμο σκέψη, καθώς και να τα καθιστά πολίτες με κριτική στάση προς τα μέσα ενημέρωσης και με ικανότητα προβληματισμού·

21.   υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων διδασκαλίας στα σχολεία κάθε κράτους μέλους τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν μαθήματα που να έχουν ως στόχο την ενίσχυση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτόμου σκέψης των παιδιών·

22.   θεωρεί ότι τα προγράμματα διδασκαλίας και το περιεχόμενό τους πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς, ώστε να παραμένουν επίκαιρα, και τονίζει τον σημαντικό ρόλο των επιχειρηματικών ικανοτήτων και των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην υποστήριξη της ατομικής ανάπτυξης, και τονίζει ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και να διαθέτουν περισσότερους πόρους για τον σκοπό αυτόν, προκειμένου να επιτύχουν σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010" και να προωθήσουν τη διά βίου μάθηση στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.   εκφράζει την πεποίθηση ότι τα παιδιά θα πρέπει να μαθαίνουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα όσο το δυνατόν νωρίτερα·

24.   ενθαρρύνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών από νεαρή ηλικία και την συμπερίληψη της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε όλα τα προγράμματα διδασκαλίας των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· τονίζει ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι για την πρόσληψη και την κατάρτιση καθηγητών ξένων γλωσσών·

25.   θεωρεί ότι η ανάπτυξη των προσωπικών ταλέντων, των ειδικών δεξιοτήτων και των φυσικών ικανοτήτων των μαθητών πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο σε αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης· επισημαίνει ότι οι ικανότητες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν αργότερα τη βάση για εργασία και απασχόληση·

26.   τονίζει ότι πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές που δεν έχουν αποκτήσει ή δεν αποκτούν βασικές δεξιότητες, καθώς και στους χαρισματικούς μαθητές, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν περαιτέρω τις εξαιρετικές ικανότητες και τα ταλέντα τους·

27.   συνιστά στα κράτη μέλη να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών, καθώς και την κατάρτιση και τη διά βίου μάθησή τους·

28.   υποστηρίζει θερμά την προώθηση της συνεχούς και της συνεπούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής· είναι της άποψης ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τακτικά τη δυνατότητα να ανανεώνουν τις ικανότητες και τα επαγγελματικά προσόντα τους, καθώς και τις παιδαγωγικές τους γνώσεις·

29.   συνιστά να συμπεριληφθεί στα προγράμματα σπουδών το συντομότερο δυνατόν η διδασκαλία της αγωγής του πολίτη της Ένωσης, προκειμένου να εκπαιδευθεί μια νέα γενιά που θα έχει επίγνωση των αξιών της Ένωσης, σχετικά με θέματα και τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η πολιτιστική πολυμορφία, η ανοχή, η προστασία του περιβάλλοντος, η αλλαγή του κλίματος κτλ.·

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

30.   επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί τόσο η ποιότητα όσο και η ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης·

31.   επισημαίνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να συνδεθεί καλύτερα και να ενσωματωθεί πιο συνεκτικά τόσο στην ευρωπαϊκή οικονομία όσο και στις εθνικές οικονομίες, προκειμένου να συντονιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία με την αγορά εργασίας·

32.   τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά η κινητικότητα (όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

33.   θεωρεί ότι τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων πρέπει να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις σημερινές και μελλοντικές κοινωνικοοικονομικές ανάγκες·

34.   συνιστά να αναπτυχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά προτεραιότητα διεπιστημονικά, δηλαδή ολοκληρωμένα διδακτικά προγράμματα κάθε επιστημονικού πεδίου, για την εκπαίδευση ειδικών που θα είναι σε θέση να επιλύουν τα πιο πολύπλοκα προβλήματα του σημερινού κόσμου·

35.   υπογραμμίζει ότι πρέπει να αυξηθεί το ενδιαφέρον των σπουδαστών και των μαθητών για το περιεχόμενο και τα προγράμματα σπουδών που αφορούν την τεχνολογία, τις φυσικές επιστήμες και την προστασία του περιβάλλοντος·

36.   καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν αποτελεσματικά τις συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και, επιπροσθέτως, τις συμπράξεις μεταξύ πανεπιστημίων και πολλών άλλων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων·

37.   επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ότι, επιπλέον, πρέπει να καταστεί όσο το δυνατόν ευκολότερη η δυνατότητα μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων·

38.   επισημαίνει ότι πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς το έργο των δασκάλων και των καθηγητών καθώς και τα προγράμματα, τα περιεχόμενα και οι μέθοδοι διδασκαλίας·

39.   προτείνει να συνδεθεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας με τη διαδικασία της Μπολόνια και να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

40.   συνιστά ένθερμα στα κράτη μέλη να βελτιώσουν την κινητικότητα των σπουδαστών και των διδασκόντων, περιλαμβανομένης και της κινητικότητας μεταξύ χωρών, προγραμμάτων και επιστημονικών κλάδων· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία που έχει η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα ως προς τη δημιουργία ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου για τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνεργασίας·

Διά βίου μάθηση

41.   φρονεί ότι πρέπει να ενθαρρύνονται συνεχώς οι εργοδότες να μεριμνούν για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων τους, καθώς και να τους παρέχονται κίνητρα που θα επιτρέπουν στους εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων να συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου μάθησης·

42.   επισημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα άτομα από μειονεκτικό κοινωνικό περιβάλλον και με ειδικές ανάγκες, οι πρώην τρόφιμοι αναμορφωτηρίων και οι πρώην κρατούμενοι·

43.   τονίζει ότι κυρίως οι γυναίκες πρέπει να ενθαρρύνονται, προκειμένου να συμμετέχουν στις ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, και εν προκειμένω πρέπει επίσης να προσφέρονται και να προωθούνται ειδικά προγράμματα για τη στήριξη της διά βίου μάθησης των γυναικών·

44.   τονίζει ότι πρέπει να ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και να δημιουργούνται κίνητρα για αυτούς, προκειμένου να συμμετέχουν στα προγράμματα διά βίου μάθησης·

45.   ζητεί να προσδίδεται ιδιαίτερη σπουδαιότητα στα προγράμματα εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης των ενηλίκων στις μειονεκτικότερες κατηγορίες ατόμων στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα στους νέους, στις γυναίκες, ιδίως των αγροτικών περιοχών, και στους ηλικιωμένους·

46.   ζητεί να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η διαπαιδαγώγηση γυναικών και ανδρών σχετικά με την ιδιότητα του γονέα είναι ζωτικής σπουδαιότητας για την καλή διαβίωση των ατόμων, την καταπολέμηση της φτώχειας και την κοινωνική συνοχή· επιθυμεί, προς το σκοπό αυτό, να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της μάθησης πολυσχιδή προγράμματα διά βίου κατάρτισης, καθώς και κατάρτισης των εκπαιδευτών για μέλλοντες γονείς·

47.   υπογραμμίζει ότι οι γνώσεις και τα προσόντα που αποκτώνται μέσω της διά βίου μάθησης πρέπει να αναγνωρίζονται πολύ ευρύτερα και ευκολότερα και για τον λόγο αυτό πιστεύει ότι πρέπει να επισπευτεί επίσης η εφαρμογή του προαναφερθέντος ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και του Europass ως μέσων για την προώθηση της διά βίου μάθησης·

48.   θεωρεί ότι θα πρέπει να παρέχεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση για μέτρα προώθησης της κινητικότητας τόσο από τις ευρωπαϊκές όσο και από τις εθνικές αρχές σε όλα τα στάδια της διά βίου μάθησης·

49.   ζητεί να αναγνωριστούν και να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα και να εφαρμοστούν από τα κράτη μέλη, και να πραγματοποιήσει η Επιτροπή επισκόπηση της εφαρμογής τους στα κράτη μέλη·

50.   τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν για όλους τους σπουδαστές και τους εργαζόμενους με οικογένεια όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες και δομές στήριξης (π.χ. παιδικής μέριμνας)·

51.   φρονεί ότι θα πρέπει να ενσωματωθούν και να αναγνωριστούν υπηρεσίες εθελοντών στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010"·

52.   είναι πεπεισμένο ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές απόψεων και η αμοιβαία διδασκαλία και μάθηση μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων·

53.   τονίζει ότι τα προγράμματα διά βίου μάθησης πρέπει να στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, καθιστώντας τους πολίτες ικανούς να ιδρύουν ΜΜΕ και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο της κοινωνίας όσο και της οικονομίας·

54.   εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να συσταθούν υπηρεσίες καθοδήγησης και ενημέρωσης για τη διά βίου μάθηση για μαθητές όλων των ηλικιακών ομάδων, προκειμένου να υποστηρίξουν τους ανωτέρω στόχους·

o
o   o

55.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 142, 14.6.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ C 300, 12.12.2007, σ. 1.
(3) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 45.
(4) ΕΕ C 290, 4.12.2007, σ. 1.
(5) ΕΕ C 111, 6.5.2008, σ. 1.
(6) ΕΕ L 64, 4.3.2006, σ. 60.
(7) ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 8.
(8) ΕΕ C 282 Ε, 6.11.2008, σ. 131.
(9) ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 10.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0013.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0423.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0422.
(13) Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) (ΕΕ L 390, 31.12.2004, σ. 6).

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου