Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 103kWORD 55k
Čtvrtek 19. února 2009 - Brusel Konečné znění
Snížené sazby daně z přidané hodnoty *
P6_TA(2009)0072A6-0047/2009

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2009 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o snížené sazby daně z přidané hodnoty (KOM(2008)0428 – C6-0299/2008 – 2008/0143(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament ,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0428),

-   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0299/2008),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0047/2009),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4
(4)  V tomto sdělení byl vyvozen závěr, že různé sazby DPH uplatňované na místně poskytované služby nepředstavují žádnou reálnou hrozbu pro bezproblémové fungování vnitřního trhu. Je proto vhodné všem členským státům umožnit, aby uplatňovaly snížené sazby DPH na takové služby, jako jsou služby s vysokým podílem lidské práce, na něž se vztahují přechodná ustanovení platná do konce roku 2010, služby související s bydlením a osobní péčí a restaurační služby. Tyto změny členským státům umožní uplatňovat snížené sazby DPH na renovaci a opravy s cílem zvýšit úsporu energie a energetickou účinnost .
(4)  V tomto sdělení byl vyvozen závěr, že různé sazby DPH uplatňované na místně poskytované služby nepředstavují žádné výrazné riziko pro bezproblémové fungování vnitřního trhu a mohou mít i pozitivní dopady v oblasti vytváření pracovních míst a boje proti šedé ekonomice . Je proto vhodné všem členským státům umožnit, aby uplatňovaly snížené sazby DPH na takové služby, jako jsou služby s vysokým podílem lidské práce, na něž se vztahují přechodná ustanovení platná do konce roku 2010, služby související s bydlením a osobní péčí a restaurační služby. Snížení sazeb DPH v těchto oblastech by mělo příznivé dopady, neboť by vedlo k reorganizaci mnoha odvětví služeb, ve kterých by se omezilo využívání nehlášené práce. Členské státy by měly poskytnout podnikům jednoznačné a dostupné pokyny o rozsahu uplatňování snížených sazeb DPH .
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4a (nový)
(4a)  Pokud jde o odvětví bydlení, tato směrnice také umožňuje členským státům uplatňovat snížené sazby DPH na renovaci a opravy s cílem zvýšit úspory energie a energetickou účinnost.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha – bod 5 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Příloha III – bod 11
5a) bod 11 se nahrazuje tímto:
"11) dodání zboží a poskytnutí služeb obvykle určených pro zemědělskou výrobu, včetně strojů, vyjma hmotného majetku jako jsou budovy;"
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Příloha III – bod 16
(16) poskytnutí služeb pohřebních ústavů nebo krematorií, jakož i dodání souvisejícího zboží;
(16) poskytnutí služeb pohřebních ústavů nebo krematorií, jakož i dodání souvisejícího zboží, jako jsou památníky, náhrobní kameny a jejich údržba.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice – pozměňující akt
Příloha – bod 7 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Příloha III – bod 18 a (nový)
18a) doplňuje se úvodní věta, která zní:
"dětské ošacení a dětská obuv;"
Poslední aktualizace: 22. prosince 2009Právní upozornění