Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0018(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0441/2008

Esitatud tekstid :

A6-0441/2008

Arutelud :

PV 15/12/2008 - 16
CRE 15/12/2008 - 16

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.11
CRE 18/12/2008 - 6.11
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0626

Vastuvõetud tekstid
WORD 89k
Neljapäev, 18. detsember 2008 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Mänguasjade ohutus ***I
P6_TA(2008)0626A6-0441/2008
PARANDUSED
Resolutsioon
 Terviktekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mänguasjade ohutuse kohta (KOM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0009);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0039/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A6-0441/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 18. detsembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ mänguasjade ohutuse kohta
P6_TC1-COD(2008)0018

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/48/EÜ) lõplikule kujule.)


LISA

Komisjoni avaldused

Komisjoni avaldus ohutusnõuete järelevalve kohta (artikkel 48)

Pärast mänguasjade ohutust käsitleva läbivaadatud direktiivi jõustumist jälgib komisjon tähelepanelikult selle rakendamist, et hinnata, kas mängusade ohutus on piisavalt tagatud, eelkõige seoses IV peatükis sätestatud vastavushindamismenetluste kohaldamisega.

Mänguasjade ohutust käsitlevas läbivaadatud direktiivis on sätestatud liikmesriikide aruandekohustus mänguasjade ohutuse alase olukorra, direktiivi tõhususe ning liikmesriikide korraldatud turujärelevalve kohta.

Komisjoni hinnang toetub muu hulgas liikmesriikide aruannetele, mis tuleb esitada kolm aastat pärast direktiivi kohaldamise alguse kuupäeva, pöörates erilist tähelepanu turujärelevalvele nii Euroopa Liidus kui ka selle välispiiril.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile aruande hiljemalt ühe aasta möödumisel pärast liikmesriikide aruannete esitamist.

Komisjoni avaldus seoses häälitsevatele mänguasjadele esitatavate nõuetega (lisa II. I. 10)

Lähtudes heli tekitavate mänguasjade suhtes mänguasjade ohutust käsitleva direktiiviga kehtestatud uuest ohutuse alusnõudest, volitab komisjon Euroopa Standardikomiteed kehtestama läbivaadatud standardi, millega määratakse kindlaks nii heli tekitavate mänguasjade impulssmüra kui ka pikaajalise müra piirmäär, et lapsi kuulmiskahjustuseriski eest nõuetekohaselt kaitsta.

Komisjoni avaldus raamatute klassifitseerimise kohta

Võttes arvesse mänguasjade ühtlustatud standardite EN 71:1 kohaselt papist ja paberist valmistatud raamatute kohustusliku testimisega seotud probleeme, volitab komisjon Euroopa Standardikomiteed kinnitama läbivaadatud standardi, millega tagatakse lasteraamatute asjakohane testimine.

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2009Õigusalane teave