Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 84kWORD 48k
Czwartek, 19 lutego 2009 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Udział Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym
P6_TA(2009)0068A6-0010/2009

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uczestnictwa Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym (2008/2179(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając rezolucję (92) 70 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 15 grudnia 1992 r. ustanawiającą Europejskie Obserwatorium Audiowizualne oraz rezolucję (97) 4 z dnia 20 marca 1997 r. potwierdzającą kontynuowanie prac Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, a także załączony do niej Statut Obserwatorium,

–   uwzględniając rezolucję (2000) 7 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 21 września 2000 r. dotyczącą poprawek do Statutu Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego,

–   uwzględniając decyzję Rady 1999/784/WE z dnia 22 listopada 1999 r. dotyczącą udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym(1) ,

–   uwzględniając decyzję nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007)(2) ,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie wdrożenia decyzji Rady nr 1999/784/WE z dnia 22 listopada 1999 r., zmienionej decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2239/2004/WE dotyczącą udziału Wspólnoty w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym (COM(2006)0835),

–   uwzględniając dyrektywę Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących świadczenia medialnych usług audiowizualnych (dyrektywa o medialnych usługach audiowizualnych)(3) ,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A6–0010/2009),

A.   mając na uwadze, że sektor audiowizualny zapewnia znaczący wkład w gospodarkę europejską opartą na kreatywności i wiedzy oraz odgrywa centralną rolę w promowaniu różnorodności kulturowej i pluralizmu w Unii Europejskiej,

B.   mając na uwadze, że konwergencja usług, sieci i urządzeń z dziedziny społeczeństwa informacyjnego i mediów zapewnia nowe wyzwania, jeżeli chodzi o dostosowanie istniejących ram prawnych określających prawa i obowiązki w różnych dziedzinach oraz oferuje nowe i liczne możliwości,

C.   mając na uwadze, że przejrzystość i dostępność rzetelnych i porównywalnych informacji z zakresu europejskiego rynku audiowizualnego może zwiększyć konkurencyjność podmiotów w tym sektorze, w szczególności MŚP, dzięki poprawie zrozumienia potencjału przemysłu, a także przynieść korzyści użytkownikom,

D.   mając na uwadze, że Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (zwane dalej Obserwatorium) wspiera tym samym konkurencyjność europejskiego przemysłu audiowizualnego poprzez gromadzenie i rozpowszechnianie szczegółowych informacji o sektorze audiowizualnym,

E.   mając na uwadze, że Obserwatorium zapewnia szeroki zakres produktów, w tym internetowych usług, publikacji i baz danych, które okazały się być bardzo wartościowe zarówno dla przemysłu, jak i decydentów politycznych na szczeblu krajowym i wspólnotowym,

F.   mając na uwadze, że działanie Wspólnoty na rzecz wspierania konkurencyjności przemysłu audiowizualnego przyczyni się do realizacji celów ustalonych w strategii lizbońskiej,

1.   uznaje, że Obserwatorium jest jedyną ogólnoeuropejską organizacją użytku publicznego, która zajmuje się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji na temat europejskiego przemysłu audiowizualnego i odgrywa istotną rolę dzięki dostarczaniu szczegółowych informacji na temat sektora zarówno podmiotom publicznym, jak i prywatnym w tej dziedzinie;

2.   podkreśla, że konwergencja usług, sieci i urządzeń z dziedziny społeczeństwa informacyjnego i mediów pociągnęła za sobą nowe wyzwania w zakresie badań w sektorze audiowizualnym, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w działalności Obserwatorium;

3.   ponownie przypomina, że multimedia i nowe technologie będą odgrywały coraz większą rolę w sektorze audiowizualnym oraz że Obserwatorium powinno, w odpowiednim czasie, wzmocnić swoje zdolności w zakresie podążania za tymi zmianami, tak aby dalej odgrywać istotną rolę w sektorze;

4.   podkreśla, że Obserwatorium powinno dysponować koniecznymi zasobami, aby móc dalej realizować powierzone mu cele i dotrzymywać kroku w zakresie najnowszych osiągnięć w dziedzinie multimediów i nowych technologii;

5.   wzywa Obserwatorium w związku z tym do objęcia swymi działaniami w szczególności najnowsze wyzwania będące wynikiem konwergencji mediów i nowymi osiągnięciami, zwracając szczególną uwagę na analizę wpływu digitalizacji na przemysł filmowy i audiowizualny ogólnie oraz analizę internetowych usług audiowizualnych, telewizji komórkowej i gier wideo;

6.   podkreśla znaczenie kontaktów i koordynacji z krajowymi organami regulacyjnymi i zainteresowanymi stronami w sektorze mediów audiowizualnych w celu zagwarantowania wartości dodanej;

7.   z zadowoleniem przyjmuje publikację Obserwatorium na temat praw autorskich i innych związanym z tym praw oraz proponuje, aby Obserwatorium regularnie zajmowało się tymi kwestiami i w miarę możliwości – w świetle konwencji UNESCO o różnorodności kulturowej(4) – rozszerzyło działalność, tak by objąć również kwestię podatków i prawa pracy w sektorze audiowizualnym w Europie;

8.   wzywa Obserwatorium, jako organ ekspercki, do przedstawienia sugestii i możliwości strategii politycznych, które mogłyby stanowić podstawę dla polityki europejskiej, uwzględniając najlepsze praktyki w dziedzinie mediów audiowizualnych w innych częściach świata oraz równoważne rozwiązania (np. Azja i Ameryka Północna);

9.   z zadowoleniem przyjmuje badanie przez Obserwatorium znaczenia utworów audiowizualnych z krajów trzecich na rynku europejskim i zaleca analizę rozwijających się modeli współpracy z partnerami z krajów trzecich w sprawie wdrażania konwencji UNESCO o różnorodności kulturowej oraz wyżej wymienionej dyrektywy o medialnych usługach audiowizualnych w odniesieniu do "utworów europejskich" na mocy art. 1(n) tej dyrektywy i z uwzględnieniem projektu pilotażowego "międzynarodowe media";

10.   odnotowuje różnice kulturowe pomiędzy państwami członkowskimi, które mogą pociągać za sobą różne koncepcje radzenia sobie ze szkodliwymi bądź obraźliwymi materiałami audiowizualnymi, w szczególności w odniesieniu do osób nieletnich, biorąc równocześnie pod uwagę minimalną harmonizację w dziedzinie ochrony nieletnich, określoną w dyrektywie o medialnych usługach audiowizualnych, oraz środki podjęte w ramach programu Bezpieczniejszy Internet Plus, którego celem jest promowanie bezpieczniejszego użytkowania Internetu i nowych technologii internetowych, w szczególności przez dzieci, oraz zwalczanie treści nielegalnych i niechcianych przez użytkowników końcowych;

11.   wzywa w związku z tym Obserwatorium do monitorowania różnych instrumentów (prawnych) i opracowania możliwości strategii politycznych;

12.   zachęca do szerszego rozpowszechniania publikacji Obserwatorium poprzez silniejszą politykę komunikacji, tak aby promować wiedzę na temat działalności tego organu;

13.   z zadowoleniem przyjmuje planowaną modernizację strony internetowej Obserwatorium, która powinna odzwierciedlać najnowsze i najwyższe standardy w dziedzinie multimediów i technologii, oraz popiera zaplanowane wysiłki mające na celu poprawę projektu strony i jej interaktywności, które sprawią, że będzie ona dostarczać większej ilości informacji i będzie bardziej przyjazna dla użytkownika;

14.   uważa, że mimo iż niektóre szczególne kwestie, takie jak umiejętność korzystania ze środków przekazu, nie znajdują się obecnie w zakresie działań Obserwatorium, należy rozważyć zajęcie się tymi kwestiami;

15.   zachęca Obserwatorium do dostarczania, we współpracy z jego członkami, większej ilości danych z zakresu dostępności konkretnych usług audiowizualnych służących pomocy osobom niepełnosprawnym, takich jak napisy, opis dźwiękowy i język migowy;

16.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również Radzie Europy oraz Europejskiemu Obserwatorium Audiowizualnemu.

(1) Dz.U. L 307 z 2.12.1999, s. 61.
(2) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12.
(3) Dz.U. L 298 z 17.10.1989, s. 23.
(4) Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego z 2005 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2009Informacja prawna