Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2690(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0627/2008

Ingivna texter :

B6-0627/2008

Debatter :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Omröstningar :

PV 18/12/2008 - 6.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0632

Antagna texter
WORD 71k
Torsdagen den 18 december 2008 - Strasbourg Slutlig utgåva
Rådets strategi inför översynen av Olaf-förordningen
P6_TA(2008)0632B6-0627/2008

Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om rådets strategi inför översynen av Olaf-förordningen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till interinstitutionellt avtal – "Bättre lagstiftning"(1) ,

–   med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (KOM(2006)0244) och parlamentets ståndpunkt av den 20 november 2008(2) om det förslaget,

–   med beaktande av den muntliga frågan till rådet om rådets strategi inför översynen av Olaf-förordningen (O-0116/2008),

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Tio år efter inrättandet 1999 av Olaf som en operativ byrå till skydd för gemenskapens ekonomiska intressen har byrån hunnit göra värdefulla erfarenheter i kampen mot bedrägeri och korruption.

B.  Regelverket i samband med Olaf bör förbättras på grundval av de operativa erfarenheter som byrån har gjort.

C.  EU:s två lagstiftande grenar bör ha ett nära samarbete inom ramen för medbeslutandeförfarandet för att anpassa bestämmelserna för bedrägeribekämpning till de nuvarande behoven.

D.  Parlamentet avslutade sin första behandling om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 (Olaf-förordningen) med stor majoritet den 20 november 2008.

1.  Europaparlamentet anser att det finns ett stort behov av att klargöra regelverket i samband med Olaf när det gäller att i ytterligare utsträckning höja effektiviteten i bedrägeribekämpningsutredningar och garantera det oberoende som krävs för OLAF, varvid de erfarenheter som man gjort sedan Olaf inrättades 1999 för att ersätta UCLAF bör beaktas till fullo.

2.  Europaparlamentet påminner rådet om att parlamentets ovannämnda ståndpunkt av den 20 november 2008 kommer att leda till betydligt effektivare och bättre utredningar inom ramen för Olaf genom stärkta procedurgarantier, övervakningskommitténs roll, principen om oskuldspresumtion, rätten till försvar för de personer som utreds och rättigheter för uppgiftslämnare, antagandet av tydliga och insynsvänliga utredningsbestämmelser och bättre samarbete med behöriga nationella myndigheter och EU-institutionerna.

3.  Europaparlamentet uppmanar de franska och tjeckiska ordförandeskapen att lägga fram en tidsplan för förhandlingar med parlamentet, på grundval av förordning (EG) nr 1073/1999, och på så sätt bekräfta att de gör vad de kan för att åstadkomma ett skyndsamt antagande av en gemensam ståndpunkt av rådet och därmed undvika ytterligare onödiga dröjsmål.

4.  Europaparlamentet anser att rådets ståndpunkt för en enkel konsolidering av de tre befintliga rättsliga grunderna för utredningar inom ramen för Olaf inte är ett godtagbart argument för att inte omedelbart inleda förhandlingarna om förordning (EG) nr 1073/1999 eftersom en enkel konsolidering inte kommer att förbättra regelverket för bedrägeribekämpningsutredningar inom ramen för Olaf och därmed innebär en betydande tidsförlust när det gäller att öka insatserna i kampen mot bedrägeri. Parlamentet anser därför att en omarbetning bör göras av EU:s lagstiftning om bedrägeribekämpning, däribland förordningarna (EG) nr 1073/1999, (Euratom, EG) nr 2185/96 och (EG, Euratom) nr 2988/95, en omarbetning som bör bygga på den ändrade förordningen (EG) nr 1073/1999.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, de behöriga utskotten i medlemsstaternas parlament samt Europeiska revisionsrätten och nationella revisionsorgan i medlemsstaterna.

(1) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) Antagna texter, P6_TA(2008)0553.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2009Rättsligt meddelande