Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 70kWORD 35k
Neljapäev, 19. veebruar 2009 - Brüssel Lõplik väljaanne
Karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele ***I
P6_TA(2009)0069A6-0026/2009
Resolutsioon
 Terviktekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sätestatakse karistused ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele (KOM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament ,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0249);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 63 lõike 3 punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0143/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0026/2009),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku 4. veebruaril 2009. aastal muudetud kujul heaks(1) ;

2.   kiidab heaks lisatud ühisavalduse;

3.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0043.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. veebruaril 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded
P6_TC1-COD(2007)0094

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/52/EÜ) lõplikule kujule.)


Lisa

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus

Euroopa Parlament ja nõukogu deklareerivad, et käesoleva direktiivi artiklis 8 [endine artikkel 9] kokkulepitud alltöövõtu reeglid ei piira teisi sätteid selles valdkonnas tulevikus vastuvõetavates õigusaktides.

Viimane päevakajastamine: 22. detsember 2009Õigusalane teave