Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2125(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0467/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0467/2008

Συζήτηση :

PV 18/12/2008 - 3
CRE 18/12/2008 - 3

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2008 - 6.22
CRE 18/12/2008 - 6.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0637

Κείμενα που εγκρίθηκαν
WORD 113k
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice)
P6_TA(2008)0637A6-0467/2008
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice) (2008/2125(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 192, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το έργο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την επεξεργασία νομικών δεδομένων (ηλεκτρονική δικαιοσύνη),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2008 με τίτλο "Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική σε θέματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης" (COM(2008)0329),

–   έχοντας υπόψη τις συνεχείς εργασίες που εκτελεί στον εν λόγω τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) στο Συμβούλιο της Ευρώπης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 39 και 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0467/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε το 2007 την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον τομέα της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα με τη δημιουργία ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι υπολογίζεται ότι 10 εκατομμύρια άτομα περίπου εμπλέκονται σε διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη προσφυγή στην τεχνολογία των πληροφοριών (ΤΠ) είναι θεμελιώδους σημασίας για να διασφαλιστεί η καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, και για να εξορθολογιστούν και να απλουστευθούν οι δικαστικές διαδικασίες, να μειωθούν οι διαδικαστικές προθεσμίες και το λειτουργικό κόστος των διασυνοριακών δικαστικών διαφορών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ευρύς και περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών στον τομέα της δικαιοσύνης και ότι ο ορισμός αυτός καλύπτει ορισμένα ζητήματα τα οποίο δεν συνδέονται κατ' ανάγκη με την έννοια της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης όπως αυτή ερμηνεύεται από την Επιτροπή στην προαναφερθείσα ανακοίνωσή της 30ης Μαΐου 2008 και από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική δικαιοσύνη,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν εφαρμοστούν ορθά, οι ΤΠ μπορεί να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας και αποτελεσματικότητας του δικαστικού και του νομοθετικού συστήματος της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την εσωτερική αγορά να ολοκληρώνεται όλο και περισσότερο και την αυξανομένη κινητικότητα στην Ευρώπη, οι ενδογενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει το διασυνοριακό δικαστικό σύστημα, όπως προβλήματα γλώσσας, αποστάσεις, και νομικά συστήματα με τα οποία οι διάδικοι δεν είναι εξοικειωμένοι, ενδέχεται να εμφανίζονται πιο συχνά ·λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν, ωστόσο, να αμβλυνθούν σε ορισμένο βαθμό μέσω της κατάλληλης εφαρμογής των ΤΠΕ, έτσι ώστε όχι μόνο να βελτιωθεί η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δικαιοσύνη, αλλά και να προωθηθεί η αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως τονίζεται στην έκθεση της CEPEJ σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα, η εφαρμογή των ηλεκτρονικών τεχνολογιών στη δικαιοσύνη δεν έχει πάντοτε θετικό αποτέλεσμα και ότι προκειμένου να υπάρξουν καλά αποτελέσματα, αυτή η εφαρμογή πρέπει να γίνει με θεσμικό και στρατηγικό τρόπο,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μακροπρόθεσμα, η χρήση των ΤΠ για την επίλυση και τη διευθέτηση των διαφορών θα απαιτήσει θεμελιώδεις αλλαγές στο δικονομικό δίκαιο και στον τρόπο με τον οποίο συλλαμβάνεται και εκπονείται η νομοθεσία, και ότι η αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκαιο και τη δικαιοσύνη θα απαιτήσει τη διασύνδεση των μητρώων (εμπορικών μητρώων και μητρώων επιχειρήσεων, κτηματολογίων και μητρώων διαθηκών, κ.α.)·λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξέφραζε πάντοτε ενδιαφέρον να καταστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη πιο συμβατή με τη χρήση ΤΠ, κατά την επεξεργασία νομοθεσίας για τις μικροδιαφορές, τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και τη διαμεσολάβηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των ΤΠ ενθαρρύνεται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής, διακίνησης και επίδοσης δικαστικών εγγράφων, της παροχής αποδείξεων και της εξέτασης αιτήσεων δικαστικής αρωγής και ότι, κατά συνέπεια, αντικατοπτρίζεται σε όλες τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσε ήδη να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης στον τομέα των ηλεκτρονικών πράξεων, της διαφάνειας στα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών και των αποδεικτικών στοιχείων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδέα της δημιουργίας πύλης/δικτύου ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ευπρόσδεκτη, αλλά ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να εξασφαλισθεί ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τόσο των πολιτών της ΕΕ όσο και των νομικών λειτουργών της ΕΕ και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη με την προσφορά διαφανών και εύκολων μέσων για την πρόσβαση στις πληροφορίες, και ότι με τον τρόπο αυτό πρέπει να διευκολυνθεί η σχέση μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των εθνικών δημόσιων αρχών και ότι τα θύματα εγκλημάτων, οι ύποπτοι και οι "χρήστες της δικαιοσύνης" γενικά πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από εργαλεία της δικαιοσύνης της ΕΕ στην καθημερινή ζωή τους· λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη ότι, για να είναι πραγματικά αποτελεσματική η πύλη ή το δίκτυο πρέπει να ενταχθεί ως πιλοτικό έργο στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 154 της Συνθήκης ΕΚ και να αναπτυχθεί από λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA) όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 (COM(2008)0583),

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς μόλις το 50% των ευρωπαίων πολιτών έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, η ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης θα πρέπει να συμβαδίζει με την απόλυτη τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της ισονομίας και της δημοσιότητας και θα πρέπει να έχει χαρακτήρα, τουλάχιστον κατά τη μεταβατική περίοδο, συμπληρωματικό και προαιρετικό των πρακτικών που ακολουθούνται μέχρι σήμερα στα κράτη μέλη,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπάρχουσες διαδικτυακές πύλες είναι πρωτόγονες, βρίθουν αταξινομήτων πληροφοριών και δεν είναι φιλικές προς τον χρήστη· λαμβάνοντας δε υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι διαπρεπέστεροι ειδικοί του τομέα των ΤΠ προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες, στα ηλεκτρονικά συστήματα και στα μητρώα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τη δικαιοσύνη με διαφοροποιημένη πρόσβαση για το δικαστικό σώμα και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους νομικούς και λοιπούς επαγγελματίες και τους πολίτες πρέπει να παράσχει ένα σύστημα διαχείρισης της ταυτότητας με διαχωρισμό του χώρου των πολιτών από το χώρο των επαγγελματιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι είναι θεμελιώδες να αναπτυχθεί περαιτέρω και να βελτιωθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, το επίκεντρο θα πρέπει για πρώτη φορά να είναι η πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη του στόχου της δημιουργίας ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης επιβραδύνεται σε κάποιο βαθμό από τον μικρό αριθμό δικαστικών αρχών που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δικαστική κατάρτιση στην ΕΕ και ότι τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ευρεία διάδοση μιας ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας η οποία αποτελεί τη βάση για τον μελλοντικό ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν οι σημαντικές διαφορές στη γνώση του κοινοτικού δικαίου μεταξύ των δικαστών των διαφόρων κρατών μελών, όπως τονίστηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με το ρόλο του εθνικού δικαστή στο ευρωπαϊκό δικαστικό σύστημα(1) ,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αρχίζουν να αντιμετωπίζονται χωρίς καθυστέρηση βασικά θέματα στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της γλώσσας,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί Δικαιοσύνης έχουν εγκρίνει αποκεντρωμένη προσέγγιση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με κάποιο κεντρικό συντονισμό, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντας παράλληλα την ανεξάρτητη λειτουργία των εθνικών συστημάτων και αποφεύγοντας τον φόρτο που είναι συνυφασμένος με τη δημιουργία ενός νέου κεντρικού κοινοτικού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη ήδη συμμετέχουν σε δραστηριότητες διμερούς συνεργασίας ·λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έχει αποφανθεί ότι οι πρωτοβουλίες στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης δεν θα πρέπει να είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη και ότι τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να εισαγάγουν νέα εθνικά συστήματα ή να αλλάξουν θεμελιωδώς τα υφιστάμενα,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία πληροφοριών έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της διεθνικής εγκληματικότητας, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, για παράδειγμα, από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τις προεκτάσεις του, και ότι πρέπει να αξιοποιηθεί στο ακέραιο η χρήση της υψηλής τεχνολογίας στην πρόληψη και καταπολέμηση της διεθνικής εγκληματικότητας και ότι έργα όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικών Μητρώων πρέπει να λάβουν τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη, μεταξύ άλλων και από οικονομική άποψη,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον σύστημα συγκέντρωσης στοιχείων για ποινικές υποθέσεις σε άλλα κράτη μέλη εξακολουθεί να βασίζεται στους βραδυκίνητους και αναποτελεσματικούς μηχανισμούς που προσφέρονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας βοήθειας σε ποινικά ζητήματα και ότι, όπου ενδείκνυται και μόνο στις περιπτώσεις που δεν παραβλάπτεται η νομική θέση του μάρτυρα, η χρήση τεχνολογικών εργαλείων όπως η βιντεο-διάσκεψη πρόκειται να αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου στην λήψη μαρτυριών εξ αποστάσεως,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης συνεπάγεται επίσης την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διαδικαστικών διασφαλίσεων των πολιτών της ΕΕ και ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα προστασίας δεδομένων,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νομοθετικά μέτρα που αποβλέπουν στην αύξηση των γνώσεων για την ποινική δικαιοσύνη πρέπει να συνοδεύονται από τη διάθεση των εν λόγω γνώσεων στο Διαδίκτυο,

1.   επικροτεί τα σχέδια της Επιτροπής, ειδικότερα την πρόταση για την προώθηση ευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας (EIF) στο πλαίσιο του προγράμματος IDABC και τις τρέχουσες εργασίες για την ηλεκτρονική υπογραφή και την ηλεκτρονική ταυτότητα·

2.   καλεί την Επιτροπή να συμπληρώσει τον ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας με ένα χώρο ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, με τα εξής μέτρα:

   α) ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου ηλεκτρονικής δικαιοσύνης·
   β) σαφής διάκριση των θεμάτων που εμπίπτουν στην δράση της ΕΕ, για παράδειγμα με χρήση διαφορετικού ορισμού ή με την πρόθεση του όρου "ΕΕ" μαζί τον όρο "ηλεκτρονική δικαιοσύνη" ώστε να αναφέρεται στην "ηλεκτρονική δικαιοσύνη της ΕΕ" ή στη "δικαιοσύνη-ΕΕ'·
   γ) υλοποίηση της πύλης/του δικτύου ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, που πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο των πολιτών της ΕΕ όσο και των νομικών λειτουργών της και να εξασφαλίζει ότι είναι διαθέσιμα διαφανή και εύκολα μέσα για την πρόσβαση στις πληροφορίες, με αξιοποίηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων όπως προβλέπονται με το άρθρο 154 της Συνθήκης ΕΚ και με ανάπτυξη λύσεων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις·
   δ) ευρεία χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας·
   ε) πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού των νέων τεχνολογιών για την πρόληψη και καταπολέμηση της διεθνικής εγκληματικότητας·
   στ) ενίσχυση και παροχή, χωρίς καθυστέρηση, εργαλείων για την καλύτερη λήψη μαρτυριών σε άλλα κράτη μέλη, όπως είναι η βιντεοδιάσκεψη·
   ζ) ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των διαδικαστικών διασφαλίσεων στις ποινικές διαδικασίες και της προστασίας των δεδομένων, ως αναπόσπαστο μέρος της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την ΕΕ-δικαιοσύνη·

3.   φρονεί ότι το έργο των κοινοτικών οργάνων πρέπει να εστιάζεται περισσότερο στον πολίτη·

4.   μολονότι επιδοκιμάζει τον ενθουσιασμό των κρατών μελών για την κατάρτιση διμερών σχεδίων που θα μπορούσαν αργότερα να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα κράτη μέλη και να καταλήξουν, συνεπώς, στα καλύτερα αποτελέσματα για την ΕΕ στο σύνολό της, προειδοποιεί για τον πιθανό κατακερματισμένο αντίκτυπο μιας τέτοιου είδους προσέγγισης, και ελπίζει ότι θα αποτραπεί η εν λόγω κατάσταση·

5.   καλεί την Επιτροπή να προσδώσει την αναγκαία προσοχή στην ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης για το δικαστικό σώμα στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης·

6.   επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών·

7.   θεωρεί ότι η ζητούμενη πρόταση δεν έχει χρηματοοικονομικές επιπτώσεις·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις συνοδευτικές λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0352.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1 (όσον αφορά τη μορφή και το πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού που πρέπει να εγκριθεί)

Λόγω μη ύπαρξης ψηφίσματος του Συμβουλίου σχετικά με σχέδιο δράσης στην υλοποίηση του οποίου θα συμμετάσχει η Επιτροπή, ζητείται από την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να αποτελείται από σειρά χωριστών δράσεων όπως εκτίθεται λεπτομερώς κατωτέρω, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να καταλήξουν σε νομοθετικές προτάσεις όπως, για παράδειγμα, για διοικητική συνεργασία βάσει του άρθρου 66 της Συνθήκης ΕΚ, άλλες σε συστάσεις, και άλλες σε διοικητικές πράξεις και αποφάσεις.

(Συγκεκριμένη δράση για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης). Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι φυσικά να εφοδιαστεί κάθε δικαστική αρχή στην ΕΕ με ηλεκτρονικό υπολογιστή, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύνδεση στο Διαδίκτυο. Τούτο ενδέχεται να θεωρείται αυτονόητο αλλά δυστυχώς δεν είναι: σε πολλές περιπτώσεις: οι δικαστικές αρχές δεν διαθέτουν το απαραίτητο αυτό εργαλείο ή, όταν το διαθέτουν, δεν μπορούν ή δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Η κατάσταση αυτή πρέπει να διορθωθεί.

(Σαφής προσδιορισμός του πεδίου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης). Προκειμένου να αποφευχθούν παρεξηγήσεις, θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστούν σαφώς τα θέματα που καλύπτονται από τη δράση της ΕΕ, για παράδειγμα με χρήση διαφορετικού ορισμού ή με πρόθεση του όρου ΕΕ στον όρο " ηλεκτρονική δικαιοσύνη" ώστε να αναφέρεται στην "ηλεκτρονική δικαιοσύνη της ΕΕ" ή στη "δικαιοσύνη-ΕΕ.

Σύσταση 2 (όσον αφορά το ελάχιστο περιεχόμενο του μηχανισμού που πρέπει να εγκριθεί)

Το σχέδιο δράσης πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τις εξής δράσεις:

1.  Σχέδιο Δράσης ΕΕ-δικαιοσύνης

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και να αυξηθεί η συνεργασία και η συνέπεια, η Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο πρέπει να καταρτίσουν Σχέδιο Δράσης για την ΕΕ-δικαιοσύνη, προσανατολισμένο στις ανάγκες των πολιτών και των νομικών, που να προτείνει μια στρατηγική για τη βέλτιστη υλοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Από την σκοπιά αυτή, τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν υπεύθυνα (σύμφωνα με άρθρο 10 της Συνθήκης ΕΚ) δεσμευόμενα να ειδοποιούν οι μεν τους δε για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της νεοθεσπιζόμενης νομοθεσίας, όπως ήδη συμβαίνει τηρουμένων των αναλογιών στην εσωτερική αγορά με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς. Ταυτόχρονα, και παρά το γεγονός ότι οιοδήποτε μέτρο αποβλέπει στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης των πληροφοριών είναι ευπρόσδεκτο, πρέπει να δοθεί προσοχή στον σαφή ορισμό και την παράκαμψη της χρήσης συστημάτων αυτόματης μετάφρασης, δεδομένου ότι τα συστήματα αυτά παράγουν ορισμένες φορές "μεταφράσεις" που μπορούν να αποδειχτούν παραπλανητικές.

2.  Δράση για μελλοντικώς βιώσιμη νομοθεσία

Η Επιτροπή οφείλει να συγκροτήσει κατάλληλο μηχανισμό για να διασφαλίσει ότι όλη η μελλοντική νομοθεσία στον τομέα του αστικού δικαίου είναι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε επιγραμμικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να ληφθούν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι η προτεινόμενη ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία να μπορεί να συσταθεί με τη χρήση επιγραμμικών εφαρμογών και ότι προτάσεις για την αναγνώριση μέσων όπως αυτά που αφορούν τη νομική προστασία ενηλίκων καθώς και άλλες αυθεντικές πράξεις προσαρμόζονται για επιγραμμική χρήση. Κατά συνέπεια, όταν συντάσσονται προτάσεις οι οποίες προβλέπουν έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν από τους πολίτες, τα έντυπα θα πρέπει να σχεδιάζονται και να μορφοποιούνται εξαρχής για ηλεκτρονική χρήση και να διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών. Πρέπει να αναληφθεί δράση για να μειωθεί στο ελάχιστο η ανάγκη παρεμβολής ελεύθερου κειμένου στα έντυπα και να διασφαλιστεί ότι, όταν απαιτείται, παρέχεται επιγραμμική βοήθεια σε όλες τις επίσημες γλώσσες και διατίθενται ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετάφρασης. Ομοίως, όταν υπάρχει ανάγκη για επίδοση δικαστικών εγγράφων, πρέπει να προβλέπονται μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έγγραφα είναι δυνατό να επιδοθούν και να πραγματοποιείται επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να υπάρχουν ρυθμίσεις για ηλεκτρονική υπογραφή και, όταν υπάρχει ανάγκη για προφορική μαρτυρία, να ενθαρρύνεται η χρήση βιντεοδιασκέψεων.

Όλες οι μελλοντικές προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν αιτιολογημένη δήλωση της Επιτροπής ότι διενεργήθηκε έλεγχος αναφορικά με τη συμβατότητά τους προς την ηλεκτρονική δικαιοσύνη.

Η Επιτροπή πρέπει να διενεργήσει λεπτομερή έλεγχο όλης της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα του αστικού δικαίου και να προτείνει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται προκειμένου η ισχύουσα νομοθεσία να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται να εξετάσει κατά προτεραιότητα την ευρωπαϊκή διαδικασία σχετικά με τις μικροδιαφορές, τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ) έτσι ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να έχουν άμεση επιγραμμική πρόσβαση σε αυτές. Ομοίως, πρέπει να αναθεωρηθούν ο κανονισμός σχετικά με την επίδοση πράξεων(1) και ο κανονισμός σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα στον τομέα του αστικού δικαίου(2) . Στόχος είναι η δημιουργία μιας δέσμης αποτελεσματικών και απλών μέσων για τους απλούς πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις, τα οποία μέσα να είναι χρήσιμα και εύχρηστα, και όχι ένα σύστημα το οποίο ευνοεί εμπορικούς διαδίκους που εμπλέκονται σε μαζικές αγωγές.

3.  Δράση στον τομέα της πολιτικής δικονομίας

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να υποβάλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη μεταρρύθμιση και την εναρμόνιση του δικονομικού δικαίου και του δικαίου περί αποδεικτικών στοιχείων σε διασυνοριακές υποθέσεις και υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του Δικαστηρίου, σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών. Στόχος θα πρέπει να είναι απλούστερες, οικονομικότερες, και ταχύτερες αστικές διαδικασίες σε διασυνοριακές υποθέσεις

4.  Δράση στους τομείς του ενοχικού δικαίου και του δικαίου σε θέματα προστασίας των καταναλωτών

Εδώ, η έμφαση πρέπει να δοθεί στην προληπτική νομοθεσία προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και απλότητα και να αποτρέπονται παγίδες, προβλήματα και δαπάνες που προκύπτουν ιδίως μέσω του διεθνούς δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την τυποποίηση των όρων και συνθηκών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τελικά, τούτο θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου να προσφέρουν ένα απλό μέσο με το οποίο οι καταναλωτές (ή άλλοι έμποροι) θα μπορούν να δέχονται την εφαρμογή του πρότυπου ευρωπαϊκού ενοχικού δικαίου στις συναλλαγές τους. Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με ένα επιγραμμικό σύστημα παραπόνων και πρόσβαση σε μια εγκεκριμένη επιγραμμική εναλλακτική επίλυση διαφορών.

5.  Δράση στον τομέα των γλωσσών, της πολυγλωσσίας και της διαλειτουργικότητας

Θα πρέπει να εγκαινιαστεί ένα πρόγραμμα για να εξεταστεί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να παρασχεθούν επιγραμμικά μέσα μετάφρασης για τις ευρωπαϊκές διαδικτυακές πύλες της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Παράλληλα, πρέπει να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας για την απλοποίηση και τυποποίηση της ορολογίας. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να παράσχει μια βάση δεδομένων μεταφραστών και διερμηνέων νομικών θεμάτων.

6.  Δράση στον τομέα των διαδικτυακών πυλών της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Όλες οι παραπάνω δράσεις θα πρέπει να τροφοδοτήσουν μια μονάδα συντονισμού και διαχείρισης η οποία θα είναι υπεύθυνη και για τον συντονισμό των συνεισφορών των διαφόρων κρατών μελών και για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας αυτών.

Η ομάδα συντονισμού και διαχείρισης θα πρέπει να είναι υπεύθυνη και για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία της πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης η οποία θα πρέπει να παράσχει χώρους για πολίτες, επαγγελματίες του νομικού τομέα και τους δικαστικούς και δημοσίους υπαλλήλους, και να υποβάλλει έκθεση στον αρμόδιο Επίτροπο για θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, να εκπονηθούν μελέτες σκοπιμότητας για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών σε νομικό πλαίσιο, την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα εθνικά μητρώα (μητρώα αφερεγγυότητας, κτηματολόγια, εμπορικά μητρώα κλπ,) ενώ και η δημιουργία ασφαλούς δικτύου θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν (πριν από το 2009-2010), λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί από το Συμβούλιο (διασύνδεση μητρώων αφερεγγυότητας, πιθανή συνεργασία με την EULIS και το EBR). Η μελέτη σκοπιμότητας για μια εικονική πλατφόρμα ανταλλαγών θα πρέπει να ξεκινήσει το 2011. Οι μελέτες σκοπιμότητας θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες δημοσιότητας και πρόσβασης στις πληροφορίες οι οποίοι προβλέπονται σε κάθε κράτος μέλος για την εγγύηση της προστασίας των δεδομένων και τη νομική ασφάλεια των πληροφοριών.

Κατά την εκπόνηση των εν λόγω μελετών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το έργο που έχει επιτελέσει ήδη στον τομέα ο κλάδος των συμβολαιογράφων (αναγνώριση υπογραφών, ηλεκτρονικές συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, μητρώα διαθηκών, κ.λπ.). Στόχος είναι να διασφαλιστούν ασφαλή και εύχρηστα εργαλεία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τον δικαστικό κλάδο και τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση της δικαιοσύνης.

a)  Η διαδικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης για τους πολίτες

Η πολύγλωσση αυτή πύλη θα πρέπει να σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχεται κάθε βοήθεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ζητούν δικαστική συνδρομή και αρχικές νομικές συμβουλές σχετικά με διασυνοριακά νομικά προβλήματα.

Πέρα από την πρόσβαση σε νομικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά νομικά μέσα (μικροδιαφορές, εντάλματα πληρωμής), επιγραμμικά συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (συμπεριλαμβανομένου του SOLVIT) και διαμεσολαβητές, η εν λόγω διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να ενσωματώνει ευφυή συστήματα σχεδιασμένα για τη συνδρομή των πολιτών που αναζητούν πληροφόρηση για την αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων. Τα εν λόγω συστήματα θα πρέπει να βοηθούν τους πολίτες προκειμένου α) να βρίσκουν δικηγόρο σε άλλο κράτος μέλος ο οποίος να ομιλεί τη γλώσσα τους (δικηγόρο, συμβολαιογράφο, νομικό σύμβουλο, κ.λπ., και να εξηγούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους), β) να εντοπίζουν τι είδους νομική συνδρομή είναι ενδεχομένως διαθέσιμη, γ) να διαπιστώνουν σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν προκειμένου να τηρηθούν ορισμένες τυπικές διαδικασίες στα διάφορα κράτη μέλη (π.χ., για την ίδρυση εταιρείας, την τήρηση λογιστικών βιβλίων, τη σύνταξη διαθήκης, την αγοροπωλησία οικιών, κ.λπ.). Θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να παρέχουν οδηγίες σχετικά με τη φύση του προβλήματος, τις διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν κ.λπ.

Όποτε είναι δυνατόν, θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν αρχικές νομικές συμβουλές μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και υπό την επίβλεψη των εθνικών επαγγελματικών φορέων. Τουλάχιστον, θα πρέπει να διατίθενται κατάλογοι δικηγόρων, συμβολαιογράφων, κλητήρων και αρμοδίων για την επίδοση εγγράφων, ορκωτών λογιστών, πιστοποιημένων εθνικών εμπειρογνωμόνων, ορκωτών μεταφραστών και διερμηνέων σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και σύνδεσμοι προς τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς. Θα πρέπει να διατίθενται επίσης απλοί οδηγοί σχετικά με τα νομικά συστήματα κάθε κράτους μέλους.

Θα πρέπει να είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση σε επείγουσα νομική αρωγή και στην αστυνομία.

Επιπλέον, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να προσφέρει πρόσβαση στα διάφορα μητρώα και να επιτρέπει τη δημοσίευση των εθνικών επισήμων κοινοποιήσεων.

β)  Η ασφαλής διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής εφημερίδας

Η εν λόγω διαδικτυακή πύλη πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο οι δικαστές, οι υπάλληλοι των δικαστηρίων, οι υπάλληλοι των εθνικών υπουργείων Δικαιοσύνης και οι δικηγόροι, ενώ η ασφάλεια θα είναι εγγυημένη λόγω των διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης.

Εκτός από την παροχή πρόσβασης σε νομικές και νομοθετικές βάσεις δεδομένων και το πληρέστερο δυνατό φάσμα εθνικών μητρώων, θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία, τις βιντεοδιασκέψεις και την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ δικαστηρίων και μεταξύ δικαστηρίων και διαδίκων (απομάκρυνση των διαδικασιών από υλικούς περιορισμούς). Για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει επίσης να καθιστά δυνατή την επαλήθευση των ηλεκτρονικών υπογραφών και να προβλέπει κατάλληλα συστήματα επαλήθευσης.

Επίσης, η διαδικτυακή πύλη θα πρέπει να προσφέρει μέσα για την ανταλλαγή πληροφοριών για άτομα που, επί παραδείγματι, δεν επιτρέπεται να εργάζονται με παιδιά ή να αναλαμβάνουν καθήκοντα διευθυντών εταιρειών.

Οι σύνδεσμοι των Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου Αστικών και Εμπορικών Υποθέσεων στα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης με τη συμβολή τους στη σύλληψη και στο σχεδιασμό των μελλοντικών πυλών, συμπεριλαμβανομένης της πύλης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης για τους πολίτες, ως μέρους της κοινοτικής πολιτικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, σχεδιασμένη ειδικά για να παράσχει άμεση πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Ως πρώτο βήμα, οι ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο των Υπουργείων Δικαιοσύνης των κρατών μελών θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύνδεση με την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.

Η πύλη πρέπει να παρέχει στους πολίτες της ΕΕ πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης των κρατών μελών, ιδίως δε όσον αφορά τα δικαιώματά τους να αποκτούν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με σε ποια αρχή να απευθύνονται και πως, πώς να αποκτούν έντυπα, σχετικά με τη νομική βοήθεια και με καταλόγους δικηγόρων οι οποίοι είναι σε θέση να συναλλάσσονται με αλλοδαπούς πελάτες. Η πύλη θα πρέπει επίσης να προσφέρει στους νομικούς λειτουργούς πρόσβαση στην νομοθεσία της ΕΕ και τη σχετική νομοθεσία των κρατών μελών. Ήδη, οι ιστοθέσεις της Ευρωπαϊκής Δικαστικής Κατάρτισης (EJT), του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (EJN) για θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Κατάρτισης (EJTN) και άλλες προσφέρουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και είναι δύσκολο να εντοπισθούν. Πρέπει επίσης να γίνονται διαθέσιμες οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Όλες αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε άμεση επικοινωνία και εκτός επικοινωνίας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε μηχανισμούς συγχρονισμού που να προσφέρουν ενημερωμένες πληροφορίες (RSS-feed).

7.  Δικαστική κατάρτιση

Προκειμένου να διαδοθεί η ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα και να φτάσει σε όσο το δυνατό περισσότερες δικαστικές αρχές από την πρώτη στιγμή που προσχωρούν στο δικαστικό σώμα, πρέπει να καταρτιστεί μια "συλλογή άμεσης ανάγκης" με τη μορφή CD ή "κλειδιού" USB, που να περιέχει τη Συνθήκη ΕΕ, τη Συνθήκη ΕΚ καθώς και βασικά κείμενα σχετικά με τη δικαστική συνεργασία, μαζί με πληροφορίες για τα δικαστικά συστήματα άλλων κρατών μελών, που να προσφέρεται σε οποιαδήποτε νεοδιοριζόμενη δικαστική αρχή. Πρέπει επίσης να υπάρξει προβληματισμός όσον αφορά εκδόσεις της ΕΕ που απευθύνονται στους πολίτες και παρέχουν πρακτικές πληροφορίες για τη δικαστική συνεργασία στην ΕΕ και για τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης άλλων κρατών μελών. Εκτός αυτού, τα ηλεκτρονικά εργαλεία κατάρτισης που προσφέρονται από το EJTN, το οποίο αντιπροσωπεύει σχολές δικαστικής κατάρτισης από ολόκληρη την ΕΕ, πρέπει να τύχουν της κατάλληλης προσοχής και στήριξης από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

8.  Πρόληψη και καταπολέμηση της διεθνικής εγκληματικότητας

Μέχρι στιγμής, η σημαντικότερη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Ποινικά Μητρώα. Για να είναι αποτελεσματικό, το σύστημα αυτό πρέπει να υποστηρίζεται από μια ηλεκτρονική δομή ικανή να διασυνδέει όλα τα εθνικά ποινικά μητρώα(3) η οποία πρέπει να δημιουργηθεί το ταχύτερο δυνατό. Μια άλλη σχετική εφαρμογή της τεχνολογίας πληροφοριών στον τομέα της δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας είναι το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), μια μεγάλης κλίμακας βάση δεδομένων που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται με πολλούς τρόπους, μεταξύ των οποίων, με διαβίβαση, κατά ασφαλή και ταχύτατο τρόπο, Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης. Όπως εκφράζεται στη θέση του Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008(4) , η Eurojust είναι βασικός παράγοντας στην καταπολέμηση της διεθνικής εγκληματικότητας σε επίπεδο ΕΕ. Η δράση συντονισμού της είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση σοβαρών φαινομένων εγκληματικότητας στα οποία όλο και περισσότερο χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα. Χάρη επίσης στο καινοτόμο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων του (το σύστημα E-POC), ο αριθμός των υποθέσεων που διεκπεραίωσε η Eurojust το 2008 έφτασε το συμβολικό όριο των 1000. Τα παραδείγματα αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να χρηματοδοτηθούν από πόρους της ΕΕ.

9.  Βιντεοδιάσκεψη

Σε ορισμένα κράτη μέλη είναι πολύ διαδεδομένη η χρήση βιντεοδιασκέψεων στις ποινικές διαδικασίες. Επιτρέπει να λαμβάνονται στοιχεία με λήψη των καταθέσεων των κατηγορουμένων, μαρτύρων ή εμπειρογνωμόνων χωρίς αυτοί να είναι υλικά παρόντες και ταυτόχρονα προσφέρει επαρκή προστασία σε όσους χρειάζονται προστασία. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 2000 για την αλληλοβοήθεια σε ποινικά θέματα προβλέπει κανόνες για την ακρόαση μαρτύρων, κατηγορουμένων και εμπειρογνωμόνων με βιντεοδιάσκεψη. Η σύμβαση έχει πλέον κυρωθεί από 24 κράτη μέλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία κύρωσης το ταχύτερο δυνατόν. Δεν υπάρχουν ακόμη στατιστικά στοιχεία σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των βιντεοδιασκέψεων. Κατά τα φαινόμενα οι βιντεοδιασκέψεις δεν αξιοποιούνται πλήρως και ένας από τους λόγους είναι η έλλειψη της αναγκαίας ηλεκτρονικής υποστήριξης. Υποστήριξη και οικονομική συνδρομή από την ΕΕ πρέπει να προσφερθούν το ταχύτερο δυνατό.

10.  Ενίσχυση θεμελιωδών δικαιωμάτων και διαδικαστικών διασφαλίσεων

Η κάθε τεχνολογική πρόοδος είναι ευπρόσδεκτη εφόσον δεν δημιουργεί κίνδυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχοντας τούτο κατά νου, πρέπει κατά την εκπόνηση και την υλοποίηση της στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης να δοθεί προσοχή στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως των διαδικαστικών διασφαλίσεων και της προστασίας δεδομένων, ώστε να παρέχεται στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουν αποθηκεύσει και χρησιμοποιούν από κοινού οι αρμόδιες αρχές και να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα τους. Η ηλεκτρονική δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά χωρίς εναρμόνιση των διαδικαστικών διασφαλίσεων και κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των δεδομένων που θα εφαρμόζονται στη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σελ. 37).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σελ. 1).
(3) Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει το έργο αυτό και ελπίζει ότι θα υλοποιηθεί με συνεκτίμηση της θέσης του της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) (P6_TA(2008)0465).
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, του Βασιλείου της Σουηδίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας με σκοπό την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση της Eurojust και την τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0384).

Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου