Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2519(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0133/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0133/2009

Keskustelut :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Äänestykset :

PV 11/03/2009 - 5.22
CRE 11/03/2009 - 5.22
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0122

Hyväksytyt tekstit
PDF 100kWORD 56k
Keskiviikko 11. maaliskuuta 2009 - Strasbourg Lopullinen painos
Työllisyyspolitiikan suuntaviivat
P6_TA(2009)0122B6-0133/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. maaliskuuta 2009 jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivojen täytäntöönpanosta vuosina 2008–2010

Euroopan parlamentti , joka

–   ottaa huomioon 20. toukokuuta 2008 vahvistamansa kannan työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista 2008-2010(1) ,

–   ottaa huomioon 26. marraskuuta 2008 päivätyn komission tiedonannon Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta (KOM(2008)0800),

–   ottaa huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista 15. heinäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/618/EY(2) ,

–   ottaa huomioon komission 28. tammikuuta 2009 antaman ehdotuksen neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista (KOM(2008)0869),

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 11. ja 12. joulukuuta 2008 antamat päätelmät, joissa vahvistetaan EU:n toimintakehys taantuman välttämiseksi ja taloudellisen toiminnan sekä työllisyyden ylläpitämiseksi,

–   ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman yhteiskunnallisen osallisuuden edistämisestä ja köyhyyden, myös lasten köyhyyden torjumisesta EU:ssa(3) ,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että talouskasvun ja työllisyyden sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan välillä on vahva yhteys,

B.   ottaa huomioon, että nykyinen talouskriisi on ennennäkemätön haaste työllisyyden lisäämiselle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle ja että Euroopan unionin taloustilanteen ennustetaan heikentyvän vielä entisestään niin, että vuonna 2009 unionissa työllisyyden kasvu hidastuu tai jopa kääntyy negatiiviseksi ja työttömyys lisääntyy,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan työllisyysstrategia ja työllisyyspolitiikan suuntaviivat ovat keskeisiä Lissabonin strategian kehykseen kuuluvia välineitä, joilla pyritään vastaamaan työmarkkinoiden haasteisiin,

D.   ottaa huomioon, että unionilla ja jäsenvaltioilla on yhteinen vastuu käsitellä globalisaatioon liittyviä haasteita, mahdollisuuksia ja kansalaisten epävarmuuden tunteita,

E.   ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen rahoitus- ja talouskriisi edellyttävät, että unioni vastaa päättäväisesti ja koordinoidusti, jotta voidaan välttää työpaikkojen menetykset, tukea kansalaisten riittäviä tuloja ja välttää taantuma sekä kääntää talouden ja työllisyyden nykyiset haasteet mahdollisuuksiksi,

F.   katsoo, että näin ollen on kiireellisesti tehostettava ponnistuksia kaikilla hallinnon tasoilla työmarkkinoiden ja muiden merkityksellisten toimijoiden osallistuessa investoimalla ihmisiin ja uudenaikaistamalla Euroopan työmarkkinoita ja erityisesti soveltamalla joustoturvaan liittyviä lähestymistapoja yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisten tapojen ja käytäntöjen mukaisesti,

Yleistä: talouden elpyminen ja työllisyyspoliittiset suuntaviivat

1.   katsoo, että ankaran maailmanlaajuisen taantuman ja sen vuoksi, että EU:n työttömyyden ennustetaan nousevan vähintään 3,5 prosenttiin vuoden 2009 loppuun mennessä, unionin ja sen jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan keskeisinä tavoitteina on oltava: mahdollisimman monen työpaikan säilyttäminen ja suojeleminen kysynnän lyhytaikaiselta seisahtumiselta; työpaikkojen luomisen edistäminen; ja sekä työttömien työntekijöiden ostovoiman tukeminen että sen tukeminen, että he pystyvät nopeasti saamaan uuden työpaikan; kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille selkeän signaalin siitä, että työllisyyspolitiikan suuntaviivat olisi pantava täytäntöön mainitussa hengessä, ja pitämään työllisyyttä ensisijaisena tavoitteena siten, että komissio antaa 19. maaliskuuta koontuvalle kevään 2009 Eurooppa-neuvostolle ehdotuksen, joka koskee Euroopan työllisyysaloitetta, mikä koordinoidaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa työllisyyden turvaamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi.

2.   pitää ilahduttavana komission tiedonantoa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta ja sitä, että tiedonannossa korostetaan yhteyttä lyhytaikaisten verokannustimien ja pitkän aikavälin Lissabonin strategian ja yhdennettyjen suuntaviivojen välillä; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää varmistaa, että jäsenvaltioiden toteuttamat mahdolliset lyhyen aikavälin toimenpiteet talouden elvyttämiseksi edistävät yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamista;

3.   panee merkille nykyisen kriisin keskeisenä dilemmana, että Euroopan talouspolitiikan välineet eivät ole vielä tarpeeksi kehittyneitä vastatakseen menestyksellä edessä oleviin haasteisiin; vaatii siksi politiikan olennaisten välineiden tarkistusta ja päivittämistä, erityisesti yhdennettyjen suuntaviivojen, vakaus- ja kasvusopimuksen sekä kestävän kehityksen strategian, jotta ne voidaan yhdistää paremmin Euroopan unionin älykästä kasvua koskevaan New Deal -ohjelmaan;

4.   korostaa, että yhdennetyt suuntaviivat olisi kohdennettava uudestaan ottaen huomioon talouden kääntyminen laskuun, ja kehottaa neuvostoa sopimaan lyhyen aikavälin toimenpiteistä, jotta voidaan varmistaa vuoden 2008 työllisyysaste ja investoida ilmastonmuutoksen vastustamiseen, ja kehottaa jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia kansallisten käytäntöjen mukaisesti varmistamaan riittävät tulot ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimpiin ryhmiin; odottaa, että komissio esittää näitä tavoitteita koskevia aloitteita ja ehdotuksia hyvissä ajoin ennen kevään Eurooppa-neuvostoa;

5.   muistuttaa, että jäsenvaltioiden koordinoituja investointeja Lissabonin strategian tärkeimpiin tavoitteisiin – tutkimukseen, koulutukseen, aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan, lastenhoitoon ja yksityisten investointien kannustimiin – on pidettävä työllisyyspolitiikan tärkeimpinä tekijöinä, ja että lastenhoitoinfrastruktuuria on pidettävä yhtenä erityisesti naisten työelämään osallistumisen lisäämisen edellytyksistä; kannustaa jäsenvaltioita sisällyttämään nämä yleiset periaatteet kaikkeen politiikkaansa kuullen työmarkkinaosapuolia jäsenvaltioiden kansallisista uudistusohjelmista;

Työllisyyspolitiikan suuntaviivat 2008–2010 : tinkimättömän täytäntöönpanon kiireellisyys

6.   toteaa, että suuntaviivojen täytäntöönpanon yhteydessä jäsenvaltioiden on:

   otettava huomioon vaatimukset, jotka liittyvät työllisyyden korkean tason edistämiseen, riittävän sosiaalisen suojelun takaamiseen, sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan sekä opetuksen, koulutuksen ja ihmisten terveyden suojelun korkean tason varmistamiseen, ja
   pyrittävä torjumaan sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää;

7.   huomauttaa, että jäsenvaltioiden on varmistettava tehostettu vuorovaikutus työllisyyden suuntaviivojen ja sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen osallistumista koskevan prosessin avoimen metodin koordinoinnin välillä;

8.   katsoo, että jäsenvaltioiden on yhteistyössä työmarkkinakumppanien kanssa ja kunkin jäsenvaltion kansallista perinnettä kunnioittaen tutkittava ja raportoitava kansallisissa uudistussuunnitelmissaan siitä, kuinka ne voivat parantaa Euroopan unionin sosiaalilainsäädännön periaatteiden ja sääntöjen, työmarkkinaosapuolten välisten sopimusten sekä yhtäläisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteiden kunnioittamista ja täytäntöönpanoa;

9.   toistaa, että on tärkeää käyttää joustoturvan käsitettä suuntaviivassa 21, jotta voidaan luoda silta työpaikkojen välille, ja korostaa, että tämä edellyttää korkean tason suojelua sosiaaliturvajärjestelmissä ja aktiivista työmarkkinapolitiikkaa;

10.   pitää tässä yhteydessä ilahduttavana komission lausumaa siitä, että on tärkeää vahvistaa aktivointiohjelmia erityisesti vähemmän ammattitaitoisten työntekijöiden osalta, lisätä työllistämistukia ja lyhyitä kursseja heikossa asemassa oleville ryhmille ja suurimmassa pitkäaikaistyöttömyyden vaarassa oleville, tarjota (uudelleen)koulutusta ja uusia taitoja, joita tarvitaan vähemmän kärsimään joutuneilla sektoreilla, varmistaa asianmukainen sosiaaliturva, joka tarjoaa turvalliset tulot, sekä sitoutua ratkaisevalla tavalla sosiaaliseen vuoropuheluun ja työmarkkinaosapuolten osallistumiseen;

11.   korostaa kohdistettujen toimien merkitystä heikossa asemassa olevien ryhmien osalta korkean työttömyyden aikana, erityisesti kohdistettujen toimien, jotka kohdistuvat pitkäaikaistyöttömiin, vammaisiin ja maahanmuuttajiin;

12.   uskoo, että kun otetaan huomioon talouskriisin vakavuus, komission on oltava valmis toteuttamaan poikkeuksellisia toimenpiteitä, mukaan luettuna mahdollisuus käyttää laajemmin Euroopan globalisaatiorahastoa, jonka on kyettävä tukemaan työntekijöitä hyvin monenlaisissa tilanteissa, myös tilapäisissä työsuhteissa työskenteleviä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, ja avata tilapäisesti Euroopan sosiaalirahasto tukemaan työllisyyden säilyttämistoimenpiteitä koulutusohjelmien avulla;

13.   uskoo, että talouskriisi edellyttää EU:n toimenpiteiden tehostamista rakennemuutoksen käsittelyssä, erityisesti oikeuden tietoon ja kuulemisoikeuden vahvistamista;

14.   katsoo, että EU:n rakennerahaston seuraavassa uudistuksessa olisi keskitettävä rahaston huomiota enemmän kestävien, korkealaatuisten työpaikkojen luomiseen;

15.   korostaa lisäksi koulutuksen merkitystä paitsi työntekijöiden työllistettävyyden parantamisessa myös heidän liikkuvuutensa parantamisessa, mikä on tärkeää sisämarkkinoiden toiminnan kannalta; painottaa siksi muodollisesti ja epämuodollisesti saatujen taitojen validoinnin merkitystä;

16.   korostaa suuntaviivan 23 ja elinikäiseen oppimiseen kohdistettavien huomattavien investointien merkitystä, jotta voidaan alentaa työttömyysastetta ja saavuttaa parempien työpaikkojen luomista koskeva tavoite; korostaa tässä yhteydessä, että kansalaisilla olisi oltava yhtäläinen mahdollisuus päästä ja osallistua elinikäisen oppimisen ohjelmiin ja kiinnittää samalla erityistä huomiota heikossa asemassa oleviin ryhmiin; painottaa, että Euroopan sosiaalirahastoa ja Euroopan globalisaatiorahastoa olisi käytettävä rahoittamaan tällaisia toimia välittömästi;

17.   pahoittelee sitä, että ne, joilla on matalin alkuperäisen koulutuksen taso, ikääntyneet, maaseudulla asuvat ja vammaiset kaikkien todennäköisimmin jäävät osallistumatta koulutukseen, pätevöittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen kaikissa maissa;

18.   painottaa, että aikuiskoulutuksen saatavuuden parantaminen on oleellista osallistumisen lisäämisessä ja että toimenpiteisiin saatavuuden tehostamiseksi on kuuluttava oppimispaikkojen ja lastenhoitojärjestelyjen paikallinen saatavuus, avoimeen ja etäopiskeluun liittyvät palvelut syrjäisillä alueilla asuville, tiedotus ja ohjaus, räätälöidyt ohjelmat ja joustavat opetusjärjestelyt;

19.   muistuttaa, että nuorten työttömyysluvut Euroopassa ovat yhä liian korkeat; muistuttaa myös, että kokemukset aikaisemmista talouskriiseistä ovat osoittaneet, että nuorten aikuisten, jotka koulutuksen päättäessään jäävät työttömiksi, kyky päästä työmarkkinoille heikentyy huomattavasti; korostaa sen vuoksi, että on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot täyttävät suuntaviivan 18 tavoitteen, jonka mukaan koulun päättäneelle nuorelle on tarjottava neljän kuukauden kuluessa työtä, oppisopimuskoulutusta, lisäpätevöitymistä tai muita työllistymistä kohentavia toimia;

20.   kehottaa toteuttamaan päättäväisiä toimia, joilla pyritään ratkaisemaan ongelma naisten vähäisestä osallistumisesta työelämään; muistuttaa, että naisten työllisyysaste on yleisesti matalampi ja että naisilla miehiä useammin on osa-aikatyötä; painottaa siksi sellaisen politiikan tärkeyttä, jossa miehet ja naiset ottavat yhtäläisen vastuun; tämän saavuttamiseksi kehottaa jäsenvaltioita kiireellisesti täyttämään Barcelonan päämäärien mukaiset velvoitteensa;

21.   toteaa huolestuneena, että osa-aikatyö, jossa työskentelevistä suurin osa on naisia, on erityisen altis talouskriisin vaikutuksille;

22.   katsoo, että korkean työttömyyden aikana on selvä vaara, että alueellinen ja sosiaalinen koheesio kärsivät, ja painottaa siksi suuntaviivaa 17, joka koskee sosiaalisen ja alueellisen koheesion toteutumisen vaikutusta puutteiden korjaamisessa tällä alueella; kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita edistämään kaikkien ryhmien aktiivista sosiaalista integroitumista köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi kohtuullisten tulojen ja laadukkaiden sosiaalipalvelujen avulla, sekä varmistamalla pääsyn työmarkkinoille työllistymismahdollisuuksien tarjoamisen sekä ammattikoulutuksen käynnistämisen tai sen jatkamisen avulla;

23.   korostaa, että erityisesti talouskriisin aikana on tärkeää investoida sosiaaliturvaan; katsoo, että kyseessä on ala, joka huolehtii monista tärkeistä yhteisön palveluista ja myös työllistää monia; korostaa, että sosiaalialaa on sen vuoksi pidettävä yllä, jotta voidaan välttää yhteisön palvelujen laadun heikkeneminen ja työttömyyslukujen kasvu;

24.   toteaa pahoillaan, että tämän talouskriisin aikana saattaa esiintyä jonkin verran palkkoihin kohdistuvaa painetta eräissä yrityksissä vapaaehtoisena vaihtoehtona valikoivalle lomauttamiselle; korostaa kuitenkin, että on tärkeää, että kriisin ei anneta painaa palkkoja alaspäin yleisesti; katsoo, että on tärkeää, että:

   jokainen jäsenvaltio kansallisten perinteiden ja käytäntöjen mukaisesti omaksuu toimintatavan, jonka avulla erittäin alhaisiin palkkoihin perustuva kilpailu poistetaan markkinoilta,
   kollektiiviset työmarkkinasopimukset ovat laaja-alaisia,
   kollektiivisten työmarkkinasopimusten hierarkiaa kunnioitetaan,
   palkkoja ja työehtoja, jotka on vahvistettu kollektiivisissa työehtosopimuksissa ja/tai työlainsäädännössä, noudatetaan ja ne pannaan täytäntöön käytännössä;

Tarve koordinoituihin toimiin vastauksena talouskriisiin

25.   korostaa ennalta ehkäisevien ja koordinoitujen investointien merkitystä kaikissa jäsenvaltioissa, myös tuotantoinfrastruktuuriin, koulutukseen ja ilmastonmuutokseen, jotta voidaan saavuttaa tavoite työllisyystason nostamisesta, edistää laadukkaiden työpaikkojen luomista ja turvata sosiaalinen koheesio; painottaa tässä yhteydessä EU:n tuen merkitystä modernin ja kestävän teollisuuden kehittymiselle;

26.   painottaa, että on tärkeää paitsi luoda lisää työpaikkoja, myös säilyttää olemassa olevat työpaikat ja parantaa niiden laatua;

27.   kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan kaikkien asianosaisten toimijoiden omistautumisen edistämistä ja heidän osallistumisensa parantamista, soveltuvin osin myös työmarkkinaosapuolien ja muiden sidosryhmien, jotta työllisyyspolitiikan suuntaviivat voidaan panna tehokkaalla tavalla täytäntöön;

o
o   o

28.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0207.
(2) EUVL L 198, 26.7.2008, s. 47.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0467.

Päivitetty viimeksi: 2. joulukuuta 2009Oikeudellinen huomautus