Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2687(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0626/2008

Teksty złożone :

B6-0626/2008

Debaty :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Głosowanie :

PV 18/12/2008 - 6.20

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0635

Teksty przyjęte
WORD 40k
Czwartek, 18 grudnia 2008 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wymogi rachunkowości dotyczące średnich przedsiębiorstw
P6_TA(2008)0635B6-0626/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wymogów rachunkowości dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności mikroprzedsiębiorstw

Parlament Europejski ,

–   uwzględniając art. 192 ust. 2 i 232 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem a Komisją z dnia 26 maja 2005 r.(1) ,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie uproszczonego otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu(2) ),

–   uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 czerwca 2008 r. zatytułowany "Najpierw myśl na małą skalę. Program "Small Business Act" dla Europy" (COM(2008)0394),

–   uwzględniając opinię Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych z dnia 10 lipca 2008 r. zatytułowaną "Zmniejszanie obciążeń administracyjnych; obszar priorytetowy prawo spółek / roczne sprawozdania finansowe ",

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/.../EWG zmieniajacej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do niektórych wymogów ujawniania informacji przez średnie przedsiębiorstwa oraz obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych(3) ,

–   uwzględniając oświadczenie Komisji w sprawie obowiązków średnich przedsiębiorstw w zakresie księgowości, złożone przed Parlamentem podczas sesji plenarnej w dniu 18 grudnia 2008 r.,

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że dotychczasowe zasady rachunkowości ustanowione w czwartej dyrektywie 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. opartej na art. 5 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie rocznej rachunkowości niektórych rodzajów przedsiębiorstw(4) (czwarta dyrektywa dotycząca prawa spółek) oraz w siódmej dyrektywie Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 opartej na art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych(5) (siódma dyrektywa dotycząca prawa spółek) są często bardzo uciążliwe dla małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności dla mikroprzedsiębiorstw (bardzo małych przedsiębiorstw),

B.   mając na uwadze, że Grupa Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń Administracyjnych, w swojej wyżej wymienionej opinii wezwała już Komisję do wyłączenia mikroprzedsiębiorstw z zakresu dyrektyw w sprawie rachunkowości,

1.   przypomina Komisji, że o ile spójny i zharmonizowany system rachunkowości w Unii Europejskiej sprzyja handlowi na rynku wewnętrznym, mikroprzedsiębiorstwa, np. drobni kupcy detaliczni lub przedsiębiorstwa rzemieślnicze, są nadmiernie obciążone przez dotychczasowe zasady rachunkowości, oraz że jeżeli przedsiębiorstwa te są aktywne głównie w jednym państwie członkowskim na szczeblu lokalnym lub regionalnym, to nie mają one transgranicznego wpływu na rynek wewnętrzny lub na konkurencję w UE, a zatem państwa członkowskie powinny mieć możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia tych przedsiębiorstw z ustawowych obowiązków w zakresie rachunkowości;

2.   wzywa Komisję do przedstawienia wniosku legislacyjnego umożliwiającego państwom członkowskim wyłączenie z zakresu stosowania dyrektyw czwartej i siódmej dotyczących prawa spółek przedsiębiorstw, które w oparciu o dane z bilansu nie przekraczają limitów dwóch z trzech następujących kryteriów:

   suma bilansowa: 500 000 EUR
   obrót netto: 1 000 000 EUR
   średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 10,
jeżeli działalność gospodarcza tych przedsiębiorstw prowadzona jest na szczeblu lokalnym lub regionalnym w jednym państwie członkowskim;

3.   wzywa Komisję, aby w celu pobudzenia uproszczenia i harmonizacji prawa spółek, a w szczególności zasad rachunkowości na rynku wewnętrznym, kontynuowała wysiłki w zakresie przeglądu dyrektyw czwartej i siódmej dotyczących prawa spółek oraz aby przedstawiła do końca 2009 r. jednolite europejskie ramy rachunkowości; przypomina Komisji, że jednolita norma zmniejszy obciążenia administracyjne dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw i zwiększy przejrzystość dla wszystkich odnośnych zainteresowanych podmiotów oraz że uproszczenie powinno zostać w znacznym stopniu pobudzone przez uporządkowane wprowadzenie formatu XBRL (Extensible Business Reporting Language) na szczeblu europejskim;

4.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.

(1) Dz.U. C 117 E z 18.5.2006, s. 125.
(2) Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0220.
(3) Teksty przyjęte P6_TA(2008)0631.
(4) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
(5) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2009Informacja prawna