Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2150(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0022/2009

Pateikti tekstai :

A6-0022/2009

Debatai :

PV 09/03/2009 - 21

Balsavimas :

PV 10/03/2009 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0088

Priimti tekstai
PDF 128kWORD 68k
Antradienis, 2009 m. kovo 10 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Komisijos veiksmų planas dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos
P6_TA(2009)0088A6-0022/2009

2009 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos veiksmų plano dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos (2008/2150(INI))

Europos Parlamentas ,

-   atsižvelgdamas į EB sutartį,

-   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2004 dėl "vieno bendro audito" modelio (ir pasiūlymo dėl Bendrijos vidaus kontrolės sistemos)(1) ,

-   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 15 d. Komisijos komunikatą dėl veiksmų plano dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos (COM(2005)0252),

-   atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 17 d. Komisijos komunikatą dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos veiksmų plano (COM(2006)0009),

-   atsižvelgdamas į Komisijos veiksmų plano dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos įgyvendinimo pirmąją pusmečio pažangos ataskaitą (SEC(2006)1009), paskelbtą 2006 m. liepos 19 d. atsižvelgiant į Parlamento 2006 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl 2004 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo(2) pateiktą prašymą,

-   atsižvelgdamas į Komisijos 2007 m. kovo 7 d. paskelbtą tarpinę pažangos ataskaitą (COM(2007)0086), kurioje aptariama pažanga ir paskelbtos kelios papildomos priemonės,

-   atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 27 d. Komisijos komunikatą "Komisijos Veiksmų plano dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos ataskaita" (COM(2008)0110) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbo dokumentą (SEC(2008)0259),

-   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 4 d. Komisijos komunikatą "Komisijos laimėjimų valdymo srityje 2007 m. apibendrinimas" (COM(2008)0338),

-   atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai dėl 2007 m. atlikto vidaus audito (COM(2008)0499),

-   atsižvelgdamas į Komisijos metinę ataskaitą biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai dėl tolesnių priemonių, susijusių su 2006 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimais (COM(2008)0629 ir COM(2008)0628) ir prie jų pridėtais Komisijos tarnybų darbo dokumentais (SEC(2008)2579 ir SEC(2008)2580),

-   atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų 2007 finansinių metų biudžeto panaudojimo metinę ataskaitą su institucijų atsakymais(3) ,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A6–0022/2009),

A.   kadangi pagal EB sutarties 274 straipsnį Komisija vykdo biudžetą savo pačios atsakomybe, atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus ir bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis,

B.   kadangi, kaip Komisija siūlo veiksmų plane dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos (veiksmų planas), vienas iš 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(4) (Finansinis reglamentas), iš dalies pakeisto 2006 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006(5) , principų yra veiksmingos vidaus kontrolės principas,

C.   kadangi veiksmingiausias būdas, kuriuo Komisija galėtų parodyti savo pasiryžimą laikytis skaidrumo ir patikimo finansų valdymo principų, būtų kiek įmanoma labiau remti priemones, kuriomis siekiama pagerinti finansų valdymo kokybę ir pelnyti teigiamą Europos Audito Rūmų (EAR) patikinimo pareiškimą (DAS)(6) ,

D.   kadangi Ekonomikos ir finansų (ECOFIN) taryba 2005 m. lapkričio 8 d. išvadų 5 dalyje teigia, kad labai svarbu pradėti taikyti integruotą vidaus kontrolės sistemą ir supaprastinti kontrolei taikomas teisės normas, ir prašo, kad Komisija įvertintų kontrolės priemonių sąnaudas pagal išlaidų sritis,

E.   kadangi siekdama strateginio tikslo – gauti teigiamą EAR DAS, Komisija 2006 m. sausio mėn. priėmė veiksmų planą, kurį rengiant atsižvelgta į EAR rekomendacijas(7) , Parlamento 2005 m. balandžio 12 d. rezoliuciją dėl 2003 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo(8) ir 2005 m. lapkričio 8 d. ECOFIN tarybos išvadas,

F.   kadangi veiksmų planu siekta pašalinti tuometinių Komisijos kontrolės struktūrų spragas ir nustatyta 16 sričių, kuriose iki 2007 m. pabaigos reikėjo įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į tai, kad finansinį Sąjungos valdymą būtina gerinti atidžiai stebint Komisijos ir valstybių narių vykdomą kontrolę,

G.   kadangi 2007 m. metinės ataskaitos 2 skyriaus 2.29 dalyje (dėl Komisijos vidaus kontrolės sistemos) EAR pažymi, kad 2007 m. Komisijos suvestinėje ataskaitoje gerai vertinama iki tos dienos padaryta pažanga įgyvendinant veiksmus, tačiau nurodoma, kad veiklos veiksmingumo mažinant operacijų klaidų lygį įrodymų dar negalima pateikti,

H.   kadangi, remiantis Komisijos atsakymu į EAR 2007 m. metinės ataskaitos 2.30 dalį, "veiksmų įgyvendinimas yra tęstinis procesas ir yra energingai vykdomas. Veiksmų poveikis yra tikrai vėlesnis už jų įgyvendinimą 2006 ir 2007 m., Pirmoji poveikio ataskaita bus pateikta 2009 m. pradžioje",

1.   palankiai vertina bendrą pažangą, padarytą rengiant veiksmų planą, ir tai, kad dauguma priemonių įgyvendintos ir dauguma veiksmų plane įvardytų spragų pašalintos;

2.   pabrėžia, kad Komisijos veiksmų plane numatyta veiksminga integruota vidaus kontrolė sudarys Komisijai ir valstybėms narėms sąlygas, atsižvelgiant į politinius tikslus ir Parlamento prioritetus, geriau vykdyti ES biudžetą;

3.   apgailestauja dėl to, kad šiais klausimais nekalbama aiškiai, ir ragina Komisiją nurodyti, kokiame etape kurdama integruotos vidaus kontrolės sistemą ji dabar esanti ir kada ji tikisi, kad priemonės, kurių buvo imtasi, turės apčiuopiamą ir teigiamą poveikį operacijų teisėtumui ir tvarkingumui;

4.   atkreipia dėmesį į 2009 m. vasario 4 d. Komisijos priimtą poveikio ataskaitą (COM(2009)0043) ir atsižvelgs į tą ataskaitą rezoliucijoje dėl 2007 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

5.   atkreipia dėmesį į Komisijos pastangas, bet apgailestauja dėl to, kad iki šiol ji negalėjo pateikti išsamių ir patikimų duomenų apie susigrąžintas sumas ir finansinius pataisymus dėl problemų, susijusių su valstybių narių duomenų teikimu; ragina Komisiją išspręsti šias su duomenų teikimu susijusias problemas ir tikisi, kad ji pateiks išsamų naujosios duomenų teikimo sistemos kūrimo ir taikymo tvarkaraštį;

6.   pažymi, kad veiksmų plano pasisekimas bus vertinamas pagal priemonių poveikį, pastebimą iš mažėjančio klaidų skaičiaus ir geriau EAR vertinimų kontrolės sistemų;

7.   tikisi, kad ši pažanga iš tiesų atsispindės EAR 2008 m. metinėje ataskaitoje;

8.   ragina Komisiją skaidriau atlikti veiksmų plano poveikio vertinimą ir visapusiškai prižiūrėti jo įgyvendinimą;

4, 10 ir 10N priemonės. Klaidų lygis arba priimtina klaidų rizika. Veiklos išlaidų ir kontrolės sistemos sąnaudų pusiausvyros analizė

9.   apgailestauja, kad, palyginti su nustatytu tvarkaraščiu, vėluojama įgyvendinti dvi šios kadencijos Parlamentui svarbiausias priemones;

10.   itin apgailestauja dėl to, kad dar neįgyvendinta veiksmų plano 4 priemonė, susijusi su tarpinstitucine iniciatyva dėl pagrindinių principų, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant toleruotiną operacijų riziką; pritaria EAR nuomonėje Nr. 4/2006(9) pateikiamam teiginiui, kad nors toleruotinas rizikos lygis yra gyvybiškai svarbi integruotos kontrolės sistemos sąvoka, dar neišsiaiškinta, kaip jį nustatyti;

11.   pabrėžia, kad 2005 m. metinės ataskaitos(10) 2.9 ir 2.10 dalyse EAR jau pabrėžė, jog diegiant integruotos vidaus kontrolės sistemą "vienas svarbiausių Komisijos priimtų tikslų yra kontrolės priemonių proporcingumas ir išlaidų efektyvumas";

12.   be to, primena, kad minėtosiose 2005 m. lapkričio 8 d. išvadose ECOFIN taryba teigė, kad Taryba, atsižvelgdama į Audito Rūmų nuomonę Nr. 2/2004, mano, kad ji turėtų susitarti su Europos Parlamentu dėl toleruotinos operacijų rizikos, atsižvelgdama į skirtingos politikos kontekste numatytos kontrolės kainą ir pranašumus bei atitinkamą išlaidų sumą;

13.   pažymi, kad 2007 m. metinės ataskaitos 2.42 dalies c punkte EAR rekomenduoja daryti pažangą svarstant toleruotinos rizikos sąvoką, o šios ataskaitos 1 skyriaus ("Patikinimo pareiškimas ir patvirtinanti informacija") 1.52 dalies c punkte teigiama, kad "pusiausvyra tarp sąnaudų ir atskirose išlaidų srityse išliekančios rizikos yra tokia svarbi, kad Europos Sąjungos piliečių vardu turėtų būti patvirtinta politiniu lygmeniu (t. y. tai turėtų padaryti biudžeto valdymo arba biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos)";

14.   ragina Komisiją skubiai priimti žadėtą komunikatą šiuo klausimu siekiant atnaujinti tarpinstitucines diskusijas dėl toleruotinos rizikos, kaip Parlamentas jau prašė savo 2007 m. balandžio 24 d. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijoje dėl 2005 finansinių metų(11) ir 2008 m. balandžio 22 d. biudžeto įvykdymo patvirtinimo rezoliucijoje dėl 2006 finansinių metų(12) ; ragina Komisiją visiškai atskleisti visuomenei, kokiais metodais nustatomas klaidų skaičius;

15.   todėl mano, kad Komisija, remdamasi kontrolės sistemų proporcingumo ir išlaidų efektyvumo principais (kainos ir kokybės santykiu), privalo įvertinti sąsają tarp išteklių, kuriuos ji gali panaudoti tam tikroje konkrečioje politikos srityje, ir tos išteklių dalies, kurią naudoja atitinkamų išlaidų sričių kontrolės sistemoms, kaip Parlamentas prašė rezoliucijoje dėl 2005 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

16.   primena Komisijai, kaip svarbu atlikti lyginamąjį tyrimą, kuris taptų vieninteliu pagrindu nustatyti toleruotiną rizikos lygį, ir perduoti jo rezultatus Parlamentui, Tarybai ir EAR;

17.   mano, kad kontrolės veikloje naudojamų išteklių ir šios kontrolės rezultato naudingumo santykis turi tapti pagrindiniu elementu, į kurį turėtų atsižvelgti EAR;

18.   pabrėžia labai svarbų EAR 2007 m. metinės ataskaitos 1.52 dalies d punkte pateiktą pastebėjimą, kad "jei schemos negalima tinkamai įgyvendinti nustačius priimtiną sąnaudų lygį esant toleruotinai rizikai, tokia schema turėtų būti iš naujo apsvarstyta";

19.   ragina Komisiją pateikti patikimą su 10 ir 10N priemonėmis susijusią informaciją apie kontrolės sistemų sąnaudas ir galimas supaprastinimo priemones, siekiant sėkmingiau rasti pusiausvyrą tarp kontrolės poreikio ir tikslo sumažinti administracinę naštą tiems, kurie prašo ES lėšų ir kurie jas gauna;

20.   primena savo ir Audito Rūmų nuomonę, kad sudėtingos ar neaiškios taisyklės ir sudėtingi teisiniai reikalavimai neigiamai veikia ES išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą; mano, kad supaprastinimo klausimas turi būti aptartas kaip svarbi kitos Finansinio reglamento reformos ir būsimo ES finansavimo programų teisinio pagrindo dalis;

1, 3, 3N, 5, 10, 10a, 11N, 13 ir 15 priemonės. Bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis poreikis

21.   pabrėžia, kad įgyvendinant 1, 3, 3N, 5, 10, 10a, 11N, 13 ir 15 priemones Komisija priklauso ir nuo bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis; pabrėžia, kad Parlamentas visiškai palaiko šias priemones, ir todėl ragina Komisiją išnaudoti visas turimas galimybes, kad jos būtų kuo greičiau visiškai įgyvendintos;

22.   primena minėtajame 2008 m. Komisijos komunikate (COM(2008)0110) pateikiamą teiginį, kad 1, 3, 3N, 5, 8 ir 13 priemonės baigtos;

23.   vis dėlto pažymi, kad iki šiol nežino, ar esama šį teiginį patvirtinančių dokumentų ar pareiškimų; todėl labai abejoja, ar šios priemonės baigtos, ar įgyvendintos ir ar turėjo poveikį veiksmų plano įgyvendinimo pažangai;

24.   ragina Audito Rūmus pateikti išsamesnių duomenų apie bendradarbiavimą su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis ir nurodyti, kada šis bendradarbiavimas turės akivaizdų teigiamą poveikį;

5 ir 13 priemonės. Skatinimas naudoti metinius apibendrinimus ir vadovybės deklaracijas

25.   palankiai vertina pirmą kartą 2008 m. vasario 15 d. valstybių narių pateiktus nacionaliniu lygiu atliktų auditų ir pateiktų deklaracijų metinius apibendrinimus, kurie yra didelis žingsnis siekiant gerinti ES lėšų valdymą; tačiau apgailestauja, kad trūksta skaidrumo šių metinių apibendrinimų, kurių Komisija neatsiuntė Parlamentui, klausimu;

26.   palankiai vertina nuo 2008 m. teikiamus metinius apibendrinimus ir struktūrinius fondus administruojančių generalinių direktoratų 2006 m. bei 2007 m. metinėse veiklos ataskaitose pateiktus vertinimus ir deklaracijas, bet anaiptol nemano, kad 5 ir 13 priemonės baigtos, nes Parlamentui pateikta nepakankamai informacijos;

27.   apgailestauja, kad Parlamentas iki šiol iš Komisijos negavo visos informacijos, susijusios su pirmųjų metinių apibendrinimų vertinimu ir lyginamąja analize;

28.   be to, pažymi, kad 2007 m. metinėje ataskaitoje EAR teigia, kad metiniai apibendrinimai pateikiami nevienoda forma, todėl kol kas jų negalima laikyti patikimu kontrolės sistemų veikimo ir veiksmingumo įvertinimu;

11N priemonė. Klaidų tipologijos parengimas ir jų ryšio su išieškojimais ir finansiniais pataisymais nustatymas

29.   apgailestauja, kad nepaisant nemažų Komisijos pastangų, anot EAR, Komisija negalėjo pateikti galutinių duomenų ar įrodyti, kad galiausiai pateikti duomenys aiškiai atitiks paskelbtas finansines ataskaitas;

30.   ragina Komisiją baigti įgyvendinti šią svarbią priemonę, kad būtų galima pagerinti atitiktį atskaitomybės reikalavimams ir valstybių narių pateikiamų duomenų tikslumą;

8N priemonė. Bendradarbiavimas su aukščiausiomis valstybių narių audito institucijomis ir nustatymas, kaip panaudoti jų darbą rengiant patikinimą

31.   pažymi, kad nepriklausomos aukščiausiosios audito institucijos, nors jos ir nėra vidaus kontrolės sistemos dalis, būdamos nacionalinių viešųjų išlaidų išorės auditorės, gali atlikti pagrindinį vaidmenį vykdant viešųjų lėšų auditą;

32.   visiškai palaiko Komisijos pradėtą bendradarbiavimą su kai kuriomis valstybių narių aukščiausiosiomis audito institucijomis ir ragina nuolat palaikyti su jomis ryšius siekiant nustatyti, kaip panaudoti jų darbą rengiant patikinimą dėl programų valstybėse narėse vykdymo;

33.   palankiai vertina Komisijos iniciatyvą sukurti struktūrišką metodą ryšiams su valstybių narių aukščiausiosiomis audito institucijomis palaikyti ir ragina Komisiją artimai bendradarbiaujant su EAR baigti įgyvendinti šią priemonę;

o
o   o

34.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) OL C 107, 2004 4 30, p. 1.
(2) OL L 340, 2006 12 6, p. 5.
(3) OL C 286, 2008 11 10, p. 1.
(4) OL L 248, 2002 9 16, p. 1
(5) OL L 390, 2006 12 30, p. 1.
(6) Prancūziško termino "Déclaration d'assurance" santrumpa.
(7) Nuomonė Nr. 2/2004 (OL C 107, 2004 4 30, p. 1) (Nuomonė dėl vadinamojo vieno bendro audito).
(8) OL L 196, 2005 7 27, p. 4.
(9) OL C 273, 2006 11 9, p. 2.
(10) OL C 263, 2006 10 31, p. 1.
(11) OL L 187, 2008 7 15, p. 25.
(12) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0133.

Atnaujinta: 2009 m. lapkričio 20 d.Teisinis pranešimas