Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Vedtagne tekster
PDF 98kWORD 57k
Torsdag den 12. marts 2009 - Strasbourg Endelig udgave
Flerårig genopretningsplan for almindelig tun *
P6_TA(2009)0128C6-0081/2009

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. marts 2009 om forslag til Rådets forordning om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (KOM(2009)0093 - C6-0081/2009 - 2009/0029(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0093),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0081/2009),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 134,

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  ICCAT's genopretningsplan tilskynder de kontraherende parter til frivilligt at reducere deres fangst af almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet i 2009 som en måde til at fremme genopretningen af bestanden; det er der nogle kontraherende parter, der har gjort.
Ændring 4
Forslag til forordning
Artikel 2 – litra g
g) "fælles fiskeri": ethvert fiskeri, der udøves i fællesskab af to eller flere fangstfartøjer, som fører forskellige CPC'ers eller medlemsstaters flag, og hvor ét fangstfartøjs fangst tildeles ét eller flere andre fartøjer efter en fordelingsnøgle
g) "fælles fiskeri": ethvert fiskeri, der udøves i fællesskab af to eller flere fangstfartøjer, som fører forskellige CPC'ers eller medlemsstaters flag, eller af fangstfartøjer, der fører det samme flag, og hvor ét fangstfartøjs fangst tildeles ét eller flere andre fartøjer efter en fordelingsnøgle
Ændring 5
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 3
Flagmedlemsstaten kan kræve, at fartøjet øjeblikkeligt skal sejle til en havn, som den har udpeget, når den individuelle kvote skønnes opbrugt.
Flagmedlemsstaten suspenderer tilladelsen til fiskeri af almindelig tun og kan kræve, at fartøjet øjeblikkeligt skal sejle til en havn, som den har udpeget, når den individuelle kvote skønnes opbrugt.
Ændring 6
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning
1.  Uanset artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2847/93 meddeler føreren af et EF-fiskerfartøj, jf. artikel 14 i denne forordning, eller dennes repræsentant mindst fire timer før forventet ankomst i havn de kompetente myndigheder i den medlemsstat (herunder flagmedlemsstaten) eller CPC, hvis havne eller landingsfaciliteter fartøjet ønsker at benytte, oplysninger om:
1.  Uanset artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2847/93 meddeler føreren af et EF-fiskerfartøj, jf. artikel 14 i denne forordning, eller dennes repræsentant mindst fire timer før forventet ankomst i havn eller, hvis afstanden til havnen er mindre, ved afslutning af fiskeriet og inden tilbageturen påbegyndes, de kompetente myndigheder i den medlemsstat (herunder flagmedlemsstaten) eller CPC, hvis havne eller landingsfaciliteter fartøjet ønsker at benytte, oplysninger om:
Ændring 7
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 – litra a
a) forventet ankomsttidspunkt
a) dato, ankomsthavn og forventet ankomsttidspunkt
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra a
a) observatørdækning for mindst 20 % af sine aktive notfangstfartøjer på over 24 m
a) observatørdækning for 100 % af sine aktive notfangstfartøjer på over 24 m
Ændring 9
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra b
b) i tilfælde af fælles fiskeri, at der er en observatør til stede under fiskeriet.
b) i tilfælde af fælles fiskeri, at der er en observatør til stede under fiskeriet på hvert enkelt fangstfartøj .
Seneste opdatering: 1. december 2009Juridisk meddelelse