Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2243(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0011/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0011/2009

Συζήτηση :

PV 09/03/2009 - 27

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0099

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 101kWORD 79k
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 και 2007
P6_TA(2009)0099A6-0011/2009

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις εκθέσεις επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 και 2007 (2008/2243(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2006 της 25ης Ιουνίου 2007 (COM(2007)0358) και την έκθεσή της επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2007 της 16ης Ιουνίου 2008 (COM(2008)0368),

-   έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2005 για τις κρατικές ενισχύσεις: Λιγότερες και καλύτερα στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις: οδικός χάρτης για τη μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009 (COM(2005)0107),

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 για τη μεταρρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009(1) ,

-   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας(2) ,

-   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ" εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία)(3) ,

-   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας(4) (κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων),

-   έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο 2007-2013(5) ,

-   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 σχετικά με τα τυποποιημένα έντυπα κοινοποίησης των ενισχύσεων(6) ,

-   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2006 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα(7) ,

-   έχοντας υπόψη το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία(8) ,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2006 σχετικά με τις τομεακές πτυχές του σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις: ενισχύσεις για την καινοτομία(9) ,

-   έχοντας υπόψη το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος(10) ,

-   έχοντας υπόψη τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις(11) ,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την παράταση ισχύος του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία(12) ,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων(13) ,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης(14) ,

-   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων(15) ,

-   έχοντας υπόψη τη δήλωση της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(16) ,

-   έχοντας υπόψη τις έρευνες της Επιτροπής στους κλάδους της ενέργειας και των τραπεζικών υπηρεσιών λιανικής,

-   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται κατ" εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003(17) ,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη μη επιβολή και τη μείωση των προστίμων σε υποθέσεις συμπράξεων (καρτέλ)(18) ,

-   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 2008 σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΚ (COM(2008)0165),

-   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2007 για τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0011/2009),

1.   χαιρετίζει τη δημοσίευση των εκθέσεων επί της πολιτικής ανταγωνισμού της Επιτροπής για το 2006 και το 2007·

2.   συνεχίζει να υποστηρίζει την ανάληψη ενός περισσότερο ενεργού ρόλου για το Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη της πολιτικής ανταγωνισμού μέσω της εισαγωγής της διαδικασίας συναπόφασης·

3.   συγχαίρει την Επιτροπή για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λειτουργίας των παράνομων ιδιαίτερης σοβαρότητας συμπράξεων και του πρωτοφανούς αριθμού προστίμων που επιβλήθηκαν στους παραβάτες·

4.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της αναθεώρησης, από την Επιτροπή, της λειτουργίας του κανονισμού (EK) αριθ. 1/2003(19) , να ενσωματώσουν τις αρχές σχετικά με την επιβολή προστίμων στον κανονισμό αριθ. 1/2003 και να βελτιώσουν περαιτέρω και να καταστήσουν σαφείς τις εν λόγω αρχές, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των γενικών νομικών αρχών·

5.   υποστηρίζει τη χρήση της αναθεωρημένης ανακοίνωσης και διαδικασίας επιείκειας με στόχο την ενθάρρυνση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των παράνομων ιδιαίτερης σοβαρότητας συμπράξεων·

6.   χαιρετίζει τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για τις αγωγές αποζημίωσης για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΚ αλλά συνιστά να προχωρήσει η μεταρρύθμιση με τρόπο που να διασφαλίζει ότι τα αρνητικά αποτελέσματα του συστήματος των ΗΠΑ δεν θα επαναληφθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

7.   ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει καλύτερη πληροφόρηση στις μελλοντικές της εκθέσεις σχετικά με το ρόλο και τη συμμετοχή στις υποθέσεις ανταγωνισμού του υπεύθυνου Συνδέσμου με τους Καταναλωτές·

8.   εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με την αποφυγή της κατάχρησης της ισχύος στην αγορά από τις μεγάλες επιχειρήσεις και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των επιπτώσεων στον ανταγωνισμό των σχέσεων ανισότητας μεταξύ των προμηθευτών, δηλαδή των παραγωγών τροφίμων και των λιανοπωλητών, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης· αναμένει την έκθεση της ομάδας εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την αγοραστική ισχύ·

9.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λειτουργία των καταχρηστικών πρακτικών στον κλάδο των υπηρεσιών, οι οποίες ενδέχεται να εμποδίζουν τις μικρές επιχειρήσεις από τη δυνατότητα υποβολής προσφορών για παροχή εργασιών· σημειώνει το πρόβλημα ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν ενίοτε τη δυνατότητα της εφαρμογής καθορισμένων τιμολογίων σε περιπτώσεις στις οποίες εξαρτώνται οικονομικά σχεδόν αποκλειστικά από έναν ή λίγους μεγάλους χρήστες των πόρων τους, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πώς μπορούν να οργανώνονται, να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμφωνίες σύμφωνες με τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού·

10.   καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εσωτερικές διαδικασίες της όσον αφορά την επιλογή θεμάτων για τις τομεακές έρευνες.

11.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη διεξαγωγή τομεακής έρευνας για την επιγραμμική διαφήμιση·

12.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση των πιθανών εθνικών διαφορών στην εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και των επακόλουθων πιθανών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού·

13.   επισημαίνει ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής καταγράφουν υψηλές επιδόσεις στις δραστηριότητές της στους εξής τρεις τομείς: πρόστιμα σε συμπράξεις για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, αριθμός των υποθέσεων συγκεντρώσεων που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή και αριθμός κρατικών ενισχύσεων που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προβεί σε επείγουσα επανεξέταση των πόρων προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διαθέτει επαρκές προσωπικό για να αντεπεξέλθει στον αυξανόμενο φόρτο εργασίας της·

14.   υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού όσον αφορά τις συγκεντρώσεις και τις εξαγορές πρέπει να αξιολογηθεί από την άποψη του συνόλου της εσωτερικής αγοράς και όχι μόνον ορισμένων μερών της·

15.   χαιρετίζει τις ενδείξεις στις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού για το 2006 και το 2007 για την αποτελεσματικότητα της αναδιάρθρωσης της μονάδας ελέγχου συγκεντρώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στους διάφορους τομείς με ενισχυμένες οικονομικές αναλύσεις και αξιολόγηση από ομοτίμους·

16.   χαιρετίζει την εξαγγελθείσα δρομολόγηση της επανεξέτασης του κανονισμού περί συγκεντρώσεων(20) · επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι ισχύουσες διατάξεις είναι ανεπαρκείς λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης ολοκλήρωσης και της πολυπλοκότητας των αγορών της ΕΕ και ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί επανεξέταση με στόχο μια συνεπή προσέγγιση στην αξιολόγηση των συγκρίσιμων διαδικασιών συγκέντρωσης·

17.   επισημαίνει το πρωτοφανές επίπεδο κοινοποιήσεων κρατικών ενισχύσεων και χαιρετίζει τη δημοσίευση του κανονισμού γενικής απαλλαγής κατά κατηγορίες που καλύπτει τις ενισχύσεις υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), τις ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη υπέρ των ΜΜΕ, τις ενισχύσεις για την απασχόληση, τις ενισχύσεις για την επαγγελματική κατάρτιση και τις περιφερειακές ενισχύσεις·

18.   χαιρετίζει, ιδίως, τη δυνατότητα επιδότησης των εργοδοτών όσον αφορά το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι εργαζόμενοί τους για τη φροντίδα των παιδιών και των γονέων·

19.   εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση της συγκέντρωσης της αγοράς και για τις συγκρούσεις συμφερόντων στο πλαίσιο του τομέα των τραπεζών· προειδοποιεί για τους πιθανούς παγκόσμιους κινδύνους για το χρηματοοικονομικό σύστημα που απορρέουν από τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη συγκέντρωση·

20.   χαιρετίζει την αναθεώρηση του πίνακα παρακολούθησης των κρατικών ενισχύσεων αλλά παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί σε αναλύσεις της αποτελεσματικότητας των κρατικών ενισχύσεων και συνιστά η αναθεώρηση του πίνακα παρακολούθησης να προσδιορίζει τα κράτη μέλη που δεν έχουν επιδιώξει αποτελεσματικά την επιστροφή των παρανόμων κρατικών ενισχύσεων·

21.   χαιρετίζει τη δημοσίευση των αναθεωρημένων κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που εγγυώνται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν υποστήριξη στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακά αποδοτική συμπαραγωγή ενέργειας, χορηγώντας λειτουργικές ενισχύσεις που καλύπτουν πλήρως τη διαφορά μεταξύ κόστους παραγωγής και αγοραίας τιμής·

22.   ανανεώνει την έκκλησή του για περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με τη διασαφήνιση των ισχυόντων κανόνων ανταγωνισμού και την πρακτική εφαρμογή τους σε σχέση με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις πολιτικές που επικρατούν στα κράτη μέλη·

23.   εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι καταναλωτές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να υφίστανται δυσανάλογες αυξήσεις τιμών και μια στρεβλωμένη αγορά ενέργειας, γεγονός που αναγνωρίστηκε ότι αποτελεί αποτέλεσμα της ανεπαρκούς λειτουργίας των ερευνών της Επιτροπής στον κλάδο· τονίζει και πάλι τη σημασία που έχει μια πλήρως ολοκληρωμένη και ορθώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας·

24.   στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να αναπτύξει περαιτέρω τις αγορές της ΕΕ φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, με τον διαχωρισμό των δικτύων μετάδοσης να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο, αφενός, και τις δραστηριότητες παραγωγής και εφοδιασμού, αφετέρου ("αποδεσμοποίηση")·

25.   εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας στη διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων στις αγορές της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει την κατάλληλη εποπτεία της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς στις εν λόγω αγορές·

26.   ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν ότι η έγκριση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου δεν προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό τόσο εσωτερικά όσο και έναντι εξωτερικών ανταγωνιστών·

27.   σημειώνει ότι ήδη από τις 9 Οκτωβρίου 2007, το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο απλούστευσης των διαδικασιών εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να επισπευσθούν οι έρευνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε κρίσιμες περιστάσεις·

28.   επιδοκιμάζει τις απαντήσεις και διευκρινίσεις που έδωσε άμεσα η Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και τη χρήση κρατικών ενισχύσεων· επισημαίνει τα αυξανόμενα ποσά των κρατικών ενισχύσεων και επιδοκιμάζει τις περαιτέρω λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν σε καλύτερα στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις·

29.   αναγνωρίζει την εφαρμοσιμότητα του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο β) της Συνθήκης στις περιστάσεις που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι οικονομίες των κρατών μελών ως αποτέλεσμα της αναταραχής στις χρηματαγορές· θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητο να εξακολουθήσει η Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις δέσμες χρηματοδοτικών μέτρων διάσωσης, προκειμένου να διασφαλίζει τη συμβατότητα των ενεργειών για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με τις αρχές του δίκαιου ανταγωνισμού·

30.   προειδοποιεί για την αναστολή, στην πράξη, των κανόνων ανταγωνισμού· τονίζει την ανάγκη να ελέγχονται λεπτομερώς οι διαδικασίες διάσωσης και να διασφαλίζεται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Συνθήκης· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή εκ των υστέρων έκθεση στο Κοινοβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, στο πλαίσιο της προσεχούς ετήσιας έκθεσής της για την πολιτική ανταγωνισμού·

31.   εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί και το 2009· θεωρεί σκόπιμο, στο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού, να αναπτυχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί αντίδρασης, όπως οι ενισχύσεις αναδιάρθρωσης ή το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

32.   παροτρύνει την Επιτροπή να αναγνωρίσει την ανάγκη θέσπισης μηχανισμών που να ελαχιστοποιούν τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τις πιθανές καταχρήσεις των πλεονεκτικών θέσεων των δικαιούχων που δημιουργούνται από τις κρατικές εγγυήσεις·

33.   παροτρύνει την Επιτροπή να επιβάλει περιορισμούς στη συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω ιδρύματα δεν επιδίδονται σε επιθετική επέκταση έναντι του υπόβαθρου της εγγύησης, εις βάρος των ανταγωνιστών·

34.   χαιρετίζει τη σημαντική μείωση της ανισότητας στις τιμές καινούριων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν προκύψει από τότε που εφαρμόστηκε ο κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία των αυτοκινήτων οχημάτων και αναμένει την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εν λόγω κανονισμού·

35.   επικροτεί την Επιτροπή για τη δράση της ως προς τη μείωση των τηλεπικοινωνιακών χρεώσεων περιαγωγής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι τιμές παραμένουν ακριβώς κάτω από το ρυθμισμένο ανώτατο όριο· ζητεί τη λήψη μέτρων που θα στηρίζουν τον ανταγωνισμό των τιμών αντί να ρυθμίζουν τις τιμές λιανικής·

36.   χαιρετίζει τη συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής στη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό, η οποία, μεταξύ άλλων, εφιστά την προσοχή στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην πρακτική της λήψης αποφάσεων της Επιτροπής ως προς την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ στον τομέα του αθλητισμού·

37.   καλεί την Επιτροπή να λάβει περισσότερο υπόψη τη διεθνή διάσταση των πολιτικών της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο και να απαιτεί τον σεβασμό και την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαιότητας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις·

38.   θεωρεί ότι είναι υψίστης σημασίας η πολιτική ανταγωνισμού να καλύπτεται επαρκώς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων των διμερών εμπορικών συμφωνιών· καλεί τη Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό να συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις αυτές, προκειμένου να διασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση των ανταγωνιστικών πρακτικών, ιδίως στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων, των δημόσιων συμβάσεων, των υπηρεσιών, της διευκόλυνσης των επενδύσεων και του εμπορίου·

39.   παροτρύνει την Επιτροπή να επανεξετάσει τη δομή της συμμετοχής της στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού και στην Ετήσια Ημέρα Ανταγωνισμού, ώστε να διασφαλίσει την ευρύτερη και καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την καθοριστική σημασία της πολιτικής ανταγωνισμού για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης·

40.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 290 E, 29.11.2006, σ. 97.
(2) ΕΕ L 379, 28.12.2006, σ. 5.
(3) ΕΕ L 214, 9.8.2008, σ. 3.
(4) ΕΕ L 203, 1.8.2002, σ. 30.
(5) ΕΕ C 54, 4.3.2006, σ. 13.
(6) ΕΕ L 302, 1.11.2006, σ. 10.
(7) ΕΕ L 302, 1.11.2006, σ. 29.
(8) ΕΕ C 323, 30.12.2006, σ. 1.
(9) ΕΕ C 296 E, 6.12.2006, σ. 263.
(10) ΕΕ C 82, 1.4.2008, σ. 1.
(11) ΕΕ C 194, 18.8.2006, σ. 2.
(12) ΕΕ C 173, 8.7.2008, σ. 3.
(13) ΕΕ C 155, 20.6.2008, σ. 10.
(14) ΕΕ C 14, 19.1.2008, σ. 6.
(15) ΕΕ L 318, 17.11.2006, σ. 17.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0054.
(17) ΕΕ C 210, 1.9.2006, σ. 2.
(18) ΕΕ C 298, 8.12.2006, σ. 17.
(19) Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (EE L 1, 4.1.2003, σ. 1).
(20) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων ("Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων") (ΕΕ L 24, 29.1.2004, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 20 Νοεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου